Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Prisustvo suve truleži u usevu uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo usevi uljane repice se, zavisno od vremena setve, nalaze u fazi od 4 do 9 i više listova razvijeno (14-19 BBCH).

 

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na rubnim delovima pojedinih parcela,  utvrđeno je prisustvo simptoma  suve truleži uljane repice (Phoma lingam). Simptomi su registrovani samo na starijim listovima i na veoma malom broju biljaka.

 

Simptomi koje izaziva ovaj patogen se prepoznaju u vidu smeđe-pepeljastih pega na listovima. Unutar ovih pega se nalaze plodonosna tela gljive, piknidi sa piknosporama, koje se raznose kišnim kapima i vetrom i šire zarazu na druge biljke u usevu.

 

S obzirom da je prisustvo ove bolesti registruje ispod praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka, mere zaštite se ne preporučuju.

 

 

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja useva uljene repice.

Pojava štetočina u usevima ječma

Na teritoriji RC Pančevo, setva ozimog ječma je kasnila zbog loših vremenskih uslova, pa se usevi nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze drugi list razvijen  (BBCH 10-12).

 

 

Vizuelim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 3% biljaka i cikada (Cicadellidae) na do 5%  biljaka.

  

 

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju usled ishrane, cikade i vaši su i vektori fitopatogenih virusa čime se njihova štetnost dodatno uvećava.

 

S obzirom da je registrovano prisustvo ovih štetočina ispod nivoa praga štetnosti, koji podrazumeva prisustvo vaši i cikada na 10% biljaka, za sada se ne preporučuje primena insekticidnog tretmana.

 

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem štetočina u usevima ječma i blagovremeno signalizirati moment za tretman.

Krvava vaš u zasadu jabuke

Na području delovanja RC Pančevo, vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima jabuke registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u vidu bele, guste, vunaste prevlake na mladim izbojcima, korenovom vratu i rezovima grana.

Pri pritisku na vaši dolazi do curenja sluzi crvene boje po kojoj je štetočina i dobila naziv. Krvava vaš prezimljava u stadijumu larve u pukotinama stabla ili oko korenovog vrata. U rano proleće, sa početkom kretanja sokova, vaš prelazi na grane i grančice, počinje da se hrani i razvija (beskrilne jedinke). Tokom godine može da razvije 10-15 generacija. Pred kraj leta javljaju se krilate forme koje preletanjem napad prenose na okolna stabla.

Na mestima ishrane krvave vaši povređeno tkivo počinje da buja i stvara izrasline slične raku. Slabiji napad dovodi do zaostajanja u porastu, dok pri jačem napadu dolazi do sušenja voćaka. Njeno prisustvo naročito je štetno u mladim zasadima i rasadnicima.

Suzbijanje:

Preventivne mere:

-        Izbor podloge za kalemljenje jabuke

-       Kontrolisana rezidba bez velikih rezova grana

Hemijske mere :

      -        Hemijsko suzbijanje se vrši više puta tokom godine. Zimskim prskanjem se redukuje broj populacije.  U proleće se prati izlazak larvi iz zone korena i pojava kolonija na izbojcima pa se tretiranje vrši nekim od registrovanih insekticida usmeravanjem dizni u  zone prizemnog dela stabla, tako da se natopi i zemlja pored stabla.

Ova štetočina se jako teško suzbija pa je potrebno redovno kontrolisanje zasada i blagovremeno reagovanje, pa će RC Pančevo nastaviti sa monitoringom i dalje obaveštavati o prisustvu krvave vaši u zasadima i potrebi sprovođenja mera zaštite.

Bolesti u usevu suncokreta

Redovnim monitoringom suncokreta na teritoriji RC Pančevo uočeno je prisustvo simptoma bolesti:

·        crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi)  na do 5 % biljaka i to uglavnom na stablima biljaka na rubnim delovima parcela.

Simptomi crne pegavosti suncokreta ispoljavaju se na lišću, lisnim drškama, stablu i glavicama biljaka. Pegavost prvo počinje da se javlja  na donjem, najstarijem lišću. Ove pege su različitog oblika i veličine, često ograničene nervima lista. Najuočljiviji  i vrlo karakterističan simptom ove bolesti je pegavost na stablu. Na mestu spajanja lisne drške sa stablom javljaju se eliptične ili nepravilnog oblika prilično krupne pege crne boje. Povećanjem broja pega dolazi do njihovog spajanja i u uslovima jačih zaraza ovakve biljke prinudno dozrevaju ili venu i uginjavaju.

·         sivo mrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi)  na stablima,  na do 2% biljaka.

Simptomi sivo mrke pegavosti se uočavaju prvo na donjem lišću i stabljici. Na lišću pege započinju razvoj na vrhu lista i pružaju se uz glavni nerv i obično imaju trouglast izgled. Infekcija se širi preko lisnih drški i na kraju prodire u stablo gde se pojavljuju mrke pege eliptičnog oblika. U okviru pega na stablu tkivo se razmekšava pa se zaražene biljke lako lome, padaju na zemlju i praktično su izgubljene za žetvu.

·        mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi) na listovima na do 15 % biljaka. Simptomi su uočeni uglavnom na starijem lišću.

Simptomi mrke pegavosti se javljaju na svim nadzemnim delovima. Na listovima se javljaju pege koje se spajaju i stvaraju veće nekrotične površine, pa može doći do ranijeg sušenja i opadanja listova.

Osnovni izvor zaraze za sve ove patogene su zaraženi ostaci biljaka na njivi. Toplo vreme pogoduje razvoju parazita, a za ostvarivanje infekcije neophodna je visoka vlažnost vazduha. S obzirom da je ovo leto bilo sušno sa deficitom padavina, nije bilo ni uslova za intezivnije širenje ovih oboljenja.  Gušće sejani usevi  su podložniji napadu pomenutih patogena.

Najznačajnija mera od svih ovih oboljenja je poštovanje  plodoreda (suncokret ne bi trebalo gajiti 4 godine na istoj parceli), setva otpornih hibrida,  uništavanje žetvenih ostataka kao i druge agrotehničke mere: gustina setve, količina unetih hraniva.

Prisustvo Drosophila suzukii u zasadima bresaka

Na teritoriji RC Pančevo, tokom prošle nedelje u lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, koje su postavljene u zasadima bresaka i nektarina, registrovani su prvi ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Štete od ove štetočine nastaju tako što ženke polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja. Ova štetočina je veoma opasna jer  za kratko vreme može da poveća populaciju i izazove ogromne štete u zasadima jagodičastog, bobičastog i koštičavog voća.

Obzirom da su najosetljiviji plodovi u vreme zrenja, proizvođačima kasnih sorti breskaka se preporučuje primena mera kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije ove štetočine i smanjio rizik od nastanka šteta:

·     Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje (mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl) i par kapi deterdzenta), prvenstveno na obodima zasada;

·       Skratiti interval branja plodova;

·       Odstranjivanje zaraženih plodova, kontrola gajbica i druge opreme zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom;

         Uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i i predstavlja mesto njenog umnožavanja; krčenje napuštenih zasada;

·        Hemijske mere kontrole primenom insekticida kao po preporuci.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem prisustva azijske voćne mušice u usevima i zasadima.

Štetočine u usevu kukuruza

Na teritoriji RC Pančevo, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja, od  fenofaze početka cvetanja (BBCH 51-52) do fenofaze razvića i sazrevanja plodova (BBCH 75-85).

Vizuelnim pregledom  kukuruza šećerca na naličiju listova registrovano je prisustvo položenih jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% biljaka.  U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Obzirom da je prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, a kod kukuruza šećerca i semenskog kukuruza 5%, za sada se ne preporučuju hemijske mere borbe.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i pravovremeno će obavestiti o potrebama sprovođenja hemijskih mera zaštita.

Takođe, na pojedinim parcelama pod kukuruzom, registrovano je prisustvo imaga kukuruzne zlatice ( Diabrotica virgifera).

Kukuruzna zlatica u našim uslovima ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jajeta. Jaja su položena u zemljištu.  Ispiljene larve  prave štete ishranom na korenu, a kasnije se ubušuju u primarni koren. Kao posledica ubušenja larvi, korenov vrat se povija, biljke poležu i dobijaju karakterističan izgled u vidu „guščijeg vrata“. Odrasli insekti se pojavljuju  najčešće u drugoj polovini jula i tokom avgusta. Imago se hrani na listovima, u fazi cvetanja prelazi na metlicu i svilu, a kasnije u pazuh lista ili unutar vrha klipa.

Smanjenje brojnosti i štete od kukuruzne zlatice postiže se primenom agrotehničkih mera, od kojih su najznačajnije plodored, đubrenje, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Vizuelnim pregledom je utvrđeno i prisustvo braon mramoraste stenice na obodima parcela kukuruza ( Halyomorpha halys).  

Ova invazivna stenica je izrazito polifagna vrsta. Štetan stadijum su i larve i imaga koji se hrane sisanjem sokova iz praktično svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi napada su najpre sitni beličasti okrugli ubodi koji mogu prerasti u nekrotične pege.

Kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Tokom sledeće nedelje očekuje nas zaštita kukuruza od najznačajnije štetočine, kukuruznog plamenca, te pri odabiru insekticida treba prednost dati onima koji u sebi imaju aktivnu materiju iz hemijske grupe piretroida (Ampligo 150 ZC - a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) koja će delovati i na braon mramorastu stenicu.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu kukuruza.

Prisustvo dudovca u voćnim zasadima

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom stabala višnje, šljive, kajsije i jabuke registrovani su zapredeni listovi na vrhovima grana od gusenica dudovca (Hyphantria cunea) i to na stablima u okućnicima i na manjim površinama.

Prisutnost dudovca može se prepoznati po paučinastim gnezdima u kojima se nalaze mlade gusenice koje žive zajedno i hrane se lišćem. Najpre skeletiraju lišće, a kasnije ostaju samo lisni nervi.  Odrasle gusenice žive pojedinačno i brste celu lisnu masu.

Hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja ove štetočine preporučuju se ukoliko se registruje veća brojnost guseničnih genzda, a prag štetnosti iznosi od 2 do 5 guseničnih gnezda po stablu, nekim od registrovanih insekticida.

S obzirom da je vizuelnim prergledima registrovano prisustvo pojedinačnih grana sa guseničnim gnezdima (ispod praga štetnosti) preporučuje se mehaničko uklanjanje grana sa zapredenim listovima i njihovo uništavanje.

Dozrelost i  ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis  XIX nedelja- kraj primarnih infekcija!

Na teritoriji RC Pančevo, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fazi prečnik ploda do 40mm (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća, registrovana je ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista  i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% na sorti Ajdared i sorti Zlatni Delišes. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora, čime je završen period primarnih infekcija ovog patogena.

Prisustvo štetočina u usevu šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo šećerna repa se nalazi u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  crne repine vaši (Aphis fabae) na do 5% biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom useva  registrovano je prisustvo i  larvi gama sovice (Autographa gamma) na do 5% biljaka.

Crna repina vaš štete pričinjava sisajući sokove sa svih nadzemnih delova biljke, što dovodi do kovrdžanja listova i njihovog sušenja. Pored direktnih šteta crna repina vaš pričinjava i značajne indirektne štete kao prenosilac fitopatogenih virusa.

Sovica gama i druge lisne sovice u usevu šećerne repe pričinjavaju štete ishranujući se lišćem. Pri jačem napadu može doći do uništenja velike površine lisne mase, pa i do golobrsta.

Pragovi štetnosti za ove štetočine su: prisustvo kolonija crne repine vaši na 10-15% biljaka ili 20% do 25% oštećene lisne površine od larvi lisnih osvica, te se za sada hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

Na terirotiji RC Pančevo, usevi kukuruza se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom merkantilnog i kukuruza šećerca na naličiju listova registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.

U toku je polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca. U ovom momentu proizvođačima se ne preporučuje insekticidni tretman. U narednim danima sa porastom temperature očekuje se intenzivnije polaganje jaja.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i pravovremeno će obavestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima