Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Pančevo, nakon hladnog talasa sa snežnim padavinama, ozime pšenice se nalaze u fazi od 2 lista razvijeno do bokorenja (BBCH 12-22). Ozimi ječmovi se nalaze u fazi od 3 lista razvijeno do bokorenja (BBCH 13-24), dok se usevi uljane repice nalaze u fazi od 6 do 9 listova razvijeno (BBCH 16-19).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo oštećenja izazvanih insektima, kao ni prisustvo simptoma bolesti. Na samoniklim biljkama pšenice se mogu uočiti simptomi rđe (Puccinia spp). Ove biljke služe kao ,,zeleni most” za prenošenje bolesti na gajene useve, stoga treba biti oprezan u narednom periodu.

 

Faza razvija pšenice

 

        

Uredospore rđe

             

Pregledom ozimih ječmova i uljane repice, takođe nisu registrovani simptomi bolesti ni oštećenja od insekata.

 

Na parcelama sa strnim žitima mogu se uočiti sporadične aktivne rupe od glodara.

 

 

Aktivne rupe od glodara

 

Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru neophodno je izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih ratarskih useva.

Obična kruškina buva

Na teritoriji RC Pančevo, kruška se nalazi u fenofazi svi listovi opali (BBCH 97).

Vizuelnim pregledom zasada, na punktu Crepaja, registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u  indeksu napada 2,5.

Prezimljujući imago C.pyri

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem praćenjem ove štetočine.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Pančevo, usevi pšenice se nalaze u fenofazi  od 1 do 2 lista razvijeno (BBCH 11-12).

 

Nepovoljni vremenski uslovi uticali su na neujednačeno klijanje i nicanje useva ozimih ratarskih kultura.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo oštećenja izazvanih insektima, kao ni prisustvo simptoma bolesti.

 

 

Usevi uljane repice se nalaze u fenofazi  od 4 do 8 listova razvijeno (BBCH 14-18).

 

Na punktovima Ogledno polje i Jabuka  po preporuci od 21.9.2018 izvršena je zaštita ovog useva od štetnih insekata. Vizuelnim pregledom biljaka nisu registrovana nova  oštećenja prouzrokovana insektima, kao ni simptomi bolesti.

 

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih ratarskih useva.

Monitoring kukuruza pred berbu

Na teritoriji RC Pančevo, izvršen je vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu, radi utvrđivanja prisustva simptoma od fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium i prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera).

 

Pregledom je obuhvaćeno 20 različitih hibrida kukuruza na lokalitetima Starčevo, Omoljica, Dolovo, Banatsko Novo Selo, Vladimirovac, Kačarevo, Crepaja i Glogonj.

Oštećenja od insekata registrovana su na 11 do 82% klipova, dok su kombinovana oštećenja  (insekti i gljive iz roda Fusarium) prisutna na 12 do 54% klipova.

 

Registrvano je i prisustvo oštećenja klipova od gljiva iz roda  Penicillium, Aspergillus i Cladosporium na 2 do 4% klipova.

Prisustvo stenice- Nezara viridula

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom useva paprike, paradajza i jabuke uočena je pojava zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula).  

Odrasle jedinke su intezivno zelene boje, dok larve tokom svog razvoja menjaju boju. Ono što je karakteristično za svih pet larvenih uzrasta jeste prisustvo belih tačkica po telu.

 

Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje buše biljno tkivo i sisaju sokove. Najveće štete pričinjavaju na zrelim plodovima paprike i paradajza, gde na mestima ishrane dolazi do diskoloracije na pokožici a usled ispuštanja toksina dobijaju gorak ukus i gube tržišnu vrednost.U zasadima jabuke, registrujemo veći broj ovih štetočina nego predhodnih godina.  

U usevima i zasadima gde je trenutno registrovano njeno prisustvo ne bi trebalo uklanjati korovsku populaciju kako bi se sprečilo širenje stenice na gajene biljke.

Crvenilo kukuruza

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo simptoma crvenila.

Prouzrokovač simptoma crvenila kukuruza je Stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Raptelus panzeri. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se ishranjuju na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i odlaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza. Nakon piljenja, larve počinju da se hrane korenom kukuruza, a ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve neometano nastavljaju razvoj.

Prvi simptomi crvenila su najčešće uska crvena ili žuta linija na središnjim listovima biljke na glavnom nervu , a kasnije dolazi do pojave crvenila na čitavom listu i stabljici biljke.

Na samom klipu kukuruza dolazi do različitih deformacija i poremećaja u sazrevanju. Klipovi su slabije razvijeni, gumasti, nedovljno naliveni. U zavisnosti od vremena infekcije, dobijeni klipovi najčešće nisu za dalju upotrebu, jer ih veoma brzo napadaju razni saprofiti i gube svaku upotrebnu vrednost.

Plodored je jedna od  mera u cilju suzbijanja ove bolesti,  jer se izbegavanjem setve pšenice na parcele na kojima je predusev kukuruz onemogućava dalji razvoj cikade, a samim tim i mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

Bela trulež suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum)

Na teritoriji RC Pančevo žetva suncokreta još uvek traje.

Obilaskom i vizuelnim pregledima useva suncokreta registrovani su simptomi prouzrokovača bele truleži suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum).

 

Bela trulež se javlja u nekoliko formi na suncokretu:

 

Stabljična forma bele truleži počinje infekcijama na lišću odakle se zaraza širi na lisne drške i stablo na kome se javljaju nekrotične pege. Ako su uslovi za razvoj patogena povoljni, formira se beličasta micelija i sklerocije na stablu.

 

 

Forma bele truleži na glavici koja se javlja od kraja cvetanja  izaziva najveće štete. Na donjoj strani glave najpre se javljaju mrke, ugnute, a kasnije i nekrotične pege, a zahvaćeno tkivo se razmekšava i truli. Između semenki se obrazuje bela micelija u okviru koje se, kasnije, formiraju sklerocije. One se ponekad obrazuju i u samom semenu koje ima neprijatan miris i gorak ukus.

 

 

Sklerocije predstavljaju osnovni izvor zaraze i mogu održati vitalnost duži niz godina. 

 

Najvažniji način suzbijanja ovog patogena je plodored. Ukoliko je moguće, suncokret ne bi trebalo sejati na istu parcelu, kao ni osetljive kulture kao što su soja ili uljana repica  5-6 godina. Takođe, za setvu treba koristiti zdravo seme i otporne hibride suncokreta.

Praćenje Cecrocospora beticola u usevu šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpuno zatvorenih redova (BBCH 39).

Vizuelnim pregledom proizvodnih useva, registrovano je prisustvo  simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Na listovima se registruju pojedinačne pege na do 13% biljaka.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ovog patogena jer se u narednih nekoliko dana s obzirom na vremenske uslove očekuje dostizanje epidemijskog praga (50% biljaka sa makar jednom pegom).

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a  RC Pančevo će blagovremeno dati signal za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Prisustvo bakterioza u voćaraskim zasadima

Na teritoriji RC Pančevo u voćarskim zasadima registruje se prisustvo bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). Simptome smo uočili u zasadima jabuke i dunje.

Imajući u vidu da su mere zaštite protiv ove bolesti veoma teške, proizvođačima se preporučuje  mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova. U mehaničkom uklanjanju neophodno je koristiti dezinfikovani alat a zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm naizgled zdravog biljnog materijala. Isečene delove izneti iz voćnjaka i spaliti. 

 

Uklanjanje zaraženih delova, mora se izvršiti samo u vreme toplog i suvog vremena. Sečenje se ne sme obavljati u periodu vlažnih uslova, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom.

 

Nakon izvršenog odsecanja zaraženih delova, obavezno uraditi hemijski tretman preparatima na bazi bakra u koncentraciji od 0,05%. Primeniti preparate na bazi bakarhidroksida.

Štetočine u usevu kukuruza

Na teritoriji RC Pančevo usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve  nalaze u fenofazi od pocetka rasta stabljike  do fenofaze početak pojave metlice, BBCH 30-51.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri. koja je  vektor Stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza .

 

U toku avgusta, ova štetočina polaze jaja na koren kukuruza gde se ispiljene larve hrane.

Setvom pšenice nakon kukuruza, štetočina nastavlja neometano da se razvija.

Osnovna mera borbe je pravilan plodored. Ne preporučuje se setva pšenice nakon kukuruza.

Jedna od mera borbe je i suzbijanje korova u i oko parcela.

Hemijski tretmani se ne preporučuju.

 

U usevima gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite, registrujemo   oštećenja od prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

RC Pančevo nastavlja sa prećenjem štetočina u kukuruzu.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima