Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac
Preventivne mere zaštite od karantinskog patogena Monilinia fructicola
Na terenu RC Kragujevac šljive se nalaze, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, u fenofazi plodovi dostigli 70% krajnje veličine do početka obojavanja ploda (BBCH 77-81).
 
U pojedinim zasadima primetni su simptomi karakteristični za monilioznu trulež plodova.
 
 
Kao i ostale koštičave vrste, šljiva je podložna napadu gljive Monilinia fructicola. Ova gljiva naročito može biti štetna za nektarinu i breskvu, ali i višnju, trešnju, kajsiju i u manjoj meri za jabučaste voćne vrste. Kod nas se nalazi na listi karantinskih organizama IA deo II, što znači da je na pojedinim regionima naše zemlje prisutna dok drugde nije a njeno je unošenje i širenje u Republiku Srbiju zabranjeno. U programu posebnog nadzora na prisustvo M.fructicola proizvodni region RC Kragujevac pokazao se kao zona sa prisustvom ovog parazita.

Simptomi na plodovima su lako prepoznatljivi i na osnovu izgleda teško se mogu razlikovati od simptoma koje prouzrokuju druge gljive istog roda. Uključuju pojavu mrkih pega koje se postepeno šire i zahvataju celokupan plod (mrka, smeđa trulež) a kasnije sporulacijom dovode do pojave beličastih koncentričnih tvorevina. Takvi plodovi se suše, smežuravaju i očvrsli ostaju na granama ili padaju na zemlju (mumificirani plodovi). Oni predstavljaju dalji izvor inokuluma. Pored vidljivih simptoma, mogu postojati i plodovi bez simptoma koji su ipak inficirani (latentne infekcije). Važno je napomenuti da plodovi mogu biti zaraženi u svim fazama razvoja i to najčešće kroz različite povrede, ali i kroz prirodne otvore i direktnim prodorom kroz kutikulu. S tim u vezi, period intenzivnog porasta nekoliko nedelja pred berbu smatra se najosetljivijim. Kako se približavamo periodu koji je kod šljive najkritičniji kad je u pitanju infekcija ovom gljivom, a prisutni su uslovi koji pogoduju njenom razvoju (vlažan i kišovit period za nama sa gradonosnim padavinama koje su stvorile mehaničke povrede, a zatim period sa visokim temperaturama), potrebno je skrenuti pažnju na sve mere koje se mogu iskoristiti u borbi protiv ovog patogena. To je naročito važno ako se zna da je M. fructicola karantinski parazit u Ruskoj Federaciji a da veliki deo šljive sa našeg terena završava upravo na tom tržištu. Drugi deo izvozi se ka zemljama EU, gde je ovaj parazit izgubio status karantinskog 2014. godine.

Pre svega, potrebno je ukloniti i uništiti sve zaražene biljne delove i mumificirane plodove iz voćnjaka. U samom voćnjaku neophodno je preduzimati sve redovne mere nege i zaštite, suzbijati korove i insekte jer oni svojom ishranom mogu načiniti mehanička ošetećenja koja su ulaz za M.fructicola. Takođe, preporuka je da se samonikle vrste voćaka koje su domaćin ovog parazita uklone ako se nalaze u blizini zasada. Značajno je uravnoteženo đubrenje i navodnjavanje a prihrana kalcijumom povoljno deluje na otpornost plodova.

Ono što može predstavljati naročit problem jeste činjenica da štete od ovog patogena mogu nastati i nakon berbe, tokom skladištenja i transporta. Najčešće se simptomi posle berbe pojavljuju kao posledica latentne infekcije, ali se može desiti da od momenta berbe zdravi plodovi bivaju inficirani u slučaju prisustva patogena i postojanja povoljnih uslova. Budući da je u toku berba višnje i ranih sorti nektarine, a berba ostalih vrsta koštičavih vrsta sleduje u budućem periodu, potrebno je istaći mere koje se tiču berbe i manipulacije plodovima kojima bi se minimizirao rizik od infekcije.

Sa tog stanovišta značajna je pravovremena i redovna berba i izbegavanje ozleđivanja biljaka. Berbu je potrebno obaviti uoči padavina. Prilikom berbe potruditi se da se što manje plodovi mehanički oštećuju. Zdrave plodove oštećene tokom branja ne stavljati u ambalažu a plodove bolesnog izgleda treba odstranjivati. I ambalaža mora biti nova ili, ako je ranije korišćena, treba je dobro oprati i obložiti iznutra. Ambalažu ne držati na zemlji zbog moguće kontaminacije i ne spuštati u nju bilo kakav drugi materijal. Skladišni prostor i transportna sredstva moraju biti čista i bez ostataka trulog voća koje bi moglo predstavljati izvor zaraze, a sami plodovi bi trebali biti u što kraćem roku rashlađeni do temperature skladištenja i uneti u skladište.

 Oprez zbog kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankliniella occidentalis)

Na terenu RC Kragujevac berba ranih sorti nektarine je u toku ili se očekuje narednih dana, dok se srednje i kasne sorte breskve i nektarine nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81) do obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 85).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada, otresanjem mladara, u pojedinim zasadima koji nisu izvršili tretmane u skladu sa preporukama iz prethodnog perioda, primećeno je prisustvo larvi i imaga tripsa (Thysanoptera). Budući da je region RC Kragujevac, naročito okolina Topole (Vinča, Plaskovac, Brezovac,…) područje naše zemlje sa jednom od najznačajnijih proizvodnji nektarine okrenute izvozu, i to pre svega na tržište Ruske Federacije, potrebno je još jednom skrenuti pažnju na potencijalnu opasnost od pojave kalifornijskog cvetnog tripsa  (Frankliniella occidentalis).

U pitanju je štetočina karantinskog statusa u Ruskoj Federaciji zbog čijeg prisustva u pošiljci namenjenoj izvozu u ovu zemlju fitosanitarne vlasti istu vraćaju pošiljaocu. Zbog toga je potrebno naglasiti značaj borbe protiv ovog insekta. Proizvođačima se može preporučiti obilazak zasada i pregled na prisustvo tripsa, te hemijski tretman ukoliko se oni primete. Pri tom, neophodno je voditi računa o karenci primenjenih preparata, a tamo gde je berba u toku ili se uskoro planira, hemijske mere se ne preporučuju.

Na početku vegetacije, pre cvetanja breskve i nektarine, a kad počne cvetanje korovskih biljaka, tripsi se nalaze na cvetovima korova (poput maslačka) na  kojima se hrane. Odatle oni mogu dalje migrirati na voćke u cvetu i nastaviti ishranu. Inače, ova vrsta ne prolazi zimsku dijapauzu već uglavnom prvi napad potiče iz zatvorenog prostora gde provode zimske mesece, zato je potreban poseban oprez ukoliko se zasadi nalaze u blizini plastenika i staklenika. Na otvorenom i u voćnim zasadima, najaktivniji je tokom letnjih mececi. Zbog velikog broja generacija koje razvije tokom godine (do 15 u zatvorenom prostoru), ali i zbog svoje polifagnosti, sklon je sticanju rezistentnosti na pojedine aktivne materije. Potrebno je posebno povesti računa o antirezistentnoj strategiji prilikom odabira insekticida za njegovo suzbijanje, odnosno alternirati preparate sa različitim mehanizmom delovanja i poštovati maksimalno dozvoljeni broj tretmana. Osim toga, značajna mera je i suzbijanje korova.

Pojava fuzarioze klasa u ozimoj pšenici
Na terenu RC Kragujevac usevi ozime pšenice se u zavisnosti od rokova setve, sortimenta, primenjene agrotehnike i lokalliteta nalaze u različitim fazama razvića ploda i sazrevanja: od srednje mlečne zrelosti (BBCH 75) do tvrde voštane zrelosti (BBCH 87).
 
Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Cerovac i Lužnice utvrđeno je prisustvo simptoma fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum). Na prvom pomenutom punktu procenat zaraženih klasova je 18% a procenat zaražene površine klasa je 4%. Na Punktu Lužnice procenat napadnutih klasova je 13%, dok je procenat zaražene površine klasa 3,44%.
 
 
Ovaj patogen kroz svoje metaboličke procese sintetiše mikotoksine (deoksinivalenol-DON), čije prisustvo u zrnu iznad određenih vrednosti može biti štetno po zdravlje ljudi i životinja.
 
 
Kraj primarnih infekcija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do plodovi su dostigli oko 60% krajnje veličine (BBCH 76).
 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju registrovana je ispražnjenost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% za obe sorte.

 

Na osnovu toga može se reći da je nastupio kraj primarnih infekcija ovim patogenom.

Kukuruzni plamenac
Na području koje pokriva RC Kragujevac merkantilni kukuruz u zavisnosti od roka setve i grupe zrenja, nalazi se u fazi od razvijeno šest listova do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).
 
Vizuelnim pregledom biljaka kukuruza, na naličju listova utvrđeno je prisusto jajnog legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u indeksu napada 0,25.
 
 
Trenutno je u toku polaganje jaja prve generacije ove štetočine, a početak piljenja larvi se može očekivati narednih dana.
 
Ovaj insekt najveći ekonomski značaj ima na kukuruzu šećercu i semenskom usevu kukuruza, a površina pod ovim kulturama nema na terenu RC Kragujevac, izuzev pojedinačne baštenske proizvodnje kukuruza šećerca.
 
Kad je u pitanju merkantilni kukuruz, prva generacija pomenute štetočine obično se ne tretira insekticidima. Ogledima sprovedenim u sistemu PIS-a utvrđeno je da se suzbijanjem prve generacije kukuruznog plamenca u merkantilnom kukuruzu prinosi povećavaju za oko 5%. Zato se poljoprivrednim proizvođačima može preporučiti obilazak svojih useva radi utvrđivanja stepena prisustva ove štetočine pre odluke o eventualnom tretmanu.
 
Prag štetnosti je 5% biljaka sa jajnim leglima u semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu. Detalji o predloženim hemijskim merama se mogu videti ovde.
 
 
Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus
Na terenu RC Kragujevac vinova loza nalazi se u različitim fazama cvetanja, od cvetne kapice odvojene od drški (BBCH 60) do rano cvetanje, 30% cvetnih kapica opalo (BBCH 63).
 
 
Vizuelnim pregledom na naličju listova primećeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u indeksu napada 1. Ova cikada je prenosilac fitoplazme Flavescence doree koja uzrokuje oboljenje "zlatastog žutila" vinove loze.
 
U pitanju su larve prvog larvenog stupnja ove štetočine. Kako tek od trećeg larvenog stupnja larve postaju infektivne, hemijske mere se u ovom trenutku ne preporučuju.
 
RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ovog insekta i blagovremeno signalizirati momenat za hemijski tretman.
Pojava fuzarioze klasa u ozimom ječmu
Na terenu RC Kragujevac ozimi ječam nalazi se u fazi od kasna mlečna zrelost (BBCH 77) do rana voštana zrelost (BBCH 83).
 
Vizuelnim pregledom  useva ječma, na lokalitetima Cerovac i Lužnice, opština Kragujevac, registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) na do 7% klasova. Simptomi su zahvatili površinu klasa manju od 10%.
 
 
Do infekcije klasa ovom gljivom može doći u svim fazama njegovog razvoja, ali je najštetnija u toku cvetanja, odnosno na samom početku cvetanja, i to u uslovima vlažnog i kišovitog vremena. Tada su prašnici izloženi u spoljnoj sredini i samim tim najdostupniji napadu patogena. Zato se i hemijske mere zaštite preporučuju na samom početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike, pred najavljene padavine. Naknadni i raniji tretmani nemaju ekonomsku niti biološku opravdanost.
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke se nalaze u fazi veličina ploda je do 20 mm. (BBCH 72).
 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 79% za sortu Zlatni Delišes i 77,5% za sortu Ajdared. Ispražnjenost pseudotecija za sortu Zlatni Delišes iznosi 34%, a za Ajdared 30%.

 

velika slika

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jappii

Na teritoriji RC Kragujevac zasadi višnje se nalaze u fenofazi zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje na prisustvo plodonosnih tela gljive prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 16% apotecija.

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ovog patogena.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Kragujevac, lokalitet Čumić, jabuke se nalaze u fazi cvetovi venu, većina latica opada (BBCH 67).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju registrovana je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 62% za sortu Zlatni Delišes i 60% za sortu Ajdared. Ispražnjenost pseudotecija za sortu Zlatni Delišes iznosi 10%, a za Ajdared 8%.

 

velika slika

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima