Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na području delovanja RC Vrbas u usevima soje, paradajza, paprike, kukuruza i zasadima kruške i oraha, kao i u svetlosnim lovnim lampama registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). Za sada, ova stenica se uočava u baštama i u blizini naseljenih mesta, kao i u ekstenzivnim zasadima i usevima.

Prezimljava u stadijumu imaga na skrovitim mestima. Ženka polaže jaja na naličje listova u grupicama od po 28 komada. Iz jaja se pile larve, koje prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Štete nanose i larve i imaga, sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Na plodovima, na mestima uboda, nastaju nekrotične tačke i udubljenja i oni gube tržišnu vrednost.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje braon mramoraste stenice. Insekticidi iz grupe piretroida pokazali su dobru efikasnost u suzbijanju ove štetočine ali je njihova primena ograničena u fazma sazrevanja plodova zbog karence, kao i zbog njihovog štetnog dejstva na korisne organizme. Na manjim površinama moguće je mehaničko sakupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki. U svetu se razvija strategija masovnog privlačenja insekata putem klopki.

 
 
Polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu Kula, vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza, registrovano je jajno leglo kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis, na 1% pregledanih biljaka. U toku je  početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca. Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Vrbas će nastaviti monitoring i na vreme će signalizirati momenat primene insekticida.
Pojava Potosia cuprea i Cetonia aurata u zasadima kajsija
Na području RC Vrbas, na lokalitetu u Vrbasu, vizuelnim pregledom zasada kajsije, registrovano je prisustvo imaga Potosia cuprea Cetonia aurata.
 
Ovi krupni insekti zlatno zelene boje napadaju plodove sa velikim sadržajem šećera. To su meki zreli plodovi poput kajsija, bresaka, smokava i dr. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost i podložni su napadu patogena.
 
Ukoliko se u vreme berbe plodova uoče ovi insekti, preporučuje se postavljanje lovnih mamaka sa čašama napunjenim mirisnim atraktantima (sokom u previranju, ostacima piva..). Lovne klopke treba postavljati na 15 m u naizmeničnom rasporedu i vršiti njihovo pražnjenje 2 puta nedeljno. Insekti se mogu i ručno skupljati u najtoplijem delu dana, kada su i najaktivniji.
Hemijske mere zaštite se ne preporučuju!
 
Grinje u kukuruzu

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Crvenki, u usevu semenskog kukuruza, na ivičnim delovima parcele, uočeni su simptomi napada grinja. Pregledom naličja lista registrovana su jaja, larve i imaga običnog paučinara, Tetranichus urticae.

Ova veoma štetna grinja napada veliki broj biljnih vrsta (do 300 registrovanih). Štete pravi larve i odrasle jedinke hraneći se biljnim sokovima na naličju listova. Takav način ishrane utiče na smanjenje intenziteta fotosinteze, a kao posledica toga, može doći do sušenja i propadanja lisne mase. Na mestima ishrane, na naličju lista, formira se gusta paučinasta mreža. Simptomi napada od običnog paučinara uočeni su i na soji i raznom povrću i voću.

Obični paučinar prezimi u stadijumu zimske ženke. Na proleće ishrana započinje na korovima. Broj generacija koje razvije tokom jedbe godine varira u zavisnosti od temperatura. Najpovoljnija temperatura za njihovu ubrzanu reprodukciju je oko 30˚C, kada broj generacija može biti do 12.

Obični paučinar naseljava ivice parcela, pa se preporučuje da se pregledi useva prvo obave na tim delovima. Ukoliko se registruju simptomi napada običnog paučinara i njihovo prisustvo (2-5 pokretnih formi grinja po listu ), preporučuje se zaštita useva, registrovanim akaricidima kako bi se zaustavilo njihovo širenje na ostatak parcele.

 

list kukuruza napadnut od grinja

grinje na naličju lista kukuruza

grinje na naličju lista soje

Insekti u usevima soje
Na području  delovanja RC Vrbas, vizuelnim pregledima useva soje, registrovano je pored velikog broja jaja i larvi stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) i prisustvo sledećih insekata:
jaja, larve i odrasle jedinke stenica (Pentatomidae) i
larve geometrida (Geometridae).
 
 
 
 
 
 
 
 
RC Vrbas je dao preporuku za suzbijanje larvi stričkovog šarenjaka u usevima soje, a navedeni insekticid delovaće i na druge prisutne štetne insekte u soji.
Cikada vinove loze
Na području delovanja RC Vrbas, lokalitet  Lipar, vinova loza se nalazi u fazi formiranja bobica (BBCH 71-72).
 
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, registrovane su larve prvog i drugog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus. Ova cikada prenosi fitoplazmu Flavescens doree, koja je prouzrokovač oboljenja zlatastog žutila vinove loze. Hemijske mere se još uvek ne preporučuju, jer je larva infektivna tek u trećem razvojnom stupnju.
 
RC Vrbas nastavlja sa monitoringom cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće momenat za tretman.
 
Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazama zrno mlečno, srednja mlečna zrelost do kasna mlečna zrelost ( BBCH 75-77 ).

Vizuelnim pregledima useva merkantilne i semenske pšenice, na svim lokalitetima, registrovani su simptomi šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum), kako na netretiranim, tako i na tretiranim usevima pšenice. Procenat napadnutih klasova se kreće od 25 do 40%, a procenat zaražene površine klasa se kreće od 2,77 do 6,11%

Ovako visoki procenti napada su posledica povoljnih uslova za ostvarenje infekcija pomenutim patogenom u vreme cvetanja pšenica. Simptomi se uočavaju na zaraženim klasovima, koji dobijaju belu boju i na kojima se formira crvenkasta prevlaka od micelije gljive. Zaražena zrna su štura, nenalivena, što dovodi do gubitka prinosa. Na intenzitet pojave ovog oboljenja, osim vremenskih prilika, utiče niz faktora, kao što su osetljivost sortimenta, plodored, izbalansirano đubrenje itd. Pored gubitka prinosa, ova gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje  ljudi i životinja.

 

simptomi šturosti klasova pšenice

Polaganje jajnih legala kukuruza plamenca
Na području delovanja RC Vrbas, u usevu semenskog kukuruza, na lokalitetu u Bačkom Dobrom Polju, registrovana su jajna legla kukuruznog plamenca, (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.
 
Za sada se hemijske mere ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravi momenat za tretman.
 
sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca
Scaphoides titanus

Na području RC Vrbas, na lokalitetu  Lipar, vizuelnim pregledom zasada vinove loze koja se nalazi u fazi početka cvetanja (BBCH 61), registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoides titanus na naličju lista. Ova cikada je fektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje - zlatasto žutilo vinove loze.

Cikada Scaphoides titanus ima jednu generaciju godišnje i prezimi u fazi jajeta na dvogodišnjim lastarima. Larva prolazi kroz pet stupnjeva razvoja. 
 
Larve od trećeg stupnja razvoja (L3, L4, L5) i imago su sposobne da prenesu fitoplazmu. S obzirom da su registrovane larve prvog stupnja razvoja, hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.
 
larva cikade na naličju lista vinove loze
Stanje useva šećerne repe

Na području RC Vrbas, na svim lokalitetima monitoringa, šećerna repa se nalazi u fazi od 30% biljaka zatvorilo redove, do faze potpunog zatvaranja redova (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pojedinačne pege su uočene na do 2% biljaka. S obzirom na nestabilne vremenske prilike koje pogoduju daljem širenju ovog patogena, proizvođačima šećerne repe se preporučuje da redovno pregledaju svoje parcele i prate stanje u usevima.

Takođe su vizuelnim pregledom useva šećerne repe registrovani simptomi oštećenja od repine muve, Pegomya betae, na do 2% biljaka. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva šećerne repe. Hemijske mere se za sada ne preporučuju.

 

Slika 1. Pega Cercospora beticola

Slika 2. Konidija Cercospora beticola

Slika 3. Simptom oštećenja od repine muve na listu šećerne repe

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima