Skip to main content

Mladenovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Mladenovac
Stanje u usevima krompira

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Međulužje, vizuelnim pregledom useva krompira utvrđeno je da se krompir nalazi u fenofazi po BBCH skali 19 (9 ili više listova razvijeno). Registrovano je prisustvo imaga krompriove zlatice-Leptinotarsa decemlineata u indesku napada 3 i prisustvo jajnih legala u indeku 1,5. Trenutno se ne preporučuju hemijske mere, uz napomenu da se usevi redovno obilaze i prati brojnost imaga i jajnih legala.

 

Sl 1 Imago krompirove zlatice

 

 

Sl 2 Jaja krompirove zlatice

Stanje u zasadima kruške-obična kruškina buva

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac, vizuelnim pregledom zasada kruške utvđeno je da se zasad nalazi u fenofazi po BBCH skali 59-62 (Većina cvetova je sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu do oko 20% cvetova otvoreno). Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 8.3 %, imaga 4,16%, i larvi 0.83%. U ovoj fenofazi ne preporučuje se hemijski tretman. Preprati na bazi a.m. abamektina su izuzetno otrovni za oprašivače.

 
 
 
 
 
Stanje u zasadu kruške

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac, vizuelnim pregledom zasada kruške utvrđeno je da se zasad nalazi u fazi mirovanja (BBCH 00). Registrovana je prva pojava imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Najavljeno povećanje temperature u narednom periodu dovešće do pojačane aktivnosti imaga obične kruškine buve i intenziviranja polaganja jaja.

Sl 1 Imago obične kruškine buve

 

RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja u zasadima kruške na ovom lokalitetu.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na teritoriji koju pokriva RC Mladenovac, punkt Rabrovac, ogledno polje, usevi ozime pšenice i ječma  nalaze se, u zavisnosti od sortimenta, u fenofazi BBCH 13-23 (3 lista razvijeno do faze bokorenja 3 stabla vidljiva). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti (Septoria tritici, Erysiphe graminis, Puccinia spp.). Zajedničko za sve sorte je sušenje vrhova listova kao posledica ekstremno niskih temperature u prethodnom periodu. RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja u usevima pšenice i ječma  na ovom lokalitetu.

 

Slika 1 Usev pšenice

 
Polaganje jaja  šljivinog smotavca

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Koraćica zasadi šljive se nalaze u fenofazi 73 po BBCH skali (drugo opadanje plodova). Vizuelnim pregledom plodova šljive pod binokularom utvrđeno je prisustvo jaja šljivinog smotavca-Grapholita funebrana u indeksu 0.5. Suma akumulirane temperature od biofixa je 108,98 CDD (ºC). U narednim danima se očekuje početak piljenja larvi.

 

 

Velika slika jaje šljivinog smotavca

 

Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman. RC Mladenovac nastavlja praćenje stanja u zasadu šljive.

Dozrelost pseudotecija

Na području delovanja RC Mladenovac, lokalitet Dubona jabuka sorte Zlatni delišes nalazi se u fenofazi po BBCH skali 69-71 (kraj cvetanja: sve peteljke opale do plodovi veličine 10 mm, plodovi opadaju nakon cvetanja). Pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je dozrelost pseudotecija od 83%. Procenat ispražnjenosti pseudotecija je 47,5%. RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja dozrelosti pseudotecija.

 
 
 
 
Dozrelost pseudotecija

Na području delovanja RC Mladenovac, lokalitet Dubona jabuka sorte Zlatni delišes nalazi se u fenofazi po BBCH skali 57-60 (faza roze pupoljka do prvi cvetovi otvoreni). Pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je dozrelost pseudotecija od 82%. Procenat ispražnjenosti pseudotecija je 28%.. RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja dozrelosti pseudotecija.

 
 
 
Dozrelost pseudotecija

Na području delovanja RC Mladenovac, lokalitet Dubona jabuka sorte Zlatni delišes nalazi se u fenofazi po BBCH skali 10 (faza mišje uši: zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljka; prvi listovi se odvajaju). Pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je dozrelost pseudotecija od 20%. Visoki procenti oslobađanja pseudotecija, uz visoke dnevne temperature (maksimalna temperatura po AMS-u je bila 15 ºC) ukazuju na mogućnost oslobađanja askospora sa prvim padavinama. RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja dozrelosti pseudotecija.

 

 

Velika slika Otvorena pseudotecija

Dozrelost pseudotecija

Na području delovanja RC Mladenovac, lokalitet Dubona jabuka sorte Ajdared nalazi se u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (03 BBCH) do početka pucanja pupoljaka: prvi zeleni vrhovi listića vidljivi (BBCH 07). Pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je dozrelost pseudotecija od 18,5%. Visoki procenti oslobađanja pseudotecija, uz visoke dnevne temperature (17.03 maksimalna temperatura po AMS-u je bila 13,4ºC) ukazuju na mogućnost oslobađanja askospora sa prvim padavinama. RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja dozrelosti pseudotecija.

Otvorena pseudotecija

Prouzrokovač crvene paleži vinove loze – Pseudopeziza tracheiphila

Na mladom lišću po obodu javljaju se uglaste krupne pege, koje se šire prema osnovi liske zahvatajući prostor između lisnih nerava. Kod belih sorati, pege su žute, a crvene do crvenobraonkaste kod crnih sorata. Srednji deo pega nekrorira i postaje tamnocrven, zbog čega pege, odnosno oboleli delovi liske, izgledaju kao vatrom sprženi. Na listovima pri završetku porasta, ili na onima koji su prestali da rastu, javlja se veći broj sitnih pega. Intenzivne zaraze su na donjih šest, a ređe i na prvih 12 listova. Oboleli listovi prevremeno opadaju. Veliki gubitak lisne mase može dovesti do zastoja u porastu čitavog čokota ili lastara i grozdica, a ponekad i do osipanja grozdica ili pak sušenja. Obolele cvasti kao i bobice nekrotiraju i suše se.

Parazitna gljiva se održava u opalom lišću. U proleće, a ređe i u jesen, na opalom lišću, duž nerava, parazit formira apotecije žućkaste boje i prečnika oko 0,6 mm. Askospore koje se formiraju u apotecijama po oslobađanju raznosi vetar i one obavljaju zaražavanje. Lišće postaje osetljivo kada dostigne prečnik od oko 5 cm. Posle određenog razvoja u lisnom parenhimu parazit prodire u sprovodne sudove i zapušava ih. Zbog toga se zahvaćeni delovi liske suše.

Za sada se protiv ove bolesti koristi hemijska zaštita s kojom treba otpočeti rano. Preporučuje se tretiranje pošto se razvije treći, šesti i deveti list. Kod nas su registrovani sledeći preparati: bakar-sulfat, cimoksanil, folpet, folpet + bakar-oksihlorid i kaptan.

 

 

Velika slika 1 Palež vinove loze

 

 

Velika slika 2 Simptomi na donjem listu

 

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima