Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na teritoriji RC Smederevo pregledom zasada jabuke konstatovano je da se jabuka, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalazi u fazi od prvi cvetovi otvoreni do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 60-61).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sorta Ajdared, registrovana je dozrelost od 40,50% dok je ispražnjenost 2%.

Od pregledanih 50 pseudotecija u 9 nema formiranih askospora, u 13 je do 25% formiranih askospora, u 17 je od 25% do 50% formiranih askospora, 10 od 51-75% formiranih askospora dok je u jednoj od 76-100% formiranih askospora.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

 

Prisustvo odraslih jedinki šljivinih osa u zasadima šljive

Na području delovanja RC Smederevo, lokalitet Vodanj i Suvodol, zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi od početka do punog cvetanja (BBCH 60-65).

 

 

 

Na lepljivim pločama postavljenim u zasadima šljive registrovani su ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Smederevo nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na teritoriji RC Smederevo pregledom zasada jabuka konstatovano je da se jabuke, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fenofazi  od “mišijih ušiju“ do faze crvenih pupoljaka (BBCH 10-57).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sorta Ajdared, registrovana je dozrelost od 33%. 

Od pregledanih 50 pseudotecija u 13 nema formiranih askospora, u 17 je do 25% formiranih askospora, u 11 je od 25 do 50% formiranih askospora dok je u 9 od 51 do 75% formiranih askospora.

 

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području koje pokriva RC Smederevo konstatovano je da se usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama bokorenja do faze početak rasta stabljike (BBCH 25-30).

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je formiranje nove lisne mase kod useva pšenice i ječma koji su usled niskih temperatura, koje su nastupile u drugoj dekadi februara, pretrpeli štete od izmrzavanja. Simptomi bolesti se kod ovih useva registruju na pojedinačnim biljkama i u manjem procentu u odnosu na period pre niskih temperatura. Kod useva ječma koji su posejani posle optimalnih rokova setve, a koji se nalaze u fenofazi početka bokorenja registruje se prisustvo simptoma biljnih bolesti i to mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka.

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 2% biljaka. 

 

Najavljene visoke temperature za naredni period uticaće na dalji razvoj vegetacije i ulazak ječmova u osetljivu fazu razvoja, fazu prvog kolenca. RC Smederevo nastavlja sa praćenjem prisustva bolesti u usevima ječma i pšenice, kao i njihovih faza razvoja i signaliziraće vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol, jabuke se nalaze u fenofazi od kraja bubrenja pupoljaka do početka rasta listova, zeleni listići 10mm iznad ljušture pupoljaka: prvi listovi se odvajaju, fenofaza mišjih ušiju (BBCH 03-10).

 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sorta Ajdared, registrovana je dozrelost od 19,5%. 

 

Od pregledanih 50 pseudotecija u 27 nema formiranih askospora, u 11 je do 25% formiranih askospora, u 8 je od 25% do 50% formiranih askospora dok je u 4 od 51-75% formiranih askospora.

 

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma 

Na području koje pokriva RC Smederevo, na lokalitetima Selevac i Vodanj, konstatovano je da se usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo do 4 stablo vidljivo (BBCH 21-24).

 

Vremenske prilike su bile takve da u toku druge nedelje februara pa sve do dvadesetog u mesecu dolazi do pada temperature, pa su tako zabeležene najniže temperature vazduha od +2°C do -11°C dok su najviše dnevne bile od -2,9°C do 17,8°C. Najveći mrazevi su zabeleženi u periodu od 11.02. do 16.02. tekuće godine.

Delovanjem niskih tempeartura došlo je do izmrzavanja biljnog tkiva. Simptomi izmrzavanja su najuočljiviji na usevima koji su posejani u optimalnom roku setve, kako na pšenici tako i na ječmu. Kod većine pregledanih useva došlo je do promene boje na vršnim listovima, međutim, na nekim parcelama primećeno je intenzivnije izmrzavanje biljaka.

Navedene promene će sigurno uticati na zastoj biljaka u porastu. Očekuje se da se posledice ovih promena odraze i na prinos, međutim to će u mnogome zavisiti od vremenskih prilika u narednom periodu.

Ovakav izgled useva, gde je došlo do sušenja listova i propadanja useva otežava davanje realne procene zdravstvenog stanja strnih žita.

 

 

U usevima koji su kasnije posejani i koji se nalaze u fazi početka bokorenja (BBCH 20) zdravstveno stanje je bolje i nisu registrovana značajna oštećenja od mraza. Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) su uočeni na do 2% biljaka, dok je kod ječma prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) registrovano na 3% biljaka.

 

RC Smederevo će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol, jabuke se nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

 

 

 

Laboratorijskim pregledom opalog lišća jabuke i analizom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvđena je dozrelost od 5%. Od pregledanih 50 pseudotecija, u 41 nema formiranih askospora dok je u 8 formirano do 25% askospora a u jednoj je od 25% do 50% formiranih askospora.

 

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol, jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore do početka bubrenja lisnih pupoljaka (00-01BBCH).

Laboratorijskim pregledom opalog lišća registrovan je početak formiranja askusa sa zrelim askosporama gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Od pregledanih 50 pseudotecija u 48 nema formiranih askospora dok je u dve do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 1%.

 

RC Smederevo nastavlja i u narednom periodu da prati dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis.

 

Prisustvo bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) u jabučnjacima i mere kontrole

Na području rada RC Smederevo, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore do početka bubrenja lisnih pupoljaka (00-01BBCH).

 

 

Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Ajdared je registrovano prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

 

Bakteriozna plamenjača je najznačajnija bakteriozna bolest jabučastog voća. Najčešce zaražava jabuku, krušku, dunju, mušmulu i glog i ukoliko se ne zaustavi može prouzrokovati štete i do 100%, naročito u mladim zasadima. Ovaj patogen napada sve biljne delove. Tokom vegetacije posredstvom bakterijskog eksudata i uz pomoć insekata vrlo brzo se širi. Česte kiše pomažu širenju bolesti.

 

Tokom mirovanja vegetacije održava se u rak - ranama, koje se uočavaju na jednogodišnjim, dvogodišnjim i višegodišnjim granama, pa čak i na deblu. Preporučuje se  uklanjanje grana sa simptomima tokom perioda mirovanja vegetacije u cilju smanjenja  infektivnog potencijala za narednu vegetaciju. Prilikom rezidbe, potrebno je zahvatiti zonu od 30 cm do 50 cm zdravog tkiva ispod vidljivih simptoma.

Hemijske mere zaštite podrazumevaju jesenje i prolećno tretiranje preparatima na bazi bakra, kao i upotrebu tih preparata u toku cvetanja i nakon njega, ali u 10 puta nižim koncentracijama nego za jesenje i ranoprolećno tretiranje.

Najznačajnije mere u cilju kontrole ovog patogena su mehaničke mere  – uklanjanje obolelih delova biljke, koje treba sprovoditi kako u vegetaciji, tako i u periodu mirovanja. Zelenom rezidbom  treba odstraniti sve zaražene delove, izneti ih van zasada i zapaliti. Prilikom rezidbe osetljivih sorti jabuke treba voditi računa kako se ne bi previše stimulisao novi prirast i povećao rizik od  nove  infekcije. Uklanjanje obolelih biljnih delova treba vrši po suvom i mirnom vremenu. Prilikom rezidbe obavezna je dezinfekcija makaza nakon svakog reza (10 % rastvor natrijum hipohlorita ili 70 % rastvor etil alkohola). Treba dezinfikovati i mesta preseka i povrede nastalih prilikom odstranjivanja obolelih delova voćaka, jer oni predstavljaju otvore za prodor bakterije u biljno tkivo i omogućavaju nastajanje novih infekcija. Za tu svrhu mogu se koristiti preparati na bazi bakra (3%). Zaražene biljne delove treba seći na zdravom delu, oko 30 cm od mesta zaraze i potom ih obavezno izneti iz zasada i uništiti. Takođe je važno suzbijanje insekata koji su prenosioci zaraze. U slučajevima jakih infekcija, kada nastupa propadanje čitavog stabla, preporučuje se njihovo uklanjanje, iznošenje izvan voćnjaka i uništavanje.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Suvodol, jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore do početka bubrenja lisnih pupoljaka (00-01 BBCH).

 

 

Laboratorijskim pregledom pseudetcija sa opalog lišća jabuke registrovan je početak formiranja askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), bez formiranih askospora, što znači da je dozrelost pseudotecija 0%.

 

RC Smederevo nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima