Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje grozdova vinove loze pred berbu
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi omekšavanje bobica do faze bobice zrele za berbu (BBCH 85-89).

 

Vizuelnim pregledom čokota na više lokaliteta uočena su oštećnja na grozdu od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača crne truleži (Guignardia bidwellii).

Prilikom vizuelnog pregleda zasada uočen je visok stepen oštećenja na grozdu od oba patogena.

 Tabela 1: Procenat oštećenja

Plasmopara viticola

Guignardia bidwellii

Broj pregledanih grozdova

100

Broj pregledanih grozdova

100

Procenat zaraženih grozdova


Do 40%

Procenat zaraženih grozdova


40%-60%

Procenat oštećenja bobica u grozdu


20% -50%

Procenat oštećenja bobica u grozdu


30%-100%


Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola), patogen koji u godinama kao što je proizvodna 2023. godina, kada su uslovi za razvoj patogena povoljni, a izostane pravovremena zaštita može da nanese ogromne štete u zasadima vinove loze. Patogen napada sve zelene delove bilke: lastar, list, cvast, bobice. Plodovi mogu biti zaraženi od precvetavanja, kada su i najosetljiviji na zaraze pa sve do faze šarka. Bobice se mogu zaraziti preko stoma dok ne dostignu 1/3 svoje veličine i tada se na bobicama javlja bela prevlaka ili kasnije preko peteljke do faze šarka, kada se bobice smežuravaju, postaju ljubičasto-smeđe i imaju kožasti izgled. Ukolilo dođe do infekcije i usledi adekvatna hemijska zaštita najčešće oboljeva grupa bobica dok se ostatak grozda nesmetano razvija. Hemijske mere u suzbijanju ovog patogena moraju biti preventivne uz adekvatan odabir fungicida. Pored hemijskih mera ne treba zanemariti i agrotehničke mere koje podrazumevaju pravilnu rezidbu, gajenje otpornih sorti kao i uklanjanje obolelih delova biljaka kako bi se sprečilo dalje širenje patogena.


Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii), patogen koji zadnjih godina na našoj teritoriji nanosi sve značajnije štete u zasadima vinove loze. Patogen napada sve zelene delove biljke. Prezimljava na obolelim grozdovima na lastaru i na onima koji su pali na tlo. Na bobicama se u početku javljaju mrko-smeđe pege, bobica postaju crvenkaste, a kasnije dolazi do sušenja delova ili se osuši ceo grozd. Glavna mera u smanjenju infektivnog potencijala patogena su agrotehničke mere koje podrazumevaju uklanjanje obolelih grozdova sa čokota posle berbe i njihovo iznošenje iz zasada, kao i obrada zemljišta u zasadu kako bi se osušeni grozdovi koji su pali, uneli duboko u zemljište. Sa hemijskim merama zaštite treba krenuti nešto ranije, kada su lastari dužine 10-15cm.

Na ovako visok procenat zaraze od oba patogena doprinele su vremenske prilike (padavine, visoka relativna vlažnost vazduha kao i povoljne temperature za razvoj patogena) koje su vladale na našem području u periodu kada su bobice najosetljivije na infekciju.

Na teritoriji delovanja RC Zaječar vinova loza je u fazu precvetavanja ušla sredinom juna, dok je u šarak bobica ušla sredinom avgusta. U tom periodu beležimo periode sa dosta padavina i temperaturama pogodnim za širenje patogena. Takođe, periodi sa svakodnevnim padavinama nisu dale mogućnost proizvođačima da izvrše pravovremenu zaštitu.


Tabela 2. Padavine i temperature u kritičnim fazama razvoja vinove loze

Period

Padavine (mm/m²)

Prosečne dnevne temperature

15-17.06.2023.

17,6

18,33 °C

25-29.06.2023.

20

20,0 °C

20-21.07.2023.

14,6

24,5 °C

23.07.2023.

17,3

22,0 °C

05-08.08.2023.

30,1

26,0 °C

15 -17.08.2023.

10,1

25,5 °C


Iz priložene tabele vidi se da su vremenske prilike pogodovale razvoju oba patogena.

 

Proizvođačima se preporučuje da po obavljenoj berbi u svojim zasadima sprovedu sve predložene agrotehničke mere, a da u narednoj vegetaciji nastave da prate preporuke o tretmanima u zasadu vinove loze na portalu Prognozno izveštajne službe.

Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinogradima
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi pod vinovom lozom se nalaze u fazi zatvaranja grozdova.

Vizuelnim pregledom zasada na listu i na žutim lovnim klopkama postavljenim u zasadima na dva lokaliteta registruje se prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Ovo destruktivno oboljenje kao i cikada nalaze se na karantinskoj A2 listi štetnih organizama u našoj zemlji i već godinama nanosi velike štete u našim vinogradima. Zaražene biljke imaju sledeće simptome: list se savija po obodu na dole, dolazi do nekroze lista između glavnog nerva, promena boje lista: kod belih sorti list dobija zlatno žutu boju a kod crvenih sorti list dobija tamno ljubičastu do svetlo crvenu boju.

Cikada prezimljava kao jaje ispod kore dvogodišnjih lastara, ima jednu generaciju godišnje i pet razvojnih stupnjeva larve. Mogućnost da prenese oboljenje sa obolelih na zdrave čokote vinove loze imaju larve L3,L4,L5 kao i odrasla jedinka cikade.

U cilju smanjenja šteta od ovog oboljena vrlo važno je vršiti stalni monitoring zasada i sa pojavom larvi trećeg stupnja krenuti sa tretmanima zasada insekticidima. RC Zaječar je ove godine za naše područje dao preporuke za tri tretmana insekticidima u cilju suzbijanja ove štetočine.

Mere kontrole zlatastog žutila:

-hemijski tretmani zasada u cilju suzbijanja cikade Scaphoideus titanus

-krčenje, iznošenje iz zasada i uništavanje zaraženih čokota

-uništavanje divlje loze u bližoj i široj okolini zasada

-krčenje zapuštenih zasada i uništavanje zaraženih čokota.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
 

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi od formiranje ploda: mladi plodovi počinju da rastu, ostaci cvetova opadaju do faze bobice rastu do veličine zrna pšenice (BBCH 71-73).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo larvi drugog i trećeg stupnja razvoja cikade (Scaphoideus titanus), koja je vektor fitoplazme, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze Flavensence doree (FD).

U narednom danima očekuje se intenzivnija pojava larvi trećeg razvojnog stupnja koji mogu preneti fitoplazmu sa bolesnih na zdrave čokote.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuju se i sledeće agrotehničke mere:

-uništavanje zaraženih čokota

-uništavanje korova u okolini zasada

-uništavanje divlje loze u blizini zasada

-krčenje zaraženih zasada

RC Zaječar nastavlja sa prećenjem ove štetočine.

Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze nalaze se u fazi početak šarka do šarak bobica (BBCH 81-83).

Na žutim lepljivim pločama postavljenim na lokalitetima Šljivarski put i Grljan uočeno je prisustvo odraslih jedinki cikade Schapoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD) koja na vinovoj lozi prouzrokuje oboljenje zlatno žutilo vinove loze.

Cikadu Schapoideus titanus koja je monofag, nalazimo isključivo na vinovoj lozi. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava kao jaje u kori dvogodišnjih lastara. U proleće počinje sa piljenjem larvi i traje od početka maja do početka jula. Larve imaju pet razvojnih stadijuma, a samo larve (L3,L4,L5) i odrasle jedinke mogu preneti oboljenje sa bolesnih na zdrave biljke hraneći se sokovima obolelih biljaka. Razvoj larvi i njihovo presvlačenje odvija se na poleđini lista. Imago se javlja tokom jula i može se naći do septembra u vinogradima.

Na proleće naredne godine uočavaju se prvi simptomi infekcije. Pupoljci kasnije kreću ili uopšte ne kreću, lastari se sporije razvijaju, internodije su skraćene, a na vrhovima lastara javlja se nekroza. Lišće je krto, uvija se na dole, kod belih sorti listovi dobijaju svetlo žutu boju, a kod crnih sorti listovi su tamno crveni do ljubičasti. Kod jačeg napada cvasti se suše, bobice smežuravaju, a grozdovi mogu biti rehuljavi.

Pored hemijskih mera koje podrazumevaju upotrebu registrovanih insekticida u suzbijanju vektora, mere kontrole zlatastog žutila podrazumevaju i sprovođenje sledećih mera:

  • korišćenje sertifikovanog sadnog materjala;

  • uništavanje korova u zasadu;

  • uklanjanje divlje loze u okolini zasada;

  • stalni sanitarni pregledi zasada

  • uklanjanje zaraženih čokota i krčenje napuštenih zasada i spaljivanje zaraženih čokota.

Crna trulež vinove loze
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na teritoriji delovanja RC Zaječar uočena je intenzivnija pojava crne truleži vinove loze (Guignardia bidwellii).

Prvi simptomi oboljenja uočeni su na lišću u vidu pojedinačnih karakterističnih pega. Kasnije krajem juna i početkom jula posle perioda sa obilnijim padavinama na listu se uočava veći broj pega da bi se simptomi pojavili i na grozdu gde je na pojedinim lokalitetima došlo do pojave većih oštećenja na grozdu (karakteristično za određeni sortiment).

Navedeni patogen prezimljava u mumificiranim grozdovima koji se suše, padaju na zemlju i u narednoj vegetaciji predstavljaju izvor zaraze. U proleće kada lastari dostignu 10-15cm, posle padavina nastaju prve infekcije tim patogenom. Mogu biti zaraženi list, drška, lastar i grozd. Prvi simptomi uočavaju se na listu u vidu okruglastih pega oivičenih crnim prstenom, a u centru pege formiraju se piknidi. Infekcije grozda odvijaju se od precvetavanja do početka zrenja. Treba napomenuti da su u godinama sa obimnijim padavinama u tom periodu i oštećenja na grozdu intenzivnija. Na bobicama javljaju se pege oivičene crnim prstenom, koje se kasnije veoma brzo šire i mogu zahvatiti ceo grozd.

Mere borbe mogu biti agrotehničke i hemijske. Od agrotehničkih mera preporučuje se:

-uklanjanje obolelih mumificiranih plodova i njihovo uklanjanje iz zasada;

-zaoravanje zemljišta;

Hemijske mere podrazumevaju sledeće:

-sa zaštitom treba krenuti kada lastar dostigne od 10 do 15 cm;

-zaštitu grozda treba vršiti od precvetavanja do početka zrenja. Padavine pogoduju širenju bolesti pa tretmane treba sprovoditi preventivno pre najavljenih padavina. Redovnom zaštitiom od plamenjače suzbija se i crna trulež.

-u zaštiti treba koristiti preparate koji u sebi sadrže aktivne materije folpet i kaptan.

Zlatasto žutilo vinove loze

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od sortimenta i lokalitaeta nalaze se u fazi bobice veličine graška, grozdovi obešeni do faze početak dodirivanja bobica (BBCH75-77).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze uočeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatnog žutila vinove loze.

Fitoplazma Flavescence doree (FD) je prouzrokovač veoma destruktvivne bolesti, zlatasog žutila vinove loze. Sve češće se na našem terenu uočavaju simptomi te bolesti. Jednom zaraženi čokoti se ne mogu izlečiti, ali su stalni infektivni potencijal u daljem prenošenju bolesti. Oboleli čokoti u proleće kasnije kreću sa razvojem ili uopšte ne kreću. Simptomi bolesti se u proleće teško uočavaju, što nije slučaj tokom leta. Lišće zaraženih biljaka kod belih sorata je svetlo žuto do zlatno žuto, a kod obojenih svetlo do tamno crveno. Listovi su krti, i savijaju se od ivice nadole. Plodovi na zaraženim biljkama su rehuljavi i smežurani. Bolest sa zaraženih na zdrave biljke prenosi cikada Scaphoideus titanus. Ta cikada ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja na čokotu. U proleće kreće piljenje larvi koje imaju pet razvojnih stupnjeva, ali su tek larve trećeg razvojnog stupnja (L3) sposobne da prenesu fitoplazmu. Preporuka za suzbijanje te cikade data je 20.6.2022 (vidi preporuku).

Pored hemijskih mera proizvođačima se preporučuju i sve nepesticidne mere kontrole zlatastog žutila kao što su:

- uništavanje divlje loze u blizini zasada loze,

-sanitarni pregledi zasada radi utvrđivanja prisustva simptoma bolesti,

-uklanjanje obolelih čokota i njihovo uništavanje,

-suzbijanje korova u i oko zasada vinove loze.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od lokakaliteta i sortimenta nalaze se u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na poleđini listova uočeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence dorée (FD), prouzrokovača bolesti zlatnog žutila vinove loze. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, prezimljava kao jaje ispod kore dvogodišnjih lastara. Larve ove štetočine imaju pet razvojnih stupnjeva, a tek larve trećeg razvojnog stupnja mogu da prenesu fitoplazmu. Kako su u zasadima registrovame larve prvog razvojnog stupnja, hemijski tretman se trenutno ne preporučuje.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem razvoja cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze.

Crna trulež grožđa
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi početak šarka do šarak bobica (BBCH 81-83).
 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokaciji Grljan uočeni su simptomi crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii). Kod pojedinih grozdova oštećeno je i do 40% bobica.

crna trulež

Ovaj patogen napada sve delove biljke list, lastar i grozd. Prvi simptomi uočavaju se na listu u vidu svetlo-smeđih pega nepravilnog oblika oivičene tamno-mrkom zonom, a u okviru pega formiraju se crna telašca–piknidi. Na grozdu se javljaju prvo žućkaste mrlje koje obuhvate celu bobicu koja se na kraju suši. Patogen prezimljava u mumificiranim grozdovima na čokotu ili na opalim bobicama na zemlji. Razvoju patogena pogoduju kišna proleća u vreme cvetenja loze.

Crna trulež grožđa se uspešno suzbija u okviru mera zaštite koje se redovno sprovode fungicidima za suzbijanje plamenjače vinove loze, a  koji imaju u sebi aktivne materije preventivnog delovanja (prema registraciji na bazi bakra ili kaptana). Zaštita se sprovodi u periodu od dužine lastara  10-15cm do početka šarka. Pored hemijskih, veoma su važne i agrotehničke mere i to: mehaničko uklanjane zaraženih lastara i grozdova sa čokota i njihovo uništavanje i obavezno zaoravanje ostataka bobica na zemlji oko čokota loze. 

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u vinogradima.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fazi cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijena, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom biljaka vinove loze na naličiju lista uočeno je prisustvo larvi prvog stupnja razvoja cikade Scaphoideus titanus.
 

Navedena cikada ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava kao jaje ispod kore lastara. Isključivo je monofagna vrsta, to jest hrani se samo na vinovoj lozi. Samom ishranom ne čini velike štete vinovoj lozi ali je vektor fitoplazme Flavescence doree - prouzrokovača zlatnog žutila vinove loze. Imago cikade i 5 larvenih stupnjeva (L1-L5) cikade hrane se na vinovoj lozi, ali tek larva 3 razvojnog stupnja (L3) može da prenese fitoplazmu i ostaje infektivna do kraja zivota. Larve počinju sa piljenjem u maju, a imago se javlja krajem juna i može se naći na vinovoj lozi do septembra.

Obzirom da su na listu uočene larve prvog stupnja (L1) hemijske mere se trenutno ne preporučuju.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem razvoja ove štetočine i blagovremeno će obavestiti o merama zaštite.

Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)
Na teritoriji RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze se u različitim fazama razvoja od početka bubrenja pupoljaka do faze vunenih pupoljaka (BBCH 01-05).

Vizuelnim pregledom vinove loze na lastarima je uočeno prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). Simptomi se ogledaju u vidu srebrnastih zona na lastaru na kojima se nalaze piknidi (crna ispupčenja).

Prve infekcije vinove loze ovim patogenom nastaju u vreme pojave prvih listova vinove loze, kada su temperature iznad 10 Co u uslovima povećane vlažnosti.

Preventivne mere zaštite od ovog patogena podrazumevaju sledeće:

-Pri zasnivanju zasada koristiti zdrav sadni materjal.

-Pri rezidbi odstraniti sve zaražene lastare izneti ih i spaliti.

Hemijske mere podrazumevaju upotrebu preparata na bazi bakra ili mankozeba, pred najavljene padavine, u fazi pojave 1 do 2 lista vinove loze.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem razvoja vinove loze i vremenskih prilika i blagovremeno će obavestiti o primeni mera zaštite u cilju suzbijanja ovog patogena.