Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
Na terenu RC Kragujevac kukuruz se u zavisnosti od rokova setve, hibrida i primenjene agrotehnike nalazi u fazi od razvijeno 8 listova do 9 i više listova razvijeno (BBCH 18-19).
 
Na svetlosnoj lovnoj lampi se registruje povećan ulov imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
 
 
Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza uočeno je prisustvo jajnih legala na do 3% pregledanih biljaka. Trenutno je u toku polaganje jaja prve generacije ove štetočine.
 
 
Prag štetnosti u merkantilnom kukuruzu iznosi 10% biljaka na kojima se detektuju jajna legla, uz napomenu da se tretmanom nekim od registrovanih insekticida za suzbijanje kukuruznog plamenca prinos povećava za 5%.
 
RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem ove štetne vrste.
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac izvršen je monitoring klipova merkantilnog kukuruza pred berbu na parcelama posejanim ranim i kasnim  hibridima.

Vizuelni pregled i ocena zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu izvršeni su na sledećim lokalitetima:

-Opornica, Cerovac, Dragobraća (opština Kragujevac),

-Junkovac, Belosavci (opština Topola),

-Saranovo, Malo Krčmare (opština Rača),

-Sumorovac, Guncati, Toponica, Pretoke, Borač (opština Knić),

-Lapovo (opština Lapovo),

-Batočina, Badnjevac, Prnjavor (opština Batočina) i

-Banja (opština Aranđelovac).

Monitoring je organizovan tako da je njime obuhvaćeno svih sedam opština Šumadijskog upravnog okruga.

Rezultati vizuelnih pregleda zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu su prikazani u tabeli:

Klipovi bez vidljivih simptoma bolesti i štetočina

21 - 88%

Klipovi sa prisutnim oštećenjima od insekata -  kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

9 – 69 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Fusarium spp.

2 – 16 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Aspergillus spp.

1 – 5 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Cladosporium spp.

0-5%

Klipovi sa prisutnim simptomima Penicillum spp.

0 – 6 %

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp.

0-10%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Aspergillus spp.

0-2%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Penicillium spp.

0-2%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Cladosporium spp.

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp. i Aspergillus spp.

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp i Penicillium spp..

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Fusarium spp  i Cladosporium spp..

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: Fusarium spp  i Penicillium spp I Cladosporium spp.

0-1%

Klipovi sa prisutnim kombinovanim oštećenjima: insekt i Penicillium spp i Cladosporium spp..

0-1%

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Na terenu RC Kragujevac, u zavisnosti od roka setve i primenjene agrotehnike, merkantilni kukuruz se nalazi u fazi od približno sva zrna dostigla punu veličinu do rana voštana zrelost: zrna meka, sadrže oko 45% suve materije (BBCH 77-83).
 
Na svetlosnoj lampi i dalje se beleži ulov imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), a vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza utvrđeno je prisustvo jajnih legala ove štetočine u niskom indeksu napada. Štaviše, veliki procenat pregledanih jajnih legala (do 50%) parazitiran je od strane parazitne osice iz roda Trichogramma.
 
 
U pitanju je štetočina koja osim kukuruza napada i papriku, a značajna je jer pored direktnih šteta oštećenjima od ishrane larvi olakšava ulazak različitim gljivičnim patogenima, poput Aspergilus vrsta, od kojih neke mogu produkovati mikotoksine (aflatoksin) čije prisustvo u hrani namenjenoj za ljudsku i stočnu upotrebu može biti štetno po zdravlje, odnosno ima kancerogeni efekat.
 
Pošto je ova insekatska vrsta najštetnija u semenskoj proizvodnji i proizvodnji kukuruza šećerca, koje su bez većeg značaja na našem regionu, a osim toga je u visokom procentu parazitirana, ove godine ne očekuje se značajna direktna šteta koja se ogleda u oštećenju i lomljenju biljaka.
 
U svakom slučaju, proizvođačima se može preporučiti obilazak površina pod merkantilnim kukuruzom i u slučaju prisustva položenih jajnih legala na najmanje 10% biljaka, insekticidni tretman nekim od preparata:
 
Affirm 095 SG (a.m emamektin benzoat) … 1,5-2 kg/ha
Ampligo 150 ZC (a.m hlorantraniliprol, lambda-cihalotrin) … 0,2-0,3 l/ha
Avaunt 15 EC (a.m indoksakarb) … 0,17-0,25 l/ha
Coragen 20 SC (a.m hlorantraniliprol) … 0,1-0,15 l/ha
 
Važno je napomenuti da ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo parazitiranih jajnih legala osicama Trichogramma, koja se upadljivo razlikuju svojom crnom bojom (na slici), prednost je potrebno dati preparatima na bazi aktivne materije hlorantraniliprol zbog izražene selektivnosti na korisne organizme.
Kukuruzni plamenac
Na području koje pokriva RC Kragujevac merkantilni kukuruz u zavisnosti od roka setve i grupe zrenja, nalazi se u fazi od razvijeno šest listova do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).
 
Vizuelnim pregledom biljaka kukuruza, na naličju listova utvrđeno je prisusto jajnog legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u indeksu napada 0,25.
 
 
Trenutno je u toku polaganje jaja prve generacije ove štetočine, a početak piljenja larvi se može očekivati narednih dana.
 
Ovaj insekt najveći ekonomski značaj ima na kukuruzu šećercu i semenskom usevu kukuruza, a površina pod ovim kulturama nema na terenu RC Kragujevac, izuzev pojedinačne baštenske proizvodnje kukuruza šećerca.
 
Kad je u pitanju merkantilni kukuruz, prva generacija pomenute štetočine obično se ne tretira insekticidima. Ogledima sprovedenim u sistemu PIS-a utvrđeno je da se suzbijanjem prve generacije kukuruznog plamenca u merkantilnom kukuruzu prinosi povećavaju za oko 5%. Zato se poljoprivrednim proizvođačima može preporučiti obilazak svojih useva radi utvrđivanja stepena prisustva ove štetočine pre odluke o eventualnom tretmanu.
 
Prag štetnosti je 5% biljaka sa jajnim leglima u semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu. Detalji o predloženim hemijskim merama se mogu videti ovde.