Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Cikada Reptalus panzeri

Na području delovanja RC Vrbas, usevi kukuruza se nalaze u fazi cvetanja i  razvoja ploda, gornji i donji delovi metlice u cvetanju, mlečni sadržaj zrna do 40% suve materije ( BBCH 65-75 ).

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca, registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Vektor je Stolbur fitoplazme koja prouzrokuje crvenilo kukuruza.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje, prezimi kao larva u trećem stupnju razvoja na korenu pšenice. Ženka polaže jaja u blizini korena kukuruza, u zemlji, gde larve ranih stupnjeva nastavljaju svoju ishranu. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu, julu i hrane se floemskim sokovima.

cikada Reptalus panzeri

Cikada Reptalus panzeri ima veliki broj domaćina, naseljava staništa u blizini šuma, kao i žbunastu i drvenastu vegetaciju. Preferira kukuruz kao glavnu biljku domaćina, zbog ishrane imaga i mlađih larvenih stupnjeva. Najvažnija mera zaštite je poštovanje plodoreda, tj. posle kukuruza ne sejati pšenicu, da bi se prekinuo ciklus razvoja ove cikade i tako smanjila njena brojnost. Hemijske mere se ne preporučuju.

Prisustvo simptoma mehuraste gari u usevima kukuruza

Na području RC Vrbas, usevi merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca  nalaze se u fazi rane mlečne zrelosti do faze rane voštane zrelosti (BBCH 73-83).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, u zavisnosti od hibrida i lokaliteta, registrovani su simptomi mehuraste gari kukuruza (Ustilago maydis) na do 30% biljaka.

simptomi mehuraste gari na klipu kukuruza

Simptomi su izraženi na svim nadzemnim delovima biljaka kukuruza, u vidu mehurastih izraslina. Na listovima se pojavljuju bradavičaste tvorevine, duž glavnog nerva ili na ivicama.

simptomi mehuraste gari na listu kukuruza

Najveći tumori formiraju se na klipu. Gljiva se razmnožava hlamidosporama koje nastaju u tumorastim izraštajima. Optimalna temperature za razvoj gljive je od 26-32°C i smenjivanje sušnog i vlažnog perioda u vremenu od izbijanja metlica do oplodnje. Plodored nema uticaja na intenzitet pojave oboljenja. Mehanička oštećenja na biljkama, posebno od insekata ili grada doprinose povećanju zaraze.

Najvažnije mere kontrole mehuraste gari kukuruza su gajenje hibrida otpornih na stresne uslove kao i primena svih agrotehničkih mera koje doprinose boljoj kondiciji biljaka i prevazilaženju stresnih uslova poput dobre obrade zemljišta, izbalansirane mineralne ishrane i optimalne gustine useva.

Zelena povrtna stenica u usevu kukuruza šećerca

Na području delovanja RC Vrbas, u usevu kukuruza šećerca, koji se nalazi u fenofazi razvoja ploda, rana mlečna zrelost do 40% mlečnog sadržaja ( BBCH 71-73 ), vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo odraslih jedinki zelene povrtne stenice ( Nezara viridula ) na do 80% biljaka.

zelena povrtna stenica

Štete prave i larve i odrasle jedinke sisajući biljne sokove iz svih nadzemnih delova biljaka. Veoma je polifagna štetočina i na području našeg rada registrovana je u svim voćarskim, povrtarskim i ratarskim kulturama. Usni aparat je prilagođen za bodenje i sisanje. Na mestima uboda dolazi do promene boje ploda i napadnuti plodovi dobijaju gorak ukus usled ispuštanja enzima prilikom ishrane stenica. Na mestima uboda dolazi i do razvijanja sekundarnih patogena i takvi plodovi gube tršišnu i upotrebnu vrednost.

oštećenja na klipu kukuruza od stenica

oštećenja od stenica

Insekticidi iz grupe piretroida pokazali su dobru efikasnost u suzbijanju ove štetočine, ali je njihova primena ograničena u fazama sazrevanja plodova zbog karence, kao i zbog njihovog štetnog dejstva na korisne organizme. Na manjim površinama moguće je mehaničko sakupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki.

Prisustvo kukuruzne zlatice u monokulturi kukuruza

Na području delovanja RC Vrbas, usevi kukuruza se u zavisnosti od rokova setve i agrotehnike, nalaze u različitim fenofazama razvoja, od početka rasta stabljike, do cvetanja (BBCH  30-63). Vizuelnim pregledom useva kukuruza, koji se nalazi u monokulturi, na svili, registrovane su odrasle jedinke kukuruzne zlatice, ( Diabrotica virgifera virgifera La Conte ) na do 50% biljaka.

Kukuruzna zlatica ima jednu generaciju godišnje i prezimi u stadijumu jajeta u zemljištu. Piljenje larvi počinje u maju ili junu, dok se odrasle jedinke pojavljuju krajem juna. To je štetočina koja ceo svoj ciklus razvoja počinje i završava na kukuruzu. Štetne su i larve i imago. Larve se hrane korenovim dlačicama i korenom, izgrizajući i bušeći ga. Tako oštećene biljke poležu i dobijaju izgled labudovog vrata, a takva biljka i ako se oporavi, predstavlja problem tokom kombajniranja. Imago se hrani listovima, svilom, polenom i štete zavise od populacije insekata. Ukoliko je brojnost velika, tj. 5 i više imaga na semenskom kukuruzu i 8-10 imaga po biljci na merkantilnom kukuruzu, u vreme kad je svila zelena, štete od ishrane imaga mogu dovesti do potpunog uništenja svile i polena i do formiranja rehuljavih klipova.

U cilju kontrole kukuruzne zlatice osnovna i najefikasnija mera je plodored.

imago kukuruzne zlatice

Polaganje jaja kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Vrbas, usevi kukuruza se nalaze u fazi razvoja listova, 6-7 listova razvijeno (BBCH 16-17). Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca, registrovano je polaprisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis ), na 1% biljaka. Na jajnom leglu je uočena i parazitna osica iz roda Trichogramma.

jajno leglo i Trichogramma 

Kukuruzni plamenac je najvažnija štetočina kukuruza i paprike. Prezimi kao larva, ima izražen polni dimorfizam. Odrasle jedinke se hrane nektarom biljaka, a glavne štete prave larve, hraneći se polenom na metlici, unutrašnjošću stabljika i klipova (kukuruz) ili u plodovima paprika. Mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će dati signal za početak tretiranja. 

Prisustvo mehuraste gari kukuruza

Na području RC Vrbas, usevi merkantilnog i semenskog kukuruza se nalaze u fazi rane mlečne zrelosti do faze rane voštane zrelosti (BBCH 73-83).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, na više hibrida i lokaliteta, registruju se simptomi mehuraste gari kukuruza (Ustilago maydis), na do 10% biljaka.

tumorasta tvorevina od prouzrokovača mehuraste gari kukuruza

Mehurasta gar kukuruza se javlja svake godine, zahvata sve biljne delove kukuruza, posebno klip. Patogen može prouzrokovati zarazu sve dok se biljka razvija. Smenjivanje sušnih sa vlažnim periodima, pogoduju razvoju bolesti, u osetljivoj fenofazi, 10-15 dana pred cvetanje. Jača pojava infekcije javlja se i na mestima oštećenja od grada, na majčinskim biljkama u semenskim usevima, na mestu gde je iščupana metlica.

Simptomi se javljaju u vidu tumorastih izraslina, koje se sastoje iz mešavine patogena i zaraženih delova kukuruza. U početnom stadijumu, tumori su srebrno beli, sa glatkom opnom. S sazrevanjem, tumori dobiju tamnu boju, pucaju i iz njih se oslobađa velika količina hlamidospora, pomoću kojih se patogen razmnožava.

Mere zaštite su gajenje hibrida koji su otporni na stresne uslove, izbalansirano đubrenje. Plodored ne utiče značajno na pojavu ovog oboljenja.

Prisustvo običnog paučinara u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Vrbas, usevi  kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja: od početka pojave metlice, do gornji i donji delovi metlice u cvetanju, svila potpuno razvijena ( BBCH 51-65 ).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na više lokaliteta, prvenstveno na ivičnim delovima parcela, uočeni su simptomi napada običnog paučinara (Tetranychus urticae). Na naličju lišća, registrovana su jaja, larve i odrasle jedinke običnog paučinara.

Ova veoma štetna grinja napada veliki broj biljnih vrsta (do 300 registrovanih). Štete pričinjava hraneći se biljnim sokovima na naličju listova. Takav način ishrane utiče na smanjenje intenziteta fotosinteze, a kao posledica toga, može doći do sušenja i propadanja lisne mase. Na mestima ishrane, na naličju lista, formira se gusta paučinasta mreža.

Obični paučinar prezimi u stadijumu zimske ženke. Na proleće ishranu započinje na korovima. Ima više generacija godišnje, u zavisnosti od vremenskih uslova. Najpovoljnija temperatura za njihovu ubrzanu reprodukciju je oko 30˚C, kada broj generacija može biti do 12.

U usevima kukuruza prisustvo ove štetočine u našim proizvodnim uslovima retko se registruje u unutrašnjosti parcele i ne pričinjava značajnije štete te se i mere zaštite ne preporučuju.

simptomi prisustva običnog paučinara na listu kukuruza

jaja, larve običnog paučinara

Polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Vrbas, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze razvoja ploda, do faze sazrevanja ploda ( BBCH 73-85 ).

faza kukuruza

Vizuelnim pregledom kukuruza šećerca, registrovano je polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca, (Ostrinia nubilalis), na 1% biljaka.

jajno leglo kukuruznog plamenca

Hemijske mere se za sada ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Cikada Reptalus panzeri

Na području delovanja RC Vrbas, u usevu kukuruza šećerca koji se nalazi u fazi gornji i donji delovi metlice u cvetanju; svila razvijena ( BBCH 65 ), registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Reptalus panzeri, vektora Stolbur fitoplazme, uzročnika bolesti crvenilo kukuruza.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i veći deo životnog ciklusa provodi kao larva u zemlji, hraneći se na korenu biljaka domaćina. Odrasle cikade se javljaju u junu, julu ( kada i polažu jaja ). U cilju sprečavanja pojave crvenila kukuruza, preporučuje se uništavanje samonikle pšenice ( ponikle iz osutog semena posle žetve ), suzbijanje korova na ivičnim delovima parcela i izbegavanje rotacije useva kukuruz-pšenica.

Hemijske mere se ne preporučuju.

cikada kukuruza

Polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Vrbas, u usevu merkantilnog kukuruza (hibrid:DKC 5031), registrovano je jajno leglo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.
 
 
Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.
1 - 10 Next