Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke  

Preporuke

Modify settings and columns
Tabla za pisanje i pregledanje preporuka
  
View: 
Post
Usev/zasad
Štetni organizmi
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje boje karakteristične za kultivar (BBCH 85) do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

Aktivnosti jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na području delovanja RC Novi Sad prikazani su na mapi:

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,33 - 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Ukoliko do sada nisu sprovedene hemijske mere u cilju zaštite plodova od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.) proizvođaćima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·         Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana

·         Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4 – 0,45 kg/ha - karenca 3 dana

·         Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana

·         Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha – karenca 14 dana

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

11.9.2019 8:05JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi početak formiranja glavice do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) na 20% pregledanih biljaka. U toku je početak piljenja larvi osme generacije ove štetočine.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusne i povrtne sovice (Mamestra brassicae, M. oleracea) na 30% pregledanih biljaka kao i larvi malog kupusara (Pieris rapae) na 10% pregledanih biljaka.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida: Lamdex (lambda-cihalotrin) u količini 0,3 l/ha.

Pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti kupusnjača (Alternaria spp.).

U narednim danima najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za dalje širenje simptoma. U cilju zaštite kupusa od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida: Mankogal 80 (mankozeb) u količini 2 kg/ha.

6.9.2019 14:29KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis); Povrtna sovica (mamestra oleracea); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Crna pegavost kupusnjača (alternaria spp); Mali kupusar (pieris rapae)
Zaštita vinove loze

Na području delovanja RC Novi Sad srednje i kasne sorte vinove loze se nalaze u različitim fazama sazrevanja.

U fazi sazrevanja vinova loza je osetljiva na napad od strane gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cnerea). U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·         Teldor 500 SC (fenheksamid) 0,1% (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte) ili

·         Luna privilege (fluopiram) 0,5 l/ha (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte)

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze svakodnevno se registruju ulovi odraslih jedinki pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U toku je let i polaganje jaja četvrte generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje pregled grozdova na prisustvo jaja pepeljastog grožđanog moljca. Ukoliko registruju njihovo prisustvo na početku piljenja larvi (koje se očekuje krajem nedelje) neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite primenom insekticida:

·         Laser 240 SC (spinosad) u koncentraciji 0,01% (karenca 14 dana).

U lovnim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze i dalje se registruje prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Navedeni insekticid za pepeljastog grožđanog moljca delovaće i na ovu štetočinu. Pored hemijskih mera zaštite u cilju smanjenja populacije azijske voćne mušice proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole (Vidi preporuku).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.
3.9.2019 8:46Vinova lozaSiva trulež (botrytis cinerea); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Zaštita paprike i kukuruza šećerca

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva paprike i  kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine, a za dva do tri dana se očekuje i početak piljenja larvi.

Takođe, vizuelnim pregledom navedenih useva registruje se i prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo navedenih štetočina, i na početku piljenja larvi primena nekog od navedenih insekticida:

U usevu paprike:

·         Affirm 095 SG (emamektin benzoat) 1,5 – 2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·         Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,17 – 0,25 l/ha (karenca 1 dan)

U usevu kukuruza šećerca:

·         Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 14 dana)

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.
30.8.2019 17:45Kukuruz; PaprikaKukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Novi Sad, najveće površine pod krompirom su povađene. Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira svakodnevno se registruju ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je let četvrte generacije ove štetočine.

Visoke dnevne temperature i odsustvo padavina izuzetno pogoduju razvoju krompirovog moljca stoga na parcelama gde još uvek nije povađen krompir postoji visok rizik od nastanka šteta.

Na parcelama gde je cima suva i krompir u fazi tehnološke zrelosti proizvođačima se preporučuje vađenje i skladištenje krompira. Krtole čuvati u skladištima koja su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).

Proizvođačima koji neće uskoro vaditi krompir preporučuje se stalno održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole. Takođe, u ovim usevima preporučuju se i hemijske mere zaštite primenom insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Futocis 2,5 EC, Polux) u količini 0,3 – 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata! Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

23.8.2019 12:04KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella)
Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno (BBCH 19), do faze početak formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja, kao i tek ispiljenih larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella). U toku je početak piljenja larvi sedme generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja oštećenja na listovima i ubušivanja u glavice od strane larvi kupusovog moljca, proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14 – 0,2 l/ha
20.8.2019 12:49KupusKupusni moljac (Plutella maculipennis)
Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvića korena.

 

Od poslednje preporuke za zaštitu šećerne repe (31.07.), na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve gotovo svakodnevno se beleže visoki rizici za ostvarenje infekcije od strane pomenutog patogena.

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se širenje simptoma prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

 

Sada je neophodno sačuvati lisnu masu kako ne bi došlo do retrovegetacije, iscprljivanja biljaka i gubitaka u prinosu i sadržaju šećera. Proizvođačima se preporučuje da zaštite useve primenom kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

·            Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC (hlorotalonil) u količini 1,5 l/ha (karenca 21 dan)

·       Rias 300 EC, Cercohem (difenokonazol + propikonazol) u količini 0,3 l/ha (karenca 21 dan)

16.8.2019 19:57Šećerna repaPegavost lista šećerne repe (cercospora beticola)
Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

Aktivnosti jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na području delovanja RC Novi Sad prikazani su na mapi:

U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi preporučuje se primena insekticida Affirm 095 SG  (emamektin benzoat) u koncentraciji 0,3%, uz dodatak mineralnog ulja (karenca 7 dana).

U ovim fazama neophodno je zaštititi plodove jabuka od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.). U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

·    Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana

·    Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4 – 0,45 kg/ha - karenca 3 dana

·    Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana

·    Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha – karenca 14 dana

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

16.8.2019 19:17JabukaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Zaštita krompira

Na području delovanja RC Novi Sad, na feromonskim klopkama postavljenim u usevima krompira svakodnevno se registruju ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je preklapanje treće i četvrte generacije ove štetočine.

Na parcelama gde je cima suva i krompir u fazi tehnološke zrelosti proizvođačima se preporučuje vađenje i skladištenje krompira. Krtole čuvati u skladištima koja su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).

Proizvođačima koji neće uskoro vaditi krompir preporučuje se stalno održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole. Takođe, u ovim usevima preporučuju se i hemijske mere zaštite primenom insekticida: Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 14 dana).

14.8.2019 9:17KrompirMoljac krompira (Phthorimaea operculella)
Zaštita kruške

Na području delovanja RC Novi Sad kasnostasne sorte krušaka se nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Imago: 5,83

Jaja: 55

L1-L3: 43,33

L4-L5: 6,66

U toku je intenzivno piljenje larvi pete letnje generacije ove štetočine. U cilju suzbijanja larvi obične kruškine buve proizvođačima se preporučuje primena insekticida Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (deltametrin) u koncentraciji 0,05% (karenca 7 dana).

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata! Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

13.8.2019 13:27KruškaObična kruškina buva (cacopsylla pyri)
1 - 10 Next