Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Novi Sad, kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 11,25 i jaja u indeksu napada 6,25.

U narednim danima najavljuje se porast temperatura koje će dovesti do povećane aktivnosti ove štetočine i intenziviranja polaganja jaja.

U cilju suzbijanja imaga obične kruškine buve i sprečavanja daljeg polaganja jaja, preporučuje se primena kombinacije preparata:

                Cipkord 20 EC (cipermetrin) 0,03% i

                Galmin (mineralno ulje) 3%

Tretman izvršiti u najtoplijem delu dana.

18.2.2019 14:49KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Zaštita breskve i nektarine

Na području delovanja RC Novi Sad, kod bresaka i nektarina ranih grupa zrenja došlo je do potpunog razmicanja pupoljaka i pojave “zelene tačke” dok se srednje i  kasne grupe zrenja nalaze u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).

 

U ovim fazama razvoja i u vlažnim uslovima, breskve i nektarine su osetljive na infekciju od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

U narednim danima se najavljuje povećanje dnevnih temperatura koje će ubrzati kretanje vegetacije, a najvljene padavine će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane ovog patogena.

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada u cilju utvrđivanja fenofaza. Kod sorata koje se nalaze u fazi “zelena tačka” preporučuje se primena fungicida Syllit 400 SC (dodin) u koncentraciji 0,15-0,25%, a kod sorata koje su u fazi bubrenja pupoljaka neki od preparata na bazi bakra – Funguran OH 0,2-0,3% ili Kocide 2000 0,25-0,35% ili Everest 0,6-0,8%.

Tretman uraditi u najtoplijem delu dana.

18.2.2019 14:39BreskvaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Zaštita breskve i nektarine

Na području delovanja RC Novi Sad breskve i nektarine ranih grupa zrenja se nalaze u fazi početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01), dok se sorte srednjih i kasnih grupa zrenja nalaze u fazi mirovanja lisnih pupoljaka (BBCH 00).

U fazi bubrenja i otvaranja lisnih pupoljaka može doći do infekcije nediferenciranog tkiva gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans). U narednim danima se najavljuje povećanje dnevnih temperatura koje će ubrzati kretanje vegetacije i stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane ovog patogena.

U cilju sprečavanja infekcija i suzbijanja ovog patogena preporučuje se primena preparata na bazi bakar-hidroksida:

Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,2-0,3%

Kocide 2000 (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,25-0,35%

 Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8%

Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 1%

Tretman sprovesti u najtoplijem delu dana.

8.2.2019 8:37BreskvaKovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Lisne vaši na uljanoj repici

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od dva do šest listova razvijeno (BBCH 12-16). Prisutna je neujednačenost faza na pojedinim usevima kao posledica otežanog nicanja usled suše.

Na lokalitetu Kać, vizuelnim pregledom biljaka uljane repice registrovano je prisustvo različitih vrsta vaši (Aphididae sp.). Na pojedinim parcelama prisustvo vaši je registrovano na 100% biljaka na skoro svakom listu. Ovako visok intenzitet napada može da dovede do značajnih direktnih oštećenja usled ishrane vaši, a ne treba zanemariti ni činjenicu da su vaši vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

7.11.2018 12:30Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Zaštita pšenice i ječma

Na teritoriji RC Novi Sad, kao i na području cele zemlje, setva pšenice u ovoj sezoni je veoma otežana kao i nicanje do sada posejanih površina. Samo usevi koji se nalaze u sistemu za navodnjavanje imaju ujednačeno nicanje a pojedini usevi iz takvog načina proizvodnje se nalaze u fazi dva razvijena lista (BBCH 12). Izrazito duga suša i visoke temperature u proteklom periodu uticali su na ovakvu situaciju. Međutim, ovakvi uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju određenih štetnih organizama, pre svega insekata, a u uslovima navodnjavanja i razvoju patogena.

 

Na lokalitetu Futog, u usevu ječma koji je u sistemu navodnjavanja, registrovano je prisustvo sledećih štetnih organizama:

·         vaši i cikada na 20% biljaka

·         pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 5% biljaka

·         mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophota teres) na 2% biljaka

U ovom periodu, najveći problem predstavlja prisustvo insekata kao vektora virusa. Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Iako su površine pod ovakvim usevima male, svim proizvođačima čiji su usevi nikli preporučuje se obilazak i pregled biljaka na prisustvo štetnih organizama. Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena registrovanih insekticida:

·         Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha

·         Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

Vizuelnim pregledom na nekim parcelama registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru neophodno je izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

2.11.2018 10:16Ječam; PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)
Jesenji tretman voćnih vrsta

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi voćnih vrsta se nalaze u sledećim fenofazama:

Voćna vrsta

Fenofaza

Breskve, Nektarine

U fazi 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95)

Višnje, Trešnje, Šljive

Od faze lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95)

Jabuke

Od faze završen rast mladara: lišće još uvek zeleni do faze početak opadanja lišća (BBCH 91-93)

Kruške

Od faze početak opadanja lišća do faze 50% listova opalo (BBCH 93-95)


 

Proizvođačima pomenutih voćnih vrsta preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra u fazi kada opadne 70% lisne mase. Ovaj tretman vrši se u cilju dezinfekcije stabala, a sprečava se i prodor patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća. Takođe, ovim tretmanom smanjuje se i infekivni potencijal patogena: prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih.

Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa velikom količinom vode, kako bi se obezbedila ravnomerna pokrivenost svih biljnih delova. Preporučuje se primena sledećih preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

                                                           - u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća

23.10.2018 11:30Jabuka; Kruška; Breskva; Šljiva; Trešnja; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od kotiledona do dva lista razvijena (10-12).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae), na 55% biljaka.
 
 

Navedena štetočina ishranom izgriza lišće i usled jačeg napada može u potpunosti uništiti lisnu masu tek izniklih biljaka.

S obzirom da se usevi uljane repice nalaze u početnim fazama razvoja kada su veoma osetljivi na napad ove štetočine, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) neophodno  je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od sledećih insekticida:

 

Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha

Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha

Talstar 10 EC, Fobos, Bifenicus (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

21.9.2018 14:53Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae)
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje boje karakteristične za kultivar (BBCH 85) do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja pred piljenje kao i tek ispiljenih larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida Affirm 095 SC (emamektin-benzoat) u količini 0,3% uz dodatak mineralnog ulja (karenca 7 dana).

Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekciju patogenima koji prouzrokuju mrku trulež ploda (Monilinia fructigena), gorku trulež ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meku trulež ploda (Penicillium spp.), te se u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

·         Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana

·         Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4 – 0,45 kg/ha - karenca 3 dana

·         Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana

 

Prilikom sprovođenja mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je u toku berba ne primenjivati hemijske mere zaštite.

6.9.2018 15:34JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena i sinteze šećera.

Vizuelnim pregledom registruje se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pege su prisutne kako na starijem tako i na mladom lišću.

Od poslednje preporuke za zaštitu šećerne repe (14.08.) u zavisnosti od lokaliteta, palo od 25,2 do 39,6 litara kiše i prošao je period kada se može računati na dejstvo prethodno nanetih fungicida.

U usevima koji se neće vaditi u narednih mesec dana neophodno je sačuvati lisnu masu kako bi se neometano odvijao proces sinteze šećera, te se proizvođačima preporučuje tretman kombinacijom fungicida preventivnog i sistemičnog delovanja:

·         Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha

·         Rias 300 EC, Cerkohem (difenokonazol + propikonazol) u količini 0,3 l/ha

5.9.2018 8:43Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Zaštita paprike i kukuruza

Na području delovanja RC Novi Sad,  na svetlosnim lovnim lampama u proteklih nekoliko dana beleže se izuzetno visoke brojnosti imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Vizuelnim pregledom useva paprike i postrnog kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih leglala ove štetočine na 11 do 60% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine, a za dane vikenda se očekuje i početak piljenja larvi.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca i na početku piljenja larvi sprovedu hemijske mere zaštite. S obzirom da se u usevima paprike i kukuruza šećerca registruje prisustvo parazitnih osica iz roda Trichogramma, preporučuje se primena insekticida koji neće štetno delovati na korisne organizme kao što je preparat Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1 – 0,15 l/ha (karenca 14 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

31.8.2018 15:12Kukuruz; PaprikaKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
1 - 10 Next