Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Repičin sjajnik

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u  fazi pojava cvetnih pupoljaka još zatvorenih lišćem (BBCH 50).

Imago repičinog sjajnika

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na do 1%  biljaka.

Štete pričinjavaju odrasle jedinke repičinog sjajnika, koje izgrizaju cvetne pupoljke te može doći do smanjenja prinosa.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite (još nije postignut ekonomski prag štetnosti).

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem repičinog sjajnika i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava male repičine pipe

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19). Vizuelnim pregledima useva uljane repice, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

 

Faza razvoja uljane repice         Mala repičina pipa

Migracija sa mesta prezimljavanja na useve uljane repice izazvana je porastom temperature predhodnih dana (temperature iznad proseka za ovo doba godine). Trenutno se registruje niska brojnost imaga koja je ispod praga štetnosti. U narednom periodu  se očekuje povećanje brojnosti imaga, čemu će pogodovati i najavljene visoke dnevne temperature.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Bačka Topola  nastavlja sa praćenjem stanja u usevima uljane repice.

Repičina lisna osa (Athalia rosae)

Na području delovanja RC Bačka Topola setva uljane repice je počela u prvoj dekadi septembra, prvenstveno zbog suše u predhodnom periodu. Na površinama posejanim neposredno pre obilnih, olujnih padavina od 09.09.2019. godine stvorena je debela pokorica koja je onemogućila nicanje uljane repice, te je sada u toku presejavanje tih površina. Na površinama sa izniklim usevima, uljana repica je u fazi razvoja: kotiledoni potpuno razvijeni do faze prvi list razvijen (BBCH 10-11).  

Poslednjih godina na našem regionu značajno su povećane površine pod uljanom repicom, a samim tim povećan je i pritisak štetočina koje napadaju ovu biljnu vrstu. Vizuelnim pregledom površina pod uljanom repicom registrovano je prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae).

Imago repičine lisne ose

Repičina lisna osa u pojedinim godinama može toliko oštetiti  listove mladog useva uljane repice da može doći do golobrsta. Štetni stadijum, pagusenice repičine lisne ose,  mogu pojesti  količinu hrane dvostruko veću od sopstvene težine. Uljana repica je najosetljivija na napad ove štetočine u početnim fazama razvoja. U narednom periodu se prognozira polaganje jaja repičine lisne ose.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pojava repičinih pipa

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi  uljane repice  se nalaze  u  fazi razvoja lista do faze početak rasta stabla (BBCH 19-30). Prisutnost imaga repičinih pipa: male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napi) potvrđeno je ulovima u Merikovim posudama i tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice.

Utvrđene  brojnosti   nisu dostigle   prag štetnosti (prisustvo 1 pipe na 5 pregledanih biljaka).

Preporuka za poljoprivredne proizvođače: neophodan je  obilazak parcela u cilju utvrđivanja  pojave i brojnosti imaga repičinih pipa.

Mala repičina pipa

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice  registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Velika slika

RC Bačka Topola nastavlja praćenje štetnih organizama u uljanoj repici.

Pojava imaga repičine lisne ose

Na području delovanja RC Bačka Topola setva uljane repice je u toku ( BBCH 00-03, suvo seme do faze završeno bubrenje semena). Registrovan je let imaga repičine lisne ose (Athalia rosae).

 Imago repičine lisne ose

Štetni stadijum ovog organizma je pagusenica koja može izazvati potpun golobrst useva uljane repice. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma (praćenje pojave pagusenica) i faza razvoja uljane repice. Za sada se ne preporučuju mere zaštite .

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi  uljane repice  nalaze se  u fazi razvoja od 9 i više listova razvijeno do početka rasta stabla (BBCH 19-30).

Tokom vizuelnih pregleda utvrđeno je prisustvo male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napiu brojnostima koje nisu dostigle prag štetnosti. Takođe, registruje se  i prisustvo simptoma suve truleži (prouzrokovač Phoma lingam) u vidu pojedinačnih pega na starijem lišću.

 

Lokalitet/Hibrid

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke (%)

Phoma lingam

Zobnatica

Neptun

30. Početak rasta  stabla

16

Zobnatica

KWS Umberto

30. Početak rasta  stabla

24

Zobnatica

KWS Factor

30. Početak rasta  stabla

15

 
 
 
 

Proizvođačima se preporučuje pregled  useva na prisustvo ovih štetočina, a RC  Bačka Topola nastavlja sa monitoringom i signaliziraće vreme za tretman.

Zdravstveno stanje uljane repice
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice nalaze se u fazi: od 9 i više listova razvijeno do početka razvoja stabla (BBCH 19-21). Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (prouzrokovač Phoma lingam), na  5-7% pregledanih biljaka, u vidu pojedinačnih pega na starijem lišću. Prisustvo štetočina nije registrovano.
 
 

Preporuka za proizvođače: Mere zaštite u usevima uljane repice se ne preporučuju.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.

Štetočine uljane repice (buvači, Phyllotreta spp.)
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice iz prvih rokova setve ( poslednja dekada avgusta) nalaze se u fazi nicanja ( BBCH 08-10).Na površinama gde je prisutna samonikla uljana repica registrovana je pojava buvača ( Phyllotreta spp.)
 
 

Značajne štete od buvača nastaju pri povoljnim vremenskim prilikama , u uslovima tople i suve jeseni.Štete se ogledaju u usporavanju rasta biljaka i povećanja osetljivosti na izmrzavanje.Najače napadnuti usevi su oni u blizini  prošlogodišnjih useva uljane repice. Hladno vreme i duži kišni period nepovoljno deluju na ovu štetočinu.

 

Preporuka za proizvođače: u narednom periodu neophodno je vršiti kontinuirane  preglede useva uljane repice na prisustvo ove štetočine.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
Pojava repičinog sjajnika
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od  prisutni cvetni pupoljci do vidljivi cvetni pupoljci iznad "zelenog pupoljka", BBCH 50-51. 
Vizuelnim pregledima useva uljane repice utvrđeno je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)  u brojnosti od 0,1 imaga po biljci.
 
 
Suzbijanje ove štetočine neophodno je uraditi po utvrđivanju brojnosti od 0,5- 1 imaga po biljci (ekonomski prag za suzbijanje).
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
Stanje useva uljane repice
Vizuelnim pregledima useva uljane repice utvrđeno je prisustvo repičinih pipa ( Ceuthorrhynchus spp.) u indexu napada od 2,5%, kao i poljskih glodara u kategoriji 10-50 aktivnih rupa /ha.
 
  • Lokalitet: Panonija
  • usev : uljana repica, hibrid DK Expower
  • površina: 30ha
  • vreme setve: 15-18.09.2013.
  • đubrenje: 

- predsetveno 200kg/ha 8:16:24 NPK

- prihrana 200 kg/ha 21:24 amonijumsulfat (01.03.2014.)

  • faza razvoja: BBCH skala 2. (21) formiranje sekundarnih stabala

Repičine pipe

  
Poljski glodari
 
U narednom periodu RC Backa Topola ce nastaviti praćenje štetočina uljane repice.
Preporuka za proizvođače: uraditi suzbijanje poljskih glodara (videti preporuku  od 27.12.2013.)