Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Usevi ili zasadi
Štetočine soje
Na terenu koji pokriva RC Vršac, lokalitet Vršački Ritovi, usevi soje se nalaze u fenofazi razvoj ploda: 50% mahuna dostiglo krajnju veličinu do početak zrenja: seme zeleno, ispunjava unutrašnjost mahuna (BBCH 75-80).

Vizuelnim pregledom useva soje registruje se prisustvo grinja, običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova, imaga smeđe mramorne stenice (Halyomorpha halys) i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Obični paučinar na naličju lista soje

   
velika slika    
 
Smeđa mramorna stenica na listu soje
    
velika slika    
 
Jaje pamukove sovice na mahuni
     
 
 Ove štetne vrste su prisutne u niskoj brojnosti. Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve jer najavljene visoke temperature bez padavina pogoduju razvoju pomenutih štetočina.

Sa porastom brojnosti, tokom ishrane mogu naneti oštećenja na mahunama i doprineti prevremenom sušenju listova.

Za sada se primena insekticida ne preporučuje.


Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis)

Dana 29.03.2017. godine pregledom prezimelog lišća jabuke na lokalitetu Vršac, sorta Zlatni delišes koja se nalazi u fenofazi zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju (po BBCH skali 56) konstatovana je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis od 29,36 %.

Stanje useva ozime pšenice i ječma
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma na punktovima koje prati RC Vršac NIJE uočeno prisustvo simptoma patogenih oboljenja.
 
Pregledom useva registrovano je sušenje vrhova listova pšenice i ječma kao posledica ekstremno niskih temperatura u januaru mesecu.
 
Slika 1: Pšenica
  
 
Slika 2: Ječam
 
 
Pregledani usevi se nalaze u slabijoj kondiciji što je posledica vremena setve ali i vremenskih uslova u toku jeseni i zime.
 
Tabelarni pregled lokaliteta ozime pšenice:
 
 Lokalitet     
Sorta
Vreme setve
Fenofaza po BBCH skali
Vršac
Ilina
22.10.2016.
13
Zagajica
Simonida
 31.10.2016.
12
Izbište
Farinelli
07.10.2016.
21
Vršački ritovi
Ingenio
27.10.2016.
12
Vatinski put
Basmati
16.10.2016.
13
 
Tabelarni pregled lokaliteta ozimog ječma:
 
 Lokalitet      
Sorta
Vreme setve
Fenofaza po BBCH skali
Vršački ritovi
Bravo
28.09.2016.
25
Vatinski put
Nektarija
07.10.2016.
23
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva psenice i ječma.
 
 
Monitoring kukuruza pred berbu RC Vršac
 U toku septembra meseca u regionu koji pokriva RC Vršac izvršen je pregled merkantilnog kukuruza različitih grupa zrenja.U svakoj parceli je pregledano po 100 klipova.
 Pregled je obavljen u cilju sagledavanja zdravstvenog stanja.
 Na klipovima kukuruza registruju se  oštećenja od ishrane gusenica kukuruznog plamenca- Ostrinia nubilalis i pamukove sovice - Helicoverpa armigera.Prisustvo ovih oštećenja je najintenzivnije u regionu opštine Plandište-lokalitet Velika Greda,Hajdučica,Banatski Sokolac.
 Od patogena prisutne su gljive iz roda Fusarium - skoro na svim parcelama,gljive iz roda Penicillium dok gljiva iz roda Aspergillus spp. u toku ovog monitoringa nije registrovana.
 
 U tabeli je dat prikaz vizuelnog monitoringa zdravstvenog stanja po lokalitetima:
 

Lokacija

Hibrid

FAO

BS

I

F

A

P

I_F

I_P

Velika Greda

DKC 5143

400

9

72

0

0

0

17

2

Velika Greda

 P9241

300

18

62

2

0

0

16

2

Margita

NS 3023

300

48

45

1

0

0

6

0

Straža

NS 4030

400

76

19

3

0

0

2

0

Pavliš

DKC 4590

300

78

14

5

0

0

3

0

Izbište

 P 0023

400

63

29

0

0

0

3

5

Jasenovo

KWS Kamparis

400

62

30

3

0

0

5

5

Bela Crkva

ZP 427

400

78

17

0

0

2

3

0

Dubovac

 P 9241

300

63

29

0

0

0

7

1

Kovin

NK Lucius

300

62

27

9

0

0

1

1

Vlajkovac

 Helico

600

41

57

0

0

2

0

0

Uljma

AS 72

600

53

45

0

0

0

2

0

Zagajica

ZP 666

600

38

58

1

0

0

3

0

Crvena Crkva

PO725

600

63

29

2

0

0

6

0

Kruščica

NS 6102

600

59

40

0

0

0

1

0

Kajtasovo

 PR34N43

600

36

60

1

0

0

2

1

Deliblato

NS 7020

600

50

47

0

0

0

1

2

Plandište

NS 7020

600

47

51

0

0

1

1

0

Banatski Sokalac

NS 5083

500

11

83

1

0

0

3

2

Hajdučica

PR33H82

700

12

82

0

0

1

4

1

 BS - bez simptoma,

 I- simptomi oštećenja samo od insekata,

 F - simptomi oštećenja samo od gljive iz roda     Fusarium spp. 

 A - simptomi oštećenja samo od gljive iz roda Aspegillus spp.

 P - simptomi oštećenja samo od gljive iz roda Penicillium spp.

 I_F, I_P - kombinovana oštećenja

Mramorna smrdljiva stenica - Halyiomorpha halys
Na lokalitetima Vršački ritovi, Vršac,Jasenovo i Bela Crkva u usevima soje i paradajza na otvorenom (netretirane površine) registrovano je prisustvo mramorne stenice - Halyomorpha halys. Ova vrsta se naziva i smrdljiva stenica jer intenzivno luči neprijatan miris kada se uznemiri.
 
 Imago
 
 
 Larva
 
 
 Tek ispiljene larve
 
 
Izraziti je polifag - hrani se na preko 100 biljnih vrsta. Od poljoprivrednih kultura, njenom ishranom ugroženi su jabuke, breskve, kruške, trešnje, maline, paradajz, tikvice, pasulj, soja, kukuruz i dr. Odrasli sisaju  sokove iz plodova usled čega dolazi do pojave udubljenja i nekroze tkiva čime se smanjuje tržišna vrednost.
 Tokom jeseni (septembar-oktobar) odrasli traže mesto za prezimljavanje. Migriraju u naselja i zavlače se po kućama. Preporuka je da se obrati pažnja tokom ove jeseni na prozore kuća, vrata i sve otvore u koje bi se mogao imago zavući. Na lokalitetu Vršac registrovano je na ovaj način nekoliko primeraka ove vrste.
Kukuruzna zlatica
  Na lokalitetu Zagajica ,u usevu kukuruza na parceli na kojoj je ponovljena setve kukuruza, registrovane su povijene biljke sa karakterističnim simptomom tzv. "guščijih vratova".Do povijanja biljaka je došlo usled oštećenja korenovog sistema od ishrane larvi kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera).
 Larve na korenu kukuruza 
 
 
 Oštećenje korena od ishrane larvi
 
 U cilju suzbijanja ove štetočine u ovom momentu nema efikasnih mera zaštite.Jedini pravi način borbe je poštovanje plodoreda.
Ocena sortnog ogleda pšenice
 U sortnom ogledu pšenice na lokalitetu Zagajica je u periodu 30.03.-01.04. urađena ocena na prisustvo patogena.U usevu su dominantno prisutni simptomi sive pegavosti (Septoria tritici),pepelnica je prisutna u izuzetno malom procentu na donjim listovima bokora (sorta Yetti) dok prouzrokovač rđe (Puccinia spp.) nije registrovana.Osnovni podaci o ogledu:
  • setva 30.10.2015.
  • predusev :suncokret,
  • đubrenje:predsetveno 250kg 16:20:0 ,urea 80kg/ha,prihrana:250kg/ha AN

 Sve sorte su u fazi formiranog prvog kolenca (BBCH 31) osim sorte Avenue koja je bila u fazi formiranog drugog kolenca.

 Podatak o % napadnutih biljaka se odnosi na prisustvo patogena na listovima ispod prvog kolenca i na njima se kod većine sorti registruje visok procenat napada.Procenat prisutnosti patogena na listu prvog kolenca se kreće od 0 do 50% biljaka.Prikaz sorti i registrovani nivo infekcije sive pegavosti je dat u tabeli:

 

 

Sorta

 

% napadnutih biljaka

% biljaka sa simptomom na  listu  prvog kolenca

Septoria tritici

Simonida

60

20

Zvezdana

60

30

Petria

20

0

LJubica

62

9

Ilina

60

10

Azra

60

20

Pobeda

60

30

Mila

60

0

Nafora

60

30

Kala

50

0

NS 40 S

70

40

Vlajna

50

0

Obala

70

40

Pudarka

60

10

Ingenio

75

33

Amikus

30

0

Sofru

60

20

Graindor

30

0

Sosthene

60

20

Balaton

50

30

Premio

10

0

Yetti

30

0

Nikol

40

0

Avenue ( faza 32- drugo kolence)

60

30

Dozrelost i ispražnjenost peritecija
 Pregledom opalog lišća,sorte Zlatni delišes,lokalitet Vršac konstatovana je dozrelost peritecija od 67,7% a ispražnjenost 11,5%.
 Po kategorijama:
 - bez formiranih askospora u askusima - 0
 - do 25% formiranih askospora  -5 peritecija,
 - od 26-50% formiranih askospora -9 peritecija
 - od 51-75% formiranih askospora -10 peritecija,
 - od 76-100% formiranih askospora -28 peritecija.
 Kod 6 peritecija (od 52) je konstatovana ispražnjenost. 
Fenofaze razvoja voća
 Visoke dnevne temperature dovode do brzog razvoja pupoljaka.trenutne fenofaze najvažnijih voćnih vrsta na lokalitetu Vršac su date u tabelarnom prikazu:
 

ZASAD

SORTA

FENOLOŠKA FAZA PO BBCH SKALI

 

JABUKA

 

ZLATNI DELIŠES

BBCH  09-10 (lisni pup)/54 (cvetnih pupoljaka)

(Zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka – Zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka: prvi listovi se odvajaju (faza mišijih ušiju))

 

KRUŠKA

 

VILIJAMOVKA

BBCH 52-53 cvetnih pupoljaka

(Kraj bubrenja:svetlo obojeni, vidljive ljuspice pupoljaka sa delovima pokrivenim sa gustim dlačicama - Pucanje pupoljaka: vidljivi zeleni listići koji okružuju cvetove) 

 

ŠLJIVA

 

STENLEJ

BBCH  54 cvetnih pupoljaka

(Cvetni pupoljci  zatvoreni svetlo zelenim ljuspicama, ako su ljuspice formirane (ne kod svih kultivara))

 

VIŠNJA

 

OBLAČINSKA

BBCH 53 cvetnih pupoljaka

(Pucanje pupoljaka: ljuspice se odvajaju, vidljivi delovi svetlo zelenih pupoljaka)

 
Fenofaza po BBCH 10 (zeleni listići 10m iznad ljušture pupoljaka) kod jabuke
 
 
Fenofaza razvoja šljive,orta stenlej , lokalitet Vršac
 
 
Fenofaza razvoja višnje,lokalitet Vršac
 
Zdravstveno stanje klipova kukuruza-sortni ogled
 Na oglednom polju,lokalitet Zagajica 17.-18.09.2015. obavljen je vizuelni pregled klipova kukuruza iz različitih grupa zrenja.Svi hibridi su se od setve (setva 21.04.) pa tokom vegetacije nalazili u istim uslovima i na istoj parceli.Utvrđena su oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac i pamukova sovica),i prisustvo gljiva:Aspergillus sp.,Penicillium sp.,Fusarium sp.,Cladosporium sp. kao i kombinovana oštećenja pregledom 50 klipova/hibridu.Rezultati pregleda su u tabeli:
 

Hibrid

Grupa

zrenja

BS

I

A

P

F

C

I+A

I+F

I+P

I+C

I+P+

F

I+F

+C

I+P

+A

I+F

A

I+C

+A

F+P

A+F

C+F

NS 3022

300

36

9

1

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NS 4023

400

37

10

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

NS 4030

400

44

3

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NS 4051

400

34

9

1

0

1

0

2

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

NS  5051

500

39

2

6

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NS  5052

500

27

22

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NS  5083

500

44

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NS  6010

600

20

14

0

0

0

0

4

6

1

0

1

0

1

2

1

0

0

0

NS  6030

600

46

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NS  6102

600

32

12

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

NS  6140

600

39

6

2

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NS  7020

700

25

16

0

1

0

0

2

0

2

0

1

0

0

1

0

1

1

0

ZP  341

300

27

17

0

0

1

0

1

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

ZP  366

400

39

8

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP  388

400

44

2

0

0

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP  427

400

16

20

0

0

0

4

2

1

2

3

1

0

0

0

0

0

0

1

ZP  434

400

43

6

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP  555

500

24

20

0

1

0

0

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP  560

600

32

15

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP  600

600

19

16

0

4

0

0

6

3

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

ZP 606

600

30

14

2

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP  666

600

36

11

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Raiffisen AXXYS

310

28

5

4

0

3

0

2

2

2

3

0

0

0

0

0

1

0

0

Raiffisen CHAPALU

350

24

14

1

0

3

0

1

2

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Raiffisen MIDIXX

380

31

12

4

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Raiffisen AXXILIN

420

37

8

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Raiffisen  INITIO

440

30

6

2

0

2

0

4

1

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Raiffisen ACIMILL

450

14

18

8

0

0

1

4

1

0

0

0

0

2

1

0

0

1

0

Raiffisen ULYXXE

450

30

12

1

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Raiffisen CADIXXIO

480

26

11

1

0

0

0

8

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Raiffisen

ONEXX

480

18

18

5

0

1

1

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Raiffisen

ISIA

500

37

12

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Raiffisen

GASTI

530

23

17

0

2

1

3

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Raiffisen

LG 35.62

570

38

11

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Syngenta

NK Lucius

330

31

15

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Syngenta

Octavius

390

38

9

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LG Agrister

540

22

16

0

1

1

0

3

1

3

0

1

0

1

1

0

0

0

0

LG   35.35

510

18

11

0

 

1

7

3

0

4

5

1

0

0

0

0

0

0

0

AS 534

400

31

7

1

1

0

2

1

1

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

AS  44

450

29

6

2

1

1

0

3

1

5

0

1

0

1

0

0

0

0

0

AS  54

450

23

21

1

0

0

0

1

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

AS  507

510

30

11

1

0

1

0

2

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

AS  57

570

30

13

2

0

1

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AS  603

600

26

16

0

0

1

1

2

1

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

AS  72

640

26

14

3

0

1

1

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

RAGT

RIVOXX

330

15

15

0

0

4

8

1

1

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

RAGT

FUTURIXX

400

27

11

0

0

2

7

1

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

RAGT  AXXO

430

33

10

0

1

1

1

1

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 BS- bez simptoma,

 I - oštećenja od insekata,

 A - prisustvo gljive Aspegillus spp.,

 F - prisustvo gljive Fusarium spp.,

 P - prisustvo gljive Penicillium spp.,

 C - prisustvo gljive Cladosporium spp.,

 I+A,I+F,I+P,I+C,I+F+C,I+A+F,I+F+P - simptomi kombinovanih  oštećenja

 

 

1 - 10 Next