Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je rasađivanje kupusa namenjenih za jesenju proizvodnju, dok se usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze u fazi početak formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo jaja kupusovog moljca (Plutella maculipennis) na 15% pregledanih biljaka, i larve na 85% biljaka.  

U toku je piljenje larvi pete generacije ove štetočine.

Takođe, na usevima kupusa namenjenim za jesenju proizvodnju registruje se prisustvo buvača (Phyllotreta sp.) na 10% pregledanih biljaka. Sledeće nedelje je najavljeno suvo i toplije vreme, te se očekuje povećana aktivnost ovih štetočina.

Preporučuje se proizvođačima pregled kupusa na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporučuje se sprovođenje mera zaštite primenom insekticida na bazi aktivne materije bifentrin: Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus - u količini 0,2-0,3 l/ha.

18.7.2019 14:43KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Buvači (phyllotreta spp)
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81), do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

            Imago: 14,16

            Jaja: 51,66

            Mlađe larve: 63,33

            Starije larve: 10

 

U toku je piljenje larvi četvrte letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC) u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača. Karenca za navedene preparate iznosi 14 dana.

Preporučuje se primena hemijskih mera zaštite u večernjim satima.

Prilikom sprovođenja mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da se u narednom periodu očekuje berba srednjestasnih sorti krušaka.

16.7.2019 9:12KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
Pojava azijske voćne mušice

Tokom cele godine RC Novi Sad prati azijsku voćnu mušicu (Drosophila suzukii) pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima koštičavog, jagodičastog voća, kao i vinove loze.

Krajem protekle nedelje registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine na severnim obroncima Fruške gore u zasadima trešanja. U toku ove nedelje očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj kako gajenih, tako i biljaka iz spontane flore. Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od mnogih mušica iz roda Drosophila, ženke azijske voćne mušice imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Legalicom zasecaju pokožicu ploda i unutar njega ubacuju jaja. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

U ovom momentu neophodno je preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

·         Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

·         Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

·         Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, dženarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćin ovoj štetočini.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

16.7.2019 7:59Borovnica; Breskva; Jagoda; Kajsija; Kupina; Malina; Šljiva; Trešnja; Vinova loza; VišnjaAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Novi Sad usevi paprike se nalaze u fazi od vidljiv prvi cvetni pupoljak do faze početak formiranja plodova (BBCH 51-70).

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika tokom aprila i maja, na području delovanja RC Novi Sad setva paprike je kasnila i do mesec dana, a rasađivanje paprike na otvoreno polje je započeto u trećoj dekadi maja. Kao posledica toga, faze paprike kasne i trenutno se samo na manjem broju parcela registruje formiranje prvih plodova.

U poslednjih deset dana na feromonskim klopkama postavljenim u useve paprike registruju se povećane brojnosti pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pomenute štetočine u različitim embrionalnim fazama razvoja  na do 26% pregledanih biljaka, kao i tek ispiljene larve na do 4% pregledanih biljaka.

U toku je početak piljenja larvi pamukove sovice. S obzirom na dominantno prisustvo sveže položenih jaja ove štetočine i na trenutne temperature, u narednih 4-5 dana se očekuje masovno piljenje larvi.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo ove štetočine. Primena nekog od navedenih insekticida se preporučuje u periodu intenzivnog piljenja larvi:

·         Lannate 20 SL (metomil) u količini 1,25 l/ha

·        Glowis CS (hlorpirifos+bifentrin) u količini 1 l/ha.

U naredne dve nedelje nas očekuje povećana aktivnost druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), a RC Novi Sad će vršiti redovan monitoring na prisustvo jajnih legala ove štetočine i na vreme će signalizirati momenat za primenu insekticida. Na početku piljenja larvi kukuruznog plamenca preporuka je primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja. Zbog situacije sa kašnjenjem faza u razvoju paprike tokom ove vegetacione sezone kada se očekuje i duža izloženost plodova paprike napadu kukuruznog plamenca, trenutna prognoza je da će biti neophodno sprovođenje većeg broja tretmana usmerenih na suzbijanje druge ali i treće generacije ove štetočine. Apelujemo na proizvođače da prilikom izbora insekticida koriste aktivne materije različitog mehanizma delovanja.

15.7.2019 14:51PaprikaKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Aktivnosti jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na području delovanja RC Novi Sad prikazani su na mapi:

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida Imidan 5 WP (fosmet) u koncentraciji 0,15 – 0,2%

Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida Impact 25 SC (flutriafol) u koncentraciji 0,015-0,02%

15.7.2019 8:06JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se nalaze u fazi zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

Vizuelnim pregledom vinograda, na lokalitetima Čerević, Sremski Karlovci, Banoštor, Neštin, Banstol, Titel i Temerin i dalje se registruje prisustvo larvi, a došlo je i do pojave imaga  cikade Scaphoideus titanus.

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree  prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Proizvođačima se preporučuje drugi tretman u cilju suzbijanja ove štetočine nekim od navedenih insekticida:

·         Todome 24 SC (buprofezin+fenpiroksimat) u koncentraciji 0,1%

·         Elisa (buprofizen) u koncentraciji 0,06%

·         Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01 – 0,015%

·         Talstar 10 EC (bifentrin) u koncentraciji 0,05%

Vizuelnim pregledom vinograda koji su u blizini naselja i u vinogradima gde se ne sprovode redovne hemijske mere zaštite, registrovano je prisustvo imaga, jajnih legala i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

Štete pričinjavaju imaga i larve prilikom ishrane probijajući površinu bobica usnim aparatom koji je prilagođen za bodenje i sisanje. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, prilikom ishrane na površini bobica prave rane koje predstavljaju ulaz za različite patogene prouzrokovače truleži.

Insekticidi na bazi aktivne materije zeta-cipermetrin i bifentrin koji su preporučeni za suzbijanje cikade Scaphoideus titanus delovaće i na braon mramorastu stenicu.

Vinova loze se nalazi u fenofazi kada je osetljiva na napad od stranje gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Nestabilno vreme sa čestim padavinama pogoduje razvoju i daljem širenju navedenih patogena pa se proizvođačima preporučuje primena kombinacije fungicida:

·         Cabrio top (metiram+piraklostrobin) u koncentraciji 0,2% +

·         Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) u koncentraciji 0,06 – 0,08%.

13.7.2019 9:32Vinova lozaCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Fitoplazmatično žutilo-crvenilo-vinove loze (Flavescence doree); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjenog za letnju proizvodnju se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno do faze početak formiranja glavice (BBCH 19-41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja kupusovog moljca na 80% biljaka, kao i tek ispiljenih larvi na 55% biljaka. 

U toku je početak piljenja larvi pete generacije ove štetočine.

Takođe, vizuelnim pregledom biljaka registruju se jaja malog kupusara (Pieris rapae) na 35% biljaka, i jaja velikog kupusara (Pieris brassicae)  na 5% biljaka.

U cilju sprečavanja oštećenja na listovima usled ishrane larvi pomenutih štetočina,  proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja: Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

11.7.2019 14:31KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae); Veliki kupusar (pieris brassicae)
Zaštita luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi lukovice narasle 30-50% od krajnjeg prečnika (BBCH 43-45).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 5,83 i imaga u indeksu napada 0,35.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva radi utvrđivanja prisustva pomenute štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou 1-2 larve po listu, preporučuje se sprovođenje mera zaštite primenom insekticida: Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha.

Od prethodne preporuke za zaštitu luka od prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor), u zavisnosti od lokaliteta, palo je 27,8 do 52,6 mm kiše po metru kvadratnom. Ovakvi uslovi doprineli su skraćenju dužine efikasnosti prethodno nanetih fungicida. S obzirom da se u narednim danima najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje će omogućiti dalji razvoj patogena, u cilju zaštite useva i očuvanja lisne mase proizvođačima se preporučuje primena nekog od sledećih fungicida:

·              Folio Gold (hlorotalonil + metalaksil) 2-2,5 l/ha

·              Verita (fosetil-aluminijum + fenamidon) 2-2,5 kg/ha

·              Ortiva Opti 480 SC (hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha

11.7.2019 13:54LukTripsi (thrips spp); Plamenjača luka (peronospora destructor)
Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Na lokalitetima Silbaš i Kulpin, vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pege su prisutne kako na starijem tako i na mladom lišću.

Od prethodne preporuke za zaštitu repe od navedenog patogena (26.06.), u zavisnosti od lokaliteta palo je od 27,8 do 41,4 mm kiše po metru kvadratnom. Padavine u pomenutom periodu doprinele su pojavi novih pega i skraćivanju dejstva prethodno nanetih fungicida.

Imajući u vidu uslove koji su vladali u proizvodnju šećerne repe u protekle dve nedelje (konstatno visoki rizici za nastanak infekcije na AMS) kao i povoljnost uslova koji trenutno vladaju u polju, nikako ne treba dozvoliti dalji razvoj patogena i širenje simptoma na mlade listove.

 U cilju očuvanja lisne mase u ovom momentu proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

·        Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) 1,5 l/ha +

·        Propulse 250 SE (fluopiram+protiokonazol) u količini 1-1,2 l/ha

11.7.2019 13:38Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Novi Sad srednje rane sorte krompira su u fazi vađenja, dok se kasne sorte nalaze od faze cvetanja do faze razvoja ploda (BBCH 65-85).

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve krompira na lokalitetima Gložan i Despotovo, beleže se ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). I dalje je u toku let II generacije ove štetočine.

Na parcelama na kojima je krompir u fazi vađenja, preporučuje se sklanjanje sa parcela u što kraćem roku. Krtole čuvati u skladištima koja na svim otvorima moraju biti obezbeđena gustim mrežama, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).

Na parcelama kasnih sorti krompira neophodno je stalno održavanje bankova i navodnjavanje, u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja krompirovog moljca na krtole.

Od prethodne preporuke za zaštitu krompira od prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani), u zavisnosti od lokaliteta, palo je 19-36 l kiše.

S obzirom da više ne možemo računati na perzistentnost prethodno nanetih fungicida i da se u narednim danima najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje će omogućiti širenje i dalji razvoj pomenutih patogena, proizvođačima kasnih sorti krompira se preporučuje primena fungicida: Kardinal plus (propamokarb-hidrohlorid + fluazinam) u količini 2 l/ha.

8.7.2019 14:25KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)
1 - 10 Next