Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Prisustvo male repičine pipe u uljanoj repici

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi  od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19 ).

usev uljane repice

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) u niskoj brojnosti.

Repičine pipe prezimljavaju kao odrasle jedinke na prošlogodišnjim repičištima. Kad dnevna temperatura pređe 10°C, počinje njihova migracija na novoposejane useve uljane repice. Niske temperature koje se prognoziraju u narednom periodu usporiće aktivnost navedenih štetočina.

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju, a RC Vrbas nstavlja sa praćenjem repičinih pipa u usevima uljane repice.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma i pšenice se nalaze u fazi bokorenja, 4-5 sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 24-25).

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 55% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 25% biljaka, rđe ječma (Puccinia hordei) na do 5% biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 40% biljaka, lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na od 19% do 57% biljaka i sive pegavosti lista pšenice(Septoria tritici) na od 0% do 35% biljaka.

simptomi pepelnice

simptomi rđe i pepelnice na pšenici

Tokom pregleda nije registrovano  prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) je uočeno u veoma niskoj brojnosti.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih žita.

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi bokorenja, 4 do 5 sekundarna stabla razvijeno (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 50% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 16% biljaka i rđe ječma (Puccinia hordei) na do 3% biljaka, dok simptomi sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) nisu registrovani.

simptomi mrežaste pegavosti ječma

Takođe, registrovano  je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) se registruje u vrlo niskoj brojnosti.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.
Poljski glodari u voćnjacima

Vizuelnim pregledom zasada jabuke, koji se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00), registrovane su aktivne rupe od poljskih glodara, poljskog miša (Apodemus agrarius  i poljske voluharice (Microtus arvalis) u vrlo niskoj brojnosti (I kategorija, do 10 aktivnih rupa po ha).

rupe od poljskih glodara

Oštećenja koja glodari prave u voćnjacima, posebno su izražena kada su jeseni i zime tople, sa temperaturama iznad proseka i kada su svi ratarski usevi skinuti. Štete od njihove ishrane, mogu dovesti do sušenja i slabljenja voćaka. Njihova aktivnost i ishrana ne prestaju u zimskom periodu i mlado korenje i izdanci im predstavljaju jedini izvor hrane. S obzirom na štete koje prouzrokuju poljski miševi i voluharice, potrebno je sprovoditi niz mera u cilju smanjenja njihove reprodukcije. Preventivne mere podrazumevaju uklanjanje trave i sena, gde glodari prezimljavaju, kao i uklanjanje korova. Takođe, veoma su korisne i biološke mere borbe koje podrazumevaju korišćenje predatora, pre svega ptica, postavljanjem visokih motki, u obliku slova T, za njihovo sletanje.

Hemijske mere podrazumevaju korišćenje registrovanih rodenticida nakon utvrđivanja kategorija brojnosti, na osnovu broja aktivnih rupa po hektaru. Suzbijanje poljskih glodara u voćnjacima se vrši ako je napad u II kategoriji (za poljskog miša od 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru i za poljsku voluharicu od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru), u zimskom periodu, kada nema plodova u voćnjaku, postavljanjem gotovih mamaka po suvom vremenu. Nakon postavljanja mamaka rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja ptica, divljači  i domaćih životinja.

Mlade voćne zasade treba zaštititi od zečeva i drugih životinja, postavljanjem zaštitnih mreža.

Zdravstveno stanje pšenice

Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja,  od 3 do 5 stabla razvijeno (BBCH 23-25) .

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice se, u poređenju sa prethodnim pregledima, registruje povećanje broja biljaka sa simptoma bolesti.  Simptomi pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis) uočeni su na do 38 % biljaka. Simptomi lisne rđe pšenice (Puccinia recondita), na jednoj od parcela na kojima su vršeni pregledi, uočeni su na 45% biljaka, dok je na ostalim pregledanim parcelama procenat biljaka sa simptomima navedenog patogena dosta niži. Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), registrovani su na jednom lokalitetu i to na do 35% biljaka.

simptomi pepelnice

simptomi rđe lista pšenice

Takođe, tokom pregleda pšenice nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na do 5% biljaka.

Prisustvo poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i poljskih voluharica ( Microtus arvalis ) registrovano je u niskoj brojnosti.

aktivne rupe od poljskih glodara

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi početka bokorenja, 3-4 sekundarna stabla razvijeno (BBCH 23-24).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 50% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 15% biljaka, dok simptomi  sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) i rđe ječma (Puccinia hordei) nisu uočeni.

simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti ječma

Takođe, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 35% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije uočeno. Prognozirano hladno vreme za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) nije registrovano.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.
Prisustvo poljskih miševa u usevima pšenice

Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja,  3 - 4 stabla razvijeno (BBCH 23-24). Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovane su rupe od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus), u vrlo niskoj kategoriji brojnosti (kategorija 1 – do 10 rupa/ha).

aktivna rupa od poljskog miša

Poljski miš živi na staništima otvorenog tipa i na terenima žbunaste vegetacije. Aktivan je tokom cele godine. Njegove podzemne jazbine imaju 1-2 otvora i on ne pravi stazice između ulaznih rupa kao poljska voluharica. Razmnožava se 5-6 puta godišnje. Za razmnožavanje im pogoduju blage jeseni i zime i lako dostupni izvori hrane. Ishrana poljskih miševa se sastoji od zrnaste hrane kao zelenih i sočnih delova biljaka. Poljski miševi pripadaju grupi povremenih ekonomskih štetočina. Najveće štete može naneti na pšenici prilikom setve, jer lako pronalazi zrna, koja skladišti u svoje jazbine. Štete može napraviti i na drugim usevima, kao što su suncokret, kukuruz, uljana repica, jer se penje uz stablo. Za određivanje brojnosti poljskih miševa koristi se skala sa kategorijama od 1-5, na osnovu broja aktivnih rupa po hektaru:

Aktivnost rupa se utvrđuje zatrpavanjem postojećih rupa i njihovim praćenjem. Ukoliko u sledećem obilasku rupe ponovo budu otkopane, ubrajamo ih u aktivne rupe.

Kategorije brojnosti glodara

Kategorija

Opis brojnosti

Broj aktivnih rupa po ha

 

 

Poljski miš

(Apodemus sylvaticus)

 

I

Vrlo niska

do 10

 

II

Niska

10-50

 

III

Srednja

50-500

 

IV

Visoka

500-2000

 

V

Vrlo visoka

2000-10000

 

 

Hemijske mere borbe treba primenjivati na strnim žitima i lucerištima ukoliko se utvrdi kritična brojnost; kategorija II - od 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru.

Proizvođačima se preporučuje kontinuiran pregled useva pšenice na prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa. Za sada se ne preporučuje hemijsko suzbijanje.

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom strnih žita na prisustvo poljskih glodara.

Zdravstveno stanje pšenice

 Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja,  3 - 4 stabla razvijeno (BBCH 23-24).

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice, u poređenju sa prethodnim pregledom (23.11.2022.), uočeno je povećanje procenta biljaka sa simptomima bolesti. Simptomi pepelnice žita (Erysiphae graminis), su uočeni na 5-35 % biljaka, simptomi lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na 5- 15% biljaka, a simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici na do 30% biljaka. Intenzitet zaraze bolestima se dosta razlikuje i zavisi od datuma setve, lokaliteta, sortimenta i primenjenih agrotehničkih mera.

simptomi pepelnice na pšenici

simptomi sive pegavosti lista pšenice

simptomi rđe pšenice

Tokom pregleda useva pšenice nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae) i lisnih vaši (Aphididae).

U usevima ozime pšenice, registrovane su pojedinačne aktivne rupe od poljskog miša (Apodemus sylvaticus), koji su počeli naseljavanje na strninama, a kolonije i ulazni otvori poljske voluharice (Microtus arvalis) za sada nisu registrovani.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.
Zdravstveno stanje pšenice

Na području RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja,  2-3 stabla razvijeno ( BBCH 22-23 ).

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovani su simptomi pepelnice strnih žita (Erysiphae graminis), na do 9 % biljaka, lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 2% biljaka, dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici nisu registrovani.

simptomi pepelnice

simptomi rđe pšenice

Takođe, tokom pregleda pšenice nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na pojedinačnim biljkama.

U usevima ozime pšenice nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) .

Hemijske mere se ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazi početka bokorenja, 2-3 sekundarna tabla razvijeno (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 45% biljaka.

simptomi mrežaste pegavosti

Simptomi mrežaste pegavosti pojavljuju se na listovima, kao duguljaste ili eliptične pege, mrke boje, koje mogu biti pojedinačne ili se spajaju između sebe. Kasnuje se u okviru njih uočavaju tamne linije, koje liče na mrežu. Oko formiranih pega javlja se hloroza. Gljiva se prenosi semenom i zaraženim biljnim ostacima.

Ovaj patogen se javlja svake godine, u različitom intenzitetu, u zavisnosti od osetljivosti sorti, količine infektivnog potencijala i uslova sredine (vlažno i prohladno vreme odgovara patogenu).

U usevima ječma, nisu registrovani simptomi  sočivaste pegavosti ječma, (Rhynchosporium secalis), pepelnice žita (Erysiphae graminis) i rđe ječma (Puccinia hordei)

Vizuelnim pregledom useva ječma, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae), na do 8% biljaka. Prognozirano hladno vreme za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) nije uočeno.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima