Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Usevi ili zasadi
Prisustvo zelena (povrtne) stenice u usevu krompira i na povrću u plastenicima
Na teritoriji delovanja RC Zaječar vizuelnim pregledom zasada krompira i povrća u zaštićenom prostoru uočeno je prisustvo zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula).

velika slika
 

Zelena ili povrtna stenica je invanzivna i polifagna štetočina, jer naseljava i štete pričinjava na velikom broju biljaka. Prezimljava kao imago na skrovitim mestima, a u proleće prelazi na gajene vrste gde se dopunski hrani, kopulira i polaže jaja u gomilicama najčešće na poleđini listova. Larve imaju pet razvojnih stadijuma od kojih je samo prvi nepokretan. U toku najtoplijeg dela dana imago i larve migriraju na donje delove biljke što može biti od važnosti sa aspekta vremena primene hemijskih mera zaštite. Štete pričinjavaju imago i larve sišući sokove sa svih nadzemnih delova biljke. Oštećeni plodovi na mestu uboda menjaju boju, plod dobija specifičan ukus i gubi na trzišnoj vrednosti, pa su nastale štete ekonomski veoma značajne.

Suzbijanje ove štetočine je otežano s obzirom da najveće štete pričinjava na biljkama kada plodovi sazrevaju, pa je upotreba insekticida ograničena jer nije moguće ispoštovati karencu. Sa ciljem suzbijanja stenica najveću efikasnost pokazali su  insekticidi iz grupe piretroida i prilikom njihove upotrebe treba obavezno voditi računa o karenci. Na manjim parcelama može se sprovesti ručno sakupljanje imaga i larvi i na taj način smanjiti brojnost stenica.

RC Zaječar ćnastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pojava krompirove zlatice
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi krompira se, u zavisnosti od sortimenta, vremena sadnje i lokaliteta nalaze u fazi od  3 lista na glavnoj stabljici razvijeno do faze 9 lista na glavnoj stabljici razvijeno (BBCH13-19).

Vizuelnim pregledom useva krompira ustanovljeno je prisustvo imaga i tek položenih jaja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Krompirova zlatica hrani se biljkama iz familije Solanaceae ali najvažnija hraniteljka je krompir. Prezimljava kao imago na dubini 20-25 cm, a sa porastom temperatura izlazi na površinu i hrani se nadzemim delom krompira, a kada su uslovi za njen razvoj povoljni može da ošteti veći deo lisne mase krompira. U ovom trenutku u toku je ishrana imaga, kopulacija i poleganje jaja u grupice na naličje lista. Položena jaja su narandžaste boje i lako se uočavaju.

U ovom trenutku se ne preporučuju hemijske mere za suzbijanje ove štetočine, a RC Zaječar će blagovremeno obavestiti o trenutku sprovođenja hemijskih mera zaštite.

Preventivne mere borbe u cilju zaštite od žičnjaka u proizvodnji krompira

Na teritoriji delovanja RC Zaječar u narednom periodu, čim remenske prilike dozvole, počeće sadnja krompira. Usitnjenost parcela i nemogućnost poštovanja višegodišnjeg plodoreda dovode do značajnih šteta od larvi žičnjaka - familija Elateridae, rod Agrotes.

Ciklus razvoja jedne generacija žičnjaka traje više godina (3-5). Imago uglavnom živi pod zemljom i ne nanosi štetu gajenim biljkama. Štete nanose larve koje su žuto-smeđe boje, dužine 1-3 cm i nalik su žici pa su tako ove štetočine i dobile naziv. Larve se ubušuju u krtole krompira i drugog korenastog povrća u kojima se hrane i prave kanale. Tako oštećene krtole najčešće imaju umanjenu tržišnu vrednost, a ukoliko je povećana vlažnost zemljišta dolazi do zaraze patogenima koji prouzrokuju različite vrste truleži i do potpunog propadanja krtola. 

Da bi se smanjile štete od žičnjaka u usevu krompira preporučuju se sledeće preventivne mere:

- plodored,

- izbegavanje sadnje krompira na tek uzoranim utrinama i lucerištima,

- uništavanje korovskih biljaka koje služe za ishranu odraslih jedinki,

- treba voditi računa o vodnom režimu useva – žičnjacima za razvoj odgovara povećana vlaga u zemlji,

- obrada zemlišta - mehaničkom obradom deo larvi dospeva na površinu pa se njima najčešće hrane ptice.

Takođe, pre sadnje krompira preporučuje se utvrđivanje brojnosti larvi žičnjaka u zemljištu. Ukoliko se registruje kritična brojnost od  3 do 5 larvi po m2 preporučuje se primena granulisanih insekticida registrovanih za njihovo suzbijanje. Insekticidi se apliciraju u zemlju neposredno pred sadnju u redove.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanje useva krompira.