Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Opasnost od poljskih glodara na području delovanja RC Vrbas
Opasnost od poljskih glodara na području delovanja RC Vrbas

Na području delovanja RC Vrbas vizuelnim pregledom useva soje, kukuruza, šećerne repe kao i novoposejanih useva uljane repice, lucerke, i voćnih zasada, registrovana je povećana aktivnost poljskih glodara: poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

Na većini lokaliteta, brojnost ovih štetočina za sada je na nivou I i II kategorije brojnosti, osim na lucerištima gde su aktivne rupe registrovane u III kategoriji.

 

Poljski miš na lucerištu

 

Nekoliko faktora uslovljava povećanu brojnost ove grupe štetočina, a od najveće važnosti su: klimatski uslovi, stanište i izvori hrane. Imajući u vidu uslove u kojima se odvija prozvodnja, toplo vreme vreme sa deficitom padavina, uz obilje hrane koja se nalazi na parcelama kod kojih se odvija žetva ili se ona očekuje u narednom periodu (usevi soje, kukuruza, šećerne repe) kao i na parcelama pod samoniklom uljanom repicom, lucerkom može se očekivati brzi porast populacije poljskih glodara i opasnost od njihovog prenamnoženja.

 

Sa ovih žarišta glodari migriraju na novoposejane useve uljane repice, ozime pšenice i ječma, gde se pr­vo hra­ne po­se­ja­nim i kli­ja­lim se­me­nom, a ka­sni­je na­kon ni­ca­nja use­va na­sta­vlja­ju svo­ju ak­tiv­nost ošte­ću­ju­ći nad­zem­ne i pod­zem­ne de­lo­ve iz­ni­klih bi­lja­ka, stva­ra­ju­ći ta­ko­zva­na pra­zna me­sta bez use­va - „oaze“. Značajne štete u jesenjem delu sezone mogu nastati i u voćnjacima, naročito mladim zasadima i rasadnicima, gde oštećenja od glodara dovode do slabljenja i sušenja stabala.


U cilju smanjenja šteta i gubitaka prinosa od štetnih glodara, potrebno je primeniti sve raspoložive preventivne i direktne mere zaštite. Kao preventivne mere, posebno se ističe zaoravanje žetvenih ostataka, izbegavanje redukovane obrade, preoravanje utrina, zaparloženih površina i briga o prirodnim neprijateljima glodara, pticama. Direktne mere podrazumevaju njihovo hemijsko suzbijanje, primenom registrovanih rodenticida.

 

Suzbijanje poljskih glodara streba da se sprovodi sveobuhvatno, blagovremeno i organizovano, ne čekajući da dođe do njihovog prenamnoženja.

 

Na našem regionu, trenutno je aktuelna zaštita poljskih glodara u lucerištima, novoposejanim usevima uljane repice, parcelama gde se planira setva pšenice i ječma, kao i u voćnim zasadima, o čemu detaljnije proizvođači mogu pogledati na linku.

Comments

There are no comments yet for this post.