Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis)

Dana 29.03.2017. godine pregledom prezimelog lišća jabuke na lokalitetu Vršac, sorta Zlatni delišes koja se nalazi u fenofazi zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju (po BBCH skali 56) konstatovana je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis od 29,36 %.

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis)
Jabuke se u regionu koji pokriva RC Vršac, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fazi od početka pucanja pupoljaka do prvi listovi otvoreni (BBCH 07-11).
Pregledom prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni delišes, lokalitet Vršac, ove nedelje konstatovana je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis od 13,50%. Od 50 pregledanih pseudotecija:
  • kod 30 pseudotecija nije još uvek počelo formiranje askospora,
  • do 25% formiranih askospora u askusima - 14 pseudotecija
  • 26-50% formiranih askospora u askusima - 5 pseudotecija
  • 51-75% formiranih askospora u askusima  - 1 pseudotecija
Zdravstveno stanje useva pšenice i ozimog ječma
Vizuelnim pregledom  ozimog ječma konstatuje se da se usevi nalaze u fazi intenzivnog bokorenja. Registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i  sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis):
 
 

 

     Lokalitet/sorta

 

Faza BBCH

 

             Patogen

%zaraženih

Biljaka-

   28.02.

Vršački  put /Bravo

25

Pyrenophora teres

7

Erysiphe graminis

0

Rhynchosporium secalis

1,5

Vršački ritovi/Nectaria

24

Pyrenophora teres

6

Erysiphe graminis

0

Rhynchosporium secalis

0

Pavliš / NS 565

24

Pyrenophora teres

8

Erysiphe graminis

0

Rhynchosporium secalis

0

 
Simptom mrežaste pegavosti na listu
 
Usevi pšenice se takođe nalaze u fazi bokorenja (BBCH 22-23 dva-tri sekundarna stabla formirano). Registruje se prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erysiphe graminis):
 
 

Lokalitet/sorta

Faza BBCH

Patogen

%zaraženih

biljaka

    Vršački  ritovi/Ingenio

22

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Vršac/Ilina

22

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Izbište/Farineli

23

Septoria tritici

3

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Vatinski put/Solehio

23

Septoria tritici

36

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Vatinski put/Basmati

22

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Bela Crkva/Sostin

23

Septoria tritici

2,5

Erysiphe graminis

4

Puccinia spp.

0

 
Za sada se primena fungicida u cilju suzbijanja patogena u usevima pšenice i ječma ne preporučuje.
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
 Pregledom pseudotecija gljive Venturia inaequalis,uzorkovanih iz prezimelog lišća na lokalitetu Vršac,sorta Zlatni delišes konstatovano je da njihova dozrelost iznosi 12%. U labaratorijskim uslovima je registrovano izbacivanje askospora i u prirodi se može očekivati u narednim danima.
 
 
   Jabuke se na ovom lokalitetu nalaze kod sorte Zlatni delišes u fazi od početka pucanja pupoljaka (BBCH 07) do zeleni listići oko 5mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 09 - terminalni pupoljci).
 Proizvođačima se preporučuje primena fungicida (vidi preporuku)
 Fenofaza 09 - Zlatni delišes
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaeqalis)
 U zasadu jabuke (sorta Zlatni Delišes)  na lokalitetu Vršac, pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovana je dozrelost pseudotecija od 12,75%.
Od 49 pregledanih pseudotecija konstatovano je sledeće:
  • kod 4 još uvek nije došlo do formiranja askusa
  • 24 pseudotecije u kojima su formirani askusi
  • 17 pseudotecija sa početkom formiranja askospora- kategorija do 25%
  • 4 pseudotecije u kategoriji 26-50% formiranih askospora

 Pseudotecija sa askosporama - kategorija 26-50%

 

 velika slika

Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na lokalitetu Vršac, u zasadu jabuke sorte Zlatni Delišes koje se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00)uzorkovano je prezimelo lišće i pregledano na prisustvo prezimljujućih organa gljive prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Registruje se prisustvo pseudotecija i početak formiranja askusa. Za sada nije konstatovano da je došlo do formiranja askospora u askusima te dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma
Vizuelnim pregledom u regionu koji pokriva RC Vršac konstatujemo da se usevi ozimih ječmova nalaze u fazi bokorenja (BBCH 24-25). U pregledanim usevima se registruje prisustvo symptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 2,5-8% zaraženih biljaka.
Rezultati pregleda po lokalitetima su dati u tabeli:
 
 

Lokalitet/sorta

Faza BBCH

Patogen

%zaraženih

biljaka

28.02.

    Vršački  ritovi/Bravo

25 – 5 stabla razvijeno

Pyrenophora teres

8

Erysiphe graminis

0

Rhynchosporium secalis

0

Vršački ritovi/Nectaria

24 – 4 stabla razvijeno

Pyrenophora teres

2,5

Erysiphe graminis

0

Rhynchosporium secalis

0

 
U vizuelnim pregledima useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria tritici). Patogen je registrovan na razvijenijim usevima. Pšenica se u zavisnosti od roka setve nalazi u fazi od 3 lista razvijeno do faze bokorenja.
 
Rezultati pregleda po lokalitetima su dati u tabeli:
 

Lokalitet/sorta

Faza BBCH

Patogen

%zaraženih

biljaka

28.02.

    Vršački  ritovi/Ingenio

13 – 3 lista razvijeno

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Vršac/Ilina

13- 3 lista razvijeno

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Izbište/Farineli

23 – 3 stabla vidljivo

Septoria tritici

1,25

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Vatinski put/Solehio

22 –formirana dva sekundarna stabla

Septoria tritici

17,5

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Vatinski put/Basmati

13- 3 lista razvijeno

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Bela Crkva/Sostin

23 – 3 stabla vidljivo

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

 
RC Vršac će pratiti stanje useva i u narednom periodu i otome obaveštavati preko ovog portala.
Kruškina buva
U regionu koji pokriva RC Vršac kruške sorte viljamovka koja je dominantna na terenu se nalazi u fazi mirovanja (BBCH 00) dok je kod ranih i srednje ranih sorti počelo bubrenje pupoljaka (BBCH 01).
 U krušicima se registruje prisustvo zimskog imaga kao i položena jaja u naborima pupoljaka.Na lokalitetu Zagajica indeks napada imaga je 2,5 a indeks položenih jaja je nizak i iznosi 2,5.
 
Imago
 
 Položena jaja
 
U cilju suzbijanja imaga prezimljujuće generacije kao i pre intenzivnijeg polaganja jaja preporučuje se primena sledećih preparata:
  • a.m. lambda cihalotrin (Grom ) 0,5l/ha +
  • Galmin 3% ili Nitropol S 1,3%
Zdravstveno stanje useva pšenice i ozimog ječma
Pregledom useva ozimih strnih žita, registrovano je prisustvo intenzivne hloroze i sušenja vrhova listova kao posledica niskih temperatura u proteklom periodu.
Pregledani usevi ozimog ječma na lokalitetima Vršački Ritovi, sorta Nektarija i Vatinski Put, sorta Bravo nalaze se u fazi bokorenja (BBCH 23-25). Nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.
 
Usev ozimog ječma,lokalitet Vatinski Put
 
U pregledanim usevima pšenice, konstatuje se faza razvoja od 2-3 lista do bokorenja. U ovim usevima nije registrovano prisustvo patogena. Izuzetak je pšenica na lokalitetu Vatinski Put, sorta Solehio koja je i po BBCH fazi najrazvijeniji usev od pregledanih. Kod nje je registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 11,6% biljaka.
 
Tabelarni prikaz zdravstvenog stanja pregledanih  useva pšenice:
 

Lokalitet/sorta

Faza BBCH

Patogen

%zaraženih

biljaka

Vršački  ritovi/Ingenio

12 – 2 lista razvijeno

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Vršac/Ilina

13- 3 lista razvijeno

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Izbište/Farineli

21 – formirano prvo sekundarno stablo

Septoria tritici

0

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Vatinski Put/Solehio

22 –formirana dva sekundarna stabla

Septoria tritici

11,6

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

 
Simptom sive pegavosti na listovima,sorta Solehio
 
Stanje useva ozime pšenice i ječma
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma na punktovima koje prati RC Vršac NIJE uočeno prisustvo simptoma patogenih oboljenja.
 
Pregledom useva registrovano je sušenje vrhova listova pšenice i ječma kao posledica ekstremno niskih temperatura u januaru mesecu.
 
Slika 1: Pšenica
  
 
Slika 2: Ječam
 
 
Pregledani usevi se nalaze u slabijoj kondiciji što je posledica vremena setve ali i vremenskih uslova u toku jeseni i zime.
 
Tabelarni pregled lokaliteta ozime pšenice:
 
 Lokalitet     
Sorta
Vreme setve
Fenofaza po BBCH skali
Vršac
Ilina
22.10.2016.
13
Zagajica
Simonida
 31.10.2016.
12
Izbište
Farinelli
07.10.2016.
21
Vršački ritovi
Ingenio
27.10.2016.
12
Vatinski put
Basmati
16.10.2016.
13
 
Tabelarni pregled lokaliteta ozimog ječma:
 
 Lokalitet      
Sorta
Vreme setve
Fenofaza po BBCH skali
Vršački ritovi
Bravo
28.09.2016.
25
Vatinski put
Nektarija
07.10.2016.
23
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva psenice i ječma.
 
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima