Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritorji koju pokriva RC Smederevo usevi strnih žita se nalaze u fazi bokrenja, do dva stabla vidljivo (22 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva pšenice na prisustvo patogena utvrđeno je sledeće:

Simptomi rđe (Puccinia spp.) na 8% biljaka kao i simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 3% biljaka, dok simptomi pepelnice nisu registrovani.

Pregledom useva ječma registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10% biljaka.

  

usev ječma

RC Smederevo i dalje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva i za sada ne preporučuje primenu hemijskih mera zaštite.

Takođe je neophodna  redovna kontrola useva od strane poljoprivrednih proizvođača.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritorji  koju  pokriva  RC Smederevo  usevi  strnih  žita nalaze se na početku bokorenja, faza 21 po BBCH skali.

fenofaza useva pšenice

Vizuelnim pregledom  useva na lokalitetima Miloševac, Lozovik, Golobok, Ralja i Vodanj na prisustvo patogena utvrđeno je sledeće:

Na usevima pšenice simptomi rđe (Puccinia spp.) registrovani su na   2-5% biljaka   dok simptomi pepelnice nisu uočeni.

Pregledom useva ječma registrovani su simptomi mrežaste pegavosti  (Pyrenophora teres) na 5-7% biljaka.

simptomi Mrežaste pegavost -Pyrenophora teres

Usevi uljane repice se nalaze u fenofazi razvoja listova 16-18 po BBCH.Vizuelnim pregledom uočeni su simptomi  suve truleži (Phoma lingam) na 2-5% biljaka.

simptom suve truleži -Phoma lingum na listu

 

RC Smederevo za sada ne preporučuje primenu hemijskih mera zaštite, ali će svakako nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

 

Metcalfa pruinosa 

Na više lokaliteta RC Smederevo na voćnim vrstama, ukrasnom žbunju i cveću uočeno je prisustvo cikada Metcalfa pruinosa  (bela ili medena cikada).Ova štetočina je izraziti polifag, napada grane, grančice, lišće-hrani se sisanjem sokova. Prekrivena je belom voštanom prevlakom i luči mednu rosu koju naseljava gljiva čađavica.

 

 
U zasadima gde se uoči prisustvo ove cikade  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih delova biljaka
 Tripsi u paprici

Pregledom plasteničke proizvodnje paprike – lokalitet Lozovik - na području delovanja RC Smederevo, da se ona nalazi  u  fazi  zrenja prvih plodova.

Pregledom  cvetova uočeno je prisustvo tripsa.

 

tripsi na cvetu paprika

 

Tripsi su mali insekti, mekog i izduženog tela, veličine 1 do 2 mm. Pored direktnih šteta koje nastaju usled sisanja biljnih sokova, tripsi su veoma značajni i kao vektori biljnih virusa.

Proizvođačima se preporučuje  da obave pregled paprike na prisustvo tripsa metodom otresanja cvetova na belu

podlogu  - npr. beli plastični poslužavnik  i  ukoliko uoče  prisustvo tripsa, obave tretman preparatom :

 - Laser 240 SC -  ( a.m.spinosad ) u dozi 0,4 l/ha.

Pojava crvenog pauka  u zasadima jabuke

Na području delovanja RC Smederevo vizuelnim pregledom je ustanovljeno da se jabuka u

zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi BBCH 75-76  (plodovi oko polovine krajnje veličine do plodovi su dostigli 60 % krajnje veličine).

Na teritoriji Podunavskog okruga u zasadima jabuke primećeno je prisustvo grinje

Panonynhus ulmi - crveni pauk

imago na listu

 

Suvo i toplo vreme je pogoduje razvoju ove štetočine i omogućuje veći broj generacija. Posebno treba obratiti pažnju na njihovu pojavu u voćnjacima gde je i predhodnih godina bilo problema.

Grinje su veoma opasne štetočine i ukoliko se zaštita ne obavi na vreme može doći do velikih šteta, koje se manifestuju ranijim opadanjem listova, smanjenjem kondinicije biljke, a samim tim i smanjanjem prinosa.

Preporuka je da se u jabučnjacima gde je primećena pojava ove štetočine sprovedu mere zaštite primenom akaricida.

U slučaju masovnije pojave tretman ponoviti preparatom različitog mehanizma delovanja kako ne bi došlo do pojave rezistentosti.

 

 Preporuka preparata:

 

Masai  a.m.- tebufenpirad - u dozi  0,5kg/ha

Envidor SC 240 - a.m. spirodiklofen u dozi od 0,4 do 0,6l/ha ili

Sanmite 20 WP a.m. piridaben 0,05%.

 

Radi  kvalitetnije aplikacije i dužeg delovanja akaricida treba dodati i okvašivač   Silwet  u dozi 0,02%

 

Šljivin smotavac

Na području delovanja RC Smederevo šljiva se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova do plod oko polovina krajnje veličine -  BBCH 73 – 75

Vizuelnim pregledom plodova šljive - sorta Stenlej na punktu Suvodol  registruju se sveže položena jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 1%.

Hemijske mere se za sada ne preporučuju.

RCSmederevo nastavlja sa praćenjem ove štetoćine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis

Na lokalitetu  Suvodol  jabuka sorta Ajdared  nalazi se u fenofazi plodovi veličine 10 mm.

jabuka  Ajdared

 

Pregledom pseudotecija iz prezimelog lišća  uzetog iz voćnjaka - lokalitet Suvodol utvrđeno je sledeće:

Tabela 1.  Pseudotecije po kategorijama:

Kategorija 0

Bez   formiranih askospora u askusima

2

Kategorija 1

Do 25%  formiranih askospora u askusima

12

Kategorija 2

26 - 50%  formiranih askospora u askusima

18

Kategorija 3

51 - 75%  formiranih askospora u askusima

14

Kategorija 4

76 - 100% formiranih askospora u askusima

4

Procenat ispražnjenosti pseudotecija  - 8%

Dozrelost  pseudotecija:

Datum

Dozrelost pseudotecija u %

Fenofaza po BBCH skali

 

26.04.2017.

 

53%

 

          71 – plodovi dostigli veličinu 10mm

 

Dozrelost pseudotacija Venturia inequalis

Nakon  laboratorijskog pregleda prezimelog  lišća jabuke sa punkta Suvodol (sorta Ajdared) utvrđena  je  dozrelost pseudotecija od 37,5%. Jabuka se nalazi u fazi BBCH 39 (kraj cvetanja).

Tabela 1. Prisustvo pseudotecija po kategorijama:

                                             

                                                           Na sorti Ajdared  pregledano 50 pseudotecija

 

Kategorija 0

Bez   formiranih askospora u askusima

8

Kategorija 1

Do 25%  formiranih askospora u askusima

18

Kategorija 2

26 - 50%  formiranih askospora u askusima

11

Kategorija 3

51 - 75%  formiranih askospora u askusima

9

Kategorija 4

76 - 100% formiranih askospora u askusima

2

Procenat ispražnjenosti pseudotecija  - 0.

Slika 1. Faza razvoja jabuke

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis 12.04.2017.

Na području delovanja RC Smederevo, jabuka se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi  od punog cvetanja do faze cvetovi venu,većina latica opada (65-67 BBCH).

jabuka sorta Ajdared

 

Laboratorijskim  pregledom 48  pseudotecija izdvojenih iz  prezimelog lišća sorte Ajdared uzetog iz zasada – punkt  Suvodol  11.04.2017. utvrđeno je da je  dozrelost pseudotecija 29,6%.

Dozrelost pseudotecija

Na teritoriji koju pokriva RC Smederevo jabuke se, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fenofazi cvetanja.

fenofaza sorta Ajdared

Ovonedeljnim pregledom dozrelosti pseudotecija Venturia inequalis  iz prezimelog lišća sa punkta Suvodol utvrđeno je sledeće:

Od pregledanih 50 peritecija 28 je u kategoriji 0;  13 je u kategoriji 1;  6 je u kategoriji 2;   3 je u kategoriji 3. Dozrelost peritecija je 17%.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima