Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Usevi ili zasadi
Crna trulež grožđa - Guignardia bidwellii
 Na lokalitetu Gudurica,u zasadima vinove loze (više sorti) su registrovane promene na grozdovima.Mikroskopiranjem je utvrđeno da se radi o gljivi prouzrokovaču crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii).
 Ovaj patogen može zaraziti sve zelene delove:lišće,drške,mladare,vitice,bobice.Prezimljava u mumificiranim bobicama ili na čokotu.U proleće se oslobađaju askospore koje vrše infekciju zelenih delova vinove loze.Na lišću simptom je u vidu okruglih pega 2-10mm veličine,kremkaste boje (boja zavisi od sorte),ograničene zonom tamnomrke boje.Po literaturnim podacima, maksimalna zaraza bobica se ostvaruje u punom cvetanju.Za širenje patogena je potrebna vlaga.Početne infekcije na bobicama u vidu sitnih,tačkastih pega se brzo šire te se bobice suše i postaju suve "mumije" sa tamnoplavim odsjajem.Na osušenim bobicama se vidi pod uveličanjem veliki broj peritecija.
  Ovaj patogen se uspešno suzbija u okviru mera zaštite koje se redovno sprovode fungicidima za suzbijanje plamenjače vinove loze.Prisutni simptomi u zasadu potiču od infekcija ostvarenih u fazi cvetanja vinove loze,jer je u tom periodu izostala primena fungicida.
 
 
 
 
 
 Početni simptom podseća na ožegotine od sunca
 
 
 
Siva plesan grožđa (Botrytis cinerea)
  Siva trulež grožđa je jedan od najznačajnijih patogena vinove loze.Prve infekcije se najčešće ostvaruju u fenofazi cvetanja kada na opalim cvetnim kapicama gljiva naeljava grozd i ostaje da živi u latentnom stanju u tzv. saprofitnoj fazi.Od faze šarka prelazi u parazitnu fazu i tada dovodi do truleži grožđa.
  Za pojavu obolenja presudni su vremenski uslovi-učestale padavine u periodu sazrevanja grožđa.Do masovne pojave dolazi posebno kada  posle dužeg sušnog perioda naiđe kišni period.U tim uslovima dolazi do naglog nalivanja bobica usled čega one pucaju i ta mesta predstavljaju mesto prodora patogena.U regionu Južnog Banata su se stekli upravo takvi uslovi- ceo juli mesec je bio bez padavina sve do 25.07. kada je za 2 dana palo preko 200mm/m2.Pregledom zasada vinove loze registrovana je pojava pucanja bobica i naseljavanja patogena na njima.30.07. je data preporuka za primenu fungicida u cilju suzbijanja sive truleži.Osetljivije su sorte zbijenog grozda i tanke pokožice kao što su Rajnski rizling,Italijanski rizling i dr.
 Nizom agrotehničkih mera može se uticati na smanjenje intenziteta napada bolesti:zelena rezidba u vinogradu čime se omogućava bolja provetrenost zasada i posebno uklanjanje lisne mase u zoni grožđa 20-tak dana pred berbu.Takođe suzbijanje grožđanog moljca je značajno,jer oštećenja od njegove ishrane predstavljaju mesto ulaza patogena.
 Pored agrotehničkih mera ,neophodna je primena fungicida posebno u godinama sa učestalim padavinama.Prvo tretiranje se preporučuje u fenofazi precvetavanja vinove loze,čime se smanjuje prisustvo patogena u latentnom stanju.Drugo tretiranje pred zatvaranje grozda,posebno značajno za osetljive sorte.Treće  i najznačajnije tretiranje je 25-30 dana pred berbu- obavezno ako se najavljuju   učestale padavine.
Velika slika Sorta Rajnski rizling sa početnom infekcijom sive truleži
 
Velika slika Napukle bobice i početna infekcija sive truleži
 
 Posle ovih početnih infekcija u prisustvu padavina i kod osetljivih sorata,ako nisu primenjene mere zaštite fungicidima vrlo brzo dolazi do zahvatanja celog grozda infekcijom od sive truleži.
Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)
  Tokom  prolećnog perioda 2012. bilo je učestalih padavina koje su dovele do većeg broja sekundarnih infekcija od plamenjače vinove loze.Šesta sekundarna inkubacija je započela 26.06. a istekla je 06.07.
  Juli mesec je bio period bez padavina (poslednje padavine su zabeležene 26.06) i visokih prosečnih temperatura tako da nije bilo povoljnih uslova za sporulaciju i za dalji razvoj Plasmopare viticole.Infekcije na listovima i grozdovima su lokalizovane i nisu se dalje širile u tkivu.
  24. i 25.07. vršački region su zahvatile obilne padavine (za 2 dana je palo od 100-150 lit/m2 kiše).Ove padavine će dovesti do sporulacije patogena i njegovog širenja,posebno u onim zasadima u kojima nije izvršena adekvatna zaštita i postoji potencijal u vidu starih pega.Takođe će doći i do intenzivnog novog prirasta  koji je osetljiv na infekciju od plamenjače vinove loze.Vinova loza se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazama od zatvaranja grozda do početka šarka.
 U narednom periodu preporuka je da se uradi zaštita mladog lišća.Za tu namenu mogu se koristiti neki od preventivnih fungicida: Captan 50-WP, 0,2-0,3%,Antracol 70-WG ,2kg/ha ili neki od bakarnih fungicida.
 
Plamenjača vinove loze
 Prolećni period 2012.godine je propraćen učestalim padavinama što dovodi do većeg broja sekundarnih infekcija patogena prouzrokovača plamenjače vinove loze.Inkubacioni periodi se međusobno prepliću čime se nakuplja infekcioni potencijal i mogućnost zaraze plamenjačom u neadekvatno štićenim zasadima.
 U prethodnoj  analizi je iznet podatak da je  treći inkubacioni period završen 15.06.Padavine od 13.06. od 4mm su inicirale novi inkubacioni period i ova četvrta sekundarna inkubacija je završena 16.06. 
 Padavine  22.06. od 5,2mm i temperature od 27,5 stepeni dovode do početka pete sekundarne inkubacije koja se završila 25.06.
 Već 26.06. nova količina padavina od 5,6mm tokom noći započinje novu,šestu sekundarnu inkubaciju.
 Kao što se iz priložene analize vidi,uslovi za razvoj ovog patogena su veoma povoljni. Iako su između padavina prisutne izuzetno visoke temperature one ne predstavljaju limitirajući faktor za njen razvoj.To se može zaključiti po razvoju simptoma u zasadu koji se ne tretira u kome je obilje simptoma i na lostovima i na grozdovima.
 
Velika slika Simptom na grozdu
 
Velika slika Simptom na listu neke od prvih sekundarnih infekcija
 
 
Velika slika Simptom na listu neke  od zadnjih sekundarnih infekcija
 
Plamenjača vinove loze
 Uslovi za ostvarenje primarne infekcije od patogena Plasmopara viticola prouzrokovača plamenjače vinove loze su na celoj teritoriji vršačkog vinogorja ostvareni počev od 16.05.U tom periodu je palo ukupno 51,4mm padavina a srednje dnevne temperature su bile iznad 11 stepeni.Primarna inkubacija je završena 23.05.U to vreme je najveći broj sorti bio u fenofazi po BBCH skali 60-61 tj.cvetne kapice odvojene od drški do početka cvetanja.Period cvetanja i intenzivnog porasta bobica do veličine zrna graška je najosetljivija faza u razvoju vinove loze prema infekciji od plamenjače.Pronalaskom uljane pege u zasadu vinove loze sorta Šasla je ostvarenje kao istek primarne inkubacije i potvrđen.
 Uslovi za ostvarenje prve sekundarne infekcije su započeli 23.-24.05. kada je palo  ukupno 23 mm padavina sa srednjim dnevnim temperaturama od 16 stepeni.Prva sekundarna inkubacija je završena 29.05.
 02.06. su ostvareni uslovi za drugu sekundarnu inkubaciju i njen završetak je bio 07.05.Inkubacije se međusobno prepliću,jer i mala količina padavina ili visoka relativna vlažnost vazduha dovode do povoljnih uslova za ostvarenje infekcije konidijama.Tako su padavine od 12,8 mm 05.06.inicirale novu inkubaciju pre završetka prethodne.Sa 07.05.su se obe inkubacije završile.
 10.06. padavine od 9mm i srednjom dnevnom temperaturom od 27,9 stepeni dovode do novih uslova za infekciju konidijama.Time kreće treća sekundarna inkubacija koja se završila 15.06.
 
 Velika slika Simptomi plamenjače vinove loze na listu u ne tretiranom zasadu (kontrola)
 
 
 Velika slika Pega od primarne infekcije lokalizovana od primene fungicida
 
 
 Velika slika Pega od primarne infekcije sa naličja lista
 
 
 Velika slika Pega od sekundarne infekcije plamenjače vinove loze
 
 
 
 
 
 
Cvetanje  vinove loze
  U periodu cvetanja vinove loze na cvastima je primećena pojava kapica cvetova smeđe boje.Zbog učestalih padavina došlo je do  nemogućnosti zbacivanja kapica sa cvetova i njihovog propadanja.Ova pojava je značajna jer predstavlja podlogu za kasniji razvoj sive truleži na cvasti - Botrytis cinerea.
 
 
 
 
 
Cvetanje vinove loze
Na teritoriji koju pokriva RC PIS Vršac najveći broj sorti vinove loze se nalazi pred cvetanje.Feno faza cvetanja i precvetavanja je najosetljivija za infekciju od gljive prouzrokovača plamenjače Plasmopara viticola. U periodu od 13.05. do 16.05. u našem regionu je palo od 45-60 mm/m2 vodenog taloga a prosečne temperature u tom periodu su bile 11,3 stepena.Time su ostvareni uslovi za primarnu infekciju plamenjače vinove loze.S obzirom da se zasadi vinove loze nalaze u najosetljivijoj fazi razvoja za infekciju od ovog patogena ,preporuka je da se sa merama zaštite ne čeka na ostvarenje sekundarne infekcije već da se one sprovedu u narednom periodu.U prilog ovoj odluci je i najavljeni period povećanja temperature i ponovne padavine čime se intenziviraju povoljni uslovi za razvoj patogena u fazi cvetanja vinove loze. Pri tretiranju protiv plamenjače treba pristupiti i suzbijanju pepelnice vinove loze.To je patogen koji je uvek prisutan u zasadima jer se razvija u širokom arealu temperaturnih uslova i kome nisu potrebne padavine da bi došlo do infekcije. Izbor fungicida za suzbijanje ovih patogena se može videti u preporukama na portalu Prognozno izveštajne službe.
Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana)
  • Let grožđanog moljca pratimo na 2 lokaliteta:Gudurica i Vršac.Populacija je na feromonskim klopkama niža u odnosu na prethodne dve godine.Vinova loze sorte Muskat hamburg koja je najprimamljivija za Lobesiu botranu je u vršačkom vinogorju u fazi pred početak cvetanja ili po BBCH skali faza 60-cvetne kapice odvojene od drški.Pregledom cvasti se ne mogu naći ispiljene larve tako da za sada nema potrebe za njenim suzbijanjem.

        Faza 60-pred cvetanje vinove loze

Velika slika Fenofaza 60 po BBCH skali -cvetne kapice odvojene od drški

Vinova loza
  • Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo let 12.04. i u kontinuitetu je prisutan,ali je niskog intenziteta i do sada je najveći broj uhvaćenih leptira bio 17.04.Razlog niske brojnosti leži u  nepovoljnim vremenskim uslovima tokom 2011.god koji su bili prisutni u toku polaganja jaja druge i treće generacije ove štetočine.Vinova loza se nalazi,u zavisnosti od sorte u fenofazama izdiferenciranih i izduženih cvasti (faza 53 po BBCH skali po razvoju cvasti) i četiri do šest listova razvijeno (14-16 faza BBCH skala).Na razvijenim cvastima se vizuelnim pregledom ne mogu do sada naći položena jaja.
  • Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola) - od početka vegetacije tj. razvoja lastara u dovoljnoj meri da može doći do infekcije gljive prouzrokovača plamenjače vinove loze nije bilo povoljnih uslova za razvoj ovog patogena.RC Vršac će na portalu izveštavati o ostvarenju povoljnih uslova za primarnu infekciju.
  • Pepelnica vinove loze (Uncinula necator) je patogen koji se razvija u širokom arealu temperature,od 5-35 stepeni kao i relativne vlažnosti vazduha tako da je sa razvojem vegetacije vinove loze potrebno sprovoditi redovne mere kontrole protiv nje