Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis  IV

Na području delovanja RC Leskovac, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena, zasadi jabuka se nalaze u fazi od početka bubrenja pupoljaka do početka pucanja pupoljka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 01 – 07).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora u pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

pseudotecija IV

velika slika

Od pregledane  51 pseudotecije, u 37 nema zrelih askospora, dok je u 14 do 25% zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija je 6,86%.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze četvrto do šesto stablo vidljivo (BBCH 24 -26).

pšenica oštećenje od mraza
pšenica oštećenje od mraza sl.1

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, uočeno je izmrzavanje vrhova listova i njihovo sušenje i uvenuće, kao posledica niskih temperatura u drugoj dekadi februara ( od 12.02. do 17.02.). Najveća oštećenja su registrovana na usevima iz ranijih rokova setve.

Vizuelnim pregledom useva nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti – rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Takođe vizuelnim pregledima useva pšenice u niskoj brojnosti registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae).

pšenica Aphididae
cikada (Cicadellidae)

Na  parcelama pod pšenicom nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis III

Na području delovanja RC Leskovac, na punktu Zalužnje, sorta jabuke Ajdared se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke iz voćnjaka, registruje se prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Od pregledane  51 pseudotecije, u 45 nema formiranih askospora, dok je u 6 do 25% formiranih askospora. Dozrelost pseudotecija je 2,94%.

pseudotecija III

Velika slika

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis II

Na području delovanja RC Leskovac, lokalitet Zalužnje, jabuke sorte Ajdared se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

jabuka faza BBCH 00

velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka, sakupljenog 19.2.2021, registruje se formiranje askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore. Dozrelost pseudotecija iznosi 0%.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I

Na lokalitetu Zalužnje, sorta jabuke Ajdared, nalazi se u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

jabuka BBCH 00

velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka, registruje se formiranje askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

pseudotecija

velika slika

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, usevi ozime pšenice nalaze se u fazi bokorenja, vidljivo od tri do četri stabla (BBCH 23-24).

usev pšenice (BBCH 23-24)

Velika slika 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo lisnih vaši (Aphididae), a ni aktvnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Leskovac nastavlja sa paćenjem zdravstveog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od dva do četiri lista razvijeno (BBCH 12 – 14), u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve.

pšenica - faza razvoja
Aphididae -beskrilna forma

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na 1% do 3% biljaka, dok prisustvo  cikada (Cicadelidae) nije registrovano. Trenutna temperatura kao i prognozirane niske temperature za predstojeći period usporiće aktivnost i razvoj navedenih štetočina.

Pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo aktvnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis), kao ni prisustvo simptoma bolesti.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice se, zavisno od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u  različitim fazama razvoja, od faze klijanja, do faze 2-3 lista razvijena (BBCH 07-13).

usev pšenice

velika slika

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka i cikada (Cicadellidae) na do 4% biljaka.

cikada (Cicadellidae) na zemlji
krilata forma vaši

Prag štetnosti prema EPPO standardu 2/11/1, u ovim fazama razvoja strnih žita, iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

Lisne vaši i cikade pored direktnih šteta koje nanose sisanjem biljnih sokova tokom svoje ishrane, one su  veoma značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja navedenih štetočina se ne preporučuju, s obzirom da su vizuelnim pregledima useva pšenice registrovane njihove niske brojnosti i da se u narednom periodu najavljuje pad temperature sa pojavom mraza, koje će nepovoljno uticati na njihov dalji razvoj i širenje. 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozime  pšenice.

Bakteriozna plamenjača u jabukama               

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuka registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Simptomi su uočeni na letorastima koji su savijeni poput "pastirskog štapa", osušeni su i mrke boje.  

jabika - Erwinia amylovora

velika slika

Ova bakterija pored jabuke napada i druge jabučaste vrste voća (kruška, dunja, mušmula). To je prouzrokovač najdestruktivnijeg oboljenja jabučastog voća u našim proizvodnim uslovima i napada sve delove voćaka: cvet, plod, letoraste, deblje grane, deblo pa čak i koren.

Ova bakterija se širi na različite načine: insektima, vetrom, kišnim kapima, mehanizacijom, alatom koji se koristi u zasadu i dr.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obiđu svoje voćnjake i ukoliko registuju vidljive simptome na biljkama,  da mehanički uklone obolele delove biljaka po mirnom i suvom vremenu. Rezidba se ne sme obavljati po vlažnom vremenu,  a potrebno je i poštovanje sledećih higijenskih mera:

-          Odsecanje obolelog dela biljke treba da se sprovede najmanje 30 cm u zdravo tkivo,

-          Mesta orezivanja trba dezinfikovati nekim peparatom na bazi bakra, a preseke veće od 3cm nakon dezinfekcije premazati kalem voskom,

-          Odsečene delove biljaka treba staviti u plastične vreće izneti iz zasada i spaliti, nikako ne ostavljati na zemlju u zasadu,

-          Obavezna dezinfekcija alata kojima se obavlja rezidba.

Nakon navedenih mera proizvođačima se preporučuje jesenje tretiranje jabučastog voća. Tretiranje treba izvršiti  sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra uz utrošak veće količine vode i kada je temperatura vazduha iznad 8°C.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza ped berbu

Na području delovanja RC Leskovac, izvršen je pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu na dvadeset parcela, i to na deset parcela sa hibridima rane grupe zrenja i na deset parcela sa hibridima kasne grupe zrenja na sledećim lokacijama: Đakus, Izvor (Toplički okrug), Bošnjace, Donja Jajina, Brza, Slavujevce, Leskovac, Pečenjevce, Gornja Jajina, Gložane, Miroševce, Drvodelja, Nakrivanj, Žitorađa (Toplički okrug), Donje Stopanje, Priboj, Bukova Glava, Veliko Trnjane i Bogojevce. Na svakoj parceli pregledano je po 100 klipova.

Na klipovima su registrovanana oštećenja od insekata  (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i pamukova sovica - Helicoverpa armigera), kao i prisustvo gljiva iz roda Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Clodosporium.

larva Ostrinia nubilalis
Fusarium spp.
 
 

Rezultati vizuelnih pregleda su sledeći:

.      bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata na 57-84 % klipova

.      prisustvo oštećenja od insekata na 5–22% klipova,

·      prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium na 3–19% klipova,

·      prisustvo simptoma gljiva iz roda Penicillium na 0-2% klipova,

·      prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspegillus na 0-8% klipova,

·      prisustvo simptoma gljiva iz roda Clodosporium 4-15% klipova,

·      prisustvo kombinovanih oštećenja na 2-16% klipova.

Prisustvo štetnih organizama na klipovima kukuruza je na nivou prosečnih vrednosti za region Leskovca, a analizom uzoraka kukuruza sa pregledanih parcela u laboratoriji PIS-a nije utvrđeno prisustvo mikotoksina iznad zakonom dozvoljenih vrednosti, te se može zaključiti da je zdravstveno stanje kukuruza iz ovogodišnjeg roda u redu.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima