Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo usevi pšenice i ječma se, u zasvisnosti od roka setve i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama razvoja, od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15). Pregledani su usevi na lokalitetima Babina Luka, Lukavac, Zlatarić i Gornja Bukovica.

 
 
 

Tokom vizuelnog pregleda useva ječma na lokalitetu Babina luka uočeno je prisustvo simptoma patogena prouzrokovača sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka, dok na drugim lokalitetima nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

Prisustvo insekata nije uočeno u usevima ječma.

 

Tokom vizuelnog pregleda useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, niti prisustvo instekata.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis alvaris) nije registrovano. U narednom periodu glodari mogu preći sa neobradivih površina u useve strnih žita. Prag štetnosti je od 10 do 50 aktivnih rupa po ha za poljskog miša i od 10 do 500 aktivnih rupa od poljske voluharice.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela. Ukoliko se registruje prisustvo glodara iznad praga štetnosti, preporučuje se primena gotovih mamaka - rodenticida, u aktivne rupe. Nakon primene mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo ozmi usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od klijanje i nicanje do faze četiri lista razvijeno (BBCH 09-14).

 

Tokom vizuelnog pregleda nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara: poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus spp.).

Aktivnost insekata je smanjena. Prisustvo cikade Psammotettix alienus nije utvrđeno ni u usevu pšenice ni u usevu ječma, dok je prisusvo vaši (Aphididae) utvrđeno na do 2% biljaka, samo u usevu pšenice.

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo, usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi razvoja od klijanje i nicanje pa do 3 lista razvijeno (09-13 BBCH). 

Na teritoriji Kolubarskog okruga ove jeseni, zbog odsustva padavina i nemogućnosti da se adekvatno pripreme parcele, setva strnih žita je započela u drugoj polovini oktobra.

Tokom vizuelnog pregleda useva na lokalitetima Lukavac, Babina Luka, Zlatarić, Gola Glava registrovano je prisustvo:

lisnih vaši (Aphididae) na do 3% biljaka u usevu ječma i na do 2% biljaka u usevu pšenice,

cikade Psammotettix alienus na do 2% biljaka u usevu pšenice.

Lisne vaši i cikade su, pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom sisajući sokove biljaka, i prenosioci veoma destruktivnih biljnih virusa.

Sa ciljem kontrole viroza u početnim fazama razvoja strnih žita prag štetnosti za lisne vaši iznosi jedna ili više vaši na 10 % biljaka i/ili 5 cikada po m². 

S obzirom da su registrovane brojnosti  lisnih vaši i cikada ispod praga štetnosti, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara nije registrovano.

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva strnih žita.

Prisustvo poljskih glodara na području RC Valjevo

Na području delovanja RC Valjevo tokom pregleda useva lucerke na lokalitetima: Gola Glava, Joševa (Ub), Lukavac i Čučuge, kao i mlađih voćnih zasada na lokalitetima: Joševa, Babina Luka, Lopatanj, Gola Glava nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljska voluharica - Microtus arvalis i poljski miševi - Apodemus spp.). 

Prisustvo aktivnih rupa je registrovano na međama i nasipima lokalitet Joševa i Babina Luka, u vrlo niskoj brojnosti (kategorija I).

Toplo vreme koje se očekuje i u narednom periodu, sa prisustvom obilje hrane, pogodovaće razvoju glodara. Štete mogu nastati u mladim voćnim zasadima i novoposejanim ozimim usevima.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak zasada i useva. Određivanje brojnosti populacije glodara vrši se prebrojavanjem aktivnih rupa po sledećoj skali:

Kategorija

Opis brojnosti

Broj aktivnih rupa/ha

poljska voluharica

poljski miš

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

Hemijske mere zaštite se primenjuju ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti. Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru (II kategorija), a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru (II kategorija). Za suzbijanje glodara mogu se koristiti registrovani rodenticidi u vidu gotovih mamaka u rupe. Nakon primene mamaka rupe treba zatrpati zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači i stoke.

U suzbijanju glodara veoma su korisne i agrotehničke mere poput blagovremene žetve sa što manje osipanja zrna, zaoravanje strnjišta, uništavanje korova i duboko oranje. Ove mere značajno utiču na smanjenje populacije ovih štetočina.

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem poljskih glodara.

Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se nalaze u fazi sazrevanje bobica (BBCH 85).

Tokom pregleda zasada uočeno je prisustvo simptoma pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) na 3-20% biljaka. Simptomi su izraženiji u zasadima gde nisu redovno sprovedeni tretmani u cilju zaštite, pa je zabeleženo i do 50% površine grozda sa simptomima.

Simptomi se prvo javljaju na listovima, u vidu pepeljastih pega. Pored simptoma na listovima, mogu se javiti i na lastarima i cvetovima. Najveće štete pravi na bobicama, koje su osetljive od zametanja do šarka (promene boje). Pri jakom napadu bobice izgledaju kao posute „pepelom“. Tokom porasta dolazi do pucanja bobica sve do semenke, a zatim se suše i propadaju.

Optimalna temperatura za razvoj patogena je od 20-27°C, dok se dalji razvoj u zasadu i ostvarivanje sekundarnih infekcija može odvijati u opsegu od 6 do 32°C. Patogen se razvija u uslovima jako niske relativne vlažnosti vazduha.

Jači intenzitet napada je kod bujnih sorti, u zasadima gde je slabo provetravanje. Ovaj patogen može dovesti do smanjenja prinosa i za 80-90%.

RC Valjevo je objavilo tokom ove proizvodne godine preporuke za suzbijanje ovog patogena:

Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se nalaze u fazi od  zatvaranje grozda do početak šarka (BBCH 79-81).

Tokom vizuelnog pregleda uočeno je prisustvo simptoma plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), na od 5 do 30% biljaka.

Veći intenzitet napada registruje se u zasadima gde nisu adekvatno sprovođene hemijske mere zaštite. Takođe, veći procenat napadnutih biljaka je u zasadima crnih sorti, a sorta Merlo je najosetljivija na prisustvo navedenog patogena, pa je i do 100% površine grozdova uništeno.

Ovaj patogen napada sve zelene delove vinove loze, a najviše lišće. Vinova loza je najosetljivija u fazi cvetanja. Lišće je najosetljivije u fazi intenzivnog porasta. Uslovi koji moraju biti ispunjeni, da bi ovaj patogen ostvario zarazu u proleće su:

Ø  srednja dnevna temperatura vazduha 2-3 dana iznad 11°C

Ø  razvijeno lišće, najmanje 2-3 centimetra u prečniku

Ø  kišni period, koji traje najmanje 2-3 dana

Ø  visina padavina, najmanje 10 mm kiše.

RC Valjevo je dalo sledeće preporuke za zaštitu vinove loze od plamenjače, tokom ove proizvodne godine:

Prisustvo grinja u zasadu maline

Na području delovanja RC Valjevo, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta zasadi maline se nalaze u fazi seme jasno vidljivo na plodnici do faze prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 73-85).

Tokom vizuelnog pregleda zasada registrovano je prisustvo eriofidne grinje maline (Phyllocoptes gracilis). Registrovani simptomi su na do 5% biljaka, dok je oštećeno od 5-15% lisne mase i do 3% plodova.

Odrasle jedinke prezimljavaju u pupoljcima između listića ili u pazuhu pupoljaka iz kojih se ravijaju jednogodišnji izdanci ili u blizini lisnih i cvetnih pupoljaka. Prezimele ženke se aktiviraju kada je dnevna temperatura minimum 11°C. U tom vremenskom periodu se otvaraju pupoljci pa jedinke migriraju.

Simptomi nastaju usled ishrane jedinki. Glavna oštećenja prave na listu u vidu deformacija pa dolazi do pojave hloroze i pegavosti. Simptomi na plodovima su u vidu neujednačene obojenosti, stagnacije rasta i neujednačenog dozrevanja. Na naličju listova se formiraju kolonije, a list dobija svetlo zelenu do žutu boju. Takođe, karakteristično je podizanje lica lista u vidu mehurova i gubljenje maljavosti na naličju lista, što se dešava pri jakom napadu. Mladi listovi se kovrdžaju, a vršni izbojci se suše.

 

U zasadima maline sorte Glen ample, registrovani su simptomi na pojedinim lokalitetima na do 50% lisne mase, što ukazuje na povećanu osetljivost ove sorte na prisustvo navedene štetočine.

Pravi momenat za subijanje ove štetočine je po završetku migracije na mlade listove dvogodišnjih izdanaka (kraj aprila do početka maja). RC Valjevo je pravovremeno dao preporuku 27.04.2023. u cilju suzbijanja ove štetočine.

 

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se nalaze  u različitim fazama razvoja, od faze puno cvetanje: 80% cvetnih kapica opalo do faze mladi plodovi počinju da rastu, ostaci cvetova opadaju (BBCH 68-71).

Tokom vizuelnog pregleda zasada vinove loze, posebno u manjim zasadima na okućnicama i onim gde se ne sprovode redovno hemijske mere zaštite, registrovano je prisustvo larvi Scaphoideus titanus. Dominantno su prisutne larve drugog larvenog stupnja (L2), dok se već naredne nedelje očekuje prisustvo larvi trećeg larvenog stupnja (L3).

Ova štetočina je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje - zlatasto žutilo vinove loze. Karakteristični simptomi na obolelim  čokotima se javljaju početkom leta - lastari se povijaju i padaju po zemlji, ne odrvenjavaju. Listovi zadebljavaju i kod belih sorti dobijaju zlatnožutu boju, a kod obojenih crvenu.

Cikada ishranom na oboleloj biljci može da usvoji fitoplazmu, pa je prenosi dalje ishranom na zdrave biljke. Sposobnost da prenesu fitoplazmu imaju larveni stupnjevi L3, L4 i L5 i odrasle jedinke.

Kako su u zasadu prisutne larve drugog stupnja, još uvek se ne preporučuje sprovođenje tretmana.

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem i pravovremeno obavestiti o momentu za sprovođenje tretmana u cilju suzbijanja ove štetočine.

Prisustvo simptoma fuzarioze klasa u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Valjevo usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od mlečne do voštane zrelosti (BBCH 71-85).

 

Tokom vizuelnog pregleda useva pšenice prisustvo simptoma fuzarioze klasa je registrovano na od 10% do 40% klasova, dok je u usevu ječma prisustvo simptoma ovog patogena registrovano na od 5% do 30% klasova. Procenat zaražene površine klasa se u usevima ječma kreće do 5, a u usevima pšenice do 90.

Ovaj patogen ostvaruje infekciju u vreme cvetanja, kada preovlađuje vlažno i toplo vreme. Vremenski uslovi tokom ove vegetacije u vreme cvetanja su bili idealni za razvoj ovog patogena u usevima.

Prvi simptomi se registruju nakon cvetanja, kada se gubi normalna zelena boja klasa i on postaje  slamasto žut. Može biti zahvaćen deo klasa ili ceo klas. Pri osnovi zaraženih klasova formira se narandžasto-crvenkasta micelijska prevlaka. Ispod inficiranog klasa stablo dobija mrko ljubičastu boju.

Pored gubitka prinosa i kvaliteta zrna štetnost ovog patogena se ogleda i u njegovoj sposobnosti da sintetiše mikotoksine koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Štetočine u usevu kukuruza

Na području delovanja RC Valjevo usevi kukuruza se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u različitoj fazi razvoja lista (BBCH 11-16).  

Tokom vizuelnog pregleda useva uočeno je prisustvo:

·         buvača (Phyllotreta sp.)  na oko 2% biljaka

Ovo štetočina razvija jednu generaciju godišnje i aktivira se početkom proleća. Razvoju pogoduje toplo i suvo vreme. Javlja se na brojnim ratarskim i povrtarskim usevima. Štete pravi upravo imago. Napadnuti listovi su sa sitnim rupicama, koje nastaju usled ishrane imaga lisnim tkivom. Ukoliko se ova štetočina javi u većoj brojnosti u početnim fazama razvoja useva, može biti potpuno uništen ceo usev. Registrovane brojnosti buvača u ovom trenutku nisu rizične po proizvodnju kukuruza.

·         vaši (Aphididae) na oko 5% biljaka

Ove štetočine prave dve vrste šteta. Direktne štete se ogledaju u deformaciji biljnog tkiva, koje nastaje usled ishrane vaši. Imaju i vektorsku ulogu kao prenosioci biljnih virusa, čime nanose indirektne štete. Jedan od virusa je i virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus, MDMV). Ovaj virus je često prisutan i na korovima (najčešće na divljem sirku), pa ga vaši mogu preneti na neperzistentan način na biljke kukuruza. Usled zaraze useva mogu nastati značajne štete, kako u smanjenju prinosa i kvaliteta zrna  tako i u lošijem kvalitetu lista kod silažnog kukuruza.

Prisustvo ovog virusa se registruje svake godine na teritorije Srbije, u većim ili manjim razmerama. Mere suzbijanja ovog virusa su:

-        rano uklanjanje bolesnih biljaka

-        gajenje manje osetljivih hibrida i linija

-        uništavanje korovskih biljaka i unutar useva i oko njega, koji su domaćini virusa

-        vreme setve, kako bi se izbeglo preletanje vaši sa korova

 

 

·         jajno leglo zelene povrtne stenice (Nezara viridula) na do 2% biljaka

Ženka polaze jaja u grupama. Ispiljene larve prolaze kroz 5 razvojnih stupnjeva. Štete pričinjavaju i larve i imaga, isisavajući sokove iz biljnog tkiva. Ovo je polifagna štetočina.

Takođe, tokom pregleda je uočeno prisustvo jajnog legla korisnih bubamara (Coccinella septempunctata), koje su prirodni neprijatelji biljnih vaši.

RC Valjevo nastavlja sa monitoringom useva kukuruza.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima