Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Bačka Topola.
Repičin sjajnik

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u  fazi pojava cvetnih pupoljaka još zatvorenih lišćem (BBCH 50).

Imago repičinog sjajnika

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na do 1%  biljaka.

Štete pričinjavaju odrasle jedinke repičinog sjajnika, koje izgrizaju cvetne pupoljke te može doći do smanjenja prinosa.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite (još nije postignut ekonomski prag štetnosti).

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem repičinog sjajnika i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Žitna pijavica u usevima strnih žita

Na području delovanja RC Bačka Topola, vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Imago žitne pijavice

 

U toku je period dopunske ishrane imaga i parenje, nakon čega sledi period polaganja jaja. Najštetni stadijum protiv koga se sprovode hemijske mere zaštite je larva, koja pravi štete izgrizajući list sa gornje strane, u vidu uzdužnih pruga između nerava, hraneći se parenhimom sve do donjeg epidermisa. Zaraženi usev se lako uočava još iz daljine, jer je usled napada lišće umesto zelene, prljavo bele boje.

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u strnim žitima.

Prvi ulov sive repine pipe

Na području delovanja RC Bačka Topola u toku je setva šećerne repe.

Na lokalitetu Stara Moravica, u feromonskim klopkama na starom repištu, registrovan je prvi ulov imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

 

Imago sive repine pipe

 

Poljoprivrednim proizvođačima se u ovom trenutku preporučuje primena preventivnih mera zaštite protiv repine pipe:

  •  gušća setva na uvratinama,
  •  kopanje lovnih kanala oko starih repišta.

Za sada  se ne preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite.

RC Bačka Topola nastavlja praćenje štetnih organizama u šećernoj repi.

Preventivne mere u proizvodnji suncokreta

U proizvodnji suncokreta na području delovanja  RC Bačka Topola, u poslednjih nekoliko godina značajno je narušen plodored. Uzak plodored direktno je uticao na intenzivniju pojavu prouzrokovača bolesti u suncokretu: 

  • bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum),
  • plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi), 
  • sivo mrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi), 
  • mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi), 
  • crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi), 

ali i pojavu parazitne cvetnice – volovoda (Orobanche spp.).

 

Uskoro počinje setva suncokreta te se proizvođačima suncokreta  preporučuje da preduzmu u ovom trenutku sve raspoložive preventivne mere u kontroli značajnih oboljenja:

  • plodored od najmanje 5 godina – izuzetno važna mera!
  • izbor manje osetljivih hibrida za setvu
  • setva sertifikovanog semena
Zdravstveno stanje ječma u regionu Bačke Topole

Na teritoriji RC Bačka Topola,  usevi ozimog ječma se nalaze  u fazi bokorenja (BBCH 28-29).

Vizuelnim pregledima  useva  na lokalitetima Lovćenac, Stara Moravica i Bačka Topola, registrovano je prisustvo simptoma sledećih biljnih bolesti:

pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis)  na  15% do 91% biljaka,

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na  21% do 56 % biljaka i 

sočivaste pegavosti lista ječma  (Rhynchosporium secalis) na 1- 5% biljaka.

 

Simptomi mrežeste pegavosti      Simptomi pepelnice

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva radi utvrđivanja faze razvoja i prisusutva simptoma bolesti jer se približavamo osetljivoj fazi tj. vlatanju.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem faza razvoja ječma i zdravstvenog stanja useva.

Tokom pregleda je uočeno i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Pojava male repičine pipe

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19). Vizuelnim pregledima useva uljane repice, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

 

Faza razvoja uljane repice         Mala repičina pipa

Migracija sa mesta prezimljavanja na useve uljane repice izazvana je porastom temperature predhodnih dana (temperature iznad proseka za ovo doba godine). Trenutno se registruje niska brojnost imaga koja je ispod praga štetnosti. U narednom periodu  se očekuje povećanje brojnosti imaga, čemu će pogodovati i najavljene visoke dnevne temperature.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Bačka Topola  nastavlja sa praćenjem stanja u usevima uljane repice.

Zdravstveno stanje pšenice u regionu Bačke Topole

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice  se nalaze u  fazi  bokorenja (BBCH 23-26).

Vizuelnim pregledima  useva pšenice  na lokalitetima Lovćenac, Stara Moravica i Bačka Topola, registrovano je povećanje prisustva simptoma biljnih bolesti u odnosu na stanje u decembru (zdravstveno stanje ozimih useva 18.12.2019.).Tokom januara meseca vladali su izuzetno povoljni vremenski uslovi  za razvoj patogena. Registrovani su simptomi sledećih biljnih bolesti:

pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis)  na do 72% biljaka,

sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 23% biljaka i  

rđe (Puccinia spp.)  na 0% do 24% biljaka.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

 

Simptom pepelnice                   Simptom sive pegavosti lista

Simptom rđe pšenice

U pregledima useva pšenice se registruje i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis), i to u većem procentu na površinama gde je bio zastupljen sistem redukovane obrade. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice  se nalaze u  fazi od četiri lista razvijeno do faze drugo stablo vidljivo (BBCH 14-22), dok se usevi ozimog ječma nalaze  u fazi bokorenja (BBCH 22-26).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma registrovano je povećanje prisustva simptoma biljnih bolesti u odnosu na period od pre 20 odnosno 28 dana (zdravstveno stanje pšenica 28.11. i zdravstveno stanje ječma 20.11.). Vremenski uslovi u poslednja dva meseca su izuzetno povoljni za razvoj patogena u usevima ozimih strnina.

U usevima pšenice  na lokalitetima Lovćenac, Stara Moravica i Bačka Topola registrovani su  simptomi sledećih biljnih bolesti: pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis)  na 18 do 27% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2 do 8% biljaka i  rđe (Puccinia spp.)  na do 2% biljaka.

 

Simptom pepelnice                     Simptom sive pegavosti lista

Simptom rđe

U usevima ječma na lokalitetima Zobnatica i Bačka Topola registrovani su simptomi sledećih biljnih bolesti: pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis)  na  17 do 88% biljaka, mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na  2 do 34% biljaka, sočivaste pegavosti lista ječma  (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka i  rđe (Puccinia spp.)  na do 2% biljaka.   

  

Simptom pepelnice                   Simptom mrežaste pegavosti

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

Registruje se i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama na ozimim strnim žitima.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice  se nalaze u različitim fazama razvoja lista (BBCH 12-14).

Faza razvoja pšenice

Vizuelnim pregledima  useva na lokalitetima Lovćenac, Stara Moravica, Bačka Topola ,Njegoševo, registrovani su  simptomi sledećih  biljnih bolesti: pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) na 0-6% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 0-1% biljaka.

 

Simptom pepelnice                     Simptom rđe

 Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

O prisustvu lisnih vaši i cikada  u usevima ozime pšenice Centar prognozno-izveštajne službe je  informisao 23.10.2019. kada su i preporučene hemijske mere zaštite (vidi preporuku).

Registruje se i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama na ozimoj pšenici.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma  se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze razvoja lista do faze 5 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 13-25).

Vizuelnim pregledima  useva na lokalitetima Zobnatica, Lovćenac, Stara Moravica i Bačka Topola, registrovani su  simptomi sledećih  biljnih bolesti: mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 0-8% biljaka, pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) na 0-51% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 0-1% biljaka.

Faza razvoja ječma BBCH 25

   

Sočivasta pegavost          Pepelnica i mrežasta pegavost

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

O prisustvu lisnih vaši u usevima ječma RC Bačka Topola je informisao 22.10.2019. kada su i preporučene hemijske mere zaštite (vidi preporuku).

Takođe, i dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama na ozimom ječmu.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima