Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Usevi ili zasadi
Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze nalaze se u fazi početak šarka do šarak bobica (BBCH 81-83).

Na žutim lepljivim pločama postavljenim na lokalitetima Šljivarski put i Grljan uočeno je prisustvo odraslih jedinki cikade Schapoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD) koja na vinovoj lozi prouzrokuje oboljenje zlatno žutilo vinove loze.

Cikadu Schapoideus titanus koja je monofag, nalazimo isključivo na vinovoj lozi. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava kao jaje u kori dvogodišnjih lastara. U proleće počinje sa piljenjem larvi i traje od početka maja do početka jula. Larve imaju pet razvojnih stadijuma, a samo larve (L3,L4,L5) i odrasle jedinke mogu preneti oboljenje sa bolesnih na zdrave biljke hraneći se sokovima obolelih biljaka. Razvoj larvi i njihovo presvlačenje odvija se na poleđini lista. Imago se javlja tokom jula i može se naći do septembra u vinogradima.

Na proleće naredne godine uočavaju se prvi simptomi infekcije. Pupoljci kasnije kreću ili uopšte ne kreću, lastari se sporije razvijaju, internodije su skraćene, a na vrhovima lastara javlja se nekroza. Lišće je krto, uvija se na dole, kod belih sorti listovi dobijaju svetlo žutu boju, a kod crnih sorti listovi su tamno crveni do ljubičasti. Kod jačeg napada cvasti se suše, bobice smežuravaju, a grozdovi mogu biti rehuljavi.

Pored hemijskih mera koje podrazumevaju upotrebu registrovanih insekticida u suzbijanju vektora, mere kontrole zlatastog žutila podrazumevaju i sprovođenje sledećih mera:

  • korišćenje sertifikovanog sadnog materjala;

  • uništavanje korova u zasadu;

  • uklanjanje divlje loze u okolini zasada;

  • stalni sanitarni pregledi zasada

  • uklanjanje zaraženih čokota i krčenje napuštenih zasada i spaljivanje zaraženih čokota.

Crna trulež vinove loze
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na teritoriji delovanja RC Zaječar uočena je intenzivnija pojava crne truleži vinove loze (Guignardia bidwellii).

Prvi simptomi oboljenja uočeni su na lišću u vidu pojedinačnih karakterističnih pega. Kasnije krajem juna i početkom jula posle perioda sa obilnijim padavinama na listu se uočava veći broj pega da bi se simptomi pojavili i na grozdu gde je na pojedinim lokalitetima došlo do pojave većih oštećenja na grozdu (karakteristično za određeni sortiment).

Navedeni patogen prezimljava u mumificiranim grozdovima koji se suše, padaju na zemlju i u narednoj vegetaciji predstavljaju izvor zaraze. U proleće kada lastari dostignu 10-15cm, posle padavina nastaju prve infekcije tim patogenom. Mogu biti zaraženi list, drška, lastar i grozd. Prvi simptomi uočavaju se na listu u vidu okruglastih pega oivičenih crnim prstenom, a u centru pege formiraju se piknidi. Infekcije grozda odvijaju se od precvetavanja do početka zrenja. Treba napomenuti da su u godinama sa obimnijim padavinama u tom periodu i oštećenja na grozdu intenzivnija. Na bobicama javljaju se pege oivičene crnim prstenom, koje se kasnije veoma brzo šire i mogu zahvatiti ceo grozd.

Mere borbe mogu biti agrotehničke i hemijske. Od agrotehničkih mera preporučuje se:

-uklanjanje obolelih mumificiranih plodova i njihovo uklanjanje iz zasada;

-zaoravanje zemljišta;

Hemijske mere podrazumevaju sledeće:

-sa zaštitom treba krenuti kada lastar dostigne od 10 do 15 cm;

-zaštitu grozda treba vršiti od precvetavanja do početka zrenja. Padavine pogoduju širenju bolesti pa tretmane treba sprovoditi preventivno pre najavljenih padavina. Redovnom zaštitiom od plamenjače suzbija se i crna trulež.

-u zaštiti treba koristiti preparate koji u sebi sadrže aktivne materije folpet i kaptan.

Zlatasto žutilo vinove loze

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od sortimenta i lokalitaeta nalaze se u fazi bobice veličine graška, grozdovi obešeni do faze početak dodirivanja bobica (BBCH75-77).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze uočeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatnog žutila vinove loze.

Fitoplazma Flavescence doree (FD) je prouzrokovač veoma destruktvivne bolesti, zlatasog žutila vinove loze. Sve češće se na našem terenu uočavaju simptomi te bolesti. Jednom zaraženi čokoti se ne mogu izlečiti, ali su stalni infektivni potencijal u daljem prenošenju bolesti. Oboleli čokoti u proleće kasnije kreću sa razvojem ili uopšte ne kreću. Simptomi bolesti se u proleće teško uočavaju, što nije slučaj tokom leta. Lišće zaraženih biljaka kod belih sorata je svetlo žuto do zlatno žuto, a kod obojenih svetlo do tamno crveno. Listovi su krti, i savijaju se od ivice nadole. Plodovi na zaraženim biljkama su rehuljavi i smežurani. Bolest sa zaraženih na zdrave biljke prenosi cikada Scaphoideus titanus. Ta cikada ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja na čokotu. U proleće kreće piljenje larvi koje imaju pet razvojnih stupnjeva, ali su tek larve trećeg razvojnog stupnja (L3) sposobne da prenesu fitoplazmu. Preporuka za suzbijanje te cikade data je 20.6.2022 (vidi preporuku).

Pored hemijskih mera proizvođačima se preporučuju i sve nepesticidne mere kontrole zlatastog žutila kao što su:

- uništavanje divlje loze u blizini zasada loze,

-sanitarni pregledi zasada radi utvrđivanja prisustva simptoma bolesti,

-uklanjanje obolelih čokota i njihovo uništavanje,

-suzbijanje korova u i oko zasada vinove loze.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od lokakaliteta i sortimenta nalaze se u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na poleđini listova uočeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence dorée (FD), prouzrokovača bolesti zlatnog žutila vinove loze. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, prezimljava kao jaje ispod kore dvogodišnjih lastara. Larve ove štetočine imaju pet razvojnih stupnjeva, a tek larve trećeg razvojnog stupnja mogu da prenesu fitoplazmu. Kako su u zasadima registrovame larve prvog razvojnog stupnja, hemijski tretman se trenutno ne preporučuje.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem razvoja cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze.

Crna trulež grožđa
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi početak šarka do šarak bobica (BBCH 81-83).
 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokaciji Grljan uočeni su simptomi crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii). Kod pojedinih grozdova oštećeno je i do 40% bobica.

crna trulež

Ovaj patogen napada sve delove biljke list, lastar i grozd. Prvi simptomi uočavaju se na listu u vidu svetlo-smeđih pega nepravilnog oblika oivičene tamno-mrkom zonom, a u okviru pega formiraju se crna telašca–piknidi. Na grozdu se javljaju prvo žućkaste mrlje koje obuhvate celu bobicu koja se na kraju suši. Patogen prezimljava u mumificiranim grozdovima na čokotu ili na opalim bobicama na zemlji. Razvoju patogena pogoduju kišna proleća u vreme cvetenja loze.

Crna trulež grožđa se uspešno suzbija u okviru mera zaštite koje se redovno sprovode fungicidima za suzbijanje plamenjače vinove loze, a  koji imaju u sebi aktivne materije preventivnog delovanja (prema registraciji na bazi bakra ili kaptana). Zaštita se sprovodi u periodu od dužine lastara  10-15cm do početka šarka. Pored hemijskih, veoma su važne i agrotehničke mere i to: mehaničko uklanjane zaraženih lastara i grozdova sa čokota i njihovo uništavanje i obavezno zaoravanje ostataka bobica na zemlji oko čokota loze. 

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u vinogradima.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze se u fazi cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijena, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom biljaka vinove loze na naličiju lista uočeno je prisustvo larvi prvog stupnja razvoja cikade Scaphoideus titanus.
 

Navedena cikada ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava kao jaje ispod kore lastara. Isključivo je monofagna vrsta, to jest hrani se samo na vinovoj lozi. Samom ishranom ne čini velike štete vinovoj lozi ali je vektor fitoplazme Flavescence doree - prouzrokovača zlatnog žutila vinove loze. Imago cikade i 5 larvenih stupnjeva (L1-L5) cikade hrane se na vinovoj lozi, ali tek larva 3 razvojnog stupnja (L3) može da prenese fitoplazmu i ostaje infektivna do kraja zivota. Larve počinju sa piljenjem u maju, a imago se javlja krajem juna i može se naći na vinovoj lozi do septembra.

Obzirom da su na listu uočene larve prvog stupnja (L1) hemijske mere se trenutno ne preporučuju.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem razvoja ove štetočine i blagovremeno će obavestiti o merama zaštite.

Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)
Na teritoriji RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze se u različitim fazama razvoja od početka bubrenja pupoljaka do faze vunenih pupoljaka (BBCH 01-05).

Vizuelnim pregledom vinove loze na lastarima je uočeno prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). Simptomi se ogledaju u vidu srebrnastih zona na lastaru na kojima se nalaze piknidi (crna ispupčenja).

Prve infekcije vinove loze ovim patogenom nastaju u vreme pojave prvih listova vinove loze, kada su temperature iznad 10 Co u uslovima povećane vlažnosti.

Preventivne mere zaštite od ovog patogena podrazumevaju sledeće:

-Pri zasnivanju zasada koristiti zdrav sadni materjal.

-Pri rezidbi odstraniti sve zaražene lastare izneti ih i spaliti.

Hemijske mere podrazumevaju upotrebu preparata na bazi bakra ili mankozeba, pred najavljene padavine, u fazi pojave 1 do 2 lista vinove loze.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem razvoja vinove loze i vremenskih prilika i blagovremeno će obavestiti o primeni mera zaštite u cilju suzbijanja ovog patogena.