Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Šljivina lisna muva - Putoniella pruni

Prilikom vizuelnog pregleda zasada šljiva, na naličju listova duž cntralnog nerva uočeno je prisustvo simptoma crvenih gala.

gale šljivine lisne muve

velika slika

Unutar njih se nalazi po nekoliko larvi žuto-narandžaste boje, dužine oko 3 mm koje pripadaju vrsti šljivina lisna muva - Plutonella pruni.

larve šljivine lisne muve

velika slika

Ima jednu generaciju godišnje i ne spada u ekonomski značajne štetočine. Štete koje pričinjava ogledaju se u deformaciji listova, zato proizvođači ne trebaju sprovoditi nikakve dodatne mere zaštite.
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice u zavisnosti od datuma setve i sortimenta nalaze se u različitim fazama razvoja od pet sekundarnih stabla vidljivo  do početka rasta stabljike (BBCH 25-30).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma žuto mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 4% biljaka, kao i biljnih vaši (Aphididae) na do 3% biljaka. Takođe je registrovano prisustvo stenica (Aelia sp.) u indeksu napada 0,75.

Pyrenophora tritici-repentis, imago leme
vaši
Aelia sp.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i obavestiće proizvođače o pravom vremenu za tretman.

Prisustvo rutave bube u voćnim zasadima

Na području delovanja RC Leskovac, vizuelnim pregledom višegodišnjih zasada jabuke, kruške, višnje i šljive, registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta), kako na cvetovima voćnih vrsta tako i na korovskim biljkama.

rutava buba na šljivi
rutava buba na maslačku

Rutava buba je polifagna štetočina koja oštećuje cvetove, hraneći se prašnicima, tučkom i kruničnim listićima. Svoju ishranu počinje na cvetovima maslačka, a kasnije prelazi na cvetove raznih voćnih vrsta. Najaktivnija je u najtoplijem delu dana, tako da će najavljene visoke temperature uticati na njihovu povećanu aktivnost.

U cilju kontrole i suzbijanja navedene štetočine hemijske mere zaštite nisu moguće zbog prisustva pčela i drugih polinatora u zasadima, pa su opravdane samo mehaničke mere zaštite.

Preporuka proizvođačima je postavljanje lovnih posuda plave ili bele boje sa vodom uz dodatak mirisnog atraktanta (anis, cimet, negro bombone, voćni sirup) u cilju izlovljavanja ove štetočine.

Po obodu voćnjaka treba postaviti posude za izlovljavanje u što većem broju, a manji broj posuda rasporediti unutar voćnjaka. U voćnjacima u vreme cvetanja ne treba suzbijati korove koji cvetaju, kako bi se smanjila aktivnost štetočine na cvetovima voćnih vrsta.

Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi šljive se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi, pojedinačni cvetovi bele boje, još uvek zatvoreni do faze početak cvetanja: oko 10 % cvetova otvoreno (BBCH 57-61).

U zasadu šljiva na lokalitetu Donja Jajina, na postavljenim lepljivim klopkama registrovani su prvi ulovi imaga crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) koja polaže jaja prvenstveno u slobodne češične listiće, kao i  žute šljivine ose (Hoplocampa flava) koja najčešće polaže jaja između čašičnih listića.

rna šljivina osa
žuta šljivina osa

Pojava imaga šljivine ose je u vreme cvetanja šljiva i ima jednu generaciju godišnje.  Štetu prave larve koje se ubušuju u tek formirane plodove, usled čega dolazi do njihovog opadanja.

U ovoj fazi razvoja, zbog prisustva pčela i drugih polinatora se ne preporučuje primena insekticidnog tretmana, već ga treba sprovesti u fazi precvetavanja u vreme piljenja larvi navedene štetočine.

Primena insekticida u fazama cvetanja je zakonom zabranjena!

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, usevi ozime pšenice u zavisnosti od vremena setve nalaze se u različitim fazama bokorenja od faze 2 stablo vidljivo do faze 5 stablo vidljivo (BBCH 22-25).

pšenica BBCH 23

velika slika

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Ahididae), cikada (Cicadellidae) kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice ( Microtus arvalis ). Takođe, tokom vizuelnih pregleda na usevu pšenice nije registrovano ni prisustvo simptoma biljnih bolesti.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuka se nalaze u različitim fazama razvoja od početak pucanja pupoljaka do zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 07-09).

askusi sa askosporama

velika slika

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, lokalitet Zalužnje, sorta Ajdared, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 11 %.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I

Na lokalitetu Zalužnje, sorta jabuke Ajdared, nalazi se u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

pseudotecija I

velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka, registruje se formiranje askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Leskovac usevi pšenice se, u zavisnosti od  vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja od 4 do 7 listova razvijeno (BBCH 14-17).

usev pšenice BBCH 14-17

velika slika

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) u niskoj brojnosti.

vaši na pšenici
cikada (Cicadellidae)

Takođe, prilikom vizuelnog pregleda na parcelama pod pšenicom nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara -  poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice ( Microtus arvalis ), kao ni prisustvo simptoma biljnih bolesti.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od drugog do trećeg razvijenog lista (BBCH 12-13).

pšenica  BBCH 13

velika slika

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae), kao ni prisustvo cikada (Cicadellidae), čija je aktivnost znatno smanjena usled delovanja niskih temperatura.

Takođe, prilikom vizuelnog pregleda useva pšenice nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara -  poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice ( Microtus arvalis ), kao ni prisustvo simptoma bolesti.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Leskovac, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze  nicanja do razvijena 1- 3 lista (BBCH 09-13).

pšenica BBCH 11

velika slika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskom intenzitetu napada na do 2% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije registrovano.

Takođe prilikom pregleda useva pšenice nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice ( Microtus arvalis ), kao ni prisustvo simptoma bolesti.

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima