Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Plamenjača suncokreta (Plasmopara helianthi)

Na teritoriji RC Pančevo  usevi suncokreta se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do početka izduživanja stabljike (BBCH 18 – 30).

 

Vizuelnim pregledom useva, kod određenih hibrida,  registrovano je prisustvo simptoma plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi). Nestabilno vreme praćeno učestalim padavinama i visoka relativna vlažnost vazduha sa porastom temperature, stvaraju povoljne uslove za razvoj i širenje ovog patogena. Prisutni simptomi su posledica primarnih infekcija.

 

 

Nakon registrovanja simptoma plamenjače, u cilju sprečavanja daljeg širenja,  preporučuju se mehaničke mere koje podrazumevaju uklanjanje zaraženih i samoniklih biljaka suncokreta sa parcele. Hemijske mere zaštite mogu da se sprovedu primenom fungicida Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa (metalaksil-M + mankozeb) u količini 2,5 kg/ha.

Ključna mera u kontroli plamenjače suncokreta je pravilan plodored o čemu je RC Pančevo informisalo proizvođače pre setve suncokreta u preporuci od 13.3.2020.

Zravstveno stanje suncokreta

Na teritoriji RC Pančevo u toku je žetva suncokreta.

 

Vizuelnim pregledom useva suncokreta registruju se simptomi prouzrokovača bele truleži suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum).

 

 

Velika slika

 

Simptomi su registrovani na stabljikama i glavama, a procenat zaraženih biljaka je različit kod različitih hibrida:

·       Kod ranih hibrida registrovan je najveći procenat zaraženih biljaka i kreće se do 20.

·       Kod srednje ranih hibrida procenat zaraženih biljaka se kreće do 8.

·       Kod srednje kasnih hibrida simptomi bele truleži suncokreta registrovani su na do 6% biljaka.

 

Na zdravstveno stanje sunokreta, u ovoj vegetacionoj sezoni, veliki uticaj imale su padavine u osetljivim fazama razvoja suncokreta, od butonizacije do faze cvetanja.

 

Najvažniji način suzbijanja prouzrokovača bele truleži suncokreta je plodored. Ukoliko je moguće, suncokret ne bi trebalo sejati na istu parcelu, kao ni biljne kulture kao što su soja, uljana repica, lucerka ili grašak  u vremenskom razmaku od 5 do 6 godina. U ostale mere kontrole ovog patogena, pored plodoreda, važne su i druge agrotehničke mere kao što su rok setve, gustina setve, đubrenje, setva zdravog semena i manje osetljivih hibrida, desikacija biljaka i smanjenje vegetacije i dr.

Bela trulež suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum)

Na teritoriji RC Pančevo žetva suncokreta još uvek traje.

Obilaskom i vizuelnim pregledima useva suncokreta registrovani su simptomi prouzrokovača bele truleži suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum).

 

Bela trulež se javlja u nekoliko formi na suncokretu:

 

Stabljična forma bele truleži počinje infekcijama na lišću odakle se zaraza širi na lisne drške i stablo na kome se javljaju nekrotične pege. Ako su uslovi za razvoj patogena povoljni, formira se beličasta micelija i sklerocije na stablu.

 

 

Forma bele truleži na glavici koja se javlja od kraja cvetanja  izaziva najveće štete. Na donjoj strani glave najpre se javljaju mrke, ugnute, a kasnije i nekrotične pege, a zahvaćeno tkivo se razmekšava i truli. Između semenki se obrazuje bela micelija u okviru koje se, kasnije, formiraju sklerocije. One se ponekad obrazuju i u samom semenu koje ima neprijatan miris i gorak ukus.

 

 

Sklerocije predstavljaju osnovni izvor zaraze i mogu održati vitalnost duži niz godina. 

 

Najvažniji način suzbijanja ovog patogena je plodored. Ukoliko je moguće, suncokret ne bi trebalo sejati na istu parcelu, kao ni osetljive kulture kao što su soja ili uljana repica  5-6 godina. Takođe, za setvu treba koristiti zdravo seme i otporne hibride suncokreta.

Pojava bele truleži na suncokretu

Na teritoriji RC Pančevo uočeno je prisustvo simptoma bele truleži  suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum) na prizemnom delu stabla blizu korena (slika).

Slika: Simptom bolesti na prizmnom delu stabla

Bela trulež se javlja u nekoliko formi ali najveće štete izaziva forma na glavici koja se javlja krajem cvetanja pa nadalje. Na donjoj strani glave javljaju se prvo vlažne, utonule pege koje kasnije nekrotiraju, a zahvaćeno tkivo se razmekšava i truli. Između semenki se obrazuje micelija bele boje u okviru koje se kasnije formiraju sklerocije, koje se ponekad obrazuju i u semenu pa ono ima neprijatan miris i gorak ukus.

Suzbijanje:

Najvažniji način suzbijanja je plodored. Posle jake zaraze ovim patogenom, ukoliko je moguće suncokret ne bi trebalo da se seje na istoj parceli 5-6 godina. Treba voditi računa i o prostornoj izolaciji jer se askospore prenose vetrom na veća rastojanja. Koristiti zdravo seme, kvalitetno dezinfikovano. Upotreba fungicida pomaže u određenoj meri ali ne dovoljno.

Jedna od dobrih mera je desikacija suncokreta i time se skrati vegetacija, tako što se ranije pokosi usev i u određenoj meri  se izbegne napad parazita i njegovo destruktivno dejstvo.

Bela trulež suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum)

S obzirom na vremenske prilike, žetva suncokreta na teritoriji RC Pančevo još uvek traje.

 

Obilaskom i vizuelnim pregledima useva suncokreta registrovali smo simptome Sclerotinia sclerotiorum, prouzrokovača bele truleži suncokreta.

 

Bela trulež se javlja u nekoliko formi na suncokretu. Korenska forma bele truleži se javlja obično u vreme butonizacije pa nadalje. Manifestuje se svenjavanjem lišća, venjenjem biljke, a na korenu se pored nekroza ponekad,javi i snežno bela micelija. Kasnije se u okviru micelije obrazuju krupne sklerocije.

 

Stabljična forma bele truleži počinje infekcijama na lišću odakle se zaraza širi na lisne drške i stablo na kome se javljaju nekrotične pege. Ako su uslovi za razvoj patogena povoljni, formira se beličasta micelija i sklerocije na stablu (slika 1).

 

Slika 1: Beličasta micelija na stablu

 

 

Najveće štete izaziva forma bele truleži na glavici koja se javlja krajem cvetanja pa nadalje. Na donjoj strani glave najpre se javljaju mrke, ugnute, a kasnije nekrotične pege, a zahvaćeno tkivo se razmekšava i truli. Između semenki se obrazuje bela micelija u okviru koje se, kasnije, formiraju sklerocije (slika 2, 3). One se ponekad obrazuju i u samom semenu koje ima neprijatan miris i gorak ukus.

 

Slika 2: Sklerocije unutar glavice suncokreta

 

 

Slika 3: Trulo i razmekšano tkivo glavice suncokreta

 

 

Sklerocije predstavljaju osnovni izvor zaraze i mogu održati vitalnost duži niz godina. Osnovni uslov za infekciju je visoka relativna vlažnost vazduha i zemljišta. Česte kiše i prohladno vreme u prvom delu vegetacije pogodovali su razvoju ovog patogena.

 

Najvažniji način suzbijanja ovog patogena je plodored. Ukoliko je moguće, suncokret ne bi trebalo sejati na istu parcelu, ili nakon osetljive kulture koja je bila jako zaražena S. sclerotiorum nakon 5-6 godina.

Takođe, za setvu treba koristiti zdravo seme i otporne hibride suncokreta.