Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Prisustvo bolesti u usevu suncokreta

Vizuelnim pregledom useva suncokreta na teritoriji RC Pančevo uočeno je prisustvo simptoma bolesti i to sivo mrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi) na stablima na do 15% biljaka i simptoma crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi) na do 5% biljaka.

Simptomi ovih oboljenja se javljaju prvo na donjem lišću u vidu pega oivičenih nervima. Dok se najkarekterističniji simptomi javljaju na stabljici u vidu eliptičnih pega mrke do crne boje. Pege se najčešće javljaju na mestu spajanja peteljke lista i stable gde se dugo zadržava vlaga, te na tim mestima lako dolazi do infekcije.

Deficit padavina tokom ove godine i duži sušni intervali nisu doprineli intezivnijem širenju ovih patogena.

Za mere suzbijanja se preporučuje gajenje tolerantnih hibrida, primena višegodišnjeg plodoreda (najmanje 5 do 6 godina), upotreba zdravog semena i uništavanje žetvenih ostataka koji predstavljaju izvor zaraze.

Prisustvo dudovca na voću

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom stabala šljive i  jabuke registrovano je prisustvo pojedinačnih grana sa guseničnim gnezdima i zapredenim listovima od dudovca (Hyphantria cunea) i to na stablima u okućnicima i ekstenzivnim zasadima.

Dudovac ima dve generacije godišnje, a prezimljava u stadijumu lutke.  Ženke polažu jaja na naličje listova. Gusenice se najmasovnije javljaju u drugoj polovini maja i početkom avgusta meseca.

Oštećenja prave gusenice koje se hrane lišćem i skeletiraju ga toliko da ostanu samo lisni nervi. Mlade gusenice žive zajedno u guseniĉnim gnezdima, koja grade lučenjem paučinastih niti kojima povezuju okolne listove. Starije gusenice se razilaze, žive samostalno i brste celu lisnu masu kada može doći do golobrsta.

Pri slabijem napadu, dobri rezultati se postižu mehaničkim merama koje podrazumevaju uklanjanje i uništavanje grana sa guseničnim gnezdima.

 

Hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko se uoči 2 do 5 guseničnih gnezda po stablu nekim od registrovanih insekticida.

Štetočine u kukuruzu u regionu Pančeva

Vizuelnim pregledom kukuruza  uočeno je prisustvo kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera var.virgifera, cikade Reptalus panzer na do 6 % i odraslih jedinki zelene povrtne stenice Nezara viridula i braon mramoraste stenice  Halyomorpha halys na do 10 % biljaka.

 

Cikada Reptalus panzeri je opasna za kukuruz kao vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Simptomi bolesti su pojava crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza, deformacije na klipu i poremećaji u njegovom sazrevanju a često se i cela biljka suši.

Mere borbe protiv ove štetočine su preventivne, a to podrazumeva izbegavanje setve ozime pšenice posle kukuruza, s obzirim da larva prezimljava na korenu pšenice pa se na taj način prekida njen ciklus razvoja.

 

Stenice Nezara viridula i  Halyomorpha halys prave štete na kukuruzu sisanjem sokova iz praktično svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi napada su najpre sitni beličasti okrugli ubodi koji mogu prerasti u nekrotične pege. Mesta uboda predstavljaju otvore za prodor sekundarnih patogena koji dovode do propadanja klipova i gubljenja njihove tržišne vrednosti i prinosa.

Mere borbe su primena insekticida na bazi piretroida u slučaju pojave veće brojnosti  kao i mehaničko sakupljanje na manjim površinama.

 

Kukuruzna zlatica  Diabrotica virgifera oštećuje kukuruz tako što se larve hrane na korenu i ubušuju u njega pri čemu se korenov vrat povija, biljke poležu I dobijaju karakterističan izgled u vidu “ guščijeg vrata” .

Mere borbe: smanjenje brojnosti i štete od kukuruzne zlatice postižu se primenom agrotehničkih mera, od kojih su najznačajnije plodored (ne sejati kukuruz u monokulturi), đubrenje, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Pojava grinja u usevu soje

Na teritoriji RC Pančevo saja se nalazi u fazi od puno cvetanje,cvetovi otvoreni na petini cvasti biljke (BBCH 65) do prve mahune dostigle krajnju dužinu (BBCH 70).

Vizuelnim pregledom listova soje registrovano je prisustvo  običnog paučinara (Tetranychus urticae) na do 2% biljaka, na rubnom delu parcele.

Grinje se javljaju na naličju listova gde se hrane sisajući biljne sokove. Usled te ishrane listovi dobijaju žutu boju, suše se Iiotpadaju. Suvo vreme i visoke temperature pogoduju razvoju ove štetočine. Kod jačeg napada biljke zaostaju u porastu, smanjuje se intezitet fotosintetze, formiraju se manje mahune i dolazi do smanjenja prinosa.

Još uvek nema oštećenja na listovima i grinja je prisutna u niskoj brojnosti pa se za sada ne preporučuju hemijske mere borebe.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem pojave ove štetočine i blagovremeno signalizirati momenat za njeno suzbijanje.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XX nedelja praćenja

Na teritoriji  RC Pančevo, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm do plodovi dostigli oko polovinu krajnje veličine (74-75 BBCH). 

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća, registrovana je ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista  i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% na sorti Ajdared i sorti Zlatni Delišes. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora, čime je završen period primarnih infekcija ovog patogena.

 

Prisustvo pega Cercospora beticola u usevima šećerne repe

Na teritoriji  RC Pančevo, šećerna repa se nalazi u fenofazi od 30% biljaka zatvorilo redove do potpuno zatvaranje redova: oko 90% biljaka zatvorilo red (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe registrovano je prisustvo pojedinačnih  pega  od strane prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe Cercospora beticola na 2%  biljaka.

U narednom periodu se očekuje širenje simptoma I infekcija ovim patogenom.

RC Pančevo će nastaviti sa monitoringom šećerne repe i blagovremeno signalizirati  momenat za hemijski tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XIX nedelja praćenja

Na teritoriji rada RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada jabuke je utvrđeno da se sorta Zlatni Delišes i sorta Ajdared nalaze u fazi  plodovi dostigli dimenzije 40 mm do plodovi oko polovine krajnje veličine  (BBCH 74 - 75).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared i Zlatni Delišes,  pregledom  50 pseudotecija registrovan je procenat dozrelosti od 100 %.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi  92, a kod sorte Zlatni Delišes 86.

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u usevu kukuruza šećerca

Na teritoriji RC Pančevo, usevi kukuruza šećerca se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze početak odbacivanja polena, do faze vidljiva svila razvoja ploda, BBCH 63-73.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca  registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera)  na listovima na do 2% biljaka.

Pamukova sovica je migratorna štetočina koja dolazi iz mediteranskih krajeva. Izrazito je  polofagna vrsta i pričinjava štete  u usevima kukuruza, paprike, paradajza, soje, suncokreta i dr.

Leptir pamukove sovice je aktivan od maja do oktobra meseca. Ženka polaže jaja na listove i klipove kukuruza. Na listovima polaže jaja na licu i  najčešće pojedinačno ili u grupi od 2-3. Sveže položena jaja su bele boje sa uzdužnim rebrima. U toku embrionalnog razvoja, koje traje od svega par dana do nedelju dana, menjaju boju u žućkastu do braon boje pred piljenje. Nakon piljenja larve počinju da se hrane listovima i plodovima. Najveće štete pravi gusenica svojim ubušivanjem u plodove koji gube tržišnu vrednost i kojim stvara otvore za infekcije patogenima prouzrokovačima truleži.

U cilju zaštite useva od pamukove sovice od velikog značaja su  vizuelni pregledi biljaka i utvrđivanje položenih jaja, kao i praćenje njihovog embrionalnog razvoja. Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku piljenja larvi nekim od registrovanih insekticida.

Rc Pančevo će nastaviti sa praćenjem pojave i razvoja pamukove sovice.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XVIII nedelja praćenja

Na teritoriji rada RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada jabuke je utvrđeno da se sorta Zlatni Delišes i sorta Ajdared nalaze u fazi  plodovi dostigli dimenzije 40 mm (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared I Zlatni Delišes,  pregledom  50 pseudotecija registrovan je procenat dozrelosti od 100 %.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi  58, a kod sorte Zlatni Delišes 52.

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis, XVII nedelja praćenja

Na teritoriji rada RC Pančevo, lokalitet Pančevo i Banatski Brestovac,  vizuelnim pregledom zasada jabuke je utvrđeno da se sorta Zlatni Delišes i sorta Ajdared nalaze u fazi drugo opadanje plodova do faze plodovi dostigli dimenzije 40 mm (BBCH 73-74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.

Kod sorte Ajdared,  pregledom  50 pseudotecija registrovan je procenat dozrelosti od 95.

Kod sorte Zlatni Delišes kod  50 pregledanih pseudotecija registrovan je  procenat dozrelosti od 92,5.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Ajdared iznosi  50, a kod sorte Zlatni Delišes 46.

 

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima