Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac
Štetni insekti u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Požarevac usevi kukuruza se nalaze u fazi gornji i donji delovi metlice u cvetanju; svila potpuno razvijena (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo insekata na nadzemnom delu biljaka, odn. na stablu, listu i klipu.

Na listu kukuruza zapažena je pojava cikade Reptalus panzeri. Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza.  Ova bolest prouzrokuje crvenilo listova, dok na klipu zrna ostaju štura i smežurana zbog čega  može doći do značajnog smanjenja prinosa. Do naglog uvenuća obolelih biljaka može doći ukoliko u periodu mlečno-voštane zrelosti nastupi sušni period sa visokim temperaturama.  Osim značajne vektorske uloge, cikada Reptalus panzeri štete nanosi i ishranom isisavanjem floemskih sokova. Ima jednu generaciju godišnje  i prezimljava u stadijumu larve u zemljištu, na korenu biljaka hraniteljki (kukuruza, zatim pšenice, sirka i drugih iz porodice trava). Iz tog razloga, u cilju smanjenja brojnosti cikade, mere borbe podrazumevaju adekvatan plodored. Nakon kukuruza ne treba sejati pšenicu kako bi se onemogućio normalan razvoj larvi (larve koje se sada razvijaju na korenu kukuruza nastavljaju posle svoj razvoj na korenu pšenice) i pojava odraslih jedinki naredne godine. 

 

Na klipu kukuruza zapaženo je prisustvo larvi cikade Metcalfa pruinosa (bela ili medena cikada), kao i zelene, povrtne stenice Nezara viridula. Štetnost ovih insekata ogleda se u ishrani larvi i imaga sisanjem biljnih sokova, što dovodi do slabijeg porasta, deformisanja i ometanja nalivanja semena, kao i  iznurivanja biljke domaćina. Zelena povrtna stenica osim što buši biljno tkivo, izlučuje i pljuvačku, koja sadrži toksične materije. Oko mesta ishrane, nastaju nekroze, a napravljena oštećenja predstavljaju ulazna mesta za prodor različitih patogena.

Zbog trenutno niske brojnosti larvi mednog cvrčka i zelene stenice, a i zbog faze razvoja kukuruza u kojoj je otežana aplikacija pesticida, hemijske mere zaštite nisu opravdane. Međutim, primetna je promena sastava štetnih insekata kako u usevima kukuruza tako i u drugim kulturama. U poslednjih nekoliko godina sve je značajnije prisustvo insekata iz grupa cikada i stenica koje mogu predstavljati u narednom periodu štetočine od ekonomskog značaja.

U toku je polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Požarevac, vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% biljaka. Pregledom useva merkantilnog kukuruza nije registrovano prisustvo jajnih legala ove štetočine.

U toku je polaganja jaja prve generacije kukuruznog plamenca.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.  

Pojava trešnjine muve

Na području delovanja RC Požarevac, na lokalitetima Požarevac i Desine, zasadi trešnje nalaze se u fenofazi  plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima trešnje registrovana je pojava prvih imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

Trešnjina muva ima jednu generaciju godišnje, prezimljava kao lutka u kokonu u zemljištu, a imaga ove štetočine pojavljuju se u maju i junu mesecu. Ženke polažu jaja na zarudele plodove ispod epidermisa. Najveće štete nanose larve koje se ubušuju u unutrašnjost ploda hraneći se njegovim sadržajem. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost.

Hemijske mere se u ovom trenutku ne preporučuju, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem trešnjine muve, faze razvoja trešnje i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Štetočine u usevima ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Požarevac, vizuelnim pregledom useva ozimih strnih žita, registrovana je pojava larvi žitne pijavice (Lema melanopus),  i imaga žitne stenice (Eurygaster maura).

Imaga i larve žitne pijavice štete pričinjavaju na listovima izgrizajući list linijski, između nerava, dok imago i larve žitnih stenica isisavaju sokove iz zelenih delova, naročito iz klasova, izazivajući šturost i belilo klasova.

Brojnost registrovanih štetočina je ispod praga štetnosti tako da se za sada insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem štetočina u usevu ozimih strnih žita.

Rutava buba u voćnjacima

Na području delovanja RC Požarevac, jabuka i kruška se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 61).

Vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta). Rutava buba  ima jednu generaciju godišnje, prezimljava kao imago, i sa kretanjem vegetacije izlazi i naseljava najpre cvetove maslačka, a potom prelazi na cvet gajenih biljaka. Usled ishrane na cvetovima može da nanese velike štete, naročito u mladim zasadima.

 

 

Primena insekticida u fazi cvetanja zbog prisustva pčela i drugih polinatora nije dozvoljena!

Poljoprivrednim proizvođačima preporučuje se postavljanje lovnih klopki (posude plave ili bele boje, u koje treba sipati vodu i dodati neki voćni sirup ili negro bombone kao atraktant) u cilju izlovljavanja prisutnih imaga.

Šljivine ose

Na području delovanja RC Požarevac, na lokalitetima Žabari i Desine, zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi od početka cvetanja (BBCH 61) do fenofaze punog cvetanja (BBCH 65).

 

 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadima šljive registrovana je pojava crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

Mere zaštite od ovih štetočina sprovode se u fazi precvetavanja, kada pčele i drugi polinatori nisu više prisutni u zasadu.

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem šljivinih osa,  faza razvoja šljive i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Suva trulež uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac prilikom pregleda useva uljane repice na prisustvo repičinog sjajnika, uočeno je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 5% biljaka. Simptomi se uglavnom registruju na donjim listovima. Trenutno prisustvo ovog patogena u usevima ne ugrožava proizvodnju uljane repice i mere zaštite se ne preporučuju.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Pojava žitne pijavice

Na području delovanja RC Požarevac vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je izlazak odraslih jedinki sa mesta prezimljavanja, dopunska ishrana i parenje, nakon čega sledi polaganje jaja.

Štete pričinjavaju imaga dopunskom ishranom, ali najznačajnije štete pričinjavaju larve koje izgrizaju listove u vidu uzdužnih pruga.

Vizuelnim pregledom utvrđeno je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), ali ispod praga štetnosti.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.  

Obična kruškina buva je aktivna-započelo polaganje jaja!

Vizuelnim pregledom zasada krušaka na lokalitetu Požarevac,  registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 0,5, kao i prisustvo jaja u indeksu napada 0,25.

slika 1. Jaje obične kruškine buve

Slika 2. Imago obične kruškine buve

Sa porastom temperatura u proteklom periodu započela je i aktivnost obične kruškine buve. Započeo je proces polaganja jaja prezimljujuće generacije. Trenutno zahlađenje i prognozirani pad temperatura u narednih nekoliko dana odložiće dalji proces polaganja jaja. Međutim, sa ponovnim otopljenjem očekuje se intezivnije polaganje jaja.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem razvoja obične kruškine buve i signaliziraće momenat za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na lokalitetima Lučica, Bare i Rašanac, u zavisnosti od rokova setve, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze početak bokorenja do fenofaze vidljivo treće stablo  (21-23 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice  žita (Erisiphe graminis) na 2% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 1% biljaka. 

Na lokalitetima Prugovo i Tićevac, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od nema bokorenja do faze četvrto stablo vidljivo (BBCH 20-24).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Na lokalitetu Prugovo, simptomi ovog patogena, uočeni su na 2% biljaka, dok je na lokalitetu Tićevac prisustvo simptoma registrovano na 22% biljaka.

slika 1.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

RC Požarevac nastavlja sa redovnim izveštavanjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i  ječma.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima