Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Bačka Topola.
Štetočine uljane repice (buvači, Phyllotreta spp.)
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice iz prvih rokova setve ( poslednja dekada avgusta) nalaze se u fazi nicanja ( BBCH 08-10).Na površinama gde je prisutna samonikla uljana repica registrovana je pojava buvača ( Phyllotreta spp.)
 
 

Značajne štete od buvača nastaju pri povoljnim vremenskim prilikama , u uslovima tople i suve jeseni.Štete se ogledaju u usporavanju rasta biljaka i povećanja osetljivosti na izmrzavanje.Najače napadnuti usevi su oni u blizini  prošlogodišnjih useva uljane repice. Hladno vreme i duži kišni period nepovoljno deluju na ovu štetočinu.

 

Preporuka za proizvođače: u narednom periodu neophodno je vršiti kontinuirane  preglede useva uljane repice na prisustvo ove štetočine.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
Monitoring druge generacije kukuruznog plamenca
RC Bačka Topola vrši monitoring prisustva jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u merkantilnom i semenskom kukuruzu. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:
 

Hibrid/lokalitet

% biljaka sa položenim jajnim leglima

 

Faza razvoja

21.7.

17.7.

19.7.

21.7.

AS 334, Gornja Rogatica

0

0

0

BBCH 67

AS 507, Gornja Rogatica

0

0,6

1

BBCH 67

AS 603, Gornja Rogatica

0,6

1

1

BBCH 67

AS 72, Gornja Rogatica

0

0

0

BBCH 67

Kolumbaris, Zobnatica (semenski kukuruz u navodnjavanju)

0,3

0,6

0,6

BBCH 67

 
 
Preporuka za proizvođače: u predstojećem periodu očekuje se intenzivno polaganje jaja kukuruznog plamenca, te je neophodno kontinuirano pregledati useve. Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i po postizanju praga štetnosti signaliziraće vreme za hemijski tretman.
            
 
Monitoring druge generacije kukuruznog plamenca
Usevi kukuruza na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: cvetanja, polinizacije ( BBCH 6.). Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
 
Hibrid/lokalitet
%biljaka sa položenim j.leglima
Faza razvoja
BBCH skala
AS 334, Gornja Rogatica
0
67
AS 507, G.Rogatica
0
67
AS 603, G.Rogatica
0,6%
65
AS 72, G.Rogatica
0
65
Kolumbaris, semenski kukuruz,Zobnatica
0,3%
63
 
 
Preporuka za proizvođače: u predstojećem periodu očekuje se intenzivno polaganje jaja kukuruznog plamenca , te je neophodno kontinuirano pregledati useve . Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma i po postizanju praga štetnosti signaliziraće vreme za hemijski tretman.
 
Pojava cikade Matcalfa pruinosa
U zasadu šljive (lokalitet Bačka Topola),registrovana je pojava cikade Metcalfa pruinosa.
 
 
Velika slika                            Velika slika
 
M.pruinosa je izrazit polifag. Napada brojne vrste šumskog I ukrasnog drveća, voće I vinovu lozu ali I neke zeljaste biljke. Ima jednu generaciju godišnje.
 
Štete na biljkama domaćinima prave larve I odrasle jedinke. Hrane se sišući sokove na granama, lišću i mladim izbojcima biljaka ( voćnih vrsta, vinove loze, ukrasnog bilja). Obilno luče mednu rosu na kojoj se nastanjuju  gljive čađavice , što u mnogome smanjuje tržišnu vrednost zahvaćenih plodova.
Cercospora beticola
Usevi šećerne repe na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi razvića korena ( BBCH 4.). Vizuelnim pregledima na lokalitetu Lovćenac, utvrđeno je povećanje brojnosti biljaka sa simptomima  od Cercospora beticola (prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe).
 

R.br.

Sorta

%biljaka sa pegama

1

Tibor

11

2

Pirana

6

 
Preporuka za proizvođače: intenzivirati pregled parcela šećerne repe kojima će se utvrditi prisustvo simptoma i procenat biljaka sa pegama. Suzbijanje uraditi po dostizanju epidemijskog praga: 50% biljaka makar sa jednom pegom.
 
Cercospora beticola
Usevi šećerne repe na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi razvića korena ( BBCH 4.).
 U tabeli je dat prikaz % biljaka sa simptomima od Cercospora beticola (prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe) na osnovu vizuelnih pregleda (16.6) različitih sorti na lokalitetu Lovćenac.
 

R.br.

Sorta

%biljaka sa pegama

1

Western

2

2

Melrose

3

3

Franceska

1

4

Grandiosa

2

5

Tibor

7

6

Pirana

2

7

Eduarda

2

8

Leopolda

0

 
Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati hemijske mere suzbijanja. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog patogena, na osnovu čega će biti dat blagovremen signal za suzbijanje.
Prve pege od Cercospora beticola
Usevi šećerne repe na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi razvića korena ( BBCH 4.). Vizuelnim pregledima na lokalitetu Lovćenac, registrovane su prve pege od Cercospora beticola (prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe), na sorti Melrose ( do 3% biljaka sa simptomima).
 
Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati hemijske mere suzbijanja. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog patogena, na osnovu čega će biti dat blagovremen signal za suzbijanje.
Larve Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Zasadi vinove loze na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: od kraja cvetanja do bobice rastu do veličine zrna pšenice, grozdovi počinju da vise ( BBCH 69-73).
Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo cikade Scaphoideus titanus, L3 larveni stadijum (indeks napada 12,5).
 
 
Preporuka za proizvođače: trenutno prisutan larveni stadijum ove cikade (L3) je vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze, te je neophodno izvršiti suzbijanje sa nekim od navedenih insekticida:
  • Todome 24 SC (a.m. buprefozin+fenpiroksimat) 0,1% ili
  • Elisa (a.m. buprofezin) 0,06%
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Ozima pšenica u makosortnom ogledu (lokalitet: Gornja Rogatica) nalazi se u fazi : rana do srednja mlečna zrelost ( BBCH 73-75). Vizuelnim pregledom (3.6.2017.) utvrđeno je prisustvo simptoma:

-  prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) kod sorte Efrosinia ( 1% zaraženih biljaka, 1% zaražene lisne površine na zastavičaru),

- simptomi sive pegavosti lista pšenice ( prouzrokovač Septoria tritici) locirani na listu prvog kolenca (12-13.4.2017. od 2-25% zaraženih biljaka u zavisnosti od sorte) nisu se  vertikalno širili tokom vegetacije,

- Erysiphae graminis (prouzrokovač pepelnice žita) registrovan je kod sorata: Simonida (5% zaraženih biljaka, <5% zaražene lisne površine na zastavičaru) i kod sorte Futura (3% zaraženih biljaka, <5% zaražene lisne površine na zastavičaru).

Usled značajnog nedostatka vlage (sušni prolećni period, nedostatak zimske vlage- hladna zima bez snežnog pokrivača) došlo je do sušenja donjih listova biljaka pšenice, zeleni su samo zastavičar i list ispod njega; dok je kod pojedinih sorti  zelen samo zastavičar (Accros, Sonergy, Katarina, Darija, Anica, Vlajna, Kala, Azra ) a ostali listovi u potpunosti ili većim delom suvi.

Tokom vizuelnih pregleda ( merkantilna i semenska pšenica, semenski tritikale ) u poslednjoj dekadi maja, na području delovanja RC Bačka Topola,  utvrđeno je zanačajnije  prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na  lokalitetima i usevima:

-  lokalitet Novo Orahovo, semenski tritikale BC Goran (simptomi prisutni i na zastavičaru)

-  lokalitet Pačir , semenska pšenica:sorte: Pobeda, Zvezdana (simptomi prisutni i na zastavičaru)

Simptomi Puccinia spp.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Pojava larvi Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Zasadi vinove loze na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: rano cvetanje: 30% cvetnih kapica opalo do puno cvetanje: 50% cvetnih kapica opalo. Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi (L1-L2) cikade Scaphoideus titanus (indeks napada 5).
Ishranom na zaraženim biljnim delovima larve ove cikade su vektori  fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Tokom razvoja larve prođu kroz 5 larvenih stadijuma, a vektori fitoplazme postaju krajem trećeg larvenog stadijuma.
Preporuka za proizvođače: za sada se ne preporučuju mere suzbijanja (utvrđeno prisustvo larvi L1-L2).
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima