Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Druga generacija kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
Druga generacija kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Redovnim vizuelnim pregledima kukuruza ustanovljeno je da se od ove nedelje na listovima pojavljuju jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) što znači da je sa svojom aktivnošću počela druga generacija ove štetočine. To potvrđuje i rast ulova odraslih jedinki na svetlosnoj klopci (grafik).

 

velika slika

 

Registrovano je 4% biljaka sa jajnim leglima, uz napomenu da je jedna četvrtina njih bila parazitirana od strane osica iz roda Trichogramma.

 

jajno leglo kukuruznog plamenca

 

Zbog visokih temperatura i povoljnih uslova za razvoj gljiva Aspergilus vrsta koje sintetišu aflatoksin, preporuka je da proizvođači pregledaju svoje parcele na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca, budući da oštećenja od insekata predstavljaju otvoren put za gljivičnu infekciju, a uskoro se može očekivati piljenje larvi koje oštećuju klip i zrno.

 

Na našem terenu zastupljena je proizvodnja kukuruza namenjenog za stočnu ishranu i za ishranu ljudi, dok nema površina pod semenskim kukuruzom a kukuruz šećerac je na zanemarljivim površinama. Za merkanitlni kukuruz prag štetnosti je 10% biljaka sa jajnim leglima. U slučaju da se primeti njihovo prisustvo iznad praga štetnosti, preporuka je primena nekih od insekticida registrovanih za ovu namenu.Ukoliko se uoče parazitirana jajana legla od osica iz roda Trichogramma, koja su karakteristične crne boje, prednost treba dati insekticidima na bazi hlorantraniliprola (Coragen 20 SC) koji nemaju štetno delovanje na korisne organizme. Naročito je značajno napomenuti važnost zaštite kukuruza namenjenog za ishranu mlečnih goveda kako se mikotoksini ne bi našli u mleku.

Comments

There are no comments yet for this post.