Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac
Zdravstveno stanje u vinogradima na teritoriji RC Kragujevac

Na terenu RC Kragujevac vinske sorte vinove loze se nalaze u fazi od zatvaranje grozda, potpuno doirivanje bobica (BBCH 79) do šarak bobica (BBCH 83). Kod pojedinih stonih sorti (Kardinal) berba se očekuje uskoro, a kod drugih (Hamburg) do kraja meseca.

 

Vizuelnim pregledom vinograda ustanovljeno je prisustvo simptoma koji upućuju na bolest ESKA, apopleksija (sušenje) čokota. Ovo oboljenje izaziva sušenje vinove loze a prisutna je i u starim, i u mlađim zasadima. Prvi uočljivi simptom je promena boje listova. Oko glavnih lisnih nerava javljaju se izdužene žute ili crvenkasto-smeđe zone a između njih je šira ili uža zelena zona ("tigrove šare"). Ako nekroza prekrije veći deo liske, list se osuši. 

 

 

velika slika

 

Eska se može ispoljiti u hroničnoj formi (propadanje lišća) i u akutnoj formi (brzo sušenje celog čokota). Kod čokota u hroničnoj fazi ove bolesti, pojava simptoma na listovima u pojedinim godinama može izostati da bi se ponovo pojavila nakon jedne ili dve godine. Na krakovima čokota i na stablu mogu se pojaviti uzdužne pukotine a bobice na grozdu se smežuravaju. Svi navedeni simptomi su posledica promena koje su nastale u unutrašnjosti čokota. Na poprečnom preseku stabla uočava se centralni, oštećeni deo svetle boje, meke konzistencije oivičen  tamnijom zonom tvrdog drveta. Uzročnik ovog oboljenja je kompleks različitih fitopatogenih gljiva a razvoju pogoduje suvo i toplo vreme.

 

Mere zaštite od ove bolesti su pre svega preventivne. Važno je naglasiti značaj sadnje sertifikovanih loznih kalemova. Prilikom podizanja vinograda, ako je na parceli prethodno bio voćnjak, stari vinograd ili je u pitanju šumska krčevina, preporuka je sadnja vinove loze nekoliko godina nakon krčenja stare vegetacije. Pri orezivanju vinove loze ne treba praviti velike rezove. Orezane delove sa simptomima treba izneti iz vinograda i uništiti. Rezidbu treba obavljati dezinfikovanim alatom, a rezove premazati kalemarskim voskom. U slučaju pojave bolesti preporučuje se uklanjanje zaraženih delova čokota, ukoliko bolest nije zahvatila ceo čokot, ili uklanjanje celog zaraženog čokota iz vinograda.

 

Osim toga, proizvođačima je potrebno skrenuti pažnju na azijsku voćnu mušicu (Drosophila suzukii), čije se prisustvo i dalje registruje na lovnim klopkama sa hrandibenim atraktantom u vinogradu. Iako su u pitanju znatno manje brojnosti nego u prethodnom periodu, proizvođačima se preporučuje oprez zbog činjenice da je vinova loza ušla u fazu sazrevnja bobica kada postaje naročito privlačna za ženke ove vrste koje svojom snažnom, testerastom legalicom polažu jaja zasecanjem epidermisa zdravog i skoro zrelog ploda a larve unutrašnjost ploda mogu potpuno uništiti. Oštećenja nastala aktivnošću ove štetočine predstavljaju ulazni put za infekciju gljivom prouzrokovačem sive truleži grožđa. Kako bi se izbegle eventualne štete, preporuka je primena preventivnih i higijenskih mera: postavljanje klopki za masovno izlovljavanje, skraćenje intervala berbe, ne ostavljati plodove nakon završene berbe, sprovođenje higijenskih mera (higijena ambalaže i opreme tokom berbe, uklanjanje zaraženih plodova, suzbijanje korova).

 

U pojedinim vinogradima beleži se i pojačana aktivnost imaga cikade Scaphoideus titanus, prenosioca  fitoplazme Flavescence doree, uzročnika zlatastog žutila vinove loze. Na žutim lovnim klopkama beleži se povećan ulov tokom poslednje dve nedelje. Na nekim od čokota uočljivi su i simptomi karakteristični za ovo oboljenje (promena boje lista u zlatasto-žutu na belim sortama, tj. crvenkastu ili ljubičastu na crvenim uz uvijanje lista ka unutrašnjosti).

 

 

velika slika

 

Direktne hemijske mere nisu na raspolaganju pa jedino ostaje mogućnost insekticidnog tretmana protiv vektora, odnosno cikade. Proizvođačima koji u vinogradu primete njeno prisustvo, oni koji nisu tretirali vinograde u skladu s prethodnim preporukama kao i vinogradi u okolini vikendica i netretirani vinogradi, trebali bi biti tretirani u skladu sa preporukom uz obavezno poštovanje karence primenjenih preparata. Nepesticidne mere borbe koje se svakako preporučuju, podrazumevaju uklanjanje čokota sa karakterističnim simptomima, suzbijanje korova u vinogradu i okolini, kao i krčenje zapuštenih zasada.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na terenu RC Kragujevac usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama rasta stabla i početka cvetanja, u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike.

 

Vizuelnim pregledom kukuruza na naličju lista registrovana su položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na svega nekoliko procenata biljaka. Trenutno je u toku polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

 

velika slika

 

Prag štetnosti za merkantilni kukuruz iznosi 10% nađenih jajnih legala. S tim u vezi, važno je naglasiti da se prinosi merkantilnog kukuruza povećavaju za oko 5% ako se izvrše insekticidni tretmani za suzbijanje kukuruznog plamenca. Osim toga, svojom ishranom na zrnu i klipu ovaj insekt stvara oštećenja koja predstavljaju ulaz za fitopatogene gljive koje produkuju mikotoksine (poput Fusarium i Aspergillus vrsta).

 

Preparati registrovani u tu namenu su:

 

Ampligo 150 ZC (a.m hlorantraniliprol, lambda-cihalotrin) …0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)

Avaunt 15 EC (a.m indoksakarb) … 0,25 l/ha (karenca 14 dana)

Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m hlorantraniliprol) … 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana)

Radiant 120 SC (a.m spinetoram) … 0,4 l/ha (karenca 14 dana).

 

RC Kragujevac će nastaviti s praćenjem ove štetočine.

Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) u vinogradima

Na terenu RC Kragujevac na klopki sa hranidbenim atraktantom postavljenoj u vinogradu nakon blagog porasta proteklih nedelja  beleži se nagli skok ulova imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) gde se za poslednjih nedelju dana uhvatilo 55 jedinki.

velika slika

Ova štetočina je naročito opasna u fazama zrenja i uoči berbe jer zahvaljujući svojoj snažnoj, testerastoj legalici u stanju je da zaseče epidermis zrelog ploda i tu položi jaja koja se razvijaju u unutrašnjsti ploda pretvarajući ga u kašu.

velika slika

Hemjske mere borbe su ograničene iz više razloga; najpre, skriveni način života otežava pristup insekticidima, a s druge strane vreme pojave štetočine često je povezana s problemom karence, pa se proizvođačima u ovom terenutku preporučuje oprez i nehemijske mere:

·         Klopke za masovno izlovljavanje počevši od ivice parcele, odakle počinje napad, gde se klopke postavljaju u gušćem rasporedu pa nešto ređe kako se ide dublje u parcelu (rastvor jabukovog sirćeta i crnog vina sa nekoliko kapi deterdženta za sudove kao atraktant u plastičnoj flaši sa sitnim otvorima za ulaz mušice i jednim većim otvorom prekrivenim gazom kroz koji atraktant isparava i privlači insekte).

·         Skraćenje perioda branja plodova.

·         Higijenske mere u samom vinogradu-uklanjanje zaraženih plodova, uništavanje korova i spontane flore …

·         Higijena ambalaže i opreme tokom berbe.

Dosadašnje visoke temperature od preko 30 °C nisu odgovarale razvoju ove štetočine, ali kako se za naredne dane prognozira pad temperature uz padavine može se očekivati pojačana aktivnost azijske voćne mušice budući da će joj povišena vlažnost uz niže temperature odgovarati.

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na terenu RC Kragujevac vinova loza nalazi se u fazi bobice veličine zrna pšenice, grozdovi počinju da vise (BBCH 73) do faze bobice veličine graška, grozdovi obešeni (BBCH 75).

 

 

Vizuelnim pregledom na naličju lista vinove loze registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus drugog i trećeg larvenog uzrasta. U narednim danima očekuje se da će prevladati treći larveni stupanj koji je i infektivan, odnosno od tada pa nadalje, stariji larveni stupnji i imago ovog insekta su u stanju da prenesu bolest poznatu pod nazivom zlatasto žutilo vinove loze čiji je prouzrokovač fitoplazma Flavescence doree. Budući da direktne mere suzbijanje samog uzročnika nisu na raspolaganju, jedina strategija zaštite ostaje tretman protiv vektora cikada.

 

Osim toga, na raspolaganju su mehaničke i higijenske mere, poput uništavanja zaraženih čokota i divlje loze, ali i korovskih biljaka u okolini vinograda. Tu naročito treba naglasiti pavitinu, Clematis vitalba, koja je prisutna na našem terenu a predstavlja domaćina za ovu štetočinu.

 

Prisustvo simptoma fuzarioze klasa na pšenici i ječmu

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac ozima pšenica i ječam u zavisnosti od sortimenta, rokova setve i primenjene agrotehnike, nalaze se u različitim fazama mlečne (BBCH 73-77) do mekane voštane zrelosti (BBCH 85).

 

Nakon obilaska parcela pod ovim kulturama, utvrđeno je prisustvo fuzarioza na klasu, odnosno šturosti zrna i klasa. Procenat zaraženih klasova kreće se od 4% do 60%, a na samim klasovima procenat zaražene površine klasa je od 5% do 100% (u proseku za pšenicu oko 9%, a za ječam oko 15%). 

 

veliika slika

 

Uslovi za razvoj ovog oboljenja izuzetno su povoljni, a tu se pre svega misli na kontinurane padavine. Do infekcije dolazi na samom početku cvetanja, kada je takođe vladalo vlažno i kišovito vreme, pa je bilo potrebno izvesti fungicidni tretman u trenutku kad je 5% klasova izbacilo prašnike. Naknadni i ponovljeni tetmani nemaju efekta u suzbijanju ovog patogena. Glavna opasnost koju ovo oboljenje nosi sa sobom sastoji se u produkciji mikotoksina, proizvoda metabolizma pojedinih gljiva, među kojima i fuzarium vrsta, Naime, ove supstance deluju štetno na zdravlje ljudi i životinja koji u ishrani koriste zaražena zrna u kojima su mikotoksini prisutni iznad zakonom dozvoljenih granica.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na terenu RC Kragujevac usevi kukuruza se, u zavisnosti od hibrida, primenjene agrotehnike i rokova setve (koja je generalno bila dosta pomerena u odnosu na optimalni agronomski rok zbog učestalih padavina u prethodnom periodu) nalaze u fazi od razvijena 4 lista do razvijeno 9 i više listova (BBCH 14-19).

jajno leglo kukuruznog plamenca

Vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 4% pregledanih biljaka.

Tokom prošlonedeljnog pregleda jajna legla nisu registrovana pa se može reći da je otpočelo polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Na našem terenu nema površina pod semenskim kukuruzom, gde je prag štetnosti 5% biljaka sa jajnim leglima, dok je na merkantilnom kukuruzu prag štetnosti 10%, te se u ovom tretnutku hemijske mere ne preporučuju.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem biologije ove štetočine.

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi cvetanja - od cvetne kapice odvojene od drški (BBCH 60) do početak cvetanja: 10% cvetnih kapica otpalo (BBCH 61).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom lišća vinove loze utvrđeno je prisustvo prvog razvojnog stupnja larvi cikade Scaphoideus titanus, prenosioca fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 

Budući da tek treći larveni stupanj postaje infektivan, u ovom trenutku se hemijske mere ne preporučuju. RC Kragujevac će nastaviti s praćenjem ove štetočine i blagovremeno signalizirati vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac usevi ozime pšenice nalaze se u zavisnosti od lokaliteta, rokova setve i primenjene agrotehnike, u različitim fazama razvoja zastavičara do cvetanja i klasanja. Pšenice iz ranijih rokova setve, u zavisnosti od drugih uslova, nalaze se u fenofazi od sredine klasanja (BBCH 55) do kraj klasanja, pojavili se svi klasovi (BBCH 59). Pšenice posejane nakon optimalnog roka nalaze se u fazi od kasna faza zastavičara, rukavac zastavičara nabubren (BBCH 45) do početak klasanja(BBCH 51).

 

Ozimi ječam je u fazi početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61) do puno cvetanje, zrelo 50% polenovih kesica (BBCH 65).

 

U ovom trenutku treba posebnu pažnju obratiti na dve biljne bolesti-fuzariozu klasa (Fusarium graminearum) i žutu rđu pšenice (Puccinia striiformis).

 

Infekcija klasa gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa nastala tokom cvetanja, tj. na samom početku cvetanja kada su prašnici najizloženiji napadu patogena u uslovima povećane vlage, može u konačnici dovesti do produkcije mikotoksina čiji sadržaj u zrnu iznad propisanih granica predstavlja potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja koji takvu hranu konzumiraju. Stoga je vrlo važno izvesti fungicidni tretman kad otpočne cvetanje jer kasniji tretmani nemaju efekta a vremenski uslovi pogoduju razvoju ovog patogena.

 

S druge strane, vizuelnim pregledom ozime pšenice uočeno je prisustvo simptoma žute lisne rđe (Puccinia  striiformis f.sp. tritici), i to na parcelama gde ranije nije bila prisutna. Veoma je važno nastaviti sa fungicidnom zaštitom lista kako bi se suzbio ovaj patogen. Takođe je uočeno dalje napredovanje simptoma biljnih bolesti, poput pepelnice strnih žita na pšenici i ječmu (Erysiphae gramminis) i žuto-mrke pegavosti na pšenici (Pyrenophora tritici-repentis). Zapaženo je i dalje širenje simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres).

 

Preporuke za zaštitu pšenice u regionu Kragujevca se mogu pogledati na linku 1 a za ječam na linku 2.

 

 

Od štetočina uočeno je prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus) i lisnih vaši (Aphididae) u niskim indeksima napada.

 

RC Kragujevac nastaviće s praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Oštećenja od mraza na koštičavim voćnim vrstama

Na terenu RC Kragujevac zasadi koštičavih voćnih vrsta, u zavisnosti od vrste, sorte i lokacije, nalaze se u različitim fazama cvetanja:

 

Breskva i nektarina, od faze puno cvetanje (BBCH 65) do faze cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 67)

Šljiva se nalazi u fazi puno cvetanje (BBCH 65)

Višnja u fazi prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59) do početak cvetanja (BBCH 61).

 

Snežne padavine i temperature u minusu u momentu cvetanja koštičavih voćnih vrsta mogu negativno uticati na razvoj biljke a takođe to može ostaviti nepovoljne efekte kada je u pitanju napad patogena i mogućnost zaštite.

 

Inače, oštećenja od mraza na koštičavim voćnim vrstama zavise od toga koliko je uznapredovalo cvetanje u konkretnom voćnjaku (pun cvet i cvet u precvetavanju je osetljiviji nego tek otvoren cvet), kao i od oštrine samog mraza (tabela 1).

 

BRESKVA

ŠLJIVA

VIŠNJA

PUN CVET

PRECVETAVANJE

PUN CVET

PRECVETAVANJE

PUN CVET

PRECVETAVANJE

10% oštećenja

 -2,7 C

-2,2 C 

 -2,2 C

 -2,2 C

 -2,2 C 

90% oštećenja

 -4,4 C

 -3,8 C

 -5 C

  -3,8 C

 -4,4 C

 -

 

Uvidom u podatke sa AMS za period kada je nastupilo zahlađenje i mraz praćen snežnim padavinama (29.03.-06.04.) utvrđeno je da na većini pozicija gde su stanice postavljene nije bilo uslova za izmrzavanje cvetova pobrojanih voćnih vrsta. Izuzetak predstavljaju lokaliteti Ranilović i Gornja Trešnjevica gde je u pojedinim periodima bilo uslova za izmrzavanje (tabela 2). Proizvođačima u tim mestima može se preporučiti obilazak zasada radi utvrđivanja eventualne štete od niskih temperatura.

 

RANILOVIĆ

datum

sati

min. temp.

prosečna temp.

3/29/2023

4:00:00

-4.41

-4.13

3/29/2023

5:00:00

-4.36

-4.06

3/29/2023

6:00:00

-3.91

-2.13

GORNJA TREŠNJEVICA

4/4/2023

3:00:00

-2.75

-2.71

4/4/2023

4:00:00

-2.8

-2.74

4/4/2023

5:00:00

-2.91

-2.79

4/4/2023

6:00:00

-2.97

-2.94

4/4/2023

7:00:00

-3.08

-3.01

4/4/2023

8:00:00

-3.08

-2.97

4/4/2023

9:00:00

-2.91

-2.86

4/4/2023

10:00:00

-2.86

-2.7

4/5/2023

6:00:00

-2.97

-2.86

4/5/2023

7:00:00

-2.97

-2.74

 

 

Štete od mraza mogu se očekivati lokalno, na mestima pored reka, u depresijama i doljama, gde se zbog konfiguracije terena hladan vazduh duže zadržava, a veća oštećenja na onim voćkama gde se sneg nije zadržao na granama štiteći cvet od niskih temperatura.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu koji pokriva RC Kragujevac zasadi jabuke nalaze se u fazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03) do početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07).
 
Laboratorijskim pregledom opalog lišća na lokalitetu Vinča, u jabuci sorte Ajdared, utvrđena je dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na nivou od 3%.
 
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima