Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u vinogradima
 

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH55-57).

Vizuelnim pregledom naličija lista vinove loze uočeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus. U toku je piljenje larvi ove štetočine.

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescance doree (FD), prouzrokovača zlatnog žutila vinove loze. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, prezimljava kao jaje ispod kore vinove loze. U toku razvoja larve prolaze kroz 5 razvojnih stupnjeva. Mogućnost da prenesu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote vinove loze imaju larve od trećeg razvojnog stupnja i odrasle jedinke.

Kako je početak piljenja larvi i prisustvo larvi prvog larvenog stupnja hemijske mere suzbijanja se ne preporučuju.

RC Zaječar nastavlja sa prećenjem razvoja ove štetočine i pravovremeno će obavestiti o momentu hemijske zaštite.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od puno cvetanje: zrelo 50% polenovih kesica do faze kraj cvetanja: svi klasići su završili cvetanje (BBCH 65-69).
 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na više parcela uočena je intenzivnija pojava simptoma žute lisne rđe (Puccinija striiformis f.sp tritici) i to isključivo na listu zatavičaru. Do ove pojave je došlo usled izostanka tretmana useva tokom meseca aprila. Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskim brojnostima.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma uočeno je prisustvo simptoma  pepelnice žita (Erysiphe grammminis) na donjim delovima stabljike i donjem lišću i simptoma ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo – cyngi).

 
 

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u fazi od 6 stabala vidljivo do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 26-31).

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeni su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 4% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 8% biljaka, žuto mrke pegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na do 5% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 5% biljaka.

Vizuelnim pregledom oba useva uočeno je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus), oštećenja na listu od dopunske ishrane imaga, kao i položena jaja na listu. Takođe, uočeno je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4%  biljaka.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze se u fazi od 9 listova razvijeno do faze 4 do 7 stabla vidljivo (BBCH 19-27).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice u usevima iz ranije setve uočeni su simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 5 % biljaka i simptoma žuto mrke pegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na do 4 % biljaka. Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 3 % biljaka.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 6 % do 8 % biljaka, sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporum secalis) na 4 % do 5 % biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 3 % biljaka.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti vremena setve nalaze u fazi od 6 listova razvijeno do faze bokorenja - vidljivo treće sekundarno stablo (BBCH 16-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma iz ranijih rokova setve uočena su oštečenja od niskih temperatura. Takođe, vizuelnim pregledom useva ječma uočeni su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na oko 5% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno je prisustvo simtoma žuto-mrke pegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na 3% biljaka.

Vizuelnim pregledom parcela oba useva nije uočeno prisustvo štetnih insekata: biljnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Na pregledanim parcelama uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara: poljski miš (Apodemus sylaticus) i poljska voluharica (Microtus arvalis). Ukoliko se na parceli uoči više od 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se upotreba registrovanih mamaka za njihovo suzbijanje. Trenutno je broj aktivnih rupa na parcelama mali, tako da se sprovođenje hemijskih mera ne preporučuje.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih kultura.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od 4 lista razvijeno do faze 9 lista razvijeno (BBCH 14-19).

Vizuelnim pregledom u usevu ječma uočeni su simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 2% do 6% biljaka. U usevu pšenice nisu nađene biljke sa simptomima bolesti. Tokom pregleda useva nije uočeno prisustvo štetnih insekata, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Na parcelama sa ozimom pšenicom i ječmom uočene su aktivne rupe od poljskog miša (Apodemus sylvaticus). Prag štetnosti kada treba postavlati registrovane mamke za njihovo suzbijanje je 10-50 aktivnih rupa po hektaru. Nakon upotrebe mamke treba obavezno zatrpavati u cilju zaštite stoke i divljači.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od vremena setve nalaze se u fazi od 3 lista razvijeno do faze 8 lista razvijeno (BBCH 13-18).

Vizuelnim pregledom uočava se neravnomerno nicanje i nepravilni sklop useva što je posledica neadekvatne pripreme zemljišta kao i neujednačenog klijanja nastalih kao posledica suse u predhodnom periodu.

 

Velika slika

U usevu ozimog ječma uočava se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5-7% biljaka. Tagođe, uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 7 % biljaka u vidu kolonija ili pojedinačnih jedinki.

U usevu ozime pšenice nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti ali je uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 5-8% biljaka. Takođe, uočeno je i  prisusvo pojedinačnih aktivnih aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticys).

Preporučuje se praćenje prisustva aktivnih rupa od glodara, prag štetnosti za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa po hektaru, a za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti preporučuje se primena registrovanih mamaka uz njihovo obaveno zatrpavanje u rupe sa ciljem zaštite stoke i divljači.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi merkantilnog kukuruza ranijih grupa su u fazi potpune zrelosti i berba je u toku.
Pre berbe je izvršen vizuelni pregled klipova kukuruza na lokalitetima Vržogrnac, Veliki Izvor, Jelašnica, Mala Jasikova i Osnić. Pregledano je 10 pacela i na svakoj parceli po 100 klipova.

Tom prilikom uočena su oštećenja na klipu:

 • od štetnih insekata: kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i kukuruzna sovica(Helicoverpa armigera).

 • prisustvo simptoma infekcije fitopatogenim gljivama Fusarium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp, Cladosporium spp.

Rezultati vizuelnog pregleda klipova kukuruza ranih grupa zrenja pred berbu su sledeći:

 • klipovi bez vidljivih oštećenja od 63-78 %

 • klipovi sa oštećenjima samo od insekata 8-37 %

 • klipovi sa simptomima Fusarium spp 2-19 %

 • klipovi sa simptomima Aspergillus spp 1-10 %

 •  klipovi sa simptomima Penicillium spp 0-7 %

 • klipovi sa simptomima Cladosporium spp 0-3 %

Oštećenja klipova od insekata

 
 

 

Uslovi za razvoj kukuruza u proizvodnoj 2022 godini su bili nepovoljni. U vreme cvetanja i nalivanja zrna nije bilo dovoljno padavina i vladale su ekstremno visoke temperature pa je na parcelama gde nije bilo moguće navodnjavanje klip ostao neoplođen –sterilan ili sa manjim brojem zrna. Značajno prisustvo štetnih insekata i njihovih oštećenja je doprinelo otvaranju puta za naseljavanje fitopatogenih gljiva.

Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze nalaze se u fazi početak šarka do šarak bobica (BBCH 81-83).

Na žutim lepljivim pločama postavljenim na lokalitetima Šljivarski put i Grljan uočeno je prisustvo odraslih jedinki cikade Schapoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD) koja na vinovoj lozi prouzrokuje oboljenje zlatno žutilo vinove loze.

Cikadu Schapoideus titanus koja je monofag, nalazimo isključivo na vinovoj lozi. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava kao jaje u kori dvogodišnjih lastara. U proleće počinje sa piljenjem larvi i traje od početka maja do početka jula. Larve imaju pet razvojnih stadijuma, a samo larve (L3,L4,L5) i odrasle jedinke mogu preneti oboljenje sa bolesnih na zdrave biljke hraneći se sokovima obolelih biljaka. Razvoj larvi i njihovo presvlačenje odvija se na poleđini lista. Imago se javlja tokom jula i može se naći do septembra u vinogradima.

Na proleće naredne godine uočavaju se prvi simptomi infekcije. Pupoljci kasnije kreću ili uopšte ne kreću, lastari se sporije razvijaju, internodije su skraćene, a na vrhovima lastara javlja se nekroza. Lišće je krto, uvija se na dole, kod belih sorti listovi dobijaju svetlo žutu boju, a kod crnih sorti listovi su tamno crveni do ljubičasti. Kod jačeg napada cvasti se suše, bobice smežuravaju, a grozdovi mogu biti rehuljavi.

Pored hemijskih mera koje podrazumevaju upotrebu registrovanih insekticida u suzbijanju vektora, mere kontrole zlatastog žutila podrazumevaju i sprovođenje sledećih mera:

 • korišćenje sertifikovanog sadnog materjala;

 • uništavanje korova u zasadu;

 • uklanjanje divlje loze u okolini zasada;

 • stalni sanitarni pregledi zasada

 • uklanjanje zaraženih čokota i krčenje napuštenih zasada i spaljivanje zaraženih čokota.

Crna trulež vinove loze
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na teritoriji delovanja RC Zaječar uočena je intenzivnija pojava crne truleži vinove loze (Guignardia bidwellii).

Prvi simptomi oboljenja uočeni su na lišću u vidu pojedinačnih karakterističnih pega. Kasnije krajem juna i početkom jula posle perioda sa obilnijim padavinama na listu se uočava veći broj pega da bi se simptomi pojavili i na grozdu gde je na pojedinim lokalitetima došlo do pojave većih oštećenja na grozdu (karakteristično za određeni sortiment).

Navedeni patogen prezimljava u mumificiranim grozdovima koji se suše, padaju na zemlju i u narednoj vegetaciji predstavljaju izvor zaraze. U proleće kada lastari dostignu 10-15cm, posle padavina nastaju prve infekcije tim patogenom. Mogu biti zaraženi list, drška, lastar i grozd. Prvi simptomi uočavaju se na listu u vidu okruglastih pega oivičenih crnim prstenom, a u centru pege formiraju se piknidi. Infekcije grozda odvijaju se od precvetavanja do početka zrenja. Treba napomenuti da su u godinama sa obimnijim padavinama u tom periodu i oštećenja na grozdu intenzivnija. Na bobicama javljaju se pege oivičene crnim prstenom, koje se kasnije veoma brzo šire i mogu zahvatiti ceo grozd.

Mere borbe mogu biti agrotehničke i hemijske. Od agrotehničkih mera preporučuje se:

-uklanjanje obolelih mumificiranih plodova i njihovo uklanjanje iz zasada;

-zaoravanje zemljišta;

Hemijske mere podrazumevaju sledeće:

-sa zaštitom treba krenuti kada lastar dostigne od 10 do 15 cm;

-zaštitu grozda treba vršiti od precvetavanja do početka zrenja. Padavine pogoduju širenju bolesti pa tretmane treba sprovoditi preventivno pre najavljenih padavina. Redovnom zaštitiom od plamenjače suzbija se i crna trulež.

-u zaštiti treba koristiti preparate koji u sebi sadrže aktivne materije folpet i kaptan.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima