Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Monitoring krompira

Vizuelnim pregledom useva krompira na lokalitetu  u Zmajevu, sorta Desire, datum setve 25.3.2017. uočeno je da se krompir nalazi u fenofazi razvoja po BBCH skali 29 (vidljivo 9 i više izdanaka iz osnove).

Pregledom useva registrovana su :

·         imaga krompirove zlatice, Leptinotarsa decemlineata  u kopulaciji u indexu napada 3,5, kao i

·         Jajna legla krompirove zlatice u indexu napada 6,5

Preporuka proizvođačima krompira je da redovno obilaze useve pod krompirom. Hemijski tretman  se u ovom momentu ne preporučuje.

 

Imaga u kopulaciji

Jajno leglo krompirove zlatice

Šljivin smotavac - početak polaganja jaja
Na području RC Vrbas, većina sorti šljive se nalazi u fenofazi po BBCH skali 73(drugo opadanje plodova). Vizuelnim pregledima plodova šljive, registrovan je početak polaganja jaja šljivinog smotavca, Grapholita funebrana, u indeksu napada 0,25. U feromonskim klopkama beleže se povećane brojnosti ulovljenih imaga. RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima zasada šljive sa dva lokaliteta( Ruski Krstur i Vrbas). Za sada se hemijske mere ne preporučuju.
 
jaje Grapholita funebrana
Zdravstveno stanje pšenice
Vizuelnim pregledom useva pšenice na području RC Vrbas, registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Simptomi rđe pšenice i pepelnice nisu uočeni na pregledanim biljkama. Fungicidni tretman se još ne preporučuje.
 

Usev/sorta

Lokalitet

 

BBCH skala

Septoria tritici

% napadnutih biljaka

 Septoria   tritici

% napadnutih listova 1. kolenca

 

Pšenica/Renesansa

Srbobran

25

13

 

 

Pšenica/Zvezdana

Srbobran

25

0

 

 

Pšenica/Ilina

Srbobran

25

53

 

 

Pšenica/Farmer

Vrbas

31

30

 7,5

 

 

 

 

 

 

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području RC Vrbas, strna žita se nalaze u fazi 15-27 po BBCH skali.

Na pregledanom usevu ječma, sorta Bosut, prisutni su  simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 76% pregledanih biljaka. Na usevima pšenice prisutni su simptomi sive pegavosti lista  (Septoria tritici) na 23 do 66% pregledanih biljaka. Simptomi patogena i na ječmu i na pšenici su prisutni uglavnom na donjem lišću, a procenat zaražene lisne površine se kreće od  10 do 20.

Mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Usev/sorta

Lokalitet

BBCH skala

Datum setve

% NAPADNUTIH BILJAKA

Ječam/Bosut

Lipar

27

30.9.2016.

76

Pyrenophora teres

Pšenica/Zvezdana

Srbobran

23

30.10.2016.

40

Septoria tritici

Pšenica/Ilina

Srbobran

15

19.11.2016.

23

Septoria tritici

Pšenica/Farmer

Vrbas

25

15.10.2016.

66

Septoria tritici

Pšenica/Renesansa

Srbobran

23

20.10.2016.

66

Septoria tritici

 
pšenica
 
simptomi sive pegavosti lista pšenice Septoria tritici
Kruškina buva
Na području delovanja RC Vrbas, kruška, sorte Viljamovka se nalazi u fenofazi razvoja po BBCH skali 01(bubrenje lisnih pupoljaka). Vizuelnim pregledom registrovano je povećanje broja položenih jaja( sveže položenih i jaja pred piljenje), obične kruškine buve, Cacopsylla pyri, u indeksu napada 12,5, kao i pojava imaga, u indeksu napada 3,25.Najavljivani porast temperature prouzrokovaće intenziviranje polaganja jaja, kao i piljenje larvi, tako da se proizvođačima preporučuje tretman insekticidima sa a.m. cipermetrin, kao što su Cipkord 20 SC, Notikor ili Crna mamba, u koncentraciji 0,03% da bi se smanjila populacija imaga, tj. polaganje jaja.
fenofaza razvoja kruške
 
jaja kruškine buve
Zdravstveno stanje strnih žita

Vizuelnim pregledom ozimog ječma i ozime pšenice na nekoliko lokaliteta, na usevima pšenice registruje se blago povećanje simptoma prouzrokovača pegavosti  lista pšenice (Septoria tritici).

Hemijski tretmani se ne preporučuju.

RC Vrbas nastavlja sa kontinuiranim pregledima useva strnih žita.

 

Usev/sorta

Lokalitet

BBCH skala

Datum setve

% NAPADNUTIH BILJAKA

Ječam/Bosut

Lipar

25

30.9.2016.

90

Pyrenophora teres

Pšenica/Zvezdana

Srbobran

21

30.10.2016.

37,77

Septoria tritici

Pšenica/Ilina

Srbobran

15

19.11.2016.

15

Septoria tritici

Pšenica/Farmer

Vrbas

24

15.10.2016.

42

Septoria tritici

Pšenica/Renesansa

Srbobran

16

20.10.2016.

30

Septoria tritici

 

 

Zdravstveno stanje strnih žita

Vizuelnim pregledom useva semenskog ječma na lokalitetu u Liparu, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na većem broju listova  i u većem procentu napadnute lisne površine u odnosu na prethodni pregled.

Na pregledanim usevima pšenice na nekoliko lokaliteta (Srbobran i Vrbas) kod različitih sorata, registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Za sada se mere zaštite ne preporučuju.

 

Usev/sorta

Lokalitet

BBCH skala

Datum setve

% NAPADNUTIH BILJAKA

Ječam/Bosut

Lipar

25

30.9.2016.

90% Pyrenophora teres

Pšenica/Zvezdana

Srbobran

13

30.10.2016.

28%

Septoria tritici

Pšenica/Ilina

Srbobran

13

19.11.2016.

25%

Septoria tritici

Pšenica/Farmer

Vrbas

23

15.10.2016.

38%

Septoria tritici

Pšenica/Renesansa

Srbobran

15

20.10.2016.

27%

Septoria tritici

 
piknidi na listu pšenice, Septoria tritici
 
 
Septoria tritici, konidije
 
Zdravstveno stanje strnih žita
Na području RC Vrbas, strna žita se nalaze u fazi od razvijena dva lista do faze bokorenja-razvijena tri sekundarna stabla (12 - 23 BBCH). Na pregledanom usevu ječma, sorta Bosut, prisutni su početni simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 60% pregledanih biljaka. Na usevima pšenice registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 20 do 40% biljaka. Na svim usevima pšenice i ječma registruju se  izmrzavanje vršnih delova listova kao posledica niskih temperatura u proteklom periodu.
 

Usev/sorta

Lokalitet

BBCH skala

Datum setve

% NAPADNUTIH BILJAKA

Ječam/Bosut

Lipar

23

30.9.2016.

60 % Pyrenophora teres

Pšenica/Zvezdana

Srbobran

12

30.10.2016.

20%

Septoria tritici

Pšenica/Ilina

Srbobran

12

19.11.2016.

20%

Septoria tritici

Pšenica/Evropa

Srbobran

13

5.11.2016.

20%

Septoria tritici

Pšenica/Renesansa

Srbobran

15

20.10.2016.

20%

Septoria tritici

Pšenica/Farmer

Vrbas

23

15.10.2016.

40%

Septoria tritici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ječam Bosut, Lipar

pšenica, Zvezdana, Srbobran

Monitoring kukuruza pred berbu na području RC Vrbas

Na području delovanja RC Vrbas, izvršen je pregled zdravstvenog stanja kukuruza ranih i hibrida kasnih grupa zrenja.

Pregledano je 100 biljaka svakog hibrida i utvrđena su oštećenja od kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis i pamukove sovice Helicoverpa armigera. Takođe je registrovano prisustvo fitopatogenih gljiva iz roda Fusarium spp., Penicilium spp., Cladosporium spp., kao i kombinovana oštećenja od insekata i navedenih gljiva. Na hibridu DKC 5632 utvrđeni su i simptomi  prouzrokovača mehuraste gari kukuruza Ustilago spp.

Tabelarni prikaz rezultata očitavanja:

Punkt

Hibrid

Datum

BPK

BS

I

F

P

I-F

I-P

I-F-P

F-P

I-F-CL

I-P-CL

F-P-CL

Bečej

NS 3022

7.9.2016.

100

98

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Bečej

DKC 4717

7.9.2016.

100

96

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Bečej

Lucius

7.9.2016.

100

95

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Nadalj

PO023

7.9.2016.

100

93

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Vrbas

Pajdaš

7.9.2016.

100

95

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Zmajevo

DKC 4795

6.9.2016.

100

8

47

7

1

35

2

0

0

0

0

0

Zmajevo

ZP 299

6.9.2016.

100

57

32

3

0

8

0

0

0

0

0

0

Vrbas

P9241

7.9.2016.

100

95

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Kula

NS 4030

8.9.2016.

100

33

29

7

0

24

3

4

0

0

0

0

Kula

PO423

8.9.2016.

100

50

29

6

0

14

1

0

0

0

0

0

Bečej

DKC 5632

3.10.2016.

100

66

13

13

4

2

0

0

1

0

0

0

Bačko Gradište

ZP 666

28.9.2016.

100

83

0

7

1

9

0

0

0

0

0

0

Nadalj

PR 37NO1

28.9.2016.

100

73

8

15

0

4

0

0

0

0

0

0

Kucura

AS 72

17.10.2016.

100

19

2

2

0

26

2

32

0

11

6

0

Zmajevo

NS 7020

17.102016.

100

47

6

4

0

41

0

0

2

0

0

0

Srbobran

AS 603

17.10.2016.

100

58

8

4

6

20

4

0

0

0

0

0

Lipar

NS 5051

18.10.2016.

100

24

24

16

3

29

0

2

2

0

0

0

Kula

NK PAKO

18.10.2016.

100

21

11

31

0

30

0

3

4

0

0

0

Crvenka

PO 865

18.10.2016.

100

22

10

21

3

31

0

4

 

 

1

8

Sivac

PO 725

18.10.2016.

100

29

16

20

0

22

3

5

1

4

0

0

 

      BPK- broj pregledanih klipova

       BS- bez simptoma

I -Simptomi oštećenja od insekata

F-  Simptomi oštećenja od Fusarium spp.

P- simptomi oštećenja od Penicilium spp.

CL- simptomi oštećenja od Cladosporium spp.

Simptomi različitih kombinacija (I-F; I-P; I-F-P; F-P; I-F-CL; I-P-CL; F-P-CL)

(I-F; I-P; I-F-P; F-P; I-F-CL; I-P-CL; F-P-CL)

 

Šimširov plamenac
U svetlosnim lovnim klopkama na lokalitetu u Vrbasu, od 10.8. registruju se kontinuirani ulovi imaga šimširovog plamenca, Cydalima perspectalis, fam. Crambidae, nove invazivne štetočine ukrasnog šimšira.
 
Cydalima perspectalis
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima