Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se nalaze u fazi od potpuno zatvaranje redova (BBCH 39) do početak cvetanja (BBCH 61).

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja u prethodnih nedelju dana, sa čestim padavinama i visokom relativnom vlagom vazduha, izuzetno su povoljni za razvoj prouzrokovača plemenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). S obzirom da se usevi krompira nalaze u veoma osetljivoj fazi, po stabilizaciji vremenskih prilika, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·        Silueta (propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha,

·        Consento (propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) 1,67-2 l/ha,

·        Kardinal plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha,

·        Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha,

·        Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha,

·        Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha.

Ukoliko je u prethodnom tretmanu korišćen fungicid koji je u sebi sadržao aktivnu materiju propamokarb-hidrohlorid, u ovom tretmanu treba koristiti fungicid sa aktivnom materijom metalaksil-M i obrnuto.

29.5.2020 12:35KrompirPlamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

·        Imago: 10

·        Jaja: 65

·        Mlađe larve (L1-L3): 37,5

·        Starije larve (L4-L5): 7,5

U toku je izletanje imaga i početak polaganja jaja druge letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja masovnog polaganja jaja obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena kombinacije insekticida Grom (lambda-cihalotrin) 0,5 l/ha + Movento 100 SC (spirotetramat) 0,15% uz dodatak okvašivača.

U cilju zaštite plodova i lisne mase od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida Folpan 50 WP (folpet) u koncentraciji 0,2%.

28.5.2020 8:18KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)
Zaštita višnje i trešnje

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba ranih sorti trešnje, dok se srednje i kasne sorte nalaze od faze plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do faze početak obojavanja ploda (BBCH 81).

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u zasadima višnje i trešnje registruju se ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

U cilju suzbijanja ove štetočine i sprečavanja polaganja jaja u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana).

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja u prethodnih nedelju dana, sa čestim padavinama i dugotrajnim vlaženjem plodova, stvaraju povoljne uslove za infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U cilju zaštite plodova višnje i trešnje proizvođačima se, po stabilizaciji vremenskih prilika, preporučuje primena fungicida Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,05-0,06% (karenca 7 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Kod ranog sortimenta gde je berba u toku ne primenjivati hemijske mere zaštite!

28.5.2020 8:12Višnja; TrešnjaTrešnjina muva (rhagoletis cerasi); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ranog kupusa se nalaze u fazi početak formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na preko 10% biljaka. U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) na 20% biljaka, kao i vaši (Aphididae) na 95% biljaka. Prisustvo tripsa može da ograniči izvoz kupusa zbog karantinskog statusa pojedinih vrsta u zemljama gde se izvozi kupus, te proizvođači koji su orijentisani ka izvozu treba posebno da obrate pažnju na ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina primena insekticida:

·        Lamdex, Kozak, Lambada (lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha (registrovan za suzbijanje kupusovog moljca i vaši) +

·        Kohinor 200 SL (imidakloprid) 0,5 l/ha (registrovan za suzbijanje tripsa).

27.5.2020 14:23KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Žilogriz (Capnodis tenebrionis)

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom zasada koštičavog voća registrovano je prisustvo imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis).

U ovoj sezoni, odrasle jedinke ove štetočine prvi put su registrovane početkom aprila. U tom periodu imaga izlaze sa mesta prezimljavanja, dopunski se hrane na korovskim bijkama, a nakon listanja koštičavog voća prelaze na njih i ishranjuju se listovima i lisnim peteljkama.

Trenutno se vizuelnim pregledima zasada koštičavog voća registruje prisustvo odraslih jedinki žilogriza na prizemnom delu stabla i na zemlji oko stabala. U narednim danima se očekuje početak polaganja jaja ove štetočine.

Jaja polaže na koru prizemnog dela stabla, i na zemlju oko 30 cm od stabla. Period polaganja jaja je jako razvučen i može da traje tri meseca. Nakon piljenja larve se kreću kroz zemlju ka korenu u koji se ubušuju. Napadnuta stabla u početku počinju da se suše od vršnog dela, a kasnije dolazi do sušenja delova pa i čitavih stabala.

Zaštita od ove štetočine podrazumeva skup mehaničkih, agrotehničkih i hemijskih mera borbe:

·        Zaštita zemljišta i prizemnog dela stabla PVC folijom u cilju sprečavanja polaganja jaja

·        Mehaničko sakupljanje odraslih jedinki i postavljanje lovnih klopki (posude svetlijih boja sa voćnim sokom) u cilju smanjenja populacije imaga.

·        Suzbijanje odraslih jedinki insekticidima u vreme dopunske ishrane, a pre polaganja jaja. S obzirom da je proces sazrevanja višanja i trešanja u toku neophodno je voditi računa o karenci primenjenih preparata. Za suzbijanje žilogriza nema registrovanih insekticida. Trenutno je aktuelna zaštita ovih voćnih vrsta od trešnjine muve. Registrovani insekticidi u zasadima višanja i trešanja na bazi deltametrina i lambda-cihalotrina imaju karencu 14 dana.

Pored navedenih mera koje su trenutno aktuelne, borba protiv žilogriza treba da se sprovodi kontinuirano tokom cele godine primenom sledećih mera:

·       Upotreba nezaraženog sadnog materijala prilikom podizanja zasada

·        Pri podizanju novih zasada tretiranje iskopanih jama zemljišnim insekticidima

·        Uklanjanje i spaljivanje zaraženih stabala

·       Na iskrčenim i zaraženim površinama ne podizati nove zasade 3-5 godina

·        Navodnjavanje i češća obrada zemljišta doprinose visokoj smrtnosti larvi.

27.5.2020 13:46Breskva; Kajsija; Šljiva; Trešnja; VišnjaŽilogriz (Capnodis tenebrionis)
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se nalaze od faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60) do faze početak cvetanja: oko 10% otvorenih cvetova (BBCH 61).

Padavine u prethodnom periodu kao i najavljene nestabilne vremenske prilike za naredne dane stvaraju povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).  

S obzirom da se vinova loza nalazi u fazama cvetanja kada je najosetljivija na infekciju od strane navedenih patogena, po stabilizaciji vremenskih prilika, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

·        Mikal flash (fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4% +

·        Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,04%

26.5.2020 12:55Vinova lozaPlamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)
Zaštita paprike

Na području delovanja RC Novi Sad usevi paprike se nalaze u fazi od 2 do 4 lista razvijena (BBCH 12-14).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo krilatih jedinki i kolonija vaši (Aphididae) na 80% biljaka. Uslovi tokom ove vegetacione sezone izuzetno pogoduje ubrzanom razvoju i prenamnoženju ovih štetočina.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, vaši su vrlo značajni vektori biljnih virusa. Među njima najznačajniji i najdominantniji u proizvodnji paprike je virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV).

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom insekticida Tonus(acetamiprid) o,25-0,4 kg/ha.

Od nedelje se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenja infekcije prouzrokovačem bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria). U cilju zaštite paprike od navedenog patogena proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakra:

·        Fungohem SC, Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4-0,6%

·        Champ DP (bakar-hidroksid) u količini 2 kg/ha

22.5.2020 14:02PaprikaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se nalaze od faze početak zatvaranja redova (BBCH 31) do faze 30% biljaka zatvaraju redove (BBCH 33).

Padavine i visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha u protekla dva dana stvorile su izuzetno povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans). U toku je inkubacioni period navedenog patogena koji će po prognoziranim temperaturama trajati od 5 do 7 dana.

S obzirom na osetljivu fazu krompira i da je inkubacioni period u toku, proizvođačima se preporučuje primena fungicida koji u sebi imaju sistemičnu i kontaktnu komponentu:

·        Silueta (propamokrb-hidrohlorid+mankozeb) 4l/ha,

·        Consento (propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) 1,67-2 l/ha,

·        Kardinal plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha,

·        Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha,

·        Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M+mankozeb) 2,5 kg/ha,

·        Leonida (metalaksil-M+fluazinam) 0,5-0,6 l/ha.

Navedeni fungicidi delovaće i na prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

U usevima mladog krompira koji se vade ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

21.5.2020 14:32KrompirPlamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se nalaze od faze drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Tokom jučerašnjeg dana pala je kiša koja je dovela do spiranja prethodno nanetih fungicida kao i do ostvarenja infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). S obzirom da se za nedelju najavljuje nestabilno vreme sa padavinama, u cilju zaštite od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

·        Gatro 500 SC, Nando 500 SC, Kardinal (fluazinam) u količini 0,6-1 l/ha +

·        Score 250 EC, Sekvenca (difenokonazol) u koncentraciji 0,03%

Navedeni sistemični fungicidi delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove štetočine. Takođe, registrovano je i prisustvo kolonija vaši (Aphididae) na naličju vršnih listova.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Mospilan 20 SG, Wizzzaard, Kestrel, Tonus, Volley 20 SP, Afinex) u koncentraciji 0,025%.

21.5.2020 14:03JabukaČađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Zaštita luka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozimog luka se nalaze od faze lukovice narasle 50% od krajnjeg prečnika (BBCH 45) do faze završetak razvoja lukovice (BBCH 47).

Nestabilno vreme sa padavinama i visokom relativnom vlagom vazduha stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem plamenjače luka (Peronospora destructor). U cilju zaštite od navedenog patogena i sprečavanja zaraza lukovica, proizvođačima koji u naredne dve nedelje neće vaditi luk, se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

·        Folio gold (hlorotalonil+metalaksil) u količini 2-2,5 l/ha (karenca 14 dana) ili

·        Ortiva opti 480 SC (hlorotalonil+azoksistrobin) u količini 2-2,5 l/ha (karenca 14 dana)

20.5.2020 13:42LukPlamenjača luka (peronospora destructor)
1 - 10 Next