Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Usevi ili zasadi
Prisustvo larvi braon mramoraste stenice (Haliomorpha halys) u zasadu vinove loze

Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se nalaze u fazi razvoja šarak bobica (BBCH 83).

Tokom pregleda zasada vinove loze na manjim površinama, lokalitet Gorić, kao i oko okućnica, gde nisu redovno sprovođene hemijske mere zaštite registrovano je prisustvo larvi braon mramoraste stenice (Haliomorpha halys).

Ženke braon mramoraste stenice polažu beličasta, okruglasta jaja položena u grupama na naličju listova. Ispiljene larve ostaju u grupi, pa nakon prvog presvlačenja aktivno traže hranu. Larve nemaju krila, ali se aktivno kreću  sa biljke na biljku. Odrasle jedinke su dobri letači i mogu preleteti razdaljine od 1-3 km. U jesen odrasle jedinke traže povoljna mesta za prezimljavanje; naseljavaju kuće, stanove, terase, šupe i pronalaze mirna mesta na kome ostaju do proleća.

Braon mramorasta stenica najveće štete pravi u vreme sazrevanja grožđa,  gde usled ishrane odraslih jedinki i larvi koje imaju usni aparat za bodenje i sisnje dolazi do deformacije bobica, kao i do promene njihove boje i ukusa. Takvo grožđe gubi tržišnu vrednost. Takođe, mesta uboda predstavljaju ulazna mesta za razvoj mnogih patogena, pre svega prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

Sa ciljem suzbijanja stenica najbolju efikasnost pokazali su insekticidi iz grupe piretroida. Prilikom upotrebe pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vonogradima

Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se nalaze u fazi razvoja od početak šarka do šarak bobica (BBCH 81-83)

Brojnost ovih cikada se u zasadima vinove loze prati pomoću žutih lepljivih klopki. Tokom pregleda registrovano je prisustvo odraslih jedinki ove cikade.

 

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje - zlatasto žutilo vinove loze.

Fitoplazma prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze održava se preko zime u obolelim čokotima. Pupoljci na takvim čokotima naredne godine u proleće ne kreću ili se dosta kasnije iz njih razvijaju lastari sa skraćenim internodijama. Karakteristični simptomi se javljaju početkom leta - lastari se povijaju i padaju po zemlji, ne odrvenjavaju i na njima se mogu javiti crne pege uzdužno raspoređene. Listovi zadebljavaju i kod belih sorti dobijaju zlatnožutu boju, a kod obojenih crvenu. Daljim razvojem, kasnije u toku leta na listovima se duž nerava pojavljuju žućkaste pege, koje ubrzo nekrotiraju. Između nerava može doći do obrazovanja uglastih pega. Ukoliko se simptomi bolesti jave pre cvetanja, cvasti se suše; a ukoliko se jave kasnije tokom vegetacije bobice se smežuravaju i imaju gorak ukus.

Cikada ishranom na oboleloj biljci može da usvoji fitoplazmu, pa je prenosi daljom ishranom na zdravim biljkama. Sposobnost da prenesu fitoplazmu imaju larveni stupnjevi L3, L4 i L5 i odrasle jedinke.

Sa ciljem sprečavanja širenja fitoplazme, odnosno zlatastog žutila vinove loze, potrebno je sprovođenje svih raspoloživih mera kontrole koje podrazumevaju:

  • Uklanjanje zaraženih čokota;
  • Uklanjanje divlje loze u blizini proizvodnih zasada, kao i napuštenih zasada vinove loze;
  • Uništavanje korova;
  • Korišćenje sertifikovanih loznih kalemova;
  • Suzbijanje cikade Scaphoideus titanus kao vektora fitoplazme. 
Prisustvo braon mramoraste stenice (Halomorpha halys) u zasadu vinove loze

Zasadi vinove loze se nalaze u fazi od punog cvetanja do faze kraj cvetanja (BBCH 65-69).

 

Tokom vizuelnog pregleda zasada vinova loze utvrđeno je prisustvo imaga braon mramoraste stenice (Halomorpha halys) na do 2% biljaka.

Ova štetočina je izraziti polifag i njeno  prisustvo je registrovano na velikom broju poljoprivrednih kultura. Porast brojnosti ove vrste predstavlja potencijal da postane ekonomski značajna štetočina velikog broja gajenih biljaka u našoj zemlji.

Štete u zasadu vinove loze prave larve i imaga tokom ishrane, sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljke. Najveće štete pravi u vreme sazrevanja grožđa,  gde usled ishrane dolazi do deformacije bobica, kao i promene boje i ukusa. Takvo grožđe gubi tržišnu vrednost. Takođe, mesta uboda predstavljaju ulazna mesta za razvoj mnogih patogena, pre svega prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

 

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem zdravstevenog stanja vinove loze.

Prisustvo štetnih organizama u zasadu vinove loze

Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 61).

Tokom vizelnog pregleda zasada uočeno je prisustvo štetočina, u niskom indeksu napada i to:

·         Bicticus  betulae – cigaraš

Ovaj insekt se javlja  i u zasadima kruške, šljive, leske. Prezimljava u stadijumu imaga pod korom ili na nekom drugom skrivenom mestu. Oštećenja su karakteristična u vidu uvijenih listova, nalik na cigaru. Ženke pre polaganja jaja izgrizaju peteljku lista, pa se on suši i lakše ga savijaju. U jedan savijeni list položi nekoliko jaja, prethodno bušeći rupicu. Tokom svog života napravi nekoliko cigara, a položi 50-60 jaja. Cigaru pravi od jednog lista vinove loze.

·         Eryophies vitis - lozina grinja šiškarica

Karakterističan simptom napada su deformacije na listovima. Na licu listova su u vidu bradavičastih, tamno zelenih izraštaja, a sa naličja su kolonije grinja beličaste boje. U zavisnosti od sorte, boja prevlake kasnije može imati  riđasti ili ljubičasti sjaj. Listovi se na kraju suše, pa grinje prelaze na mlađe delove biljke. Ova štetočina nanosi veće štete u zasadu vinove loze kada je u prenamnoženju. U cilju pravovremenog suzbijanja ove štetočine RC Valjevo je objavilo preporuku.

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem zrdavstvenog stanja vinove loze.

Eska vinove loze

Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica do faze početak sazrevanja bobica: bobice početak šarka (BBCH 79-81).

Tokom vizuelnog pregleda zasada uočavaju se karakteristični simptomi eske vinove loze na 3% čokota u zasadu.

Ovo oboljenje prouzrokuje nekoliko patogena, od kojih se kao najznačajniji smatraju Fomitiporia mediterranea, Phaeoacremonium aleophilium, Phaeomoniella chlamydospora i dr. Smatra se da je ovo bolest starijih vinograda, starosti osam do deset godina i sarijih. Mađutim, sve češća je pojava simptoma na mladim čokotima, starosti od dve do pet godina.

Razlikujemo dva tipa ove bolesti. Hronični oblik se odlikuje sušenjem lišća i opadanjem, koji je češći, i akutni koji se karakretireše iznenadnim sušenjem (apopleksijom) čokota. Simtomi se javljaju na listovima, lastarima i bobicama. 

 

U zoni između nerava lista javljaju se izdužene žute ili crvenkastosmeđe nekroze. Između tog nekrotičnog dela nastaje šira ili uža zelena zona oko nerava. Može doći do opadanja listova pre vremena.

Zaraženi lastari zaostaju u porastu i venu i ne dolazi do njihovog zdrvenjavanja. Infekcija vaskularnog tkiva mlade loze ovim patogenima  ima za posledicu začepljenje ksilemskih kanala, a venjenje i izumiranje (apopleksija) čokota naročito su izraženi u leto, za vreme visokih dnevnih temperatura. Međutim, u etiologiji bolesti na starijoj lozi su uključeni i patogeni prouzrokovači truleži drveta. Najdominantniji patogen je Fomitiporia punctata, čiji su simptomi prisustva na starijem drvetu vinove loze u vidu bele truleži srži.

Simptomi na bobicama se javljaju u vidu sitnih pega tamne boje, koje se spajaju pri jačem napadu i dolazi do njihovog pucanja i sušenja. Znatno je narušen sadržaj šećera i aroma u zaraženim bobicama.

Navedeni patogeni ostvaruju infekcije preko rana od rezidbe ili oštećenja od grada.

Najvažije su preventivne mere zaštite od ovog patogena, koje podrazumevaju:

·         sadnju zdravih loznih kalemova

·        u cilju sprečavanja širenja bolesti potrebno je tokom rezidbe dezinfikovati alat (dezinfekcija makaza i drugog pribora je 70%-tnim alkoholom)

·        premazivanje rana od rezidbe kalemarskim voskom, a orezane delove izneti iz vinograda i spaliti

·        uklanjanje zaraženih čokota iz vinograda i njihovo spaljivanje.

Prisustvo cigaraša (Byctiscus betulae) u zasadu vinove loze

Na pordučju  delovanja RC Valjevo, lokalitet Babina Luka, zasad vinove loze se nalazi u fenofazi cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 57).

 

Vizuelni pregledom zasada uočeni su simptomi prisustva cigaraša (Byctiscus betulae), u vidu uvijenih listova. Daljim pregledom listova registrovano je prisustvo larvi ove štetočine.

Ovo je polifagna vrsta, koja se najčešče javlja u zasadima vinove loze i kruške. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimeli imago se javlja u proleće i dopunski se hrani. Nakon kopulacije, ženke zasecaju peteljku lista i on vene. Zatim uvijaju list u obliku cigare, gde polažu jaja. Larve se razvijaju i hrane unutar umotanog lista.

Štete mogu biti značajne u rasadnicima i na mlađim stablima.

Mere suzbijanja se zasnivaju na sakupljanju i uništavanju uvijenih listova, dok se hemijski tretman sprovodi samo pri jakom napadu. Pragom tolerantnosti se smatra 1-2 imaga po čokotu vinove loze.

RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem štetočina u zasadima.