Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Usevi ili zasadi
Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)
   U periodu od juna do avgusta meseca su vladali izuzetno povoljni uslovi za razvoj pamukove sovice:bez padavina uz prosečne temperature  vazduha od 23,4 stepen za juni,25,5 za juli i 23 stepen za avgust mesec uz visoke dnevne temperature preko 30 stepeni.U tim uslovima je tokom leta došlo do povećanja populacije i u avgustu mesecu je došlo do masovnog oštećivanja useva atraktivnih za ovu štetočinu.
   Pamukova sovica je polifagna štetočina i u našem okruženju glavni usevi gde se ona ishranjuje su kukuruz i povrće-paprika,paradajz,buranija.U našim uslovima ima obično 2 generacije godišnje,prva je najčešće niže brojnosti i ne pričinjava veće štete.Najviše oštećenja nastaje od druge i eventualno treće generacije kada joj se poveća populacija  usled povoljnih uslova. Ženka polaže jaja uglavnom na generativnim organima biljaka u koje se ubušuje ispiljena gusenica- na mahunama,klipovima,plodovima,ali se jaja nalaze i na listovima i stablu oko plodova.
 Brojnost imaga na svetlosnoj lampi na lokaciji Deliblato je u povećanju od 10.08. a najveći broj uhvaćenih leptira je registrovan 20.08. - 89 komada.Tokom avgusta i septembra je broj uhvaćenih imaga bio redovno prisutan od 15-20 imaga za noć.Na svetlosnoj lampi koja se nalazi na lokaciji Bela Crkva nisu registrovana imaga pamukove sovice.Tokom vizuelnih pregleda useva,prve larve smo uočili na usevu semenskog kukuruza polovinom jula meseca.U usevu paprike su registrovana položena jaja 19. i 20.07.Od tog perioda su konstantno prisutna sveže položena jaja pamukove sovice na svim usevima koji imaju generativne organe.Iako je dolazilo do mortaliteta jaja usled visokih dnevnih temperatura ipak je bio dovoljan broj ispiljenih gusenica jer su jaja mahom položena na nižim spratovima biljaka i na naličju lista gde je i relativna vlažnost vazduha veća.
 Za useve povrća iz kasnijih rokova berbe kao i u usevu postrne soje i dalje postoji opasnost od intenzivnog napada gusenica jer su imaga leptira prisutna na svetlosnoj lampi kao i u polju i sveže položena jaja.Pregledom postrne soje 08.09. na lokalitetu Hajdučica,registrovana su položena jaja čak na 70% biljaka.Za te useve preporučuje se primena insekticida-najbolji rezultati se postižu insekticidima koji imaju delovanje i na položena jaja i na ispiljene larve kao što su Avaunt 15 SC u dozi od 0,2-0,25l/ha ili Coragen 20 SC - 0,14-0,2 l/ha.Mogu se primeniti i insekticidi iz grupe piretroda ali su oni kratkog delovanja i efikasni su samo na ispiljene gusenice.S obzirom da se one brzo ubušuju u plodove,njihova efikasnost je time smanjena.
Velika slika Oštećenja od gusenica na mahunama
 
Velika slika Položena jaja pamukove sovice
 
Velika slika Gusenica pamukove sovice