Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac
Redovno praćenje gljive Venturia inaequalis
Na osnovu pregleda prezimelog lišća u zasadu jabuke, sorte Ajdared i Zlatni delišes, na lokaciji Čumić, utvrđena je dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis na sorti Ajdared od 6%. Kod sorte Zlatni Delišes dozrelost je 9%.
Jabuka se nalazi u fazi 55 BBCH skale (vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni).
Kako u narednih nedelju dana nisu u najavi padavine, bez obzira na prisustvo inokuluma i osetljivu fazu biljke domaćina, ne preporučuje se tretman.
 
Praćenje obične kruškine buve
Na lokalitetu Vinča, opština Topola, u zasadu kruške sorte Santa Maria, praćenjem biologije obične kruškine buve-Psylla pyri, ustanovljen je indeks napada od 2,88 kad su položena jaja u pitanju, dok odrasli imago tokom ovog pregleda nije zapažen, kao ni ispiljene larve.
Zasad se nalazi u fazi BBCH 10 - Zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi se odvajaju (faza mišjih ušiju).
U ovom momentu se ne preporučuje hemijski tretman, a RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem biologije ove štetočine.
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija gljive Venturia inaequalis
Na osnovu pregleda prezimelog lišća jabuke, na lokalitetu Čumić, za ovu nedelju utvrđena je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis od 2% na sorti Zlatni delišes, dok je na sorti Ajdared ona na nivou od 0,5%.
Jabuka sorte Zlatni delišes se nalazi u fazi 09 BBCH skale (zeleni listići oko 5mm iznad ljušture pupoljaka), a Ajdared je u fazi 10 BBCH skale (zeleni listići 10mm iznad ljušture pupoljka, prvi listovi se odvajaju-mišije uši).
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija gljive Venturia inaequalis
Na osnovu pregleda prošlogodišnjeg opalog lišća sa lokaliteta Čumić, opština Kragujevac, na sortama jabuka Ajdared i Zlatni delišes, utvrđeno je da je dozrelost pseudotecija u ovom trenutku 0%.
Jabuka se nalazi u fazi 01-03 BBCH skale (početak bubrenja lisnih pupoljaka:pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljka izdužene sa svetlo obojenim mrljama-kraj bubrenja lisnih pupoljaka:ljuspice pupoljaka svetlo obojene,a neki delovi pokriveni gustim dlačicama).
 
 
 
 
 
ZDRAVSTVENO STANJE OZIMIH USEVA
 Na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac ozima pšenica se nalazi u fenofazi 2-4 lista razvijeno (12-14 BBCH skale), a ozimi ječam je u fenofazi 2-3 lista razvijeno (12-13 BBCH skale).

Vizuelnim pregledom nisu registrovani simptomi od gljivičnih bolesti, ali jesu fiziološke promene na vrhovima liski nastale kao posledica štetnog dejstva niskih temperatura (mraz).

Nastaviće se sa monitoringom ozimih kultura, a poljoprivrednim proizvođačima se savetuje obilazak parcela.

ozima pšenica

Setva pšenice i ječma na posmatranim parcelama izvršena je 02.11.2016. godine, a posmatrane sorte pšenice bile su NS 40 S, Ilina i Simonida, dok su sorte ječma Nonius, Rudnik i Zlatnik

Virus mozaika lucerke na paprici

Virus mozaika lucerke na paprici uočen je na više lokaliteta na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac. U pitanju je jedna od najznačajnijih viroza ove biljne vrste koja je u stanju da pričini velike štete u proizvodnji. Javlja se i na drugim domaćinima iz familije Solanaceae, poput paradajza i plavog patlidžana, iako na njima nije toliko značajna pa se ove biljke smatraju manje osetljivim. Pored njih javlja se i na leguminozama, krompiru, zelenoj salati  i drugim biljkama. Ipak, paprika ostaje najznačajniji domaćin ovog virusa i u proizvodnji paprike može prepoloviti prinos.

 Poseban problem predstavlja činjenica da se virus širi zaraženim semenom, te setva zdravog semena svakako predstavlja preventivnu meru u borbi protiv ove bolesti. Simptomi su blaži ili oštriji u zavisnosti od vremena nastanka zaraze. Ako je zaraza nastala iz semena, prvi simptomi primetni su već na kotiledonim listićima u vidu beličastih tačaka, a kasnije i na ostalom lišću kada se javlja mozaičnost, odakle je viroza i dobila naziv, koja se manifestuje u prisustvu belih i žućkastih pega nepravilnog oblika. Pored toga, simptomatološka slika sistemične zaraze uključuje i zaostajanje u porastu, lošije cvetanje, umanjeno zametanje plodova. Zeleni plodovi na svojoj površini imaju uske linije, žućkaste ili beličaste boje, i postaju deformisani.

 U toku vegetacije širi se vektorima, odnosno biljnim vašima (naročito valja istaći Myzus persicae), ali i biljnim sokovima, što naročito ima uticaja kod rasada kad su biljke blizu jedna drugoj. Zbog toga je preporučljivo odstranjivati zaražene biljke u zatvorenom prostoru čim se posumnja da su pojedine od njih zaražene. Suzbijanje vaši je takođe jedan od načina kontrole ove viroze. Vektori prelaze sa lucerišta i deteliništa na papriku, tako da je potrebno prostorno distancirati površine pod paprikom od površina pod lucerkom i detelinom. Isto tako, potrebno je setvu paprike vršiti na parcelama na kojima prethodno nisu bile pomenute kulture.

Stanje u zasadima maline i kupine u Šumadijskom okrugu

Na području delovanja RC Kragujevac, opština Arandjelovac, selo Banja, u zasadu maline uočena su oštećenja na kori mladara u vidu zareza. Ova oštećenja prouzrokovala je ženka iz grupe Cicadetta montana complex  čiji je imago nadjen u zasadu. Na mestima gde su nalaze zarezi, uočena su položena jaja. Na grancicama se nalazi veći broj zareza.

imago cikade

RC Kragujevac u zasadima maline I kupine nastavlja sa monitoringom.

ostecenja od imaga

ostecenja od imaga 1

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća

 Obilaskom terena koji pokriva RC Kragujevac, lokaliteti Vinča, Blaznava, Plaskovac i Masloševo u zasadima jabuke i kruške uočeno je značajno prisustvo bakteriozne plamenjače jabučastog voća čiji  je prouzrokovač Erwinia amylovora. U pojedinim malađim zasadima jabuke uočeno je prisustvo ovog patogena i do 100 % . U ovim zasadima je teško preduzeti bilo kakve mere zaštite jer rigoroznija rezidba nije moguća.

Tamo gde je to moguće,  neophodno je sprovesti uklanjanje izvora infekcije što podrazumeva rigoroznu rezidbu, iznošenje i spaljivanje obolelih delova krošnje uz uklanjanje najmanje 30 cm zdravog tkiva prilikom rezidbe i dezinfekciju alata 96% alkoholom ili rastvorom varikine posle svakog reza. Rezidba i iznošenje inficiranih grana mora da se uradi po suvom i toplom vremenu.

U našoj zemlji nije dozvoljena primena antibiotika za potrebe suzbijanja bakteriozne plamenjače voćaka.

 

velika slika

 

velika slika 1

velika slika 3

Zdravstveno stanje jabuke

Praćenjem dozrevanja pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, Venturia inaequalis, na lokalitetu Čumić, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 80% na sorti Ajdared i 79% na sorti Zlatni delišes. Ispražnjenost pseudotecija je na nivou 20% na sorti Ajdared, a 10% na sorti Zlatni delišes.

Jabuka sorte Zlatni delišes se nalazi u fazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka, prvi listovi se odvajaju (faza mišijih ušiju)-faza 10 BBCH skale. Sorta Ajdared je u fazi prvi listovi otvoreni, drugi još uvek uvijeni (faza 11 BBCH skale).

Na osnovu podataka sa meteorološke stanice može se zaključiti da nije bilo uslova za infekciju u proteklih nedelju dana, a u najavi nisu padavine sve do četvrtka, tako da se ne preporučuje tretman.

Zlatni delišes

 

Ajdared

Nespecifični simptomi-fitotoksija, nepravilna primena pesticida i klimatski činioci

Obilaskom terena koji pokriva RC Kragujevac primećeni su simptomi na različitim biljnim vrstama koji nisu specifini ni za jednu posebnu biljnu bolest. U pitanju su najčešće promene nastale delovanjem fitotoksičnosti udruženih s abiotskim činiocima, naročito uticajem klimatskog faktora. Ako na specifičnosti godina, kava je ova, ne možemo uticati, svakako možemo na primenu pesticida jer pomenuti simptomi nastali su zbog nepravilnog korišćenja pesticida.

Na šljivama primećena je mrežavost ploda, u vidu krasta koje na pojedinim plodovima prekrivaju gotovo čitavu površinu perikarpa. Kod pojedinih zasada, gotovo svaki plod je oštećen na ovaj način, dok je kod nekih drugih oštećenje izraženo u znatno manjoj meri. Stepen oštećenja zavisi od kompleksa faktora, pre svih upotrebe hemijskih sredstava. U pitanju su simptomi nastali usled

niskih temperatura koje su u kontinuitetu trajale jedno vreme u proteklom periodu, u kombinaciji sa fitotoksičnim efektom izazvanim korišćenjem insekticida na bazi aktivne materije dimetoat pri takvim uslovima. U zasadima gde su ovi simptomi primetni u velikom procentu, dimetoat je korišćen zajedno sa kaptanom, što nikako nije preporučljivo. Uopšte, mešanje kaptana sa preparatima kisele reakcije nije dozvoljeno, a mogućnost pojave fitotoksije je prisutna i ukoliko se dimetoat primenjuje na povišenim temperaturama.

 

nespecifične promene na plodu šljive

 

Uočene su i promene na biljkama paradajza u zatvorenom prostoru izazvane korišćenjem preparata Ridomil Gold MZ na bazi aktivne materije metalaksil (u kombinaciji sa mankozebom), iako na uputstvu za primenu ovog preparata jasno stoji da je zabranjeno njegovo korišćenje u zatvorenom prostoru. Promene su vidljive na listovima, a na plodovima je došlo do zaustavljanja daljeg rasta.

 

posledica nepravilnog izbora preparata u zaštiti paradajza u uslovima zatvorenog prostora

 

Savet proizvođačima je da vode računa o mešanju preparata i poštuju uputstvo za koriščenje koje je priloženo uz svaki kupljeni preparat. Za uklanjanje postojećih promena u ovom trenutku ne mogu se savetovati nikakve hemijske mere koje bi imale efekta.

Takođe, zapaženo je karakteristično kovrdžanje listova na kukuruzu nastalo usled delovanja aktivne materije acetohlor. U godinama, poput ove, kada neposredno nakon primene ovakvih preparata nastupi dug kišni period, odnosno kad je zemljište zasićeno vlagom, uz period hladnog vremena, postoji mogućnost nastanka fitotoskičnosti. Proizvođačima se savetuje da ukoliko koriste zemljišne herbicide na bazi aktivne materije acetohlor ubuduće koriste varijantu preparata sa protektantom, koja sprečava pojavu fitotoksičnosti u ekstremnim uslovima (naprimer, Deltacet plus, Acetogal plus, Acetomark…). 

 

simptomi fitotoksije na kukuruzu uzrokovane dejstvom a.m acetohlor

 

Na poljima pod suncokretom primetni su simptomi karakteristični za dejstvo hormonskih preparata na bazi aktivne materije 2,4-D. Naime, došlo je do zanošenja (drifta) prilikom aplikacije jednog od ovakvih preprata u polju pod kukuruzom, dok se na susednoj parceli nalazio suncokret. Savetujemo poljoprivrednim proizvođačima da obrate pažnju prilikom tretiranja na kulture koje se nalaze pored tretirane parcele, pri izboru preparata i tu činjenicu uzmu u obzir, kao i da ne tretiraju po vetru. Pri ovakvim tretiranjima prskalicama dati prednost u odnosu na atomizere, a prilikom izbora dizni na prskalicama favorizovati takva rešenja koja daju nešto krupniju kap, sve u cilju smanjenja mogućnosti pojave drifta.

 

posledice drifta i dejstva 2,4-D na suncokretu

posledice drifta i delovanja 2,4-D na suncokretu

 

 

drift-2,4 d u usevu suncokreta

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima