Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Usevi ili zasadi
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo izvršen je vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu, radi utvrđivanja prisustva simptoma od fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium i prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera).

 

Pregledom je obuhvaćeno 20 različitih hibrida kukuruza na lokalitetima: Pančevo, Banatsko Novo Selo, Kačarevo, Glogonj, Dolovo, Crepaja i Glogonj.

 

Oštećenja od insekata registrovana su na 50 do 70% klipova, dok su kombinovana oštećenja  (insekti i gljive iz roda Fusarium) prisutna na 7 do 12% klipova.

 

 

 

Registrvano je i prisustvo oštećenja klipova od gljiva iz rodova  Penicillium, Aspergillus i Cladosporium na do 2% klipova.

Monitoring kukuruza pred berbu

Na teritoriji RC Pančevo, izvršen je vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu, radi utvrđivanja prisustva simptoma od fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium i prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera).

 

Pregledom je obuhvaćeno 20 različitih hibrida kukuruza na lokalitetima Starčevo, Omoljica, Dolovo, Banatsko Novo Selo, Vladimirovac, Kačarevo, Crepaja i Glogonj.

Oštećenja od insekata registrovana su na 11 do 82% klipova, dok su kombinovana oštećenja  (insekti i gljive iz roda Fusarium) prisutna na 12 do 54% klipova.

 

Registrvano je i prisustvo oštećenja klipova od gljiva iz roda  Penicillium, Aspergillus i Cladosporium na 2 do 4% klipova.

Crvenilo kukuruza

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo simptoma crvenila.

Prouzrokovač simptoma crvenila kukuruza je Stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Raptelus panzeri. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se ishranjuju na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i odlaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza. Nakon piljenja, larve počinju da se hrane korenom kukuruza, a ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve neometano nastavljaju razvoj.

Prvi simptomi crvenila su najčešće uska crvena ili žuta linija na središnjim listovima biljke na glavnom nervu , a kasnije dolazi do pojave crvenila na čitavom listu i stabljici biljke.

Na samom klipu kukuruza dolazi do različitih deformacija i poremećaja u sazrevanju. Klipovi su slabije razvijeni, gumasti, nedovljno naliveni. U zavisnosti od vremena infekcije, dobijeni klipovi najčešće nisu za dalju upotrebu, jer ih veoma brzo napadaju razni saprofiti i gube svaku upotrebnu vrednost.

Plodored je jedna od  mera u cilju suzbijanja ove bolesti,  jer se izbegavanjem setve pšenice na parcele na kojima je predusev kukuruz onemogućava dalji razvoj cikade, a samim tim i mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

Štetočine u usevu kukuruza

Na teritoriji RC Pančevo usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve  nalaze u fenofazi od pocetka rasta stabljike  do fenofaze početak pojave metlice, BBCH 30-51.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri. koja je  vektor Stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza .

 

U toku avgusta, ova štetočina polaze jaja na koren kukuruza gde se ispiljene larve hrane.

Setvom pšenice nakon kukuruza, štetočina nastavlja neometano da se razvija.

Osnovna mera borbe je pravilan plodored. Ne preporučuje se setva pšenice nakon kukuruza.

Jedna od mera borbe je i suzbijanje korova u i oko parcela.

Hemijski tretmani se ne preporučuju.

 

U usevima gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite, registrujemo   oštećenja od prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

RC Pančevo nastavlja sa prećenjem štetočina u kukuruzu.

Prva jajna legla kukuruznog plamenca

Na terenu RCPancevo, usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve nalaze u fenofazi 9 i više formiranih listova (BBCH 19).

 

Jajno leglo kukuruznog plamenca

 

Na svetlosnim lampama se beleže visoki ulovi kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  a vizuelnim pregledom useva kukuruza, registrovana su sveže položena jajna legla na 1% biljaka.

Proizvođačima kukuruza se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala.

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka sa položenim jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca.

Insekticidni tretman se u ovom momentu ne preporučuje, s obzirom da je ovo sam početak polaganja jaja.

RCPančevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera)

Na području rada RC Pančevo kukuruz se nalazi u fazi cvetanja, BBCH 61-vidljivi končići svile.

Vizuelnim pregledom kukuruza, na pojedinim parcelama, registrovani su simptomi oštećenja od larvi kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera). Procenat biljaka sa simptomima kreće se do 20%.

Štete od kukuruzne zlatice

U toku je intenzivan let imaga kukuruzne zlatice  koji se sada hrani svilom kukuruza.

S obzirom da se larve hrane korenom kukuruza, osnovna mera suzbijanja ove štetočine jeste plodored. Kukuruz se ne sme gajiti u monokulturi.

Stanje u makroogledu kukuruza na području RC Pančevo

Na području RC Pančevo, u proteklom periodu obavljen je vizuelni pregled hibrida kukuruza, različitih grupa zrenja, u cilju utvrđivanja prisustva štetnih organizama (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)  i simptoma gljiva iz rodova Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp. i Cladosporium spp. na kukuruzu. Svi hibridi bili su pod uticajem istih klimatskih uslova i agrotehnike:

·         Predusev: šećerna repa

·         Osnovno đubrenje: 300 kg/ha 15:15:15 NPK, 10.11.2015.

·         Predsetveno đubrenje: 280 kg/ha UREA, 19.03.2016.

·         Datum setve: 13.04.2016.

·         Gustina setve: prema preporuci predstavnika kompanija

·         Zaštita od korova: Banvel 0,7 l/ha, 10.05.2016; Skaut 0,25 l/ha + Terbis 1 l/ha + Talisman 1 l/ha, 22.05.2016; Skaut 0,18 l/ha + Terbis 0,5 l/ha + Motivell OD 0,6 l/ha

Pregledano je po 100 klipova od 96 hibrida različitih grupa zrenja, a rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Tabela 1: Rezultati pregleda makroogleda PSS ”Institut Tamiš”

Redni broj

Kompanija/hibrid

Datum

BPK

BS

I

A

F

P

C

1.        

NS seme NS 3022

9/13/2016

100

23

74

0

34

4

1

2.        

NS seme/ NS 4001

9/13/2016

100

25

73

1

36

10

4

3.        

NS seme/ NS 4023

9/13/2016

100

48

52

9

10

0

0

4.        

NS seme/ NS 4030

9/13/2016

100

15

66

1

56

6

2

5.        

NS seme/ NS 4051

9/13/2016

100

30

70

8

6

0

0

6.        

NS seme/ NS 5051

9/13/2016

100

16

79

1

54

8

1

7.        

NS seme/ NS 5052

9/13/2016

100

35

65

3

3

0

0

8.        

NS seme/ NS 5083

9/13/2016

100

24

67

3

43

7

2

9.        

NS seme/ NS 5211

9/13/2016

100

44

56

4

7

0

0

10.     

NS seme/ NS 6010

9/13/2016

100

32

66

0

27

1

1

11.     

NS seme/ NS 6030

9/13/2016

100

48

49

4

12

0

0

12.     

NS seme/ NS 6102

9/13/2016

100

15

79

1

31

7

0

13.     

NS seme/ NS 6140

9/13/2016

100

35

63

3

5

0

0

14.    

NS seme/ NS 7020

9/13/2016

100

5

92

3

53

3

2

15.     

Maisadour/ MAS 56.A

9/13/2016

100

38

61

0

39

1

3

16.    

Zemun polje/ ZP 341

9/13/2016

100

74

25

3

3

0

0

17.     

Zemun polje/ ZP 366

9/14/2016

100

36

61

2

4

0

0

18.     

Zemun polje/ ZP 388

9/14/2016

100

43

53

2

6

0

1

19.     

Zemun polje/ ZP 427

9/14/2016

100

25

74

1

12

0

1

20.     

Zemun polje/ ZP 434

9/14/2016

100

28

71

6

17

0

1

21.     

Zemun polje/ ZP 548

9/14/2016

100

29

69

3

16

0

0

22.     

Zemun polje/ ZP 555

9/14/2016

100

21

77

6

15

0

0

23.     

Zemun polje/ ZP 560

9/14/2016

100

23

77

4

14

0

0

24.     

Zemun polje/ ZP 600

9/14/2016

100

11

87

14

41

0

1

25.     

Zemun polje/ ZP 606

9/14/2016

100

31

68

9

18

0

0

26.    

Zemun polje/ ZP 666

9/14/2016

100

5

92

6

23

2

0

27.     

Limagrain/ LG 30.389

9/14/2016

100

18

76

1

17

0

1

28.     

Limagrain/ LG 30.491

9/14/2016

100

31

69

1

16

0

1

29.     

Limagrain/ LG 30.550

9/14/2016

100

21

75

0

22

1

1

30.     

Limagrain/ Janett

9/14/2016

100

19

81

10

22

0

1

31.     

Agrimatko/ Rulexx

9/14/2016

100

2

97

2

39

0

0

32.     

Agrimatko/ Axxo

9/14/2016

100

43

57

1

15

0

0

33.    

Agrimatko/ Futurixx

9/14/2016

100

9

90

2

23

0

4

34.     

Agrimatko/ Pixxtol

9/14/2016

100

13

87

5

20

0

0

35.     

Agris/ AGS 4

9/14/2016

100

25

68

0

14

0

0

36.     

Agris/ AGS 500

9/14/2016

100

25

75

10

17

0

0

37.     

Agris/ AGS 730

9/14/2016

100

10

84

11

52

0

0

38.     

Agris/ AGS 83

9/14/2016

100

30

70

6

27

0

0

39.    

Euralis/ Sensor

9/14/2016

100

7

88

1

33

0

2

40.     

Euralis/ Antalya

9/14/2016

100

21

79

8

13

0

0

41.     

Euralis/ Zlatan

9/14/2016

100

21

79

1

21

0

0

42.     

Caussade/ Trilogi

9/14/2016

100

20

80

4

15

0

0

43.     

Caussade/ Basmati CS

9/14/2016

100

17

83

7

22

4

3

44.     

Caussade/ Loubazi

9/14/2016

100

14

85

7

14

0

0

45.     

Caussade/ Portile

9/16/2016

100

28

72

2

45

2

0

46.     

Caussade/ Infini CS

9/16/2016

100

44

56

2

14

2

0

47.     

Caussade/ Pincki CS

9/16/2016

100

12

86

1

40

6

4

48.     

AS hibridi/ AS 334

9/16/2015

100

14

79

0

60

9

4

49.     

AS hibridi/ AS 54

9/16/2016

100

42

57

0

6

2

0

50.     

AS hibridi/ AS 534

9/16/2016

100

37

60

2

27

3

0

51.     

AS hibridi/ AS 507

9/16/2016

100

25

70

0

35

1

2

52.     

As hibridi/ AS 603

9/16/2016

100

22

75

0

49

3

6

53.     

AS hibridi/ AS 72

9/16/2016

100

21

79

1

25

3

0

54.    

AS hibridi/ NVP 1452

9/16/2016

100

5

95

6

13

12

0

55.     

AS hibridi/ AS 5M43

9/16/2016

100

28

67

0

45

11

5

56.     

AS hibridi/ AS 6E02

9/16/2016

100

22

70

0

32

0

2

57.     

Pioneer/ PO 023

9/16/2016

100

21

79

2

16

5

0

58.     

Pioneer/ PO 412

9/16/2016

100

20

68

0

54

4

2

59.     

Pioneer/ PO 725

9/16/2016

100

17

82

5

44

16

3

60.     

Pioneer/ P 1241

9/16/2016

100

24

76

3

15

4

0

61.     

Pioneer/ P 9911

9/16/2016

100

32

67

1

27

2

0

62.     

Institut Osijek/ OS 398

9/16/2016

100

23

72

0

37

1

0

63.     

Institut Osijek/ Drava 404

9/16/2016

100

44

56

0

12

3

0

64.    

Institut Osijek/ OSSK 515

9/16/2016

100

8

90

0

26

8

6

65.     

Institut Osijek/ OS 602

9/16/2016

100

34

66

0

12

2

0

66.     

Raiffeisen/ Cadixxio

9/16/2016

100

26

73

0

26

4

1

67.     

Raiffeisen/ Leonidas

9/16/2016

100

19

82

1

19

4

0

68.     

Raiffeisen/ Gasti CS

9/16/2016

100

22

76

0

30

1

10

69.     

Raiffeisen/ RWGK 1204

9/16/2016

100

12

85

1

41

2

9

70.     

Raiffeisen/ RWGK 1304

9/16/2016

100

37

63

1

6

0

1

71.     

Raiffeisen/ Lexxtour

9/16/2016

100

18

82

1

29

1

0

72.     

Raiffeisen/ Axxys

9/16/2016

100

18

73

5

55

1

10

73.     

Raiffeisen/ Chapaly

9/16/2016

100

19

72

0

44

1

12

74.     

Raiffeisen/ Intio

9/16/2016

100

13

87

2

27

4

0

75.    

Raiffeisen/ LG 35.62

9/16/2016

100

56

43

1

11

1

1

76.     

Raiffeisen/ Trilogi CS

9/16/2016

100

46

54

2

11

4

0

77.     

Raiffeisen/ Akinom

9/16/2016

100

18

75

0

41

2

2

78.     

Raiffeisen/ Ulyxxe

9/16/2016

100

12

84

0

38

2

6

79.    

KWS/ KWS 2370

9/16/2016

100

73

26

0

6

2

7

80.    

KWS/ Kamparis

9/16/2016

100

61

36

0

18

0

3

81.     

KWS/ KWS 3381

9/16/2016

100

48

52

1

14

3

0

82.     

KWS/ KWS 4484

9/16/2016

100

30

59

0

34

2

4

83.     

KWS/ Kirghis

9/16/2016

100

32

68

1

11

2

0

84.     

KWS/ Konfites

9/16/2016

100

26

74

0

19

2

0

85.     

KWS/ Balasko

9/16/2016

100

16

81

1

62

3

5

86.     

KWS/ Kolumbaris

9/16/2016

100

50

47

0

28

0

7

87.     

KWS/ Kathedralis

9/16/2016

100

18

65

0

51

2

4

88.     

KWS/ Kalimnos

9/16/2016

100

22

76

0

10

3

2

89.     

KWS/ Kerbanis

9/16/2016

100

34

61

1

14

2

0

90.     

KWS/ KWS 5050

9/16/2016

100

24

24

0

66

4

0

91.     

KWS/ Mikado

9/16/2016

100

44

43

1

32

0

0

92.     

KWS/ Kontigos

9/16/2016

100

22

76

0

25

2

0

93.     

KWS/ Korimbos

9/16/2016

100

24

72

0

42

2

0

94.     

KWS/ Konsens

9/16/2016

100

25

70

0

30

0

1

95.     

KWS/ Kermess

9/16/2016

100

39

60

0

29

1

0

96.     

KWS/ Kopias

9/16/2016

100

52

43

0

29

1

0

 

U najvećoj meri su evidentirana oštećenja samo od insekata, kao i kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp. U nešto značajnijoj meri je registrovano prisustvo Aspergillus spp., uglavnom u kombinaciji sa  oštećenjima od insekata i Fusarium spp. Prisustvo patogena Penicillium spp. i Cladosporium spp. ustanovljeno je na vrlo malom broju klipova.

Monitoring kukuruza pred bebru

Na teritoriji RC Pančevo, izvršen je vizuelni pregled merkantilnog kukuruza, radi utvrđivanja prisustva simptoma od fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp. i prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis, Helicoverpa armigera).

 

Tabela 1: Rezultati pregleda ranih i kasnih hibrida kukuruza na teritoriji RC Pančevo

 

·         BPK - broj pregledanih klipova

·         BS - broj klipova bez simptoma

·         I -  broj klipova sa oštećenjima od  insekata

·         F - broj klipova samo sa simptomima Fusarium

·         A - broj klipova samo sa simptomima Aspergillus

·         P - broj klipova samo sa simptomima Penicillium

·        IF - broj klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium

·        IA - broj klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima Aspergillus

·        IC - broj kipova sa oštećenjima od insekata i simptomima Cladosporium

·        FC - broj klipova sa simptomima Fusarium i Cladosporium

·        IP - broj klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima Penicillium

·        IFA - broj klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium, Aspergillus

·        IFP - broj klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium, Penicillium

·        IFC - broj klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium, Cladosporium

·        IFPC - broj klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium, Penicillium i Cladosporium

 

Vizuelni pregledi klipova (100 klipova po hibridu) izvršeni su na više punktova RC Pančevo, pri čemu su u najvećem procentu evidentirana oštećenja od insekata (21-62%), kao i kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp. (2-24%). Na vrlo malom broju klipova ustanovljeno je prisustvo patogena Penicillium spp., Aspergillus spp. i Cladosporium spp.

Slika 1: Kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp.

Slika 2: Kombinovana oštećenja od insekata I Penicillium spp.

Stanje u usevima kukuruza

Na teritoriji RC Pančevo, 06.08. i 10.08.2016. godine, obavljen je vizuelni pregled kukuruza u cilju utvrđivanja prisustva jajnih legla i oštećenja od kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i simptoma gljiva iz rodova Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp. i Cladosporium spp. na kukuruzu.

Pregledano je po 100 klipova od 4 hibrida različitih grupa zrenja, a rezultati pregleda prikazani su u tabeli 1.

 

Tabela 1:

 

Hibrid

Klipovi bez simptoma

% oštećenja od O. nubilalis

% oštećenja od H. armigera

% klipova sa Fusarium spp.

% oštećenja od insekata i Fusarium spp.

% oštećenja od insekata, Fus. i Penicillium spp.

06.08.

10.08.

06.08.

10.08.

06.08.

10.08.

06.08.

10.08.

06.08.

10.08.

06.08.

10.08.

ZP 388

84

81

10

11

0

0

2

2

4

6

-

-

P 9911

76

56

16

31

0

0

6

6

2

6

-

1

PO 412

90

70

6

18

0

2

4

4

-

6

-

-

Konsens

89

81

7

14

0

1

2

2

2

2

-

-

 

Tokom pregleda registrovana su oštećenja od kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), pamukove sovice (Helicoverpa armigera), simptomi  Fusarium spp., kombinovana oštećenja od insekata, rodova Fusarium spp. i Penicillium spp., dok prisustvo gljiva iz rodova Aspergillus spp. i  Cladosporium spp. nije registrovano.

Slika 1: Klipovi sa simptomima Fusarium spp.

Slika 2: Kombinovana oštećenja od insekata, Fusarium spp. i Penicillium spp.

Slika 3: Oštećenja od pamukove sovice, Helicoverpa armigera

Slika 4: Oštećenja od kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis

Takođe su registrovana sveža i jajna legla pred piljenjem kao i parazitirana jajna legla koja se uglavnom nalaze na listu iznad ili listu ispod klipa kukuruza (tabela 2).

Tabela 2:

Hibrid

FAO grupa

% biljaka sa vitalnim jajnim leglima

% biljaka sa parazitiranim jajnim leglima

% biljaka sa lutkama

06.08.

10.08.

06.08.

10.08.

06.08.

10.08.

ZP 388

300

1

-

-

2

-

-

P 9911

410

3

1

1

3

1

-

PO 412

530

3

2

2

5

1

3

Konsens

600

2

-

1

3

-

1

 

Slika 5: Novopoloženo jajno leglo

Slika 6: Parazitirano jajno leglo

Izvrešen je pregled i kukuruza šećerca i registovano je prisustvo svežih i žutih jajnih legla na 11% biljaka.

Proizvođačima postrnog kukuruza šećerca preporučuje se pregled useva na prisustvo novopoloženih jajnih legla kukuruznog plamenca. Ukoliko se na 5% pregledanih biljaka registruju jajna legla, preporučuje se primena insekticida. Imajući u vidu da se u usevu registruje prisustvo parazitne osice (Trichogramma spp.) i parazitiranih jajnih legala preporučuje se primena insekticida Coragen 20 SC (a. m. hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha.

 

Zdrastveno stanje u makroogledu kukuruza RC Pančevo

Na teritoriji RC Pančevo, 16.09. i 17.09.2015. godine, obavljen je vizuelni pregled hibrida kukuruza u makroogledu. Pregled je izvršen u cilju utvrđivanja prisustva štetnih organizama (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera) i simptoma gljiva iz rodova Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp. i Cladosporium spp. na kukuruzu. Svi hibridi bili su pod uticajem istih klimatskih uslova i agrotehnike.

Pregledano je po 100 klipova od 109 hibrida različitih grupa zrenja, a rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Redni broj

Hibrid

Grupa zrenja

BPK

BS

I

I_F

F

A

I_A

I_F_A

I_C_A

F_A

P

I_P

I_F_P

I_A_P

F_P

I_F_P_C

I_F_P_A

C

I_C

I_F_C

KWS 2370

200

100

64

8

15

3

1

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

1

2

3

Krabas

300

100

55

24

11

1

2

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

Kamparis

370

100

38

22

14

1

1

10

3

1

0

0

0

1

2

0

0

1

1

4

1

KWS 3381

390

100

42

15

15

2

1

7

3

1

0

0

1

5

0

0

0

0

1

3

4

Konfites

430

100

45

15

11

4

1

10

7

0

0

0

2

0

1

0

0

0

1

1

2

Balasko

440

100

50

17

7

1

1

11

3

2

0

0

2

1

0

0

0

0

0

2

3

Krebs

450

100

56

23

7

1

2

1

2

0

0

0

1

2

0

0

0

0

3

1

1

Kolumbaris

460

100

50

21

15

0

1

4

3

0

0

1

2

0

0

0

0

0

1

0

2

Kalimnos

470

100

52

18

12

2

1

4

8

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Kitty

490

100

56

16

6

1

2

13

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kerbanis

540

100

68

9

4

3

4

3

0

2

3

0

0

0

0

2

0

0

1

1

0

KWS 5050

550

100

67

13

6

5

4

2

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Mikado

550

100

66

6

6

5

1

4

2

3

4

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

Korimbos

600

100

59

12

13

0

1

2

8

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

2

Konsens

600

100

58

3

16

2

2

4

6

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

6

Kermess

600

100

30

15

33

0

3

3

12

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

Kopias

700

100

54

9

22

3

1

2

5

0

1

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

Karnevalis

200

100

42

14

29

4

1

2

3

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

0

0

Kodeks

300

100

50

20

18

6

0

2

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Kallistos

300

100

53

18

16

2

1

2

3

0

0

0

2

2

1

0

0

0

0

0

0

Kirghis

400

100

65

19

5

0

2

7

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Kenobis

400

100

72

10

10

2

1

3

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

KWS 4482

400

100

48

14

16

0

1

11

8

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

KWS 4484

400

100

51

16

19

2

0

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Kontigos

600

100

60

5

17

3

1

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

NS 3022

300

100

66

8

17

2

1

3

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

NS 4023

400

100

63

12

23

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NS 4030

400

100

80

5

5

0

0

3

5

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NS 4051

400

100

66

23

7

3

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

NS 5051

500

100

66

9

10

2

1

2

6

0

1

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

NS 5052

500

100

61

21

6

3

2

3

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

NS 5083

500

100

56

13

16

2

2

2

7

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

NS 6030

600

100

63

10

7

2

3

9

5

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

NS 6102

600

100

62

18

3

0

6

3

3

0

0

0

3

1

1

0

0

0

0

0

0

NS 6140

600

100

62

10

15

2

1

5

3

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

NS 7020

600

100

66

11

6

0

4

5

4

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

ZP 341

300

100

67

14

8

1

2

4

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

ZP 366

300

100

82

9

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZP 388

300

100

74

14

2

0

2

3

1

0

0

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

ZP 427

400

100

62

22

5

2

1

2

3

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

ZP 434

400

100

61

20

3

1

0

8

3

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

ZP 555

500

100

53

14

8

1

3

6

11

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

ZP 560

500

100

59

20

9

0

3

5

0

0

1

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

ZP 600

600

100

57

14

13

1

2

7

3

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

ZP 606

600

100

53

14

8

3

1

6

5

0

2

0

4

3

0

0

0

1

0

0

1

ZP 666

600

100

57

26

7

0

1

5

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Axxys

310

100

45

25

23

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Midixx

380

100

51

28

4

2

2

9

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Ulyxxe

450

100

52

18

6

1

1

8

6

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

2

0

Cadixxio

480

100

59

25

6

0

3

2

1

0

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

Gasti CS

530

100

43

19

19

1

0

4

6

0

3

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

LG 35.62

570

100

55

16

12

1

0

2

4

0

0

0

3

6

0

0

0

1

0

0

0

Coroixxo

600

100

51

22

15

1

0

4

1

0

0

0

2

3

1

0

0

0

0

0

0

Lxxtour

600

100

39

35

15

0

0

1

3

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

3

1

Exxplicit

600

100

39

28

17

6

1

4

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

1

0

Ionexxo

600

100

42

18

26

4

2

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Isia

500

100

68

20

10

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Acimill

420

100

58

16

10

2

1

6

5

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Chapazu

350

100

42

15

27

3

1

9

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Intio

300

100

55

18

9

0

2

9

3

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

Portile

380

100

41

19

19

4

4

6

4

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

P 0023

410

100

53

25

14

0

0

4

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

P 0412

530

100

55

23

8

2

4

3

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

1

0

P 0216

510

100

58

18

14

2

0

0

3

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

1

P 0725

630

100

61

23

9

0

1

2

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

P 1114

660

100

68

16

11

1

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

P 0865

600

100

51

27

12

1

2

3

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

AGS 4

400

100

69

14

5

1

1

6

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

0

0

0

AGS 500

500

100

49

25

6

0

1

7

7

0

1

0

0

2

0

0

0

1

1

0

0

AGS 730

700

100

51

13

10

5

1

2

12

0

4

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

AGS 83

700

100

72

12

4

1