Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Prisustvo male repičine pipe u uljanoj repici

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi  od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19 ).

usev uljane repice

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) u niskoj brojnosti.

Repičine pipe prezimljavaju kao odrasle jedinke na prošlogodišnjim repičištima. Kad dnevna temperatura pređe 10°C, počinje njihova migracija na novoposejane useve uljane repice. Niske temperature koje se prognoziraju u narednom periodu usporiće aktivnost navedenih štetočina.

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju, a RC Vrbas nstavlja sa praćenjem repičinih pipa u usevima uljane repice.

Prisustvo simptoma suve truleži u usevima uljane repice

Na području RC Vrbas usevi uljane repice se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazi razvoja listova, 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19). Vizuelnim pregledom useva registrovani su simptomi suve truleži (Phoma lingam) na do 5% biljaka.

faza uljane repice

simptomi suve truleži na listu uljane repice

Suva trulež se javlja na svim kupusnjačama, a najzastupljenija je na uljanoj repici. Prvi simptomi se javljaju u jesen, u obliku sivo-zelenkastih ili pepeljastih pega, na donjem lišću. U okviru pega, uočavaju se crne tačkice koje čine piknidi sa piknosporama. Zaraženo tkivo lista se osuši, pukne i ispadne. Simptomi se mogu javiti u svim razvojnim fazama uljane repice. Najveće štete mogu nastati ako se patogen pojavi na stablu. Parazit se prenosi semenom i biljnim ostacima. Tokom vegetacije se infekcija širi piknosporama putem kišnih kapi.

Hemijske mere se u ovom periodu ne preporučuju jer nije postignut prag štetnosti od 35-40% inficiranih biljaka (EPPO Standard PP 2/8(1)).
 
RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.
Prisustvo repičinog sjajnika u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Vrbas uljana repica  se u zavisnosti od rokova setve, nalazi u faziod 9 i više listova, do faze početak izduživanja stabljike (BBCH 18-30).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice i pregledom Merikovih posuda, registrovana je pojava odraslih jedinki repičinog sjajnika (Melighetes aeneus).

 

Repičin sjajnik je jedna od najznačajnijih štetočina uljane repice. Prezimljava kao imago u zemlji i izlazi sa mesta prezimljavanja na temperaturi zemljišta od 8˚C, kada se dopunski ishranjuje na cvetnim pupoljcima. Masovnija pojava imaga se očekuje kad je dnevna temperatura veća od 15˚C . Štetnost repičinog sjajnika zavisi od toga u kojoj se fenofazi uljana repica nalazi u vreme njegove pojave. Najveće štete pravi imago kada se hrani cvetnim pupoljcima dok su još uvek zbijeni i prekriveni vršnim lišćem, tako što ih buši i izgriza u potrazi za polenom. Napadnuti pupoljci se osuše.

Hemijske mere se za sada ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem te štetočine.

odrasla jedinka repičinog sjajnika

Pojava pipa u usevima uljane repice

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 18).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su pojedinačni primerci imaga male repičine pipe, Ceuthorhynchus pallidactylus.

mala repičina pipa

Narednih dana, sa porastom temperatura, očekuje se  pojačana aktivnost male repičine pipe, ali i pojava velike repičine pipe, Ceutorhynchus napi.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja listova, 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na više lokaliteta, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam ) na do 50% biljaka, i to na najstarijem lišću.

usev uljane repice

simptomi suve truleži na najstarijem lišću

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na prisustvo štetočina, nije uočeno njihovo prisustvo, kao ni štete. Niske temperature, koje su karakteristične za ovo doba godine, usporavaju aktivnosti štetočina i stagniraju procese širenja infekcije. Ne preporučuju se mere zaštite. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

Zdravstveno stanje uljane repice

 

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se,u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fazama razvoja listova ( BBCH 17-19 ).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na do 15% biljaka.

Hemijske mere se u ovom momentu ne preporučuju, jer nije postignut prag štetnosti ( 35-40% inficiranih biljaka), a RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

usev uljane repice

simptomi suve truleži uljane repice

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja listova ( BBCH 17-18 ).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na do 5% biljaka. Pregledom useva uljane repice na nekoliko lokaliteta, nije uočeno prisustvo lisnih vaši i cikada.

Hemijske mere se ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

simptomi suve truleži uljane repice

Lisne vaši u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazama razvoja od nicanja do faze razvoja lista ( BBCH 10-14 ).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registruje se prisustvo lisnih vaši (Aphididae sp.), kako na tek poniklim usevima, tako i na usevima iz ranijih rokova setve u kojima su sprovedene mere zaštite od štetočina krajem septembra. 

Pored direktnih šteta koje lisne vaši pričinjavaju usled ishrane u usevima uljane repice,  one su veoma značajne i kao vektori fitopatogenih virusa, od koji je jedan veoma značajan za proizvodnju ove uljane kulture detektovan i na našem regionu - Virus žutice postrne repe (Turnip yellows virus, TuYV).

Domaćini ovog virusa su uglavnom biljke iz familije Brassicacae. Simptomi prisustva virusa su žuta ili crvena boja listova, nabiranje ivica listova, krtost obojenih listova, koji se često pogrešno mogu povezati sa poremećajem u ishrani. Biljke zaostaju u porastu, prouzrokuju gubitak prinosa i kvaliteta semena. Najosetljivije su biljke do fenofaze izduživanja stabljike (BBCH 30), zato je veoma važno suzbijanje vektora (lisnih vaši) u početnim fazama uljane repice, po utvrđivanju praga štetnosti. Ukoliko se ova mera izostavi i dođe do razvoja simptoma, može doći do smanjenja prinosa do 25% kao i smanjenja sadržaja ulja.

O pragovima štetnosti i merama za suzbijanje lisnih vaši i sprečavanja virusnih infekcija u usevima uljane repice, pogledati link za preporuku.

lisne vaši na uljanoj repici

Prisustvo odraslih jedinki repičine lisne ose u uljanoj repici

Na području delovanja RC Vrbas, setva  uljane repice je kasnila zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Usevi koji su posejani krajem avgusta, nalaze se u fazi klijanja, do faze prvi par listova razvijeno (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu Lipar, registrovane su odrasle jedinke repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 5% biljaka.

odrasla jedinka repičine lisne ose

Repičina lisna osa je najznačajnija štetočina useva uljane repice u jesenjem periodu. Ženke te štetočine polažu jaja na mlade biljke ozime uljane repice, tako što legalicom zarežu epidermis sa donje strane lista i u parenhim polažu jaja. Štetu prave larve, pagusenice, koje su veoma proždrljive, naročito u najtoplijem delu dana, hraneći se lisnom masom između nerava, skeletirajući je. U početnim fazama razvoja uljane repice usled jačeg napada navedene štetočine može doći do golobrsta.
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem repičine lisne ose u usevima uljane repice  i na vreme će obavestiti poljoprivredne proizvođače o momentu sprovođenja hemijskih mera zaštite sa ciljem njenog suzbijanja.
Prisustvo repičinog sjajnika u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Vrbas,  uljana repica  se nalazi u fazi od početak izduživanja stabljike do faze cvast vidljiva između mladih listova (BBCH 30-51).

 

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice i pregledom Merikovih posuda, registrovano je prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika, Melighetes aeneus.

 

 

Repičin sjajnik je jedna od najznačajnijih štetočina uljane repice, koji se javlja svake godine. Prezimljava kao imago u zemljištu. Kada temperatura zemljišta pređe 8 ֯c i temperatura vazduha 12 ֯c, imago izlazi sa mesta prezimljavanja i odlazi na korovske biljke. Čim otpočne formiranje pupoljaka uljane repice, repičin sjajnik se seli na njih i započinje ishranu. Štetnost repičinog sjajnika zavisi o tome u kojoj se fenofazi uljana repica nalazi u vreme njegove pojave. Najveće štete pravi kada se hrani cvetnim pupoljcima (dok su zbijeni i prekriveni vršnim lišćem), tako što ih u potrazi za polenom buši i izgriza iznutra, pa se takvi pupoljci osuše. Najveće štete nastaju kada  u rano proleće visoke temperature uslove  pojavu imaga, a posle toga nastupi period sa nižim temperaturama koji produžava fenofazu cvetnih pupoljaka uljane repice. Nakon cvetanja polen je dostupan repičinom sjajniku i on više nije štetan po usev.

 

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće vreme za sprovođenje mera zaštite.

1 - 10 Next