Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i prethodno sprovedenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama opadanja listova.

 

U fazi kada otpadne 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 7°C i uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Registrovani preparati na bazi bakra u zasadima jabuka su:

·        Bakarni oksihlorid 50, (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 4 l/ha ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·        Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4%.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se  i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

22.11.2022 7:43JabukaČađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od lišće počinje opadati (BBCH 93) do faze 50% listova opalo (BBCH 95).

U fazi kada opadne oko 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja (čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), sive pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas syringae pv. syringae).

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana, i uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

U narednim danima se prognozira vreme bez padavina i sa optimalnim dnevnim temperaturama za tretman, te se proizvođačima krušaka čiji se zasadi nalaze u navedenoj fazi preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·        Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 4 l/ha

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja patogena.

10.11.2022 8:27KruškaČađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta

Na području delovanja RC Novi Sad koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalazi u fazi od lišće počinje opadati (BBCH 93) do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95).

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta se preporučuje jesenji tretman u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, primenom nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% (breskva, šljiva, višnja, trešnja, kajsija) ili

·        Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% (breskva, šljiva, višnja, trešnja) ili

·        Grifon (bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) ili

·        Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% (breskva, šljiva)

ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena prouzrokovača biljnih bolesti, kao što su: prouzrokovač sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans), bakterioznog raka i izumiranja grana (Pseudomonas syringae) i dr. Navedeni patogeni prezimljavaju na kori grana i stabla, rak ranama, pupoljcima i drugim skrovitim mestima pa tretman treba sprovesti uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, kao i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu na temperaturi vazduha iznad 7°C.

8.11.2022 7:55Breskva; Šljiva; TrešnjaMonilioza (Monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)
Zaštita useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja do faze dva lista razvijena (BBCH 12). Na pojedinim lokalitetima setva pšenice je i dalje u toku.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pojedinačnih krilatih formi i kolonija vaši (Aphididae) na do 12% biljaka, kao i odraslih jedinki cikade Psammotettix alienus na do 6% biljaka. Visoke temperature za ovo doba godine, kao i odsustvo padavina u proteklom periodu uticali su na intenzivno naseljavanje i povećanu aktivnost navedenih štetočina.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, lisne vaši i cikade su mnogo značajnije kao prenosioci izuzetno značajnih i destruktivnih fitopatogenih virusa.

Prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva, prag štenosti iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva pšenice i ječma na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·        Fastac ME (alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha ili

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija (deltametrin) u količini 0,2-0,3l/ha.

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana kada je i aktivnost navedenih štetočina najveća.
25.10.2022 8:20Ječam; PšenicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od pet do sedam listova razvijeno (BBCH 15-17).

 Usled niskog inteziteta prisustva repičine lisne ose (Athalia rosae) i lisnih sovica, na velikom broju parcela do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanju istih. Njihovo prisustvo se i dalje registruje u usevu uljane repice, međutim uljana repica se nalazi u fazi kada nije osetljiva na njihov napad.

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na više lokaliteta,  registruje se prisustvo  pojedinačnih krilatih formi kao i kolonija vaši (Aphididae na od 15 do 30% pregledanih biljaka. Vremenski uslovi u predhodnom periodu sa odsustvom padavina i visokim dnevnim temperaturama za ovo doba godine, pogoduju ubrzanom razvoju i prenamnoženju vaši, stoga treba obratiti pažnju na njihovo prisustvo i brojnost.

Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa. Poslednjih nekoliko godina je na našem proizvodnom području potvrđeno prisustvom virusa žutice postrne repe (Turnip yellows virus, TuYV).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu dobre prakse u zaštiti bilja (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

20.10.2022 11:59Uljana repicaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Repičina lisna osa (athalia rosae)
Zaštita uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve i prethodno sprovedenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama, od klijanja i nicanja do faze 4 lista razvijena (BBCH 14).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 6% biljaka, kao i tek ispiljenih pagusenica na do 3% biljaka. U toku je polganje jaja i piljenje pagusenica ove štetočine.

Vremenski uslovi u prethodnom periodu, koje je obeležilo prohladno vreme i velike količine padavina, nisu pogodovali razvoju ove štetočine. Na pregledanim parcelama, do sada, nije dostignut prag štetnosti (jedna pagusenica po biljci).

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 2% biljaka.

Trenutno se nalazimo u kritičnom periodu (početne faze razvoja useva) u kojem pagusenice repičine lisne ose, kao i drugih lisnih sovica, mogu dovesti do golobrsta useva. Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva (u najtoplijem delu dana) i pregled na prisustvo navedenih štetočina. Po postizanju praga štetnosti preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

·        Fastac 10 EC u količini (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha ili

·        Fastac ME u količini (alfa-cipemetrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·        Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u količini (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

·        Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na do 4% biljaka.

Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa. Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada treba sprovesti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje ovih štetočina u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

23.9.2022 7:51Uljana repicaRepičina lisna osa (athalia rosae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85) do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

U fazama sazrevanja plodova, pogotovo nakon padavina koje su za nama, je preporuka da se izvrši zaštita plodova od različitih patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.).

Nakon stabilizacije vremenskih prilika, kod sortimenta i u zasadima gde se može ispoštovati karenca (od 3 do 14 dana), u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

·        Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) 0,075% (karenca 14 dana) ili

·        Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

·        Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata kao i maksimalnom broju tretmana (MBT) preparata u toku jedne vegetacije!

U zasadima u kojima je berba u toku ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

19.9.2022 8:50JabukaMrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Zaštita postrnog kukuruza šećerca

Na području delovanja RC Novi Sad usevi postrnog kukuruza šećerca se u zavisnosti od vremena setve nalaze u različitim fazama cvetanja do faze razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom useva registrovan je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 20% biljaka, kao i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 90% biljaka.

 

U toku je polaganje jaja, a u narednim danima se očekuje i početak piljenja larvi navedenih štetočina.

S obzirom na visok intenzitet napada ovih ekonomski značajnih insekata, trenutno se nalazimo u izuzetno kritičnom periodu za zaštitu postrnih useva kukuruza šećerca!

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca, kao i jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od navedenih insekticida:

·        Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ili

·        Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca14 dana)  ili

·        Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana preparata u toku jedne vegetacije (MBT).

7.9.2022 13:04KukuruzKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81) do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovano je prisustvo ispiljenih, kao i jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

·        Avaunt 15 EC, Top Gun (indoksakarb) u količini 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

·        Affirm Opti, Mayor, Triton, Atletic 095 SG, (emamektin benzoat) u koncentraciji 0,25-0,3% (karenca 7 dana) ili

·        Laser 240 SC (spinosad) u količini 400 ml/ha (karenca 7 dana) ili

·        Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana).

U sortimentu koji je u fazama sazrevanja plodova treba zaštititi plodove od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.). U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

·        Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) 0,075% (karenca 14 dana) ili

·        Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

·        Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata kao i maksimalnom broju tretmana (MBT) preparata u toku jedne vegetacije!!

U zasadima u kojima je berba u toku ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

31.8.2022 7:42JabukaJabukin smotavac (Cydia pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi glavice dostigle od 50% do 70% od očekivane veličine (BBCH 45-47), dok se usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze u različitim fazama razvoja listova do faze glavice dostigle 30% od očekivane veličine (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 20% biljaka, kao i tek ispiljenih larvi na do 10% biljaka.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u glavice proizvođačima letnjih kupusa se preporučuje primena insekticida Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

U usevima jesenjih kupusa proizvođačima se preporučuje primena insekticida Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite u usevima letnjih kupusa strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

29.8.2022 13:49KupusKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
1 - 10 Next