Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Usevi ili zasadi
Faza razvoja kukuruznog plamenca
   U ovom momentu se u usevu kukuruza,lokalitet Vatinski put,koji se nalazi već u fazi početka razvoja semena (BBCH 71) a na kome su prvo registrovana položena jajna legla prve generacije nalaze gusenice završnih stadijuma razvića kao i lutke .
Lutka kukuruznog plamenca
 
Gusenica u završnim fazama razvoja
Na svetlosnim lampama se beleže pojedinačni primerci imaga kukuruznog plamenca.Kako generacijsko vreme iznosi 670CDD,a trenutna akumulacija toplotnih jedinica je na  690 CDD od 01.04.,u narednom periodu sa povećanjem temperatura očekuje se intenzivniji let druge generacije.Početak polaganja jaja  očekuje se na oko 920CDD i dužina perioda u danima će zavisiti od visine prosečnih temperatura u narednom periodu,o čemu će RC Vršac redovno izveštavati za svoj region.
Kukuruzni plamenac
  Kukuruzni plamenac je štetočina koja napada više biljnih vrsta,ali su joj glavne biljke hraniteljke kukuruz i paprika.Na svetlosnim lampama koje se nalaze na lokalitetu Bela Crkva i Deliblato prva imaga su zabeležena 04.05. i 08.05.i u kontinuitetu je prisutna.Maksimum leta prve generacije je bio u periodu od 16.-20.06. na oba lokaliteta.Brojnost imaga na svetlosnim lampama je naglo pala od 24.06. kada je naišao period zahlađenja i broj položenih jajnih legala je takođe naglo smanjen posle tog perioda.
  07.06.  su na semenskom kukuruzu registrovana položena jajna legla.Pik polaganja jaja je vezan za period 15.06. i 18.06. je registrovano   masovno piljenje gusenica.Ova štetočina se suzbija u vreme početka piljenja kada se gusenice ishranjuju u pazuhu listova i tada su dostupne za insekticide.18.06. je data na Portalu preporuka za primenu insekticida.
 U ovom trenutku se kukuruzni plamenac nalazi u fazi gusenice.Na pojedinim lokalitetima i  hibridima posebno u regionu Vršca i Plandišta i u merkantilnom kukuruzu registrovano je prisustvo gusenica na 90 pa čak i na 100% biljaka.Broj gusenica po biljci se kreće od 4-8 (u ne tretiranim usevima).Prisutne gusenice su u starijim fazama razvoja - od L3 - L5.U ovom momentu one se nalaze ubušene u metlicama, stablu i lisnom nervu i ne dostupne su za insekticide i njihova primena sada nema opravdanja.
  RC PIS Vršac će i narednom periodu pratiti kretanje ove štetočine.U nastavku vegetacije se očekuje i druga generacija kukuruznog plamenca. 
 
 
 
 
Kukuruzni plamenac
  Od 10.07. je započeo let druge generacije kukruznog plamenca i brojnost imaga je bila u blagom porastu sve do 19.07.
 20.07. je došlo do naglog povećanja brojnosti odraslih insekata  na 550 a maksimalan broj do sada je uhvaćen 21.07. sa ukupno 780 imaga za jednu noć.To je duplo veća brojnost u odnosu na 2011. godinu s tim da je maksimalan broj leptira 2011.godine registrovan 05.08.Ova vegetaciona sezona je zbog visokih temperatura krajem juna i jula meseca dovela do bržih temperaturnih akumulacija i ranije pojave kao i veće brojnosti.
 Vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza na lokalitetu Vršački ritovi je registrovan početak odlaganja jaja 16.07. i sa povećanjem brojnosti imaga na svetlosnoj lampi povećava se i dinamika odlaganja jaja:
 - 16.07. indeks odloženih jaja je 0,58%
 - 18.07. indeks je 1%
 - 21.07. indeks je 14,5%
 - 23.07. indeks je 25,7% - na 55% biljaka ima odloženih jajanih legala.
 Hibridi kukuruza su različito privlačni za Ostriniu nubilalis, te je tako visok indeks položenih jajanih legala posledica izuzetne privlačnosti pregledanog hibrida.Vizuelnim pregledom više hibrida semenskog kukuruza na lokalitetu Bele Crkve je ustanovljeno 23.07. prisustvo odloženih jaja na 12-14% biljaka.
 Zbog izuzetno visoke populacije ove štetočine potrebno je sprovesti mere zaštite.I dalje je u toku intenzivno polaganje jaja te je potrebno izvršiti individualni pregled svakog useva pojedinačno.Za kukurznog plamenca su atraktivni pre svega kukuruz šećerac,semenski kukuruz i paparika u generativnoj fazi. 
  Preporuka za suzbijanje ove štetočine bi bila primena insekticida koji imaju ovicidno (delovanje na položena jaja) i larvicidno (delovanje na ispiljene larve):
 - Coragen 20 SC - 0,15 - 0,2l/ha ,
 - Avaunt 15 SC,0,2-0,25l/ha - u usevu paprike
 
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
 Brojnost imaga kukuruznog plamenca na svetlosnoj lampi je opala  i u julu mesecu je na nivou od nekoliko imaga u toku noći.
 Vizuelnim pregledima useva semenskog kukuruza je registrovano prisustvo lutki i završnih stadijuma larvi I generacije. 
 Dalji monitoring leta i prisutnosti u usevima se nastavlja. 
 
Velika slika Lutka kukuruznog plamenca
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
 Monitoring polaganja jaja i piljenja gusenica kukuruznog plamenca se obavlja pregledom 300 biljaka u usevu semenskog kukuruza na lokalitetu Vršački ritovi.Prva položena jajna legla su registrovana 04.06. na 377 DDC od 01.04.Broj položenih jajnih legala se povećava počev od 11.06. kada je ustanovljen indeks napada od 2,25%.Dva dana kasnije 13.06. je bilo duplo više sveže položenih jaja-indeks napada 4,5%.Pregledom istih biljaka kukuruza 15.06. registrovano je svega 3 novopoložena jajna legla - indeks napada od 4,6%.Jajna legla su žute boje ili u fazi pred piljenje ili smo čak bili i svedoci momenta piljenja larvi.Takođe su konstatovane i biljke sa ispiljenim jajnim leglima-20% od prvo registrovanih.U pazuhu listova tih biljka su larve prvog i drugog stupnja razvoja koje se nisu još ubušile u stabljike.Iz priložene analize se zaključuje da je najveći broj jajnih legala do sada položen 12.-13.06. i njihovo piljenje se očekuje,pri najavljenim temperaturama od 30 stepeni,18.-19.06.
 Mere zaštite  za suzbijanje larvi kukuruznog plamenca treba sprovesti jer se jajna legla i ispiljene larve mogu naći na ukupno 16% biljaka semenskog kukuruza.
 Za suzbijanje larvi Ostrinie nubilalis u našoj zemlji registrovan je insekticid Fobos-EC u dozi od 0,3l/ha.  
 
Velika slika Tek ispiljene larve kukuruznog plamenca
 
Velika slika Jaja pred piljenjem
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
 Kukuruzni plamenac spada u grupu polifagnih štetočina,što znači da pravi štete na većem broju gajenih biljaka.Osnovna biljke hraniteljke su kukuruz i paprika.Postoji afinitet kukuruznog plamenca prema određenim hibridima i sortama pa time i napad nije jednakog intenziteta na svim hibridima.
 Štete čini gusenica koja se ubušuje u stabljike kukuruza, klipove ili plodove paprike.Indirektne štete su naseljavanje raznih gljiva na mestu ubušenja čime se smanjuje tržišna vrednost proizvoda.
  Kukuruzni plamenac se prati uz pomoć svetlosne lampe.Na teritoriji koju pokriva RC Vršac nalaze se dve svetlosne lampe:na lokaciji Bela Crkva i Deliblato.Početak leta je registrovan 26.04. a najveći broj leptira prve generacije do sada je bio 03.-04.06. kada je za jednu noć uhvaćeno 46 imaga.Prva položena jaja su konstatovana 04.06. u usevu semenskog kukuruza u indeksu napada od 0,8%.Dalji monitiring dinamike polaganja jaja kao i piljenja gusenica se nastavlja.
Velika slika Jajno leglo kukuruznog plamenca