Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Pančevo.
Bolesti u usevu suncokreta

Redovnim monitoringom suncokreta na teritoriji RC Pančevo uočeno je prisustvo simptoma bolesti:

·        crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi)  na do 5 % biljaka i to uglavnom na stablima biljaka na rubnim delovima parcela.

Simptomi crne pegavosti suncokreta ispoljavaju se na lišću, lisnim drškama, stablu i glavicama biljaka. Pegavost prvo počinje da se javlja  na donjem, najstarijem lišću. Ove pege su različitog oblika i veličine, često ograničene nervima lista. Najuočljiviji  i vrlo karakterističan simptom ove bolesti je pegavost na stablu. Na mestu spajanja lisne drške sa stablom javljaju se eliptične ili nepravilnog oblika prilično krupne pege crne boje. Povećanjem broja pega dolazi do njihovog spajanja i u uslovima jačih zaraza ovakve biljke prinudno dozrevaju ili venu i uginjavaju.

·         sivo mrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi)  na stablima,  na do 2% biljaka.

Simptomi sivo mrke pegavosti se uočavaju prvo na donjem lišću i stabljici. Na lišću pege započinju razvoj na vrhu lista i pružaju se uz glavni nerv i obično imaju trouglast izgled. Infekcija se širi preko lisnih drški i na kraju prodire u stablo gde se pojavljuju mrke pege eliptičnog oblika. U okviru pega na stablu tkivo se razmekšava pa se zaražene biljke lako lome, padaju na zemlju i praktično su izgubljene za žetvu.

·        mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi) na listovima na do 15 % biljaka. Simptomi su uočeni uglavnom na starijem lišću.

Simptomi mrke pegavosti se javljaju na svim nadzemnim delovima. Na listovima se javljaju pege koje se spajaju i stvaraju veće nekrotične površine, pa može doći do ranijeg sušenja i opadanja listova.

Osnovni izvor zaraze za sve ove patogene su zaraženi ostaci biljaka na njivi. Toplo vreme pogoduje razvoju parazita, a za ostvarivanje infekcije neophodna je visoka vlažnost vazduha. S obzirom da je ovo leto bilo sušno sa deficitom padavina, nije bilo ni uslova za intezivnije širenje ovih oboljenja.  Gušće sejani usevi  su podložniji napadu pomenutih patogena.

Najznačajnija mera od svih ovih oboljenja je poštovanje  plodoreda (suncokret ne bi trebalo gajiti 4 godine na istoj parceli), setva otpornih hibrida,  uništavanje žetvenih ostataka kao i druge agrotehničke mere: gustina setve, količina unetih hraniva.

Prisustvo Drosophila suzukii u zasadima bresaka

Na teritoriji RC Pančevo, tokom prošle nedelje u lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, koje su postavljene u zasadima bresaka i nektarina, registrovani su prvi ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Štete od ove štetočine nastaju tako što ženke polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja. Ova štetočina je veoma opasna jer  za kratko vreme može da poveća populaciju i izazove ogromne štete u zasadima jagodičastog, bobičastog i koštičavog voća.

Obzirom da su najosetljiviji plodovi u vreme zrenja, proizvođačima kasnih sorti breskaka se preporučuje primena mera kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije ove štetočine i smanjio rizik od nastanka šteta:

·     Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje (mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl) i par kapi deterdzenta), prvenstveno na obodima zasada;

·       Skratiti interval branja plodova;

·       Odstranjivanje zaraženih plodova, kontrola gajbica i druge opreme zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom;

         Uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i i predstavlja mesto njenog umnožavanja; krčenje napuštenih zasada;

·        Hemijske mere kontrole primenom insekticida kao po preporuci.

RC Pančevo će nastaviti sa praćenjem prisustva azijske voćne mušice u usevima i zasadima.

Štetočine u usevu kukuruza

Na teritoriji RC Pančevo, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja, od  fenofaze početka cvetanja (BBCH 51-52) do fenofaze razvića i sazrevanja plodova (BBCH 75-85).

Vizuelnim pregledom  kukuruza šećerca na naličiju listova registrovano je prisustvo položenih jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% biljaka.  U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Obzirom da je prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, a kod kukuruza šećerca i semenskog kukuruza 5%, za sada se ne preporučuju hemijske mere borbe.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i pravovremeno će obavestiti o potrebama sprovođenja hemijskih mera zaštita.

Takođe, na pojedinim parcelama pod kukuruzom, registrovano je prisustvo imaga kukuruzne zlatice ( Diabrotica virgifera).

Kukuruzna zlatica u našim uslovima ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jajeta. Jaja su položena u zemljištu.  Ispiljene larve  prave štete ishranom na korenu, a kasnije se ubušuju u primarni koren. Kao posledica ubušenja larvi, korenov vrat se povija, biljke poležu i dobijaju karakterističan izgled u vidu „guščijeg vrata“. Odrasli insekti se pojavljuju  najčešće u drugoj polovini jula i tokom avgusta. Imago se hrani na listovima, u fazi cvetanja prelazi na metlicu i svilu, a kasnije u pazuh lista ili unutar vrha klipa.

Smanjenje brojnosti i štete od kukuruzne zlatice postiže se primenom agrotehničkih mera, od kojih su najznačajnije plodored, đubrenje, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Vizuelnim pregledom je utvrđeno i prisustvo braon mramoraste stenice na obodima parcela kukuruza ( Halyomorpha halys).  

Ova invazivna stenica je izrazito polifagna vrsta. Štetan stadijum su i larve i imaga koji se hrane sisanjem sokova iz praktično svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi napada su najpre sitni beličasti okrugli ubodi koji mogu prerasti u nekrotične pege.

Kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Tokom sledeće nedelje očekuje nas zaštita kukuruza od najznačajnije štetočine, kukuruznog plamenca, te pri odabiru insekticida treba prednost dati onima koji u sebi imaju aktivnu materiju iz hemijske grupe piretroida (Ampligo 150 ZC - a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) koja će delovati i na braon mramorastu stenicu.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu kukuruza.

Prisustvo dudovca u voćnim zasadima

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom stabala višnje, šljive, kajsije i jabuke registrovani su zapredeni listovi na vrhovima grana od gusenica dudovca (Hyphantria cunea) i to na stablima u okućnicima i na manjim površinama.

Prisutnost dudovca može se prepoznati po paučinastim gnezdima u kojima se nalaze mlade gusenice koje žive zajedno i hrane se lišćem. Najpre skeletiraju lišće, a kasnije ostaju samo lisni nervi.  Odrasle gusenice žive pojedinačno i brste celu lisnu masu.

Hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja ove štetočine preporučuju se ukoliko se registruje veća brojnost guseničnih genzda, a prag štetnosti iznosi od 2 do 5 guseničnih gnezda po stablu, nekim od registrovanih insekticida.

S obzirom da je vizuelnim prergledima registrovano prisustvo pojedinačnih grana sa guseničnim gnezdima (ispod praga štetnosti) preporučuje se mehaničko uklanjanje grana sa zapredenim listovima i njihovo uništavanje.

Dozrelost i  ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis  XIX nedelja- kraj primarnih infekcija!

Na teritoriji RC Pančevo, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fazi prečnik ploda do 40mm (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća, registrovana je ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista  i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% na sorti Ajdared i sorti Zlatni Delišes. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora, čime je završen period primarnih infekcija ovog patogena.

Prisustvo štetočina u usevu šećerne repe

Na teritoriji RC Pančevo šećerna repa se nalazi u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  crne repine vaši (Aphis fabae) na do 5% biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom useva  registrovano je prisustvo i  larvi gama sovice (Autographa gamma) na do 5% biljaka.

Crna repina vaš štete pričinjava sisajući sokove sa svih nadzemnih delova biljke, što dovodi do kovrdžanja listova i njihovog sušenja. Pored direktnih šteta crna repina vaš pričinjava i značajne indirektne štete kao prenosilac fitopatogenih virusa.

Sovica gama i druge lisne sovice u usevu šećerne repe pričinjavaju štete ishranujući se lišćem. Pri jačem napadu može doći do uništenja velike površine lisne mase, pa i do golobrsta.

Pragovi štetnosti za ove štetočine su: prisustvo kolonija crne repine vaši na 10-15% biljaka ili 20% do 25% oštećene lisne površine od larvi lisnih osvica, te se za sada hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

Na terirotiji RC Pančevo, usevi kukuruza se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom merkantilnog i kukuruza šećerca na naličiju listova registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.

U toku je polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca. U ovom momentu proizvođačima se ne preporučuje insekticidni tretman. U narednim danima sa porastom temperature očekuje se intenzivnije polaganje jaja.

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i pravovremeno će obavestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite.

Dozrelost i  ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis  XVIII

Na teritoriji RC Pančevo, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fazi prečnik ploda do 40mm (74 BBCH).

  

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 96,7%, dok je kod sorte Ajdared 94,11%.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Prisustvo žitnih pivaca (Anisoplia sp.)

Na teritoriji RC Pančevo, pšenica se nalazi u fenofazi nalivanje vode, prvo seme je dostiglo polovinu krajnje veličine do rana mlečna zrelost (BBCH 72-73).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, na pojedinim lokalitetima uočena je pojava žitnog pivca (Anisoplia sp.). Veća brojnost ove štetočine je registrovana na obodima parcela, mada je prisustvo štetočina uočeno i u unutrašnjosti useva.

 

Žitni pivci se hrane zrnima pšenice i ječma u fazama mlečne ili mlečno voštane zrelosti. Tokom svoje dopunske ishrane jedan pivac izgriza 9-10 klasova žita.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela. Ukoliko je na parceli dostignut prag štetnosti

(3-5 imaga/m2), preporučuje se insekticidni tretman usmeren na ivične delove polja.

U usevima pšenice nema registrovanih insekticida za suzbijanje žitnog pivca, ali se mogu koristiti insekticidi registrovani za suzbijanje drugih štetočina kao sto su:

Durbin EW (cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha  - karenca 14 dana ili

Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) 0,1 l/ha - karenca 14 dana.

 

Prilikom upotrebe insekticida obavezno voditi računa o njihovoj karenci, zbog  blizine žetve!

Nematode na korenu krastavca u plasteniku

Na teritoriji RC Pančevo, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do faze razvoja ploda  (BBCH 67-75).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo nematoda na korenu krastavca.  Nakon obavljene laboratorijske analize, iz gala na korenu  izdvojene su ženke korenovih galovih nematoda iz roda Meloidogyne.

 

Ova vrsta je veoma česta u stakleničkim objektima, napada velikih broj povrtarskih vrsta (paradajz, krastavac, mrkva, salata, krompir, pasulj, kupus, duvan). Konstatovana je u našoj zemlji u staklenicima i na otvorenom polju na duvanu, paprici i paradajzu. Štete su vrlo značajne i ogledaju se u zaostajanju biljaka u porastu do sušenja delova pa i celih biljaka.

 

U ovom momentu nije moguće sprovesti hemijske mere zaštite niti ublažiti napad jer na osnovu pregleda, koren je jako redukovan sa velikim brojem gala, pa je funkcionalnost korenovog sistema dovedena u pitanje. 

 

 

Mere suzbijanja koje se preporučuju van vegetacije:

 

  • Uklanjanje i uništavanje zaostalog biljnog materijala i korova
  • Fumigacija zemljišta i drugih substrata Basamid granulatom-ekotoksikološki rizik od primene
  • Termička dezinfekcija, pregrejanom vodenom parom na 90-100 0C, zagrejavanje od površine do 50 cm dubine
  • Naglo izlaganje rastresitog susprata niskim temperaturama (pri zimskim mrazevima)
  • Izbor zdravog, nezaraženog sadnog materijala

Mere zaštite koje se preporučuju u vegetaciji:

 

  • Ranija sadnja (na temperaturama 13 0C, sporije razviće nematoda)
  • Primena registrovanih nematocida (u usevu krastavca Velum prime (fluopiram) u količini 0,375-0,625 l/ha zalivanjem - prvi tretman 1-3 dana pre rasađivanja, drugi 15-30 dana nakon rasađivanja)).

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima