Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Bačka Topola.
Oštećenja od larvi prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Bačka Topola,usevi merkantilnog , semenskog i kukuruza šećerca se u zavisnosti od hibrida, rokova setve, lokaliteta i  upotrebe sistema za navodnjavanje, kao i uslova koji su vladali u proizvodnji, nalaze u fazi od početka pojave metlice, do faze gornji i donji delovi metlice u cvetanju -svila potpuno razvijena (BBCH 51-65).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovana su oštećenja od larvi prve generacije kukurznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U ubušenjima je utvrđeno prisustvo  larvi L4, L5. Najveći procenat oštećenih biljaka je u usevima merkantilnog kukuruza , gde se na našem području delovanja ne koriste hemijske mere suzbijanja ovog štetnog organizma.

 

Kukuruzni plamenac_gusenice

 

Ovo je izuzetno polifagna štetočina, napada oko 240 raznih gajenih i korovskih biljaka.U našim uslovima razvija do tri generacije godišnje.

Kukuruzni plamenac naseljava useve sa najgušćim sklopovima, jače razvijenim biljkama, tj.parcele sa najbujnijom vegetacijom.

Leptiri se hrane nektarom raznih biljaka.Jaja polažu na naličju lišća, u blizini lisnog nerva ili na lisni rukavac, u grupama od po 15-45 crepasto složenih jaja.U uslovima povećane relativne vlažnosti vazduha polažu veći broj jaja.

Gusenice se po piljenju, prvih 15-20 dana , zadržavaju u lisnom rukavcu kukuruza.

U tom periodu se hrane izgrizajući sitne otvore na lišću koji su uglavnom ekonomski beznačajni.

 

 

Štete od k.plamenca       Velika slika

 

Nakon trećeg presvlačenja ubušuju se  u stabljiku i klipove gde nastavljaju sa ishranom i razvićem. Hrane se  sržju stabljike bušeći  duge kanale kroz stabljiku, puneći ih  izmetom  i izgrizotinama. U jednoj stabljici se može naći 5-10 ili više gusenica.

Kasnije dolazi do prelamanja takvih stabljika ispod metlice i klipa, naročito usled jačeg vetra ili kombajniranja.Gusenice napadaju i sve delove klipa , bušeći dršku, kočanku i izgrizajući zrna.

Štete od kukuruznog plamenca su biološke i mehaničke. Biološke štete se ogledaju u napadu raznih patogena na mestima oštećenja klipa i stabljike, a mehanička oštećenja onemogućavaju zahvatanje klipa prilikom mehaničke berbe (usled lomljenja stabljike).

Mere borbe :

·      zaoravanje i uništavanje kukuruzovine i dr. žetvenih ostataka u kojima gusenice prezimljavaju,

·      prezimelu kukuruzovinu treba uništiti do sredine maja ,

·      za proizvodnju paprike i kukuruza šećerca birati površine udaljene od prošlogodišnjih kukuruzišta,

·      biološko suzbijanje primenom parazitoida ili bioinsekticida,

·      hemijske mere zaštite (nakon utvrđivanja pragova štetnosti:5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca,10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XX

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi :prečnik ploda do 40mm. (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je  ispražnjenost pseudotecija od 100 %.

 

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Zelena ili povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Bačka Topola,  u voćnim zasadima, usevima povrća   i  u ratarskim kulturama, registrovano je prisustvo  jaja, gotovo svih larvenih stupnjeva i imaga  zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula).

Kajsija - zelena povrtna stenica

Boranija-zelena povrtna stenica

Kukuruz- zelena povrtna sovica

Prezimljava kao  odrasla jedinka na skrovitim mestima. Veoma je polifagna, hrani se velikim brojem voćarskih, povrtarskih i ratarskih kultura. Štete prave i larve i imago, tako što sisaju biljne sokove iz svih nadzemnih delova biljaka. Usni aparat im je podešen za bodenje i sisanje. Kako plodovi dozrevaju one prelaze sa jednih na druge. Usnim aparatom luče pljuvačku koja razara biljne proteine i koja ostaje u plodu. Na mestu uboda tkivo ispod epidermisa bude uništeno, a plodovi  deformisani, što utiče na kvalitet ploda. Kad su uznemirene, luče neprijatne mirise.

Dobri su letači, tako da  brzo prelaze sa parcele na parcelu. Krajem leta, sa padom temperature, skrivaju se u kućama i na skrovitim mestima.

Mere kontrole su sveobuhvatne i zahtevaju širok pristup različitih mera (razne klopke, prirodne i veštačke barijere) i hemijske mere i to insekticidima na bazi piretoida.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled gajenih biljaka na prisustvo ovih štetnih organizama, naročito onih biljnih vrsta koje su u fazi zrenja.

RC Bačka Topola će nastaviti monitoring štetnih stenica u poljoprivredi, a preporuke o suzbijanju se mogu pronaći na linku najnovije preporuke.

Virus šarke šljive (Plum pox virus_PPV)

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi šljiva se nalaze u fenofazi plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

 

Vizuelnim pregledom zasada šljive (sorta Stenlej) registrovano je prisustvo simptoma virusa šarke šljive (Plum pox virus, PPV).

 

Šljiva_simptomi virusa šarke šljive

 

Domaćini ovog virusa su vrste roda Prunus spp.(šljiva, kajsija, breskva).

Ispoljeni simptomi uslovljeni su osetljivošću sorte i infektivnošću patogena. Početni simptomi se javljaju na mladom lišću u vidu prstenastih i poluprstenastih pega sa središtem svetlo zelene boje, hlorotičnih pega i šara i hlorotičnog mozaika.

Na pokožici osetljivih sorti dolazi do promene boje, ka tamnijoj, na delu koji se nalazi na mestu udubljenja površine ploda. U mezokarpu zelenih plodova osetljivih sorti javljaju se blaga udubljenja koja se sa zrenjem jasnije diferenciraju. Ova tkiva nekrotiraju i u njima se javljaju kapljice smole, koje se dozrevanjem ploda uvećavaju.

Plodovi su deformisani, manjih dimenzija i lakši  od zdravih. Ovakvi plodovi opadaju pre pune fiziološke zrelosti.

Vektori ovog virusa su biljne vaši (Aphididae), a prenosi se i kalemljenjem.

Virusno oboljenje šarke šljive nema mogućnost izlečenja, kada se stablo jednom zarazi ono ostaje inficirano čitavog životnog veka.

Mere kontrole i prevencije ovog štetnog organizma obuhvataju:

·        proizvodnja i korišćenje za sadnju zdravog sertifikovanog sadnog materijala,

·         gajenje otpornih sorti,

·         suzbijanje biljnih vaši.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIX

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi prečnik ploda do 40mm (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od  100 %, dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 92 %.

 

Velika slika

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

Štetni organizmi u usevima soje

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi soje se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 55-60).

 

Vizuelnim pregledima useva, na pojedinim parcelama (lokaliteti Gornja Rogatica i Bačka Topola) registrovano je prisustvo leptira i  gusenica stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui), videti preporuku od 17.6.

 

Takođe tokom vizuelnih pregleda, registrovano je i prisustvo:

·         odraslih jedinki i jajnih legala braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys),

Braon mramorasta stenica

·         tripsa (Thysanoptera),

 

Simptom napada tripsa    Trips na naličju lišća

·         jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Pamukova sovica_jaje

Navedeni štetni organizmi registrovani su u niskom intenzitetu napada. Na osnovu  prisutnih vremenskih prilika možemo očekivati povećanje brojnosti u narednom periodu.

Za sada se protiv njih ne preporučuje primena  hemijskih mera zaštite.

 

Od bolesti, u usevima soje su uočeni simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica), na pojedinim parcelama na do 5% biljaka.

 

Simptomi plamenjače soje

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima soje.

Pojava pega od Cercospora beticola na šećernoj repi

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 3).

 

Š.repa _faza razvoja

 

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola), u vidu pojedinačnih pega na do 1% biljaka.

 

       

Cercospora beticola_pega         C.beticola_konidija

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Bačka Topola nastavlja sa monitoringom prisustva ovog patogena i signaliziraće vreme za primenu fungicida.

 

Vizuelnim pregledom, registrovano je i prisustvo simptoma oštećenja od repine muve (Pegomya betae) na do 2% biljaka.

 

    

Repina muva_simptom      Repina muva_larve

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XVIII

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi prečnik ploda do 40mm (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od  100 %, dok ispražnjenost pseudotecija iznosi 82 %.

 

Velika slika

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

Polaganje jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Bačka Topola, na svetlosnim lovnim lampama registruju se povećane brojnosti pamukove (kukuruzne) sovice (Helicoverpa armigera).

 

Tokom vizuelnih pregleda useva kukuruza (BBCH 19-30 ), suncokreta (BBCH 18-32), paprike na otvorenom (BBCH 16-19), utvrđeno je prisustvo položenih jaja ovog štetnog organizma, u niskom intenzitetu napada.

 

 

Paprika_jaje kuuruzne sovice      Kukuruz_jaje kukuruzne sovice

 

Suncokret_jaje pamukove sovice

 

Pamukova (kukuruzna) sovica (Helicoverpa armigera), je migratorna, polifagna  vrsta, koja nanosi naročito velike štete plodovitom povrću, mahunjačama, kukuruzu.

Na kukuruzu gusenice oštećuju list, metlicu, svilu, vrh kukuruza i zrno.Semenskim usevima kukuruza i kukuruzu šećercu nanose najveće štete.Na plodovitom povrću (paprika, paradajz), izgrizaju otvore na zidu ploda, a u unutrašnjosti se hrane i semenom. Oštećeni plodovi zagađeni izmetom gusenica gube tržišnu vrednost, brzo trule i propadaju.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma, i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

 

Insekticidi preporučeni u suzbijanju kukuruznog plamenca (Videti preporuku :zaštita kukuruza 04.6.2022.) delovaće i na ovaj štetni organizam.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XVII

Na području delovanja RC Bačka Topola, na lokalitetu Gornja Rogatica, jabuka,  sorta Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi :prečnik ploda do 40mm. (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od  100 % , dok ispražnjenost pseudotecija iznosi: 68 %.

 

Velika slika

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima