Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi vinove loze se  nalaze u fazi od bobice su veličine zrna pšenice, do faze bobice veličine graška (73-75 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, registrovane su larve cikade Scaphoideus titanus

Dominira prisustvo larvi drugog razvojnog stupnja, dok su larve trećeg razvojnog stupnja, koje mogu biti infektivne, u niskom indeksu napada. Ova cikada je prenosilac fitoplazme Flavescens doree,  prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Hemijske mere zaštite vinove loze će se preporučiti narednih dana, sa intenzivnijim prisustvom larvi trećeg stupnja razvoja. 

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće momenat za tretman.

Prisustvo cikade vinove loze

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Liparu, vizuelnim pregledom listova vinove loze, registrovano je prisustvo larvi cikade ( Scaphoides titanus ) na naličju lista.

larva cikade vinove loze

Vinova loza  se nalazi u fenofazi razvoja ploda; mladi plodovi počinju da rastu, ostaci cvetova opadaju, bobice rastu do veličine zrna pšenice (BBCH 71-73), 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje - zlatasto žutilo vinove loze.

Cikada Scaphoides titanus je monofagna vrsta, ceo svoj ciklus razvoja počinje i završava na vinovoj lozi.  Ima jednu generaciju godišnje i prezimi u fazi jajeta na dvogodišnjim lastarima. Larva prolazi kroz pet stupnjeva razvoja i svojom ishranom pravi indirektne štete, prenoseći fitoplazmu  Flavescence doree. Hemijske mere se za sada ne preporučuju.

Zlatasto žutilo vinove loze

Na području RC Vrbas, na pojedinačnim i zapuštenim čokotima, registrovani su simptomi zlatastog žutila vinove loze (prouzrokovač fitoplazma Flavescence doree) čiji je vektor cikada Scaphoideus titanus.

simptomi zlatastog žutila

Prvi simptomi zaraženih čokota se mogu videti u proleće, na pupoljcima, koji zaostaju u porastu, slabo odrvenjavaju. Cvetanje i formiranje plodova je poremećeno te dolazi do sušenja  pojedinačnih bobica ili celog grozda. Najupečatljiviji simptomi se uočavaju na listovima gde se kod belih sorti javlja promena boje lista u zlatnožutu a kod crnih sorti u ljubičasto-crvenu boju. Ivice listova se povijaju na dole.

Osnovna mera kontrole je korišćenje zdravog sadnog materijala, monitoring i suzbijanje cikade vektora u infektivnoj fazi, praćenje pojave simptoma bolesti, uklanjanje i spaljivanje zaraženih čokota, uništavanje divlje loze oko proizvodnih zasada, uništavanje korova.

Sada se još uvek mogu prepoznati zaraženi čokoti  te se predlaže njihovo uklanjanje iz zasada i uništavanje.

Štitasta vaš vinove loze

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Liparu, vizuelnim pregledom listova vinove loze, registrovano je prisustvo lozine štitaste vaši (Pulvinaria vitis ) na starijim delovima čokota. Radi se o čokotima na okućnicama i ekstenzivnoj proizvodnji. Vinova loza  se nalazi u fazi od kraj cvetanja, do faze formiranje plodova: mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju (BBCH 69 - 71).

Lozina štitasta vaš ima  jednu generaciju godišnje, spljošteno i ovalno telo smeđe boje. Na kraju tela se nalazi bela voštana kesa u kojima se nalaze jaja. Prezimi kao larva 2. stupnja u pukotinama kore, račvama grana. Larva se hrani na mladim letorastima, siše sokove, što može dovesti do prevremenog opadanja listova. Jedna ženka položi do 4000 jaja. Larve se hrane do 2 .stupnja, posle čega se povlače na mesta prezimljavanja. Veće štete, ova vaš nanosi kao vektor različitih virusa vinove loze.

larve lozine štitaste vaši

Preporuka proizvođačima grožđa je da pregledaju biljke i da ukoliko primete štitiće,  mehanički ih  uklone tako što će ukloniti i koru sa drvenastog dela, a zatim primene preparate na bazi mineralnog ulja u koncentraciji 2-3%. Tretiraju se samo drvenasti delove loze tamo gde se nalaze štitići.

Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Liparu, vizuelnim pregledom listova vinove loze, registrovano je prisustvo larvi prvog stupnja razvoja cikade (Scaphoides titanus) na naličju lista.

larva cikade vinove loze

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje - zlatasto žutilo vinove loze.

Cikada Scaphoides titanus je monofagna vrsta, ceo svoj ciklus razvoja počinje i završava na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimi u fazi jajeta na dvogodišnjim lastarima. Larva prolazi kroz pet stupnjeva razvoja i svojom ishranom pravi indirektne štete, prenoseći fitoplazmu  Flavescence doree. Hemijske mere se za sada ne preporučuju, jer su registrovane larve prvog stupnja razvoja koje kao i L2 nisu infektivne. Larve L3, L4, L5 i odrasla jedinka su infektivne  tj. prenose fitoplazmu.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Liparu, vizuelnim pregledom biljaka vinove loze koja se nalazi u fenofazi cvast nabubrela; cvetovi zatvoreni zajedno spojeni, do cvasti potpuno razvijeni, cvetovi odvojeni  (BBCH 55-57), registrovano je prisustvo larvi prvog stupnja razvoja cikade Scaphoides titanus na naličju lista.

Ova cikada je fektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje - zlatasto žutilo vinove loze.

Cikada Scaphoides titanus ima jednu generaciju godišnje i prezimi u fazi jajeta na dvogodišnjim lastarima. Larva prolazi kroz pet stupnjeva razvoja. 

 

Larve od trećeg stupnja razvoja (L3, L4, L5) i imago su sposobne da prenesu fitoplazmu. S obzirom da su registrovane larve prvog stupnja razvoja, hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

larva cikade 

Larve cikade Scaphoideus titanus prisutne na vinovoj lozi
Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Liparu, vizuelnim pregledom zasada vinove loze, koja se nalazi u fazi kraj cvetanja i početak formiranja plodova (BBCH 69-71), na naličju listova, registrovane su larve cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada 2.
Cikada Scaphoideus titanus je vektor virusa fitoplazme Flavescens doree (FD) i prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.
Za sada se ne preporučuju hemijske mere, jer je cikada infektivna u trećem larvenom stupnju.
RC Vrbas nastavlja sa monitoringom ove cikade i na vreme će dati preporuku za tretman.
 
Cikada vinove loze
Na području delovanja RC Vrbas, lokalitet  Lipar, vinova loza se nalazi u fazi formiranja bobica (BBCH 71-72).
 
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, registrovane su larve prvog i drugog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus. Ova cikada prenosi fitoplazmu Flavescens doree, koja je prouzrokovač oboljenja zlatastog žutila vinove loze. Hemijske mere se još uvek ne preporučuju, jer je larva infektivna tek u trećem razvojnom stupnju.
 
RC Vrbas nastavlja sa monitoringom cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće momenat za tretman.
 
Scaphoides titanus

Na području RC Vrbas, na lokalitetu  Lipar, vizuelnim pregledom zasada vinove loze koja se nalazi u fazi početka cvetanja (BBCH 61), registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoides titanus na naličju lista. Ova cikada je fektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje - zlatasto žutilo vinove loze.

Cikada Scaphoides titanus ima jednu generaciju godišnje i prezimi u fazi jajeta na dvogodišnjim lastarima. Larva prolazi kroz pet stupnjeva razvoja. 
 
Larve od trećeg stupnja razvoja (L3, L4, L5) i imago su sposobne da prenesu fitoplazmu. S obzirom da su registrovane larve prvog stupnja razvoja, hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.
 
larva cikade na naličju lista vinove loze
Cikade u vinovoj lozi

Na lokalitetu u Liparu, u zasadu vinove loze, registrovano je prisustvo larvi  cikade (Scaphoideus titanus. Vinova loza se nalazi u fazi formiranja bobica( 75 BBCH skala). Ova cikada je vektor virusa fitoplazme, Flavescense doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Proizvođačima vinove loze se preporučuje stalan pregled zasada vinove loze i primena insekticida (po utvrđivanju prisustva cikada)  na bazi a.m. buprefozin, (Elisa) u konentraciji 0,06% ili primena insekticida na bazi a.m.buprefozin+fenpiroksimat (Todome 24 SC) u koncentraciji 0,1%

Osim hemijskih mera, preporučuje se uklanjanje čokota sa simptomima zlatastog žutila, uništavanje divlje loze u proizvodnim zasadima, uništavanje korova, kao i uništavanje napuštenih zasada vinove loze.