Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi merkantilnog kukuruza ranijih grupa su u fazi potpune zrelosti i berba je u toku.
Pre berbe je izvršen vizuelni pregled klipova kukuruza na lokalitetima Vržogrnac, Veliki Izvor, Jelašnica, Mala Jasikova i Osnić. Pregledano je 10 pacela i na svakoj parceli po 100 klipova.

Tom prilikom uočena su oštećenja na klipu:

  • od štetnih insekata: kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i kukuruzna sovica(Helicoverpa armigera).

  • prisustvo simptoma infekcije fitopatogenim gljivama Fusarium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp, Cladosporium spp.

Rezultati vizuelnog pregleda klipova kukuruza ranih grupa zrenja pred berbu su sledeći:

  • klipovi bez vidljivih oštećenja od 63-78 %

  • klipovi sa oštećenjima samo od insekata 8-37 %

  • klipovi sa simptomima Fusarium spp 2-19 %

  • klipovi sa simptomima Aspergillus spp 1-10 %

  •  klipovi sa simptomima Penicillium spp 0-7 %

  • klipovi sa simptomima Cladosporium spp 0-3 %

Oštećenja klipova od insekata

 
 

 

Uslovi za razvoj kukuruza u proizvodnoj 2022 godini su bili nepovoljni. U vreme cvetanja i nalivanja zrna nije bilo dovoljno padavina i vladale su ekstremno visoke temperature pa je na parcelama gde nije bilo moguće navodnjavanje klip ostao neoplođen –sterilan ili sa manjim brojem zrna. Značajno prisustvo štetnih insekata i njihovih oštećenja je doprinelo otvaranju puta za naseljavanje fitopatogenih gljiva.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi merkantilnog kukuruza nalaze se u zavisnosti od vremena setve, sortimenta i lokaliteta u fazi razvijeno 5-8 listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na 2% biljaka uočeno je prisustvo položenih jaja prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

jajno leglo jajno leglo

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 5% biljaka sa jajnim leglima za kukuruz šećerac i 10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni kukuruz.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o momentu sprovođenja hemijskih mera zaštite.

Cikada Reptalus panzeri u usevu kukuruza

Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi kukuruza se nalaze u fazi pojavljuje se osmo kolence do faze vidljiv vrh metlice (BBCH 38-52).

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Reptalus panzeri, na do 10% biljaka.

 

velika slika
 

Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme koja uzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje  i prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i odlaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima, a potom ženke polažu jaja na koren kukuruza. Nakon piljenja larve počinju da se hrane na korenu kukuruza. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve nastavljaju svoj razvoj.

U borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Najznačajnija mera borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način znatno smajuje brojnost ove cikade.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem štetočina u usevu kukuruza.

Kukuruzni plamenac i biljne vaši u usevu kukuruza
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi kukuruza se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u fazi od 7-9 razvijenih listova (BBCH17-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza uočena su položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Jajna legla kukuruznog su registrovana na oko 1-2% biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza uočeno je prisustvo biljnih vaši (Aphididae). Povećanom broju biljnih vaši pogodovale su vremenske prilike u predhodnom periodu. Pored šteta koje nanose sisanjem sokova biljke domaćina, biljne vaši su i vektori virusa mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus, MDMV).

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem ovih štetočina u usevu kukuruza i blagovremeno će obavestiti o potrebi sprovođenja hemijskog tretmana.