Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes ustanovljeno je da se jabuka u zavisnosti od sorte nalazi u fazi ravoja 56-57 (faza zelenih pupoljaka, pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni; faza crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi.
 
Dozrelost pseudotecija
 
Pseudotecije kategorija
Ajdared
Zlatni delišes
0
40
44
1
23
6
2
5
7
3
2
7
4
1
4
Ukupno pregledanih
71
68
% dozrelosti pseudotecija
15
20
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes ustanovljeno je da se u zavisnosti od sorte jabuka nalazi u fazi razvoja 03-09 (kraj burenja lisnih pupoljaka a neki delovi pokriveni gustim dlačicama - zeleni listići vidljivi oko 5mm iznad ljušture pupoljka).
 
Ovonedeljinim pregledom sa prošlogodišnjeg opalog lišća jabuke u zasadu na punktu Šantarovac pratimo dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke Venturia inaequalis.
 
Pseudotecije kategorija
Ajdared
Zlatni delišes
0
34
35
1
15
17
2
8
9
3
1
2
4
0
0
ukupno pregledanih
58
63

% dozrelosti pseudotecija

14

16

 
Procenat dozrelosti sorte Ajdared: 14%
Procenat dozrelosti sorte Zlatni delišes: 16%
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
 
 
Zdravstveno stanje pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom useva pšenice sorte Ingenio i useva ječma sorte Nonius ustanovljeno je da se pšenica po BBCH skali nalazi u fazi razvoja 22-23 (bokorenje, drugo i treće stablo vidljivo), a ječam u fazi razvoja 25-26 (bokorenje, peto i šesto stablo vidljivo).
 
Vizuelnim pregledom biljaka pšenice na punktu Međureč nisu uočeni simptomi bolesti sive pegavosti lista pšenice Septoria tritici, pepelnice Erysiphe graminis, kao ni rđe pšenice Puccinia spp.
 
Faza razvoja - pšenica Ingenio
 
Vizuelnim pregledom useva ječma na punktu Kočino selo registrovani su simptomi mrežaste pegavosti ječma Pyrenophora teres na 6% pregledanih biljaka.
 
Faza razvoja - ječam Nonius
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.
 
 
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji delovanja RC Jagodina u zasadu jabuke  sorte Ajdared i Zlatni delišes na punktu Šantarovac jabuka se nalazi u fazi razvoja Ajdared 03 (kraj bubrenja lisnih pupoljaka, ljuspice pupoljaka svetlo obojene a neki delovi pokriveni gustim dlačicama) i Zlatni delišes u fazi razvoja 01 (početak bubrenja lisnih pupoljaka, pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice izdužene, sa svetlo obojenim mrljama).
 
U zasadu jabuke sa prošlogodišnjeg opalog lišća pratimo dozrelost i ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke Venturia Inaequalis i ovonedeljnim pregledom ustanovljena je dozrelost pseudotecija:
 
Procenat dozrelosti Ajdared: 10%
Procenat dozrelosti Zlatni delišes: 7%
 
Pseudotecije Kategorija
Ajdared
Zlatni delišes
             0
   35
       36
             1
   10
       14
             2
    6
        0
ukupno pregledanih
   51
       50
 
Faza razvoja - Ajdared
 
Faza razvoja - Zlatni delišes
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Jagodina, vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetu Šantarovac utvrđeno je da se pšenica po BBCH skali nalazi u fazi 13-14 (3-4 listova razvijeno), na lokalitetu Međureč  u fazi 15-16 (5-6 listova razvijeno). Vreme setve 15.10.2016.
 
U usevima pšenice, vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo simptoma bolesti (Puccinia spp, Septoria tritici, Erysiphe graminis). Na malom procentu biljaka, kao posledica niskih temperatura u proteklom periodu, utvrđeno je izmrzavanje u vidu osušenih požutelih vrhova listova.
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela.
 
Punkt Međureč - pšenica
 
Na lokalitetu Kočino selo, vizuelnim pregledom useva ječma sorte Nonius, ustanovljeno je da se po BBCH skali usev nalazi u fazi 12-13 (2-3 lista razvijeno).
 
Površina: 1ha
Sorta: Nonius
Predusev: Soja
Vreme setve: 05.10.2016
 
Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 4% biljaka, kao i osušenost vrhova listova usled niskih temperatura. Na teritoriji Pomoravskog okruga na velikom broju parcela nije ni došlo do nicanja ječma. Takođe, na parceli su uočene i štete od glodara, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje postavljanje mamaka sa cink fosfidom. Mamke sa rupama obavezno zatrpati.
 
Punkt Kočino selo - ječam
 
Štete od glodara
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ozimih useva pšenice i ječma.
Šimširov plamenac - Cydalima perspectalis
Na teritoriji Pomoravskog okruga, na raznim lokalitetima Jagodine, Ćuprije i Paraćina beleži se pojava šimširovog plamenca Cydalima perspectalis.
 
Na svetlosnim lampama postavljenim u mestima Jovac, Ostrikovac i Striža regionalni centar Jagodina beleži od kraja jula pojavu imaga i od početka avgusta značajan porast brojnosti imaga šimširovog plamenca Cydalima perspectalis.
 
Šimširov plamenac na teritoriji Srbije pojavio se krajem 2014 godine na teritoriji Beograda. Štete koje pravi na šimširu su jako velike, ženka polaže jaja u grupicama na naličju lista i ispiljene larve koje mogu da narastu i do nekoliko centimetara mogu da doprinesu do potpune defolijacije šimšira koji se ubrzo suši.
Starije larve mogu da se hrane i korom grana, a kod jaše napadnutih biljaka dolazi do pojave paučine preko koje se ispiljene larve jako dobro kreću.
 
Na teritoriji Jagodine vizuelnim pregledom šimšira registrovani su simptomi i oštećenja prouzrokovana od strane šimširovog plamenca. Širi se aktivnim letom i može da ima i do tri generacije godišnje.
 
 
Na slikama je prikazano stanje u Jagodini:
 
 
Larva na listu
 
Štete od larvi
 
Oštećenje
 
Larveni stadijum
 
Potpuno oštećenje
Pojava plamenjače kukuruza Sclerophthora macrospora
Na teritoriji RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada kukuruza utvrđeno je prisustvo plamenjače kukuruza Sclerophthora macrospora u pojedinim parcelama.
 
Na teritoriji Pomoravskog okruga, U Levačkom kraju opština Rekovac, u mestu Loćika i drugim lokalitetima opštine Jagodine na parcelama koje su bile poplavljene kada je kukuruz bio u fazi razvoja 3-4 lista, došlo je do pojave plamenjače kukuruza Sclerophthora macrospora.
 
Vreme infekcije plamenjače kukuruza je pri vlažnom vremenu, inficiraju se  mlade biljke u ranim fazama razvoja i zaražene biljke postaju kržljave dolazi do promene boje, deformacije metlice. Da ne bi došlo do pojave preporučuje se dreniranje zemljišta da se ne bi zadržavala voda, suzbijanje i uništavanje korovskih biljaka, vodoti računa gde se seje kukuruz, ne koristiti parcele sa visokim nivoom podzemnih voda kao ni parcele u kojima se zadržava voda. Tokom perioda poplava oospore klijaju i proizvode plivajuće zoospore koje napadaju mlade tačke, metlicu zahvata proliferacija i dolazi do potpunog deformiteta biljke. Usled napada plamenjače kukuruza dolazi do pucanja klipa, sužavanja lišća i odsustva formiranja metlice i klipova. Vrlo je retka pojava da bi se preduzimale mere zaštite, plodored je obavezan kao i gajenje manje osetljivih sorti.
 
 
 
Stanje u zasadima kupine u Pomoravskom okrugu
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada kupine utvrđeno je da se kupina nalazi po BBCH skali u fazi razvoja 85-87 (prvi plodovi obojeni, do glavne berbe, većina plodova obojena).
 
Na teritoriji Levča, opština Rekovac u Pomoravskom okrugu redovnim obilaskom zasada kupine na području Sekuriča, Belušića, Oparića izvršen je obilazak više zasada kupine i na istim registrovana su oštećenja na grančicama u vidu zareza nastala od strane ženke cikade roda Cicadetta montana complex koja u zarezima polaže jaja. Na mestima na kojima se nalaze zarezi dolazi do sušenja i gubitka ploda, što može dovesti do značajnog gubitka prinosa.
 
Na zarezima je uočeno prisustvo belih jaja, uočena su starija oštećenja na rodnim grančicama  i u svim zasadima nije uočeno prisustvo imaga.
 
Na slikama su prikazana oštećenja sa područja Oparića:
 
Oštećenje - cikada Cicadetta montana complex
 
Zarez - jaje
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ove štetočine u Pomoravskom okrugu.
 
 
 
Pojava cikada u zasadima kupine
Na teritoriji RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada kupine utvrdili smo da se kupina nalazi u zavisnosti od sorte u fazi razvoja po BBCH skali od 81-85(početak sazrevanja-do prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar).
Na teritoriji Rekovačke opštine (najveće površine pod kupinom na našoj teritoriji)  obišli smo više zasada u kojima smo registrovali prisustvo  odraslih jedinki cikada iz roda Cicadetta. Registrovan je veliki procenat oštećenih lastara od ovih cikada. Odrasle jedinke prave zareze na rodnim lastarima u koje polažu jaja. Na mestima oštećenja lastari se lome usled čega dolazi do njihovog sušenja.  
 
      
Odrasla cikada                             Položena jaja u zarezima
 
   
Oštećen lastar                        Oštećen rodni lastar
 
Uzorci cikada su poslati na determinaciju, a tačna vrsta biće naknadno objavljena na portal PIS-a.
Leptinotarsa decemlineata - krompirova zlatica
Na području delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada krompira ustanovili smo da se nalazi po BBCH skali u fazi razvoja 19 (devet i više listova na glavnoj stabljici)
 
Na punktu Striža vizuelnim pregledom uočili smo prisustvo imaga krompirove zlatice Leptinotarsa decemlineata, na listovima nije primećeno prisustvo jajnih legla.
 
Na ovom punktu takođe pratimo i prisustvo krompirovog moljca Phthorimaea operculella na feromonskim klopkama, i za sada nije primećen ulov ove štetočine.
 
Krompirova zlatica - imago
 
RC Jagodina nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima