Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Žilogriz (Capnodis tenebrionis)
 Na lokalitetu Bela Crkva u zasadu višanja,sorta Oblačinska uočeno je sušenje dela a takođe i celih stabala.Početkom aprila meseca u prizemnom delu osušenih stabala i na samom korenu registrovane su  larve iz familije Buprestidae. Pregledom ovog zasada 22.05. konstatovano je da je došlo do pojave imaga žilogriza - Capnodis tenebrionis.
 
Poluosušeno stablo
 
 Imago u krošnji drveta
 
 
Prezimljava larva ili imago.Pojava imaga je u maju mesecu.Štetočini odgovaraju manjak padavina i povišene temperature.Odrasle jedinke se registruju u vrhu krošnje na osunčanim mestima u toku najtoplijeg dela dana.Ishranjuje se biljnim delovima bogatim celulozom (kora mladih grana,lisne drške i listovi). U periodu kraj maja-juli ženka odlaže jaja na donji deo stabla ili u zemlju oko stabla.Period embrionalnog razvića traje 10-20 dana.Larve se posle piljenja kreću ka korenu u koji se ubušuju. Razvijaju se 1-2 godine i hrane se prvo tanjim a potom debljim korenovima.Larve završnih stadijuma razvića se hrane na korenovom vratu i prizemnom delu stabla.Prvo dolazi do pojave sitnijih listića i plodova a potom do sušenja grančica na vrhu stabla.Siguran simptom prisustva ove štetočine je sušenje delova a potom i celih stabala u vremenskom periodu od nekoliko godina.Osušena stabla se lako vade iz zemlje jer su bez korenovog sistema.
 
Ovo je štetočina koštičavih voćnih vrsta:pre svega višnje i trešnje a potom šljiva,breskva,kajsija,badem.
 
Suzbijanje žilogriza se sprovodi  primenom mehaničkih,agrotehničkih i hemijskih mera borbe a najvažnije su preventivne mere:
  • pri podizanju novih zasada koristiti nezaražen sadni materijal
  • na iskrčenim površinama 3-5 godina ne podizati voćnjak
  • navodnjavanje i češća obrada zemljišta u periodu piljenja larvi (maj-juli) doprinose njihovoj visokoj smrtnosti
  • zaštita zemljišta i prizemnog dela stabla PVC folijom u cilju sprečavanja ženki da odlože jaja
  • zaražena stabla ukloniti iz voćnjaka i spaliti a rupu nakon vađenja istretirati zemljišnim insekticidima
  • sakupljanje odraslih jedinki
  • suzbijanje imaga insekticidima u toku dopunske ishrane,a pre odlaganja jaja
  • pri podizanju novih zasada,tretirati zemljišnim insekticidima iskopane jame.Takođe prvih godina razvoja voćaka tretirati zemljište do 1m oko stabala insekticidima uz njihovu inkorporaciju u površinski sloj u periodu piljenja larvi
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija (Venturia inaequalis)
 Jabuke se u regionu koji pokriva RC Vršac nalaze u fazi drugog opadanja plodova (BBCH 73).
 Pregledom prezimelog lišća jabuke sakupljenog na lokalitetu Vršac,sorta Zlatni delišes ,ove nedelje konstatovano je da je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave krastavosti plodova i listova (Venturia inaequalis) 100%  a ispražnjenost iznosi 74%.
Cigaraš - Byctiscus betulae
 Tokom vizuelnih pregleda u zasadima vinograda na lokalitetima Gudurica i Vršac,konstatovano je prisustvo insekta Byctiscus betulae - cigaraš.Spada u štetne vrste,ali je njegova brojnost mala i obično ne zahteva mere zaštite.
 Prisustvo se konstatuje po karakterističnom uvijanju lista vinove loze u obliku cigarete.
 
Imago
 
 Štete na listu od ishrane imaga
 
 Smotuljak lista
 
Položena jaja unutar smotuljka lista
 
Imaga se javljaju tokom proleća,hrane se lišćem praveći uske izgrizotine.Posle kopulacije,presecaju peteljku lista i motaju ga u oblik cigarete.Unutar smotuljka polažu jaja ,a tu se i larve ishranjuju.
 Štete koje ovaj insekt može da nanese ogledaju se u uništavanju lisne mase tokom ishrane i pravljenja smotuljka za polaganje jaja.
 
  Mere zaštite se ne preporučuju,jer brojnost nije visoka.
 
Dozrele i ispražnjene apotecija (Blumeriella jaapii)
U regionu koji pokriva RC Vršac, višnje (sorta Oblačinska) se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).
Pregledom prezimelog lišća višnje na lokalitetu Plandište, konstatovano je da sve apotecije imaju formirane askospore (procenat dozrelih apotecija je 100), a ispražnjenost apotecija iznosi 19%.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija (Venturia inaequalis)
Jabuke se u regionu koji pokriva RC Vršac nalaze u fazi od ploda veličine do 20mm do drugog opadanja plodova (BBCH 72-73).
Pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni delišes sakupljenog na lokalitetu Vršac, ove nedelje konstatovane su sledeće vrednosti dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke:
  • dozrelost pseudotecija 95%
  • ispražnjenost pseudotecija 70%
Dozrelost apotecija (Blumerilla jaapii)
 Višnje se u regionu koji pokriva RC Vršac nalaze u fazi drugog opadanja plodova (BBCH 73)
  Pregledom prezimelog lišća višnje sakupljenog u zasadu sorte Oblačinska na lokalitetu Plandište konstatovana je sledeća dinamika dozrevanja apotecija patogena prouzrokovača ospičavosti lišća:
 
 
Datum
% dozrelih apotecija
% ispražnjenih apotecija
21.04.
11,76
28.04.
14,28
08.05.
92,85
10,71
 
Apotecija u kojoj se još nisu formirale askospore
 
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija (Venturia inaequalis)
Jabuke su u fazi razvoja ploda - plod do 20mm veličine.
Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke sakupljenog u zasadu jabuke sorte Zlatni Delišes na lokalitetu Vršac, registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 86%.
Ispražnjenost pseudotecija je 34%.
 
Šljivin smotavac
Šljive se u regionu koji pokriva RC Vršac nalaze u fazi od drugog opadanja plodova do plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 73-75).
 Vizuelnim pregledom zasada šljive na lokalitetu Vršac,registrovana su sveže položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 0,25.
 
Sveže položeno jaje na plodu
 
 Za sada se primena insekticida ne preporučuje.
Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis)
Jabuke se u regionu koji pokriva RC Vršac  nalaze u fazi formiranja ploda - plod od 10-20 mm.
Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke sakupljenog na lokalitetu Vršac,sorta Zlatni delišes, konstatovano je da dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista I krastavosti plodova jabuke Venturia inaequalis iznosi 68%.
Ispražnjenost pseudotecija je 15,6%.
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice
 Na teritoriji koju pokriva RC Vršac,usevi pšenice se nalaze u fazi intenzivnog porasta stabljike ( formirana 3-4 kolenca) do razvoja lista zastavičara (BBCH 33-40).
U pregledanim usevima u kojima nisu primenjeni fungicidi registruje se prisustvo patogena prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) i sive pegavosti (Septoria tritici).Patogen prouzrokovač rđe (Puccinia spp.) nije registrovan.
 
Prikaz pregledanih useva i prisutnih patogena je dat u tabeli
 

Lokalitet/sorta

Faza BBCH

Patogen

%zaraženih  biljaka

List 1.kolenca

List 2. kolenca

    Vršački  ritovi/Ingenio

33

Septoria tritici

0

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Vršac/Ilina

33

Septoria tritici

0

0

Erysiphe graminis

10

5

Puccinia spp.

0

0

Izbište/Farineli

40

Septoria tritici

5

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Vatinski put/Solehio

40

Septoria tritici

10

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

Vatinski put/Basmati

33

Septoria tritici

0

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

 
S obzirom da nije došlo do širenja simptoma sive pegavosti na listove 2. kolenca,primena fungicida se ne preporučuje.
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima