Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac
Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području RC Požarevac usevi ozimih strnih žita, pšenice i ječma, nalaze se u različitim razvojnim fazama, od faze prvi list razvijen, do faze 3 lista razvijeno (BBCH 11-13).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 8-10% biljaka, kao i prisustvo cikade (Psammotettix alienus) na oko 3% biljaka. Prag štetnosti za lisne vaši iznosi jedna ili više vaši na 10% biljaka, a za cikade 5 imaga/m2. Prognozirani vremenski uslovi, niske temperature i kiše, uticaće na smanjenje aktivnosti ovih štetnih insekata, pa se trenutno primena hemijskih mera zaštite ne preporučuje.

Vizuelnim pregledom ozimih strnih žita, takođe je registrovano i prisustvo patogena. U usevu ječma je uočeno prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na oko 5% biljaka, dok su u usevu pšenice registrovani simptomi žutomrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis), na pojedinačnim biljkama,u niskom intezitetu napada, na do 2% biljaka. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite od navedenih patogena.

Osim štetnih insekata i patogena, u usevima pšenice i ječma je uočeno i prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).  Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha.

Proizvođačima koji do sada nisu sproveli suzbijanje glodara, preporučuje se redovan obilazak parcela, i po postizanju praga štetnosti, primena nekih od registrovanih rodenticida:

-          Agrocinkan, Cinkosan (a.m. cink-fosfid) u količini 5-10 g po aktivnoj rupi.

Tretirane aktivne rupe treba obavezno zatvoriti, kako bi se sprečilo  trovanje ptica i divljih životinja.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac, usevi uljane repice se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od fenofaze 6 listova razvijeno, do  fenofaze 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na oko 15% biljaka i to na pojedinačnim listovima.  Simptomi su prisutni na starijim listovima, u vidu sivih, pepeljastih pega nepravilnog oblika, u okviru kojih se zapažaju sitna telašca, piknidi sa piknosporama, koji se unutar useva raznose kišnim kapima i u optimalnim uslovima doprinose širenju bolesti. Zaraza se može proširiti i na stablo i prouzrokovati rak.

 

Pored simptoma suve truleži, vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), na naličju listova, u niskom intezitetu napada.  Trenutni, kao i najavljeni vremenski uslovi za naredni period (niske temperature i kiša), uticaće na smanjenje aktivnosti ovih štetočina.

Trenutno se u usevima uljane repice ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području RC Požarevac, zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama opadanja lišća, od faze 50% lišća opalo, do faze svo lišće opalo (BBCH 95-97).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u niskom intenzitetu napada. U toku je pojava prezimljujućih formi, imaga, ovog štetnog insekta.

Jedna od odlika obične kruškine buve jeste sezonski dimorfizam, zbog čega su zimske forme odraslih jedinki ovog insekta krupnije, tamnije boje i otpornije  na niske temperature.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Požarevac nastavlja sa praćenjem aktivnosti ovog štetnog insekta
Polaganje jaja kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Požarevac usevi kukuruza se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i datuma setve, u različitim fazama razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovana su sveže položena jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 7% biljaka.

Mlade gusenice kukuruznog plamenca, hraneći se, formiraju manje otvore na lišću, prave duge hodnike i na kraju se hrane metlicom i svim delovima klipa. Ishranom prave najznačajnija oštećenja. Biljke postaju lako lomljive, a na oštećenim klipovima dolazi do povećang intenziteta napada prouzrokovačima bolesti.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo jajnih legala. Prag štetnosti iznosi 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkatilnog kukuruza i 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog i kukuruza šećerca.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem razvoja kukuruznog plamenca.

Azijska voćna mušica u vinogradima

Na području delovanja RC Požarevac zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od početak šarka, do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

U lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, postavljenim u zasadima vinove loze, na lokaciji Žabari, beleži se prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

 Ženka ove štetočine ima čvrstu i snažnu testerastu legalicu uz pomoć koje lako zaseca pokožicu zdravog ploda i unutar njega polaže jaja iz kojih se javljaju larve koje razaraju unutrašnji sadržaj ploda. Osim ovih direktnih šteta tokom zrenja, izaziva i indirektne štete praćene pojavom truleži i propadanja plodova.

U cilju kontrole i smanjenja populacije ove štetočine preporučuje se uvođenje sledećih mera zaštite:

-          Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja plastičnih flaša u koje se sipa 1,5 dl crnog vina, 1,5 dl jabukovog sirćeta i par kapi deterdženta za sudove. Flaše bi trebalo da sadrže sitne otvore koje predstavljaju ulazne otvore za insekte i jedan veći otvor prekriven gazom i takav otvor služi za oslobađanje mirisnog atraktanta i privlačenje insekata. Klopke postavljati na ivične delove parcele na rastojanju od 2-3 m, a unutar parcele na rastojanju od 5m

-          Skratiti interval berbe plodova i ukloniti zaražene, prezrele i trule plodove

-          Održavanja higijene unutar i oko zasada, uklanjanjem divljeg bilja (divlja kupina, džanarika, zova,...)

-          Krčenje napuštenih zasada.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Crvenilo na kukuruzu

Prilikom vizuelnih pregleda useva kukuruza na području delovanja RC Požarevac registruje se prisustvo biljaka sa simptomima crvenila kukuruza (prouzrokovač Stolbur fitoplazma).

Prvi simptomi se uočavaju krajem jula i početkom avgusta meseca kada je posebno izraženo crvenilo glavnog nerva, a zatim se crvenilo intenzivno širi na ostatak lista, na stablo i na kraju zahvata celu biljku. Javljaju se i različiti deformiteti na klipovima. Stolbur fitoplazma se prenosi pomoću cikade Reptalus panzeri. Ova cikada sisanjem sokova iz kukuruza, ubacuje u ćelijski sok biljke domaćina fitoplazmu-Stolbur fitoplazma koja izaziva nastanak ovakvih simptoma na bljkama.

Porast, cvetanje i oplodnja kukuruza se odvija normalno sve do pojave prvih simptoma, i to je glavni problem zašto prvi simptomi ostaju neprimećeni. Kako je ustanovljeno da larve ove cikade prezimljavaju na korenu pšenice, u cilju suzbijanja crvenila kukuruza najznačajnija mera je izbegavanje setve pšenice na parcelama na kojima je ove godine registrovano prisustvo crvenila kukuruza. Primenom ove metode, smanjuje se brojnost cikade i prekida njen razvoj, te se sprečava i mogućnost pojave ove bolesti u narednoj sezoni.

Prisustvo braon mramoraste stenice u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Požarevac, vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na manjim površinama, gde nisu redovno pimenjene hemijske mere zaštite, registruje se prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). U toku je piljenje larvi ove štetočine.

Braon mramorasta stenice tokom svog razvića prolazi kroz tri faze: jaje, larva i odrastao insekt. Štete nanose i larve i imaga sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka tokom cele vegetacije. U vinogradima najveće štete prave u vreme sazrevanja grožđa. Usnim aparatom probadaju pokožicu ploda i sišu sokove pri čemu stvaraju simptome koji se manifestuju u vidu nekrotičnih oaza i udubljenja. Nakon ishrane ove štetočine, dolazi do promenjenog oblika i boje plodova, a zbog neprijatnog mirisa koji luči kako bi se odbranila od prirodnih neprijatelja, dolazi i do promenjenog ukusa bobica. Mesta uboda predstavljaju ulazne otvore za razvoj patogena, pre svega prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Takvi plodovi gube tržišnu vrednost. 

Kako je ova invazivna vrsta stenice izrazito polifagna i ima veliki krug domačina (preko 300 vrsta), očekuje se njeno prisustvo i na drugim kulturama.

Ukoliko proizvođači uoče u svojim usevima ili zasadima braon mramorastu stenicu, u cilju suzbijanja, preporučuje se primena insekticida iz grupe piretroida. Prilikom upotrebe pesticida, obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata, s obzirom na to da se kod nekih poljoprivrednih kultura berba uskoro očekuje.

Cikada Reptalus panzeri u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Požarevac vizuelnim pregledom useva kukuruza uočava se prisustvo imaga cikade Reptalus panzeri. Prouzrokovač bolesti crvenilo kukuruza je Stolbur fitoplazma koju prenosi navedena cikada.

Ona prezimi u stadijumu larve na korenu pšenice i ima jednu generaciju godišnje. Odrasle jedinke u drugoj polovini juna prelaze sa useva pšenice na biljke kukuruza gde nastavljaju ishranu. Ukoliko su imaga inficirana, preneće bolest na drugu biljku putem ishrane, tako što sisanjem sokova iz kukuruza ubacuju u ćelijski sok fitoplazmu. Simptomi se manifestuju prvo crvenilom na glavnom nervu, a zatim na celom listu i stablu kukuruza. Dolazi i do deformacije klipa, a u kasnijim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

Hemijske mere zaštite za suzbijanje ove štetočine se ne preporučuju. Proizvođačima se savetuje izbegavanje setve strnih žita nakon kukuruza, odnosno poštovanje plodoreda, i na taj način će znatno smanjiti brojnost ove cikade.

Larve cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Požarevac, zasadi vinove loze se nalaze u fazi bobice su veličine pšenice, do faze bobice su veličine graška (73-75).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze obuhvaćeno je više lokaliteta na kojima se registruje prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus na naličju listova.

Trenutno se u vinogradima uočava dominantno prisustvo larvi drugog razvojnog stupnja L2, ali se mogu pronaći i larve trećeg larvenog stupnja L3. Pomenuta cikada ima sposobnost da prenese fitoplazmu Flavescence doree (FD), koja je prouzrokovač veoma destruktivnog oboljenja zlatastog žutila vinove loze.

S obzirom na to da nas sledeće nedelje očekuje ubrzan razvoj ove štetočine kada će preovlađivati  prisutvo trećeg larvenog stupnja koji je sposoban da prenese fitoplazmu, RC Požarevac nastavlja sa praćenjem stanja u vinovoj lozi i signaliziraće kada je pravo vreme da se izvrši tretman.

Prisustvo Fusarium graminearum u usevima pšenice

Na području delovanja RC Požarevac, usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvića ploda (od mlečne do voštane zrelosti).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice je obuhvaćeno više parcela, na različitim lokalitetima, na kojima su registrovani simptomi šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova kreće se od 5 do 35, dok se procenat zaražene površine klasa kreće od 10 do 60.

Do infekcije klasa gljivom koja prouzrokuje šturost klasova dolazi u vreme cvetanja pšenice uz prisustvo padavina i visoke vlažnosti. Zaraženi klasovi blede, zrna postaju štura i na zaraženim klasovima dolazi do formiranja roze ili narandzaste prevlake.

Značaj ovog patogena je, pored smanjenja prinosa i kvaliteta zrna, sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima