Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac
Prisustvo crne i žute šljivine ose

Na području delovanja RC Požarevac zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni do fenofaze punog cvetanja (BBCH 59-65).

 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadima šljive registrovana je pojava crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

 

Tokom cvetanja šljive ženke ovih osica polažu jaja na cvetne delove. Ispiljene larve se ubušuju u tek zametnute plodove usled čega dolazi do opadanja plodova.

 

Mere zaštite u sprečavanju ubušivanja larvi u plodove sprovode se u periodu piljenja gusenica pre njihovog ubušivanja u plodove, u fazi precvetavanja šljive kada pčele i drugi polinatori nisu više prisutni u zasadu.

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem šljivinih osa,  faza razvoja šljive i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Štetnost repičinog sjajnika

Na području delovanja RC Požarevac, vizuelnim pregledima useva  uljane repice registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus).

Repičin sjajnik je jedna od najznačajnijih štetočina uljane repice. Ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u zemljištu u stadijumu imaga. Štete pričinjava imago koji, u potrazi za polenom kojim se hrani, izgrizava zatvorene cvetne pupoljke uljane repice.  Štetnost je izraženija i može značajno uticati na smanjenje prinosa, ukoliko se pojava sjanika registruje u  najranijim faza početka cvetanja.  Napadnuti cvetni pupoljci ostaju neotvoreni, žute, suše se i otpadaju.

 

S obzirom da se usev nalazi u fazi kada repičin sjajnik može naneti velike štete, proizvođačima se preporučuje pregled useva i primena preporučenih mera zaštite od ove štetočine po preporuci od 29.03.2021. (vidi preporuku).

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem razvoja i zdravstvenog stanja useva uljane repice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fenofazama od  bokorenja, četiri stabla vidljivo (BBCH 24) do početka rasta stabljike (BBCH 30).

Vizuelnim pregledom useva  pšenice registrovano je prisustvo simptoma:

·         sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 3% do 15% biljaka,

·         rđe (Puccinia spp.) na 0% do  4% biljaka.

·         pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 0% do 6% biljaka.

Na pojedinim parcelama, na malom procentu biljaka,  registrovana su oštećenja od žitne pijavice (Lema melanopus).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma:

·        mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 40 % biljaka,

·        sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 17% biljaka.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma i njihovih faza razvoja i signaliziraće vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Mere borbe u kontroli žičnjaka u krompiru i ostalom korenasto-krtolastim povrću

U proizvodnji korenasto-krtolastog povrća, od velikog ekonomskog značaja je zaštita ovih useva od zemljišnih insekata, među kojima su najznačajnije larve skočibuba, odnosno žičnjaka familija Elateridae, rod Agriotes.

Larve skočibuba imaju višegodišnji ciklus razvića i značajne su štetočine korenasto-krtolastog povrća, naročito krompira. Usled Ishrane larvi u unutrašnjosti krtola, one gube tržišnu vrednost, postojanost i kvalitet, i podložnije su napadu patogena prouzrokovača različitih vrsta truleži.

Na teritoriji Braničevskog okruga u prethodnoj godini registrovana su oštećenja na krtolama krompira na parcelama na kojima nisu sprovedene adekvatne mere zaštite. S obzirom da predstoji sadnja krompira, mere borbe protiv ovih štetočina podrazumevaju primenu agrotehničkih i hemijskih mera. U cilju sprečavanja prenamnožavanja, a time i nastanka velikih šteta, preporučuje se primena plodoreda, odnosno gajenje useva koji ne pogoduju razvoju ovih štetočina poput mahunarki i uljane repice. Dobra obrada zemljište i predsetvena priprema doprinosi smanjenu brojnosti, jer se mehaničkom obradom deo larvi oštećuje ili iznosi na površinu gde one bivaju izložene predatorima koje se njima hrane. Mere koje su takođe od značaja su optimalno đubrenje i navodnjavanje, kao i uništavanje korovskih biljaka kojim se omogućava izvor hrane, održavanje i umnožavanje ove štetočine.

Od velikog značaja je primena hemijskih mera zaštite zajedno sa setvom krompira. Hemijske mere zaštite se izvode na osnovu brojnosti larvi u zemljištu. Ukoliko se pregledom zemljišta utvrdi kritičan broj larvi žičnjaka, tj. prisustvo od preko 1 larve po m² preporučuje se primena  registrovanih zemljišnih insekticida u redove prilikom setve.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i zaštita od glodara

Na području delovanja RC Požarevac, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-25).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 10% biljaka. Na pojedinim parcelama na oko 2% biljaka zapaženi su i simptomi rđe (Puccinia spp.).

Na pojedinim parcelama registruje se aktivnost glodara. Poljoprivrednim  proizvođačima se preporučuje pregled parcela i ukoliko se registruje više od 10 aktivnih po hektaru preporučuje se primena registrovanih rodenticidnih mamaka. U cilju zaštite divljači, nakon ubacivanja mamaka,  rupe obavezno treba zatrpati.

Oštećenja od mraza registrovana su na velikom broju parcela, u različitim intezitetima, ali se usevi zbog povoljnih vremenskih prilika već oporavljaju.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Požarevac, usevi ozimog ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 24-28).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma biljnih bolesti u različitim intezitetima, zavisno od fenofaze razvoja i primenjene agrotehnike. Na parcelama iz ranijih rokova setve zapaženi su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 45 % biljaka, kao i simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 15% biljaka. Na ovim usevima zapažena su i veća oštećenja od mraza, dok su usevi iz kasnijih rokova pretrpeli manje štete, i na tim usevima se i simptomi mrežaste pregavosti lista registruju u nižim procentima.  

 
 

U usevima ječma registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskom indeksu napada.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.
Stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac na lokalitetima Vrbnica, Petka i Živica, usevi uljane repice se nalaze u fazi  5 do 8 razvijenih listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledima je registrovana pojava simptoma suve pegavosti lista (Phoma lingam) na donjim listovima na do 10%.

U postavljenim lovnim Merikovim posudama još uvek nije registrovana pojava male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus), ali se zbog vremenskih uslova njihova pojava očekuje.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem useva uljane repice i signalizraće kada i koje mere treba preduzeti.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Požarevac vizuelnim pregledima ozimih strnih žita registrovano je da su usevi pšenice u fazama od razvoja 3. lista do faze 3 stabla vidljivo (BBCH 13-23), a usevi ječma u fazi bokorenja, od 2 do 4 stabla vidljivo (BBCH 22-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetima Lučica, Živica i Bare registrovana je pojava simptoma:

-sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 1 do 4% biljaka,

dok je u usevima ječma na lokalitetima Orljevo i Lučica registrovana pojava simptoma:

-mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 2 do 4% biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovana pojava štetnih insekata.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnih žita.

Obična kruškina buva (Cacopsylla piri) u zasadima na teritoriji RC Požarevac

Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja.

Vizuelnim pregledom zasada registrovana je pojava imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla piri) u indeksu napada 1. U narednim danima, usled najave viših temperatura očekuje se polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Oštećenja na krtolama krompira od larvi žičara

Na teritoriji Braničevskog okruga, prilikom pregleda krtola krompira tokom njihovog vađenja, registrovana je pojava oštećenja na krtolama od strane larvi skočibuba, odnosno žičara (familija Elateridae, rod Agriotes).

Larve skočibuba imaju višegodišnji ciklus razvića i značajne su štetočine korenastog i krtolastog povrća, naročito krompira.  Usled Ishrane larvi u unutrašnjosti krtola, one gube tržišnu vrednost, postojanost i kvalitet, i podložnije su napadu patogena prouzrokovača različitih vrsta truleži.

Zaštita useva od ovih štetočina podrazumeva primenu agrotehničkih i hemijskih mera zaštite. U cilju sprečavanja prenamnožavanja, a time i nastanka velikih šteta preporučuje se primena plodoreda (gajenje useva koje ne pogoduju razvoju ovih štetočina poput mahunarki i uljane repice), redovana obrada zamljišta, optimalno đubrenje i navodnjavanje. Od hemijskih mera zaštite preporučuje se primena zemljišnih insekticida u redove prilikom setve ili tretiranjem krtola registrovanim isekticidima. Hemijske mere zaštite se izvode na osnovu gutine larava u zemljištu. U povrtarskim kulturama kritičan broj larvi žičara je prisustvo iznad 1 larve po m².

Proizvođačima se preporučuje da sve oštećene krtole odstrane, ne ubacuju u magacine i podrume i takve ne ostavljaju za sadnju.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima