Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac
Polaganje jaja kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Požarevac usevi kukuruza se nalaze u fenofazi od 5 do 8 listova razvijeno (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovana su položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca i na vreme će signalizirati vreme za tretman.

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na području delovanja RC Požarevac zasadi vinove loze se nalaze, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, u fazi od cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni, do cvetne kapice odvojene od drški (BBCH 57-60).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na naličju listova registrovano je prisustvo tek ispiljeih larvi cikade Scaphoideus titanus.  U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescense doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. Ova štetočina je monofagna vrsta, što žnači da se hrani isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta na dvogodišnjim lastarima. Larve prolaze kroz pet stupnjeva razvoja i hrane se isisavanjem sokova na naličju listova. Larve od trećeg larvenog stupnja imaju sposobnost da prenese fitoplazmu na zdrave čokote.

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus  i obavestiće kada je pravo vreme za tretman.

Pipa repičine ljuske u uljanoj repici

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na cvetovima je registrovano prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis).

Ova štetočina prezimljava plitko u zemljištu kao odrasli insekt i ima jednu generaciju godišnje. Nakon prezimljavanja hrani se divljim krstašicama, a zatim prelazi na useve uljane repice. Hrani se cvetnim pupoljcima, delovima cveta i mladim ljuskama. Nakon kopulacije, ženka polaže od 30-150 jaja. Bušeći zid mlade mahune pravi otvore i prodire u njenu unutrašnjost i u napravljeni otvor polaže po jedno jaje. Najznačajnije štete pravi ispiljena larva koja hraneći se buši zid mlade mahune i prodire u njenu unutrašnjost gde se hrani semenkama. Kada poraste, larva pravi rupu na zidu i izlazi napolje gde dalje odlazi do površine zemlje i pretvara se u lutku. Nastala oštećenja na mahunama olakšavaju prodor sekundarnih patogena.

 U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)) hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5-2 imaga po biljci u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u uljanoj repici.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja. U zavisnosti od vremena setve, pšenice se nalaze u fazi od 4 do 5 stabala vidljivo (BBCH 24-25), dok se usevi ječma nalaze u fazi od 5 do 7 stabala vidljivo (BBCH 25-27).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registruje se prisustvo simptoma bolesti:

-          sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 3% do 5% biljaka,

-          simptoma lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na 0% do 4% biljaka,

-           simptomi pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na 5% do 20% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva ječma uočava se prisustvo simptoma:

-          sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 4% do 10% biljaka,

-          mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)  na 7 do 25% biljaka i

-          pepelnice žita (Erysiphe gramminis) koja na pojedinim parcelama iz ranijih rokova setve i sa gustim sklopom biljaka broji i do 40% biljaka, dok je na parcelama iz kasnijih rokova setve procenat znatno niži.

Takođe, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka i prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus) na do 2% biljaka.

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem i izveštavanjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac, usevi uljane repice se nalaze u fazi od 8 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 18-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 20 % biljaka. Simptomi se registruju na najstarijem lišću, u vidu pega u kojima se formiraju piknidi.

Takođe, u postavljenim lovnim Merikovim posudama i vizuelnim pregledom useva još uvek nije uočeno prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).

Na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Proizvođačima se preporučuje obilazak svojih useva i praćenje prisustva aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru, preporučuju se mere zaštite upotrebom registrovanih gotovih mamaka, a nakon njihove postavke rupe treba zatrpati.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac vizuelnim pregledom useva ozimih strnih žita registrovano je da se usevi nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 22-25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 17% biljaka, dok je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) uočeno na do 4% biljaka.

U usevu pšenice uočeno je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 15% biljaka, simptom sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 3% biljaka i prisustvo simptoma lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 2% biljaka.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo obične kruškine buve u krušicima

Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u niskom intenzitetu napada.

Takođe, u naborima kore oko pupoljaka registruju se položena jaja ove štetočine.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem aktivnosti obične kruškine buve.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac usevi ozimog ječma i pšenice se nalaze, u zavisnosti od roka setve, u fazi od treći list razvijen,  do bokorenja, vidljivo drugo sekundarno stablo BBCH (13-22).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača bolesti:

-          mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 12 %  biljaka,

-          pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 1 % biljaka,

-          sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis)  na do 2 % biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma  sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 2% biljaka.

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Požarevac usevi pšenice i ječma se nalaze, u zavisnosti od rokova setve, od faze pojave prvog lista, do početka bokorenja (BBCH 10-21).

Vizuelnim pregledom useva ječma, uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 10% biljaka.

Vizelnim pregledom useva pšenice uočeno je prisustvo pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 4 % biljaka.

Takođe, na pojedinim parcelama  registrovano je prisustvo krilatih i beskrnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Psammotettix alienus) u niskom intenzitetu napada.

Vizuelnim pregledima uočeno je prisustvo aktivnih aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticys).

Preporučuje se praćenje prisustva aktivnih rupa od glodara, prag štetnosti za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa po hektaru, a za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti preporučuje se primena registrovanih mamaka uz njihovo obaveno zatrpavanje u rupe sa ciljem zaštite stoke i divljači.

Prezimljujući imago obične kruškine buve

Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruške se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, primenjenih agrotehičkih i hemijskih mera zaštite, u fazi od 50% lišća žuto i opalo do faze svo lišće opalo (BBCH 95-97).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) sa indeksom napada 5.

Postoji razlika izmedju letnje i zimske forme imaga obične kruškine buve. Zimska, prezimljujuća forma imaga je tamnije boje, krupnija je i otpornija na niske temperature, dok je letnja forma sitnijih dimenzija i svetlije boje.

Hemijake mere zaštite se ne preporučuju, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima