Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac
Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na terenu RC Kragujevac usevi kukuruza se, u zavisnosti od hibrida, vremena setve i primenjene agrotehnike, nalaze u fazi od 7 listova razvijeno (BBCH 17) do 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

 

Redovnim nedeljnim vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na naličju lišća kukuruza (na 5% pregledanih biljaka).

 

velika slika

 

Budući da u prošlonedeljnom pregledu jajna legla nisu registrovana, zaključujemo da je u toku polaganje jaja prve generacije ove štetočine.Takođe, beleže se povećani ulovi imaga kukuruznog plamenca na svetlosnim lovnim klopkama.

 

 

velika slika

 

Na našem terenu nema površina pod semenskim kukuruzom, gde je prag štetnosti 5% biljaka sa jajnim leglima, dok je na merkantilnom kukuruzu prag štetnosti 10%, te se trenutno (sa ovakvim brojnostima) hemijske mere ne preporučuju.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem biologije ove štetočine.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, nalaze u fazi kraj klasanja, pojavili se svi klasovi (BBCH 59) do početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61), a ozima pšenica je u fazi od pojave lista zastavičara (BBCH 37) do kasna faza zastavičara, rukavac zastavičara nabubren (BBCH 45).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) na do 32% biljaka, žuto-mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 10% biljaka, a od štetočina primećena je larva žitne pijavice (Lema melanopus), pšenični tripsi (Haplothrips tritici), biljne vaši (Aphididae) i larva mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

Na ozimom ječmu zapaženo je prisustvo mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 30% biljaka, sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) na do 10% biljaka, a od štetočina pored žitne pijavice, pšenični tripsi i biljne vaši.

U ovom trenutku treba naročito naglasiti značaj fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Infekcija klasa ovom gljivom nastala u toku cvetanja (na samom početku cvetanja kada su prašnici najizloženiji i najdostupniji patogenu, što je faza u kojoj se mnogi ječmovi sada nalaze na našem terenu) u uslovima vlažnog i kišovitog vremena može napraviti najveće probleme sa stanovišta upotrebljivosti zrna za humanu i stočnu ishranu. Naime, ova gljiva je u stanju da sintetiše mikotoksine štetne za zdravlje ljudi i životinja.

Praćenje dozrevanja apotecija Blumeriella jaapii
Na terenu RC Kragujevac zasadi višnje nalaze se u fazi puno cvetanje (BBCH 65).
 
Laboratorijskim pregledom opalog lišća višnje nije uočeno prisustvo zrelih askospora u apotecijama gljive prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).
 
RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem biologije ovog patogena i blagovremeno signalizirati vreme za tretman.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Kragujevac u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, usevi ozimih strnih žita nalaze se u različitim fazama bokorenja. Ozime pšenice se nalaze u fazi od 6 do 8 stabla vidljivo (26-28 BBCH), a ječam 9 i više stabla vidljivo (29 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom na lokalitetima Lužnice, opština Kragujevac, i Bečevica, opština Knić, utvrđeno je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka. Na ozimoj pšenici registrovani su simptomi pepelnice strnih žita (Erysiphae gramminis) na do 2% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) takođe na do 2% biljaka.

 

mrežasta pegavost ječma

 

Primetna su i oštećenja na listovima od ishrane odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu napada.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Na terenu RC Kragujevac zasadi kruške u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze se u fazi od početka pucanja pupoljaka (BBCH 07) do zeleni listići oko 10mm iznad ljušture pupoljaka (BBCH 10).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške, sorte Santa Maria na lokalitetu Vinča, ustanovljeno je prisustvo imaga obične kruškine buve u indeksu napada 11,5, kao i položena jaja ove štetočine u indeksu napada 40,36.

Registrovane su i tek ispiljene larve prvog larvenog stupnja u vrlo niskom indeksu napada (0,6) što znači da je tek počelo piljenje larvi ali se u narednim danima, za koje se prognoziraju visoke dnevne temperature, može očekivati intenziviranje ovog procesa. Zbog niskog indeksa napada larvi u ovom trenutku hemijske mere se još ne preporučuju, a RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno signalizirati vreme za tretman.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuka se nalaze u fazi početak pucanja pupoljka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07) do zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 09).

Vizuelnim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared na lokalitetu Vinča (opština Topola) utvrđen je procenat dozrelosti pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 2,50%  

velika slika

velika slika

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

 

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Kragujevac u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, usevi ozimih strnih žita nalaze se u različitim fazama bokorenja. Ozime pšenice se nalaze u fazi od 4 do 6 stabla vidljivo (24-26 BBCH), a ječmovi od 6 do 9 stabla vidljivo (26-29 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom na lokalitetima Lužnice, opština Kragujevac, i Bečevica, opština Knić, utvrđeno je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka. Simptomi bolesti na ozimoj pšenici nisu registrovani. Što se štetočina tiče, registrovano je prisustvo biljnih vaši na do 1% biljaka pšenice.

 

mrežasta pegavost ječma

 

Na pojedinim delovima parcela primetno je žutilo na biljkama kao posledice zadržavanja vode nakon nedavnih padavina. Očekuje se da će ovo fiziološko stanje biti prolaznog karaktera i da se neće znatnije odraziti na prinos.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnina.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuka se nalaze u fazi mirovanje pupoljaka (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared na lokalitetu Vinča (opština Topola) nije utvrđeno prisustvo zrelih askusa sa askosporama u pseudotecijama gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)
Na terenu RC Kragujevac zasadi kruške nalaze se u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom utvrđena je mala brojnost prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3, dok položena jaja nisu registrovana.
 
 
Nakon dužeg perioda nepovoljnih uslova, proteklih dana temperature su pogodovale aktivnostima ove štetne vrste, pa je u tom periodu došlo do ponovne aktivnosti i kopulacije ali se polaganje jaja ne očekuje u narednim danima zbog prognoziranih niskih temperatura.

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ove štetočine.
Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Kragujevac ozima strna žita nalaze se u različitim fazama rasta klijanca, u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjene agrotehnike.

 

Ozima pšenica se nalazi u fazi od dva lista razvijeno (BBCH 12) do 3 lista razvijeno (BBCH 13), a ozimi ječam od dva lista razvijeno (BBCH 12) do četiri lista razvijeno (BBCH 14).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom ozimih strnih žita na lokalitetima Lužnice (opština Kragujevac) i Bečevica (opština Knić), nije utvrđeno prisustvo simptoma biljnih bolesti ni štetočina.  U odnosu na prethodni pregled, upadljivo je odsustvo cikada (Cicadelidae), koje su ranije bile prisutne, te se njihov izostanak može pripisati dejstvu niskih temperatura.

  

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima