Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Jesenji tretman voća

Na području delovanja RC Novi Sad, zasadi voća se nalaze u različitim fenofazama:

Voćna vrsta

Fenofaza  (BBCH)

Breskva, Nektarina

Od faze 50% lišća žuto i opalo do faze svo lišće opalo (BBCH 95-97)

Šljiva, višnja, trešnja

Od faze lišće počinje opadati do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95-97)

Jabuka

Od faze završen rast mladara: lišće još uvek zeleno do faze početak opadanja lišća (BBCH 91-93)

Kruška

Od faze 50% listova bez boje do svi listovi opali (BBCH 95-97)

 

U fazi kada otpadne 70% lisne mase, preporučuje se primena bakarnih preparata u cilju suzbijanja prouzrokovača mnogobrojnih biljnih bolesti, poput: prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i drugih.

Navedeni patogeni prezimljavaju u krošnji voćaka, pupoljcima, rak ranama i drugim skrivenim mestima. Tretman je potrebno sprovesti po mirnom i suvom vremenu uz primenu velike količine vode, kako bi preparat dospeo do svake rane i  korenovog vrata.

Po stabilizaciji vremenskih uslova preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

·         Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar-oksihlorida) - u koncentraciji 0,75%

·         Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) - u koncentraciji 0,5-0,6% u zasadima jabuka i krušaka

- u koncentraciji 0,25-0,35% u zasadima koštičavog voća.

13.11.2019 7:29Voćni zasadiMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Zaštita pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad setva kao i nicanje do sada posejanih površina pod strnim žitima je veoma otežano usled nedostatka vlage u zemljištu. Usevi koji su iznikli se nalaze u fazi jedan do dva lista razvijena (BBCH 11-12).

Vizuelim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae) na 1 do 4% pregledanih biljaka kao i kolonija vaši (Aphididae) na 2 do 17% pregledanih biljaka.

Trenutni vremenski uslovi sa visokim dnevnim temperaturama i odsustvom padavina izuzetno pogoduju razvoju insekata. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju usled ishrane, cikade i vaši su vektori izuzetno značajnih i destruktivnih virusa.

U ovom momentu postoji velika opasnost od zaraze useva pšenice i ječma sa virusima, te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo na 10% biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·         Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

23.10.2019 10:56Ječam; PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Virus žute patuljavosti ječma (barley yellow dwarf virus)
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od šest do osam listova razvijeno (BBCH 16-18).

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Kać, registrovano je prisustvo kolonija vaši (Aphididae). Suvo i toplo vreme pogoduje brzom razvoju vaši pa je na pojedinim parcelama njihovo prisustvo registrovano na 100% pregledanih biljaka. Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada se preporučuju hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

22.10.2019 7:47Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama nicanja, do faze dva lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Kać, registrovano je prisustvo 0,32 pagusenice repičine lisne ose (Athalia rosae) po biljci, kao i oštećenja na lisnoj masi usled njihove ishrane. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine.

S obzirom na najavljene temperature, za dane vikenda se očekuje intenzivno piljenje pagusenica ove štetočine i postizanje praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom).

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanjih insekticida:

·         Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha

·         Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) u količini 0,1 – 0,2 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

·         Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha

Takođe, vizuelnim pregledom useva  registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na 50% pregledanih biljaka. Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

25.9.2019 12:41Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje boje karakteristične za kultivar (BBCH 85) do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

Aktivnosti jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na području delovanja RC Novi Sad prikazani su na mapi:

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,33 - 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Ukoliko do sada nisu sprovedene hemijske mere u cilju zaštite plodova od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.) proizvođaćima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·         Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana

·         Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4 – 0,45 kg/ha - karenca 3 dana

·         Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana

·         Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha – karenca 14 dana

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

11.9.2019 8:05JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi početak formiranja glavice do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) na 20% pregledanih biljaka. U toku je početak piljenja larvi osme generacije ove štetočine.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusne i povrtne sovice (Mamestra brassicae, M. oleracea) na 30% pregledanih biljaka kao i larvi malog kupusara (Pieris rapae) na 10% pregledanih biljaka.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida: Lamdex (lambda-cihalotrin) u količini 0,3 l/ha.

Pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti kupusnjača (Alternaria spp.).

U narednim danima najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za dalje širenje simptoma. U cilju zaštite kupusa od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida: Mankogal 80 (mankozeb) u količini 2 kg/ha.

6.9.2019 14:29KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Povrtna sovica (mamestra oleracea); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Crna pegavost kupusnjača (alternaria spp); Mali kupusar (pieris rapae)
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Novi Sad srednje i kasne sorte vinove loze se nalaze u različitim fazama sazrevanja.

U fazi sazrevanja vinova loza je osetljiva na napad od strane gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cnerea). U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·         Teldor 500 SC (fenheksamid) 0,1% (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte) ili

·         Luna privilege (fluopiram) 0,5 l/ha (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte)

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze svakodnevno se registruju ulovi odraslih jedinki pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U toku je let i polaganje jaja četvrte generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje pregled grozdova na prisustvo jaja pepeljastog grožđanog moljca. Ukoliko registruju njihovo prisustvo na početku piljenja larvi (koje se očekuje krajem nedelje) neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite primenom insekticida:

·         Laser 240 SC (spinosad) u koncentraciji 0,01% (karenca 14 dana).

U lovnim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze i dalje se registruje prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Navedeni insekticid za pepeljastog grožđanog moljca delovaće i na ovu štetočinu. Pored hemijskih mera zaštite u cilju smanjenja populacije azijske voćne mušice proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole (Vidi preporuku).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.
3.9.2019 8:46Vinova lozaSiva trulež (botrytis cinerea); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Zaštita paprike i kukuruza šećerca

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva paprike i  kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine, a za dva do tri dana se očekuje i početak piljenja larvi.

Takođe, vizuelnim pregledom navedenih useva registruje se i prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo navedenih štetočina, i na početku piljenja larvi primena nekog od navedenih insekticida:

U usevu paprike:

·         Affirm 095 SG (emamektin benzoat) 1,5 – 2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·         Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,17 – 0,25 l/ha (karenca 1 dan)

U usevu kukuruza šećerca:

·         Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 14 dana)

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.
30.8.2019 17:45Kukuruz; PaprikaKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Novi Sad, najveće površine pod krompirom su povađene. Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira svakodnevno se registruju ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je let četvrte generacije ove štetočine.

Visoke dnevne temperature i odsustvo padavina izuzetno pogoduju razvoju krompirovog moljca stoga na parcelama gde još uvek nije povađen krompir postoji visok rizik od nastanka šteta.

Na parcelama gde je cima suva i krompir u fazi tehnološke zrelosti proizvođačima se preporučuje vađenje i skladištenje krompira. Krtole čuvati u skladištima koja su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).

Proizvođačima koji neće uskoro vaditi krompir preporučuje se stalno održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole. Takođe, u ovim usevima preporučuju se i hemijske mere zaštite primenom insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Futocis 2,5 EC, Polux) u količini 0,3 – 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata! Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

23.8.2019 12:04KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella)
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno (BBCH 19), do faze početak formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja, kao i tek ispiljenih larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella). U toku je početak piljenja larvi sedme generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja oštećenja na listovima i ubušivanja u glavice od strane larvi kupusovog moljca, proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14 – 0,2 l/ha
20.8.2019 12:49KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis)
1 - 10 Next