Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje u usevima uljane repice

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 17-19).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam ), na do 50 % biljaka, uglavnom na starijim listovima.

 

simptomi suve truleži uljane repice

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registruje se i prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i lisnih vaši (Aphididae sp.),u niskoj brojnosti.

 

mala repičina pipa

 

Hemijske mere zaštite se u ovom periodu ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice i pravovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 17-18).

Vizuelnim pregledom useva, registruju se simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam ) na do 20% biljaka, na donjim listovima. 

 

simptomi suve truleži na listu uljane repice

 

Pregledom useva uljane repice na nekoliko lokaliteta nije uočeno prisustvo lisnih vaši i cikada.

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

Simptomi suve truleži u usevima uljane repice

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 17-19).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na do 20% biljaka, uglavnom na donjim listovima.

 

 

simptomi suve truleži na uljanoj repici

 

Hemijske mere se u ovom periodu ne preporučuju, jer nije postignut prag štetnosti (35-40% zaraženih biljaka), a RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

 

Prisustvo male repičine pipe u uljanoj repici

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi  od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19 ).

usev uljane repice

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) u niskoj brojnosti.

Repičine pipe prezimljavaju kao odrasle jedinke na prošlogodišnjim repičištima. Kad dnevna temperatura pređe 10°C, počinje njihova migracija na novoposejane useve uljane repice. Niske temperature koje se prognoziraju u narednom periodu usporiće aktivnost navedenih štetočina.

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju, a RC Vrbas nstavlja sa praćenjem repičinih pipa u usevima uljane repice.

Prisustvo simptoma suve truleži u usevima uljane repice

Na području RC Vrbas usevi uljane repice se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazi razvoja listova, 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19). Vizuelnim pregledom useva registrovani su simptomi suve truleži (Phoma lingam) na do 5% biljaka.

faza uljane repice

simptomi suve truleži na listu uljane repice

Suva trulež se javlja na svim kupusnjačama, a najzastupljenija je na uljanoj repici. Prvi simptomi se javljaju u jesen, u obliku sivo-zelenkastih ili pepeljastih pega, na donjem lišću. U okviru pega, uočavaju se crne tačkice koje čine piknidi sa piknosporama. Zaraženo tkivo lista se osuši, pukne i ispadne. Simptomi se mogu javiti u svim razvojnim fazama uljane repice. Najveće štete mogu nastati ako se patogen pojavi na stablu. Parazit se prenosi semenom i biljnim ostacima. Tokom vegetacije se infekcija širi piknosporama putem kišnih kapi.

Hemijske mere se u ovom periodu ne preporučuju jer nije postignut prag štetnosti od 35-40% inficiranih biljaka (EPPO Standard PP 2/8(1)).
 
RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.
Prisustvo repičinog sjajnika u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Vrbas uljana repica  se u zavisnosti od rokova setve, nalazi u faziod 9 i više listova, do faze početak izduživanja stabljike (BBCH 18-30).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice i pregledom Merikovih posuda, registrovana je pojava odraslih jedinki repičinog sjajnika (Melighetes aeneus).

 

Repičin sjajnik je jedna od najznačajnijih štetočina uljane repice. Prezimljava kao imago u zemlji i izlazi sa mesta prezimljavanja na temperaturi zemljišta od 8˚C, kada se dopunski ishranjuje na cvetnim pupoljcima. Masovnija pojava imaga se očekuje kad je dnevna temperatura veća od 15˚C . Štetnost repičinog sjajnika zavisi od toga u kojoj se fenofazi uljana repica nalazi u vreme njegove pojave. Najveće štete pravi imago kada se hrani cvetnim pupoljcima dok su još uvek zbijeni i prekriveni vršnim lišćem, tako što ih buši i izgriza u potrazi za polenom. Napadnuti pupoljci se osuše.

Hemijske mere se za sada ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem te štetočine.

odrasla jedinka repičinog sjajnika

Pojava pipa u usevima uljane repice

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 18).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su pojedinačni primerci imaga male repičine pipe, Ceuthorhynchus pallidactylus.

mala repičina pipa

Narednih dana, sa porastom temperatura, očekuje se  pojačana aktivnost male repičine pipe, ali i pojava velike repičine pipe, Ceutorhynchus napi.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja listova, 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na više lokaliteta, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam ) na do 50% biljaka, i to na najstarijem lišću.

usev uljane repice

simptomi suve truleži na najstarijem lišću

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na prisustvo štetočina, nije uočeno njihovo prisustvo, kao ni štete. Niske temperature, koje su karakteristične za ovo doba godine, usporavaju aktivnosti štetočina i stagniraju procese širenja infekcije. Ne preporučuju se mere zaštite. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

Zdravstveno stanje uljane repice

 

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se,u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fazama razvoja listova ( BBCH 17-19 ).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na do 15% biljaka.

Hemijske mere se u ovom momentu ne preporučuju, jer nije postignut prag štetnosti ( 35-40% inficiranih biljaka), a RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

usev uljane repice

simptomi suve truleži uljane repice

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja listova ( BBCH 17-18 ).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na do 5% biljaka. Pregledom useva uljane repice na nekoliko lokaliteta, nije uočeno prisustvo lisnih vaši i cikada.

Hemijske mere se ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

simptomi suve truleži uljane repice

1 - 10 Next