Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od 2 do 4 razvijena  lista (BBCH 12-14 ).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti – rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnie žita (Erisyphae gramminis). Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae), kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Niš usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze  nicanja do razvijena 1-4 lista (BBCH 09-14 ).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo cikada (Cicadellidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano u vrlo niskom intenzitetu napada, na do 3% biljaka.

Takođe,  pregledom useva pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara (Apodemus sylvaticus - poljski miš i Microtus arvalis - poljska voluharica).

RC Niš nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

 

Truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena) u zasadima jabuka

Na području delovanja RC Niš, u pojedinim zasadima jabuka gde nisu adekvatno sprovedene mere zaštite, registrovani su plodovi sa simptomima truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena).

velika slika

Trulež plodova je veoma značajna jer se razvija kako u voćnjacima tako i u skladištima. Ovaj patogen prezimljava u mumificiranim plodovima koji nisu uklonjeni sa grana ili padnu na zemlju. U proleće na mumificiranim plodovima se formiraju plodonosna tela gljive koja služe za dalje širenje infekcije. Pomoću vetra ili kiše, spore se prenose na mlade i zrele plodove.

U cilju zaštite jabuke od ovih patogena veoma su važne preventivne mere kao što su:

  • sakupljanje i uništavanje zaraženih plodova,
  • rezidba i uklanjanje suvih grana, kao i njihovo iznošenje i uništavanje,
  • suzbijanje insekata radi sprečavanja oštećenja.

Hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu fungicida u fazama sazrevanja plodova, kada su oni i najosteljiviji na infekcije pomenutim patogenom, kao i jesenji tretman preparatima na bazi bakra, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, a koji ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena (vidi link).

Stanje u zasadima kupina

Na području delovanja RC Niš, u pojedinim zasadima kupina, registrovana su zadebljanja u vidu bradavičastih ispupčenja na izdancima u kojima je  uočeno prisustvo larvi malinine muve galice (Lasioptera rubi).

velika slika

Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje. Najveće štete pričinjavaju larve na mladim izdancima, a manje štete pričinjava i odrastao insekt jer se hrani lišćem. Ženke polažu jaja na mladim izdancima. Iz jaja se razvijaju larve koje se ubušuju pod koru izdanaka, gde nastaju zadebljanja i dolazi do sušenja i lomljenja izdanaka.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je uklanjanje obolelih izdanaka i njihovo spaljivanje i krčenje i uništavanje divlje kupine u blizini zasada.

Takođe, pored simtoma ove štetočine, registrovano je i prisustvo simptoma žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis).

velika slika

Žuta rđa је veoma rasprostranjeno oboljenje kupine. Simptomi se uočavaju na svim nadzemnim delovima biljke, a najuočljiviji su na izdancima i naličju lista. Patogen prezimljava u zaraženim izdancima ili u opalom lišću.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je orezivanje i spaljivanje obolelih izdanaka i sakupljanje i zaoravanje obolelog lišća. Od hemijskih mera zaštite, u ovom periodu, preporučuje se primena preparata na bazi bakra (vidi preporuku).

Mere kontrole krompirovog moljca na parcelama gde se vadi krompir

Na području delovanja RC Niš većina površina pod krompirom je povađena dok je na manjem broju parcela u toku vađenje krtola krompira.

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u useve krompira, registruju se visoke brojnosti imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).  Na parcelama gde još uvek nije povađen krompir postoji rizik od nastanka šteta koje pričinjavaju larve ove štetočine ubušujući se u krtolu u kojoj prave hodnike ispod pokožice. Ukoliko se infestirane krtole unesu u skladište ili se dozvoli ulazak leptira u skladišta, krompirov moljac pri povoljnoj temperaturi (>9 °C) nastavlja razviće u skladištu razvijajući još 2 do 3 generacije. Oštećene krtole tokom čuvanja trule i gube tržišnu vrednost.

Preporuke proizvođačima u  cilju zaštite krompira od krompirovog moljca kod useva gde je u toku vađenje krtola:

-          vađenje krompira u što kraćem roku,

-          ne ostavljati krtole preko noći na parcelama ili dvorištima već odmah nakon vađenja transportovati do skladišta u kojima je kontrolisana temperatura,

-          na otvorima skladišta postaviti guste mreže kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj ove štetočine,

-          postavljanje feromonskih klopki u skladište radi daljeg monitoringa prisustva moljca u zatvorenim objektima.

skladištenje krtola krompira u kontrolisanim uslovima

Ljubičasta pegavost izdanaka maline (Dydimella applanata) u zasadima kupine

Na području delovanja RC Niš, u zasadima kupine berba je u toku.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Dydimella applanata).

velika slika

U zasadima gde su izostale hemijske mere zaštite ili su napravljeni propusti (neadekvatan izbora preparata i vremena primene fungicida) registrovano je prisustvo simptoma ovog patogena.

Simptomi ovog patogena mogu se uočiti na lišću jednogodišnjih izdanaka i izdancima. Na lišću se javljaju nekrotične pege u obliku latiničnog slova V koje počinju sa ivice lista i šire se uz lisni nerv, a oko pege se može uočiti hlorotični oreol. Zaraženo lišće se prevremeno suši. Sa lista, infekcija se širi na lisnu dršku, a potom i na izdanak na kome se javljaju kestenjaste pege koje se spajaju usled čega može biti zahvaćen veći deo izdanka. Tokom zime pege dobijaju srebrnkastu ili sivkastu boju. Zaraženi izdanci su oslabljeni, lako izmrzavaju, a ako se u proleće iz zaraženih pupoljaka formiraju rodne grančice one će dati sitne i imaće neugledne plodove.

Оd mehaničkih mera zaštite posle berbe se preporučuje orezivanje i uklanjanje obolelih izdanaka koji su doneli rod.

Hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu registrovanih fungicida u toku vegetacije. Preporuke RC Niš za zaštitu kupine od ovog patogena, možete pogledi na sledećim linkovima:

Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Niš, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica do početka šarka (BBCH 79-81).

U zasadima vinove loze (lokalitet Gornji Matejevac i Malča) gde se vrši praćenje cikada Scaphoideus titanus na žutim lepljivim klopkama registrovani su ulovi odraslih jedinki ove štetočine.

velika slika

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree, koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje – Zlatasto žutilo vinove loze.

Razvija jednu generaciju godišnje. Ženka polaže jaja pod koru dvogodišnjih lastara iz kojih se pile larve. Larva prolazi kroz pet razvojnih stupnjeva. Larve presvlačenjem prelaze iz jednog uzrasta u drugi, a košuljica ostaje priljubljena uz list tako da na osnovu njih možemo ustanoviti prisustvo insekta. Nakon razvoja larvi dolazi do pojave odraslih jedinki. Svi larveni uzrasti i odrasle jedinke hrane se na naličju lista vinove loze i pokretni su.

Zaštita zasada vinove loze od zlatastog žutila vinove loze zahteva primenu  svih raspoloživih mera, kako pesticidnih tako i nepesticidnih:

-         Korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

-         Sanitarni pregledi zasada;

-         Uklanjanje obolelih čokota;

-         Uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada;

-         Uništavanje korova;

-         Krčenje napuštenih zasada vinove loze;

-         Suzbijanje vektora - cikade Scaphoideus titanus registrovanim insekticidima (hemijske mere zaštite pogledati ovde). 

Oštećenja od jabukine ose (Hoplocampa testudinea)

Na području RC Niš jabuka se nalazi u fenofazi: razvoj ploda- plodovi dostigli oko 70% do 80% krajnje veličine (77-78 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom  zasada jabuke, registrovana su oštećenja plodova od jabukine ose (Hoplocampa testudinea).

 

velika slika

 

Jabukina osa ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava pagusenica u kokonu koji je u zemlji na dubini 5 do 25 cm. U proleće pagusenice prelaze u lutku, a pred cvetanje jabuke izleće imago. Ženka polaže jaja ispod čašičnih listića ili na cvetnu ložu, prethodno zasecajući čašicu cveta testerastom legalicom. Ispiljene pagusenice se u početku hrane ispod pokožice ploda, a kasnije mogu da se ubuše do semenke. Larve mogu da prelaze i iz ploda u plod.

Karakterističan trag koji larve ostavljaju pored izlaznih otvora na plodu, jeste  površinska brazdasta linija braon boje.

Utvrđivanje brojnosti ove štetočine u zasadu jabuka vrši se pomoću belih lepljivih ploča.

Suzbijanje se vrši u fazi precvetavanja jabuke, kada počinje piljenje larvi, koje nanose štete.

Takođe, redovno obrađivanje zemljišta u zasadu, može smanjiti brojnost populacije ove štetočine.

 

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, registrovana su sveže položena jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 2% biljka. Pregledom usevima paprike jajna legla nisu registrovana.

velika slika

U toku je početak polaganja jaja druge generacije ove štetočine.

Štete pričinjavaju larve na metlici, dršci klipa, listovima, klipu i stablu kukuruza, a napadnute biljke su podložnije lomljenju. Pored direktnih šteta insekti svojom ishranom otvaraju put za infekcije različitim vrstama patogena, a najzastuplenije su gljive iz roda Fusarium, Penicillium, Cladosporium i Aspergillus. Ove gljive u specifičnim uslovima mogu da sintetišu mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Prag štetnosti za kukuruz šećerac i semenski kukuruz  je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima. U usevima merkantilnog kukruza prag štetnosti iznosi 10%. Na Nišavskom regionu uglavnom se gaji merkantilni kukuruz dok je proizvodnja kukuruza šećerca veoma malo zastupljena, a proizvodnja semenskog kukuruza nije zastupljena.

Suzbiljanje ove štetočine se vrši kombinacijom agrotehničkih, mehaničkih i hemijskih mera.  Posle berbe preporučuje se uništavanje kukuruzovine dubokim zimskim oranjem. U toku vegetacije brojnost se utvrđuje vizuelnim pregledima useva i praćenjem leta imaga na svetlosnim lampama.

Registrovani insekticidi za suzbijanje ove štetočine su:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihaotrin) 0,2-0,25 l/ha

Avaunt 15 SC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha.

RC Niš nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine u usevima kukuruza i paprika.

Prisustvo virusa uvijenosti lišća vinove loze u vinogradima (Niš)

Na području delovanja RC Niš, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od početka dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (77-79 BBCH).

Vizuelnim pregledom vinove loze, uočeni su simptomi koji podsećaju na virus uvijenosti lišća vinove loze. Simptomi su registrovani na sortama Tamjanika bela, Muskat Hamburg, Smederevka i Merlot.

velika slika

Laboratorijskom analizom potvrđeno je prisustvo virusa uvijenostii lišća vinove loze (Grapevine leafroll virus – 1 GLRaV-1).

Simptomi na listovima se manifestuju u vidu uvijanja liske ka naličju, odakle i potiče naziv bolesti. Na obojenim sortama vinove loze uvijanje liske ka naličju prati purpurno crvena obojenost međunervalnog dela starijeg donjeg lišća. Lisni nerv i tkivo oko lisnog nerva zadržava zelenu boju. Liske su obično krte i zadebljale i opadaju pre vremena.

Na belim sortama vinove loze simptomi na listovima su u vidu blagog žućenja ili hlorotičnog prošaravanja  Zaražena vinova loza bez simptoma može biti izvor širenja virusa.

Ovaj virus osim što smanjuje vitalnost i dugovečnost vinove loze, značajno smanjuje prinos i kvalitet grožđa.

Virus se prenosi kalemljenjem i štitastim vašima.

S obzirom da se biljni virusi ne mogu suzbijati hemijskim putem, neophodne su preventivne mere koje podrazumevaju:

-          korišćenje zdravog sadnog materijala,

-          suzbijanje štitastih vaši kao vektora virusa,

-         vizuelni pregledi na prisustvo pomenutih simptoma,

-          krčenje zaraženih čokota, a ukoliko je procenat zaraze veći od 25%, preporučljivo je potpuno krčenje vinograda kako bi se smanjio rizik od širenja ove bolesti.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima