Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Jesenji tretman jabučastih voćnih vrsta

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od 50% do 70% listova opalo, dok se zasadi jabuke nalaze u fazi od završen rast mladara, listovi još uvek zeleni (BBCH 91) do faze početak obezbojavanja lišća (BBCH 92).

U fazi kada otpadne 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Tretman treba sprovesti uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

U narednim danima se prognozira vreme bez padavina i sa optimalnim dnevnim temperaturama za tretman, te se proizvođačima krušaka čiji se zasadi nalaze u navedenoj fazi preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

·        Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Proizvođačima jabuka se preporučuju redovni obilasci zasada u cilju praćenja fenofaza i po opadanju 70% lisne mase primena nekog od navedenih preparata na bazi bakra.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se  i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

6.11.2020 14:08Jabuka; KruškaBakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
Zaštita useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad ozimi usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze 2 lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom izniklih useva registrovano je prisustvo krilatih formi vaši (Aphididae) na od 4% do 6% pregledanih biljaka, kao i cikada (Cicadellidae) na do 6% pregledanih biljaka. U toku je početak naseljavanja vaši i cikada na iznikle useve, a s obzirom na prognozirane vremenske uslove (suvo i toplo vreme) u narednom periodu se očekuje intenzivniji dolet ovih štetočina.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, lisne vaši i cikade su mnogo značajnije kao prenosioci izuzetno značajnih i destruktivnih fitopatogenih virusa.

Prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva, prag štenosti iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva pšenice i ječma na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha ili Plures u dozi 500-650 ml/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo odraslih jedinki žute pšenične muve (Opomyza florum) na 8% pregledanih biljaka. U toku je kopulacija odraslih jedinki a u narednom periodu se očekuje i početak polaganja jaja.

Štete prave larve koje se pile u rano proleće naredne godine. Usled ishrane larvi, najpre dolazi do uvenuća i žućenja vršnog lista, da bi se kasnije cela biljka osušila. Od ove štetočine najugroženiji su usevi iz ranijih rokova setve.

Navedeni insekticidi za lisne vaši i cikade delovaće i na žutu pšeničnu muvu i sprečiće proces polaganja jaja.

26.10.2020 13:19Pšenica; JečamLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta

Na području delovanja RC Novi Sad koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalazi u fazi od lišće počinje opadati (BBCH 93) do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95).

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta se preporučuje jesenji tretman preparatima na bazi bakra u fazi kada otpadne 70% lisne mase. S obzirom na trenutnu situaciju, kod ranog sortimenta se ulazak u ovu fazu očekuje tokom sledeće nedelje kada se prognoziraju i povoljne temperature kao i vreme bez padavina kada bi se mogao sprovesti tretman.

Ovaj tretman ima za cilj suzbijanje prezimljujućih formi mnogobrojnih prouzrokovača biljnih bolesti, kao što su: prouzrokovač sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), pruzrokovač bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i dr. Navedeni patogeni prezimljavaju na kori grana i stabla, rak ranama, pupoljcima i drugim skrovitim mestima pa je tretman neophodno sprovesti uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Pored hemijskih mera zaštite neophodno je i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, kao i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci zasada u cilju praćenja fenofaza i po opadanju 70% lisne mase primena nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75%

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,25-0,35%

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,6-0,8%

21.10.2020 9:41Breskva; Kajsija; Šljiva; Trešnja; VišnjaMonilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice iz optimalnih rokova setve se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijenih (BBCH 14-16), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u različitim fazama nicanja.

Vizuelnim pregledom useva iz optimalnih rokova setve, gde su tokom septembra primenjene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja repičine lisne ose, registrovano je prisustvo pojedinačnih krilatih formi kao i kolonija vaši (Aphididae) na 54% biljaka. Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Vizuelnim pregledom useva iz kasnijih rokova setve registrovano je prisustvo larvi repičine lisne ose (Athalia rosae). Proizvođačima se preporučuje pregled useva i po postizanju praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) primena hemijske mere zaštite nekim od registrovanjih insekticida:

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili

·        Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili

·        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha.

10.10.2020 11:50Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama nicanja, do faze dva lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na 56% pregledanih biljaka, kao i tek ispiljenih larvi ove štetočine na 13% pregledanih biljaka. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine.

Trenutno se registruje prisustvo 0,16 pagusenica repičine lisne ose po biljci. S obzirom na vremenske uslove koji vladaju (suvo i toplo vreme) kao i najavljene temperature, intenzivno piljenje pagusenica ove štetočine i postizanje praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) se očekuje za dane vikenda.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanjih insekticida:

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha

·        Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

·        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na 16% pregledanih biljaka. Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

16.9.2020 14:16Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Zaštita useva kukuruza šećerca i paprike od treće generacije kukuruznog plamenca i pamukove sovice

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom postrnih useva kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 4% pregledanih biljaka.

U toku je početak polaganja jaja treće generacije ove štetočine. U narednim danima se očekuje intenziviranje procesa polaganja jaja, a za dane vikenda početak piljenja larvi.

Takođe, vizuelnim pregledom navedenih useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 16% pregledanih biljaka.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina, primene neki od navedenih insekticida vodeći računa o karenci i maksimalnom broju tretmana:

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana),

·        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana),

·        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana).

Zbog visoke stope parazitizma jaja plamenca i sovice od strane parazitne osice iz roda Trichogramma u ovom periodu godine, prilikom izbora preparata  prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na njih (Coragen 20 SC).

Na području delovanja RC Novi Sad na većini parcela započela je berba paprike.

Vizuelnim pregledom useva paprika registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca na do 2% pregledanih biljaka, kao i jaja pamukove sovice na do 8% pregledanih biljaka.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko još uvek nisu započeli berbu, a registruju prisustvo navedenih štetočina, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

·        Affirm 095 SG (emamektin benzoate) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana),

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (karenca 1 dan).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana tokom jedne vegetacije primenjenih preparata!

9.9.2020 14:14Kukuruz; PaprikaKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od početak formiranja glavice (BBCH 41) do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

·        Larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka, kao i jaja ove štetočine na do 20% biljaka. U toku je početak piljenja larvi osme generacije ove štetočine.

·        Larve malog kupusara (Pieris rapae) na do 10% biljaka, kao i jaja ove štetočine na do 10% biljaka.

·        Larve kupusne sovice (Mamestre brassicae) na do 20% biljaka.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi navedenih štetočina u glavice i oštećenja lisne mase proizvođačima se preporučuje primena insekticida Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha.

9.9.2020 9:13KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Mali kupusar (pieris rapae)
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi glavice dostigle 50% do 70% od očekivane veličine (BBCH 45-47), dok se usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze u fazi početak formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom letnjih kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

·        Larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 20% biljaka, kao i jaja ove štetočine na do 5% biljaka. U toku je piljenje larvi sedme generacije ove štetočine.

·        Larve malog kupusara (Pieris rapae) na do 10% biljaka.

·        Larve kupusne sovice (Mamestre brassicae) na do 15% biljaka.

U usevima letnjih kupusa, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi navedenih štetočina u glavice, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

  • Alverde (metaflumizon) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana) ili
  • Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Vizuelnim pregledom jesenjih kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

·        Larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 40% biljaka.

·        Larve malog kupusara (Pieris rapae) na do 15% biljaka.

·        Larve kupusne sovice (Mamestre brassicae) na do 10% biljaka.

U usevima jesenjih kupusa, u cilju suzbijanja larvi pomenutih štetočina, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin (Lambada, Lamdex) u količini 0,3 l/ha.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite u usevima letnjih kupusa strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

25.8.2020 8:53KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Mali kupusar (pieris rapae)
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba srednjestasnih sorti jabuka, dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi od početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81), do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima jabuka i dalje se registruju svakodnevni ulovi leptira jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovano je prisustvo ispiljenih, kao i jaja pred piljenje ove štetočine. U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

·        Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana)

Kod  kasnih sorti koje se nalaze u završnim fazama sazrevanja neophodno je zaštititi plodove jabuka od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.). U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

·        Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Luna expirienca (tebukonazol+fluopiram) 0,075% (karenca 14 dana) ili

·        Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

·        Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana)

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Kod srednjestasnog sortimenta gde je berba u toku nikako ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

24.8.2020 8:11JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se nalaze u fazi od šarak bobica (BBCH 83) do faze omekšavanje bobica (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom grozdova registrovano je prisustvo jaja pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u različitim embrionalnim fazama razvoja. U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje pregled grozdova na prisustvo jaja ove štetočine. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, na početku piljenja larvi preporučuje se primena insekticida Laser 240 SC (spinosad) u koncentraciji 0,01% (karenca 14 dana).

U lovnim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze registruje se prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Navedeni insekticid za pepeljastog grožđanog moljca delovaće i na ovu štetočinu. Pored hemijskih mera zaštite u cilju smanjenja populacije azijske voćne mušice proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole (Vidi preporuku).

U fazi sazrevanja vinova loza je osetljiva na napad od strane gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea). Vremenski uslovi u prethodnom periodu, sa čestim i obilnim padavinama, stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije od navedenog patogena. U cilju zaštite grozdova proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Teldor 500 SC (fenheksamid) 0,1% (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte) ili

·        Luna privilege (fluopiram) 0,5 l/ha (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte)

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

21.8.2020 7:40Vinova lozaPepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Siva trulež (botrytis cinerea)
1 - 10 Next