Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac zasadi jabuke se nalaze u fazi  kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03) do početak pucanja pupoljka: vidljivi su prvi zeleni listići (BBCH 07).

velika slika

Mikroskopskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, ustanovljena je u slučaju sorte Zlatni delišes dozrelost pseudotecija od 2%, a kod Ajdareda  0,5%.

 

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ovog patogena.

Pojava larvi obične kruškine buve (Cacopsylla piri)
Na punktu Vinča, u zasadu sorte Santa Maria, kruške se nalaze u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).
 
 

Vizuelnim pregledom zasada utvrđeno je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla piri) u indeksu napada 8,5 a pregledom pupoljaka registrovana su položena jaja u indeksu napada 34,5. Evidentan je porast u broju položenih jaja u odnosu na prethodno očitavanje, kao i povećanje populacije odraslih (novi dolet imaga).

sveže ispiljena larva

Početak piljenja larvi prezimljujuće generacije otpočeo je na punktu Vinča gde je zabeleženo prisustvo larvi početnog stadijuma u indeksu napada 1.

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno signalizirati vreme za tretman.

Oštećenja od mraza na ozimim strnim žitima

Na terenu RC Kragujevac ozima strna žita se, u zavisnosti od vremena setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama bokorenja. Pšenica je u fazi od tri do pet stabla vidljivo (BBCH 23-25), dok je ozimi ječam u fazi pet do šest stabla vidljivo (BBCH 25-26)

Vizuelnim pregledom ozimih strnina primećena su oštećenja na lisnoj masi. Opažena pojava nije fitopatološke prirode. Simptomi (na slici) javili su se kao posledica dejstva mraza.

velika slika

Naime, u periodu od 12.02. do 16.02.2021. bilo je nekoliko dana sa mrazom (tabela).

Datum i sat

Temp. vazduha

Temp. vazduha

Temp. vazduha

srednja (°C)

max (°C)

min (°C)

Čumić (opština Kragujevac)

12/02/2021

-5.85

-2.8

-9.46

13/02/2021

-7.57

-5.8

-10

14/02/2021

-4.86

-2.68

-8.52

15/02/2021

-2.2

2.32

-5.47

16/02/2021

-1.01

5.76

-6.47

Topola (opština Topola)

12/02/2021

-5.36

-2.3

-9.25

13/02/2021

-7.14

-4.8

-10.1

14/02/2021

-4.86

-1.52

-8.47

15/02/2021

-1.82

2.98

-5.8

16/02/2021

-1.17

5.04

-5.36

Kusovac (opština Knić)

12/02/2021

-4.44

-1.13

-8.18

13/02/2021

-6.84

-4.91

-10.7

14/02/2021

-4.6

-2.02

-8.52

15/02/2021

-2.08

3.14

-7.75

16/02/2021

-3.6

4.87

-11.3

Žirovnica (opština Batočina)

12/02/2021

-5.92

-3.8

-8.64

13/02/2021

-6.93

-5.18

-9.35

14/02/2021

-5

-1.74

-8.8

15/02/2021

-2.08

2.09

-5.35

16/02/2021

-1.04

4.82

-5.63

Lappovo (opština Lapovo)

12/02/2021

-4.79

-1.91

-8.97

13/02/2021

-6.29

-4.13

-10.8

14/02/2021

-4.15

-0.63

-8.47

15/02/2021

-1.48

3.43

-4.58

16/02/2021

-2.12

5.26

-8.74

Viševac (opština Rača)

12/02/2021

-5.32

-2.46

-8.68

13/02/2021

-6.67

-5.02

-9.52

14/02/2021

-4.79

-1.68

-8.25

15/02/2021

-1.66

2.98

-4.97

16/02/2021

-1.37

4.82

-5.75

Ranilović (opština Arandjelovac)

12/02/2021

-4.53

-0.18

-8.3

13/02/2021

-5.8

-2.3

-8.86

14/02/2021

-4.23

0.82

-9.18

15/02/2021

-1.63

5.43

-6.69

16/02/2021

-1.57

9.76

-8.8

 

Međutim, uvidom u zapise sa AMS utvrđeno je da na dubini zemljišta gde se razvija čvor bokorenja (5-7 cm), temperature nisu prelazile u minus tokom ove godine. Kako pšenica podnosi temperature od -16 do -18 C bez oštećenja na čvoru bokorenja, a ječam od -12 do -15C, jasno je da će se nastala oštećenja vegetativne mase regenerisati zahvaljujući očuvanoj vitalnosti čvora bokorenja. To dalje znači da nije bilo izmrzavanja (uvenuća) biljaka niti proređivanja useva, već je nastao zastoj u fiziološkim procesima porasta i razvoja, što će svakako unekoliko usporiti usvajanje hraniva i tok organogeneze.

Ova pojava došla je kao posledica nedovoljnog procesa kaljenja ovih ozimih biljnih vrsta što se odrazilo na nadzemnu vegetativnu masu, naročito u uslovima golomrazice kojima su usevi bili izloženi u prethodnom periodu. Inače, da je proces kaljenja biljaka protekao normalno, znatno oštriji mrazevi ne bi načinili oštećenja kojima sada svedočimo.

Dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis

Na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac zasadi jabuke se nalaze u fazi lisni pupoljci zadebljali, cvetni pupoljci zatvoreni i prekriveni ljuspicama kore (BBCH 00) do početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).

 

Mikroskopskim pregledom pseudotecija, sa prezimelog lišća jabuke, registrovan je početak formiranja askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U askusima nisu registrovane zrele askospore, što znači da je dozrelost pseudotecija 0%.

 

velika slika

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na terenu RC Kragujevac usevi ozimog ječma, u zavisnosti od vremena setve, nalaze se u različitim fazama bokorenja, od 2 do 5 stablo vidljivo (BBCH 22-25). Vizuelnim pregledom ozimog ječma na lokalitetima Petrovac i Veliko Krčmare utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u niskom procentu napada, od 4 do 5%. Simptomi ostalih biljnih bolesti i prisustvo štetnih insekata nije registrovano.

simptom mrežaste pegavosti ječma

Ozime pšenice se nalaze u fazi od 2 do 3 stabla vidljivo (BBCH 22-23). Vizuelnim pregledom površina pod pšenicom na lokalitetima Cerovac i V. Krčmare nisu zapaženi simptomi biljnih bolesti, ni štetnih insekata.

Mora se napomenuti da su primećene rupe od glodara na više lokacija, pa se proizvođačima može preporučiti obilazak parcela pod strnim žitima i u slučaju da se uoči više od 10 aktivnih rupa po hektaru, primena nekog od gotovih registrovanih mamaka. Nakon pozicioniranja mamaka u rupe, potrebno ih je zatrpati kako bi se izbeglo trovanje divljači.

rupe od glodara

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)
Pregledom zasada kruške (sorta Santa Maria), na lokalitetu Vinča, utvrđeno je da se kruška nalazi u fenofazi mirovanja (00 BBCH).
 
Vizuelnim pregledom zasada registovano je prisustvo zimskog imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 14. Prisustvo položenih jaja nije registrovano.
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Na terenu RC Kragujevac ozima pšenica se nalazi u fazi od četiri lista razvijeno do početak bokorenja (BBCH 14-21), dok je ozimi ječam u fazi početak bokorenja (BBCH 21).
 
 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na lokalitetu Cerovac, utvrđeno je prisustvo cikada (Cicadellidae) na 4% biljaka, dok na lokalitetu Veliko Krčmare nije registrovano prisustvo štetočina. U  usevima ozimog ječma, na lokalitetu Petrovac, uočeno je prisustvo cikada na 3% biljaka i biljnih vaši (Aphididae) na 4% biljaka, dok u usevima ječma u Velikim Krčmarima nije registrovano prisustvo štetočina.

 

Takođe, vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma, ni na jednom lokalitetu, nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita u narednom periodu.

Monitoring cikade Scaphoideus titanus tokom 2020. godine

Na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac tokom 2020. godine, monitoring cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača bolesti zlatastog žutila vinove loze, vršen je na punktu Oplenac, opština Topola i to kako pojave larvi, tako i imaga.

Simptomatološka slika zaraženog čokota  može da zavara (slične simptome izazivaju i drugi štetni organizmi, kao i različiti fiziološki poremećaji i uticaj abiotičkih faktora) pa je najsigurniji metod identifikacije laboratorijska analiza. Bolest se širi infektivnim sadnim materijalom i kretanjem vektora (po nekim podacima, na taj način može napredovati 5-10 km godišnje). Pomenuta cikada ima status karantinske štetočine u Evropi, a taj status ima i u našoj zemlji, gde se nalazi na IA deo 2 listi karantinskih štetnih organizama.

Kada je reč o samoj cikadi S.titanus, u pitanju je insekt koji sam po sebi ne pričinjava ekonomski značajne štete u vinogradu, ali je prenosilac fitoplazme FD koja izaziva najopasnije oboljenje na vinovoj lozi, zlatasto žutilo vinove loze. Jedna od veoma važnih mera kontrole zlatastog žutila jeste upravo suzbijanje vektora. Da bi se odredio pravi momenat za tretman bilo je potrebno praćenje pojave larvi, budući da od trećeg larvenog uzrasta ova cikada postaje infektivna.

Pojava larvi tokom vegetacione sezone praćena je na nedeljnom nivou vizuelnim pregledima, posmatranjem naličja lista vinove loze. Tako, 03.06 prvi put je registrovano prisustvo larvi ove cikade, i to prvog razvojnog stupnja. Prvi tretman signaliziran je nakon što je uočeno prisustvo trećeg razvojnog stupnja (27.06), a sledeći deset dana kasnije.

Što se tiče praćenja imaga, dinamika populacije vidi se na grafikonu. Imago je praćen na žutim lepljivim klopkama postavljenim na zapušteni deo vinograda i divlju lozu.

grafik-velika slika

Na pojavu ove bolesti utiče više faktora. Iako postoje podaci o posebnoj podložnosti pojedinih sorti napadu S.titanus (pominje se Plovdina), nije dokazano da postoji razlika u njenom prisustvu i brojnosti u nekoj pojedinačnoj sorti u odnosu na druge. Ipak, ono u čemu se sorte razlikuju jeste prijemčivost nekih od njih za FD, pa se u tom smislu ističu Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris i druge. Osim što je potrebno imati na umu problem sortne osetljivosti, potrebno je obratiti pažnju i na sve preventivne mere kao što su upotreba sertifikovanog sadnog materijala, uklanjanje obolelih čokota, krčenje zapuštenih i zaraženih vinograda.  Pored navedenih mera ono što bi bilo najznačajnije za našu regiju jeste pored suzbijanja cikade S.titanus kao vektora, uništavanje korova u vinogradu, a tu se pre svega misli na pavit (Clematis vitalba) jer je FD autohtono prisutna u ovoj biljci. Smatra se da jedna druga cikada, Dictyophara europaea, prenosi fitoplazmu s biljke na biljku ovog korova, a odatle lako može preći i na gajenu lozu, naročito ako se pavit, S.titanus i vinova loza nalaze jedna pored druge. Pošto je pavit relativno čest korov u vinogradu i oko njega, može se reći da je prisustvo ove biljke u kombinaciji sa pomenutim cikadama veliki rizik za pojavu ove bolesti u vinogradima.

Analiza pojave i kretanje populacije Drosophila suzukii u zasadu nektarine u 2020. godini

Na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) tokom 2020. godine vršen je na nekoliko punktova i u voćnjacima različitih vrsta osetljivih na napad ove štetočine. Na grafikonu prikazano je kretanje populacije na osnovu ulova iz hranidbenih klopki na punktu Vinča, u zasadu nektarine. Ulovi su pražnjeni iz klopki na nedeljnom nivou, a identifikacija je vršena u laboratoriji PIS-a. Analizom podataka iz tekuće godine, može se utvrditi da je na našoj regiji D.suzukii imala kasniju pojavu što je značilo izostanak ozbiljnijih šteta na terenu.

 

 

velika slika

 

Na ranu pojavu azijske voćne mušice utiče nekoliko faktora. Pre svih, to je temperatura, naročito u periodu prezimljavanja i u rano proleće. Takođe, značajan uticaj ima i relativna vlažnost vazduha, aktivnost prirodnih neprijatelja i svakako nužni uslov jeste prisustvo osetljive faze biljke domaćina. Pomenuta štetočina svoje negativno dejstvo ispoljava time što polaže jaja u plodove voća meke pokožice i koštičavih vrsta koji su u fazi zrenja (od promene boje ploda do potpuno zrelih), čijim sadržajem se larve hrane, pa u slučaju rane pojave štete mogu biti velike. Dakle, od izuzetnog je značaja sa stanovišta štetnosti i pojave ove štetočine period prezimljavanja kao i temperature u proleće, ali i veličina populacije, koja kao posledica ovih i drugih faktora, dočeka period zrenja najvećeg dela plodova u sezoni. Budući da prezimljava imago, on mora imati obezbeđeno skrovište i izvor hrane u nepovoljnom periodu godine, a vrlo često to mogu biti naselja. Zabeleženo je i da se prezimljujući imago hrani sokovima drveća, poput hrasta, uspevajući da zadrži vitalnost do povoljnih uslova. Blizina šuma i nekultivisanih, marginalnih područja gde rastu biljke koje mogu biti privremeni domaćini u nepogodnim, zimskim uslovima bi mogle biti vrlo važne za uspešno prezimljavanje populacije ove mušice. Jedinke su aktivne i tokom zimskih dana što svedoče ulovi na klopkama iz poslednje godine u periodu zimskih meseci (tabela 1). Jedinke pokušavaju da se ishrane sokom iz klopki ako im drugi izvori hrane nisu dostupni (iz obližnji ljudskih nastambi ili sok od povreda šumskog drveća).

 

Tabela 1. Ulov odraslih jedinki D.suzukii iz klopki sa hranidbenim atraktantom postavljenim u u zasad nektarine, lokalitet Vinča, 2020. godina.

Redni broj (nedelja praćenja)

Datum skidanja klopke

D.suzukii mužjaci

D.suzukii ženke

Ukupno

1

17/06/2020

0

0

0

2

24/06/2020

0

0

0

3

01/07/2020

0

0

0

4

08/07/2020

0

0

0

5

14/07/2020

0

0

0

6

22/07/2020

0

0

0

7

29/07/2020

0

0

0

8

05/08/2020

0

0

0

9

12/08/2020

0

0

0

10

19/08/2020

0

0

0

11

26/08/2020

1

1

2

12

02/09/2020

4

5

9

13

09/09/2020

4

3

7

14

16.09.2020.

4

7

11

15

23/09/2020

4

6

10

16

30/09/2020

4

12

16

17

07/10/2020

3

19

22

18

14/10/2020

12

11

23

19

21/10/2020

4

7

11

20

28/10/2020

4

3

7

21

04/11/2020

2

4

6

22

10/11/2020

3

1

4

23

18/11/2020

2

4

6

24

25/11/2020

0

1

1

 

Prezimljujuće jedinke, najčešće ženke, obično žive znatno duže (do 200 dana) nego imago u ostalim periodima godine. Ipak, za potpunije razumevanje ponašanja ove vrste tokom nepovoljnog zimskog perioda biće potrebno još istraživanja. Važno je razumeti da niske zimske temperature nikako same po sebi ne znače smanjenje prezimljujuće populacije gotovo na nulu, već samo odlažu prvu pojavu adulta i eventualnih šteta. Svakako je povoljnija situacija za proizvođače što malobrojnija i što kasnija pojava ove štetočine, idealno kada je voće već obrano, kao što je kod nas bio slučaj u 2019. i 2020. (tabela 2).

 

Tabela 2. Datumi i brojnosti prvog ulova odraslih jedinki D.suzukii na teritoriji rada RC Kragujevac, iz klopki sa hranidbenim atraktantom, u 2019. i 2020. godini.

 

GODINA

DATUM PRAŽNJENJA KLOPKE

BROJ ULOVLJENIH ODRASLIH JEDINKI D. suzukii

2019

03.10.

2

2020

26.08.

2

Pojava glodara u mladim zasadima šljive

Na terenu RC Kragujevac u pojedinim mladim zasadima šljive primetne su rupe od glodara. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje oprez kad je prisustvo glodara u pitanju, a tu se pre svih misli na poljskog miša (Apodemys sylvaticus) i poljsku voluharicu (Microtus arvalis), naročito u mladim voćnim zasadima.

rupe od glodara

U pitanju su polifagne štetočine koje se hrane korom stabla i delovima korena biljaka pa to može dovesti i do sušenja voćaka. U ovom trenutku, nije primećeno prisustvo zečeva i srndaća, odnosno oštećenja koja oni nanose. Zečevi trenutno još uvek imaju pristupačne izvore hrane pa se ne očekuju oštećenja na stablima pre snegova, dok se oštećenja od srndaća takođe mogu očekivati nešto kasnije, tokom zime i u rano proleće.

Sada se proizvođačima može preporučiti obilazak voćnjaka, pregled na prisustvo aktivnih rupa glodara i ukoliko se primeti brojnost iznad ustanovljenih pragova štetnosti (za poljskog miša to je 10-50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa po hektaru), postavljanje otrovnih mamaka registrovanih za tu namenu. Nakon pozicioniranja mamaka u rupe, potrebno ih je zatrpati kako bi se izbeglo slučajno trovanje domaćih životinja i divljači.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima