Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo
Preventivne mere u proizvodnji krompira

Na području delovanja RC Kraljevo u narednim danima, čim vremenski uslovi dozvole, očekuje se početak sadnje krompira namenjenog za ranu proizvodnju, dok se sadnja krompura namenjenog za jesenju proizvodnju očekuje nešto kasnije.

 

 Za uspešno gajenje krompira treba obezbediti dobre uslove za rast i razvoj biljaka. Pored kvalitetne obrade zemljišta i pravilnog đubrenja treba obratiti pažnju i na još nekoliko preventivnih mera kako bi se obezbedila proizvodnja zdravog useva sa dobrim prinosima.

 

 

   Plodored

 

U cilju sprečavanja nagomilavanja inokuluma patogena i drugih štetnih organizama, u proizvodnji krompira se preporučuje primena plodoreda u trajanju od 4-5 godina.

 

 

   Zdrav sadni materijal

 

Pored gubitka u prinosu, u toku proizvodnje i čuvanja, pojedine bolesti znatno utiču na pogoršanjvanje kvaliteta krtola. Važno je sve krtole sa simptomima bolesti ili napada insekata izbaciti iz dalje upotrebe i uništiti ih. Za sadnju treba koristiti zdrave i neoštećene krtole poznatog porekla. Ovo je jedna od najvažnijih mera u proizvodnji krompira.

 

 

   Zagrtanje bankova i navodnjavanje

 

Pored toga što banak održava povoljan vodno-vazdušni režim, obezbeđuje kvalitetnu strukturu zemljišta i lako razvijanje krtola, uz navodnjavanje ujedno predstavlja i jednu od najvažnijih mera u borbi protiv krompirovog moljca, najznačajnije štetočine krompira.

 

 

   Uništavanje korova i suzbijanje biljnih vaši

 

Prisustvo korova u usevu krompira ima niz negativnih uticaja (korovi zasenjuju biljke krompira, konkurišu biljkama krompira na prostoru, vodi i hranljivim materijama). Sve to ima za posledicu nizak prinos i sitnije krtole. Korovske biljke su ujedno i domaćini insekata – biljnih vaši, koje su vektori virusa kao prouzrokovača ekonomski štetnih bolesti ove gajene biljke. Zbog svih navedenih razloga vrlo je važno uništavanje korova i suzbijanje biljnih vaši tokom vegetacije.

 

usev krompira

 

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozimog ječma se u zavisnosti od roka setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze drugo sekundarno stablo vidljivo do faze peto sekundarno stablo vidljivo, (BBCH 22-25).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, lokalitet Samaila i Drakčići, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 3-7% biljaka.

 

velika slika

 

Na oba lokaliteta u usevima ječma registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskom indeksu napada.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, lokalitet Drakčići, registrovane su aktivne rupe od glodara.

 

velika slika

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva aktivnih rupa od glodara. Ako se registruje više od 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Rupe nakon postavljanja rodenticida treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači, ptica i domaćih životinja.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

 

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od roka setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze vidljivo prvo sekundarno stablo do faze vidljivo treće sekundarno stablo (BBCH 21-23).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, lokalitet Samaila i Drakčići, nije uočeno prisustvo bolesti.

Na oba lokaliteta registrovano je prisustvo pojedinačnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) u niskom indeksu napada, dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije registrovano.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, ni na jednom od lokaliteta praćenja,  nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze početak bokorenja do faze vidljivo četvrto sekundarno stablo (BBCH 21-24).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, lokalitet Samaila i Drakčići, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Phyrenophora teres) na 2 - 8% biljaka.

 

simptom mrežaste pegavosti

 

Tokom vizuelnih pregleda nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

 

Na lokalitetu Dragčići, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis).

 

velika slika

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva aktivnih rupa pomenutih glodara. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo iznad praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10-500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) preporučuje se primena registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Mamci se postavljaju u rupe koje nakon toga treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači, ptica i domaćih životinja.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, nalaze u fazi od 7 do 9 i više listova razvijeno do faze početak bokorenja (BBCH 17-21).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, lokaliteti Samaila i Drakčići, nije uočeno prisustvo bolesti.

Na oba lokaliteta nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo pojedinačnih jedinki  lisnih vaši (Aphididae) registrovano na lokalitetu Samaila.

 

velika slika

 

Ni na jednom od lokaliteta nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis).

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Obična kruškina buva

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja.

 

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1,25. Prisustvo jaja ove štetočine nije uočeno.

 

velika slika

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Kraljevo nastavlja sa prećenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za suzbijanje ove štetočine.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 3 do 6 listova razvijeno, (BBCH 13-16), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od 5 do 9 i više listova razvijeno, (BBCH 15-19).

 

 

usev pšenice                         usev ječma

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma prati se na lokalitetima Dragčići i Samaila.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma, na lokalitetu Drakčići, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka. Na lokalitetu Samaila nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

simptom mrežaste pegavosti ječma

 

Vizuelnim pregledima ozime pšenice, ni na jednom lokalitetu praćenja, nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

Takođe, vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma, ni na jednom lokalitetu praćenja, nije uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae), kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko uoče prisustvo aktivnih rupa od glodara iznad praga štetnosti  (10 - 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog  miša i 10 - 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primene neki od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon postavljanja gotovih mamaka u rupe, iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja ptica, divljači i domaćih životinja.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice  nalaze se u fazi od klijanja i nicanja do faze 1-3 lista razvijeno, (BBCH 11-13), dok se usevi ozimog  ječma nalaze u fazi od 2 lista razvijeno do faze 5 listova razvijeno, (BBCH 12-15).

 

 

usev pšenice                  usev ječma

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, lokaliteti Drakčići i Samaila, registrovano je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 3% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno.

 

 

lisne vaši                       lisne vaši

 

Zbog niske brojnosti lisnih vaši i zbog niskih temperatura koje se najavljuju za naredni period hemijske mere borbe se ne preporučuju.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime  pšenice i ječma nije uočeno prisustvo bolesti kao ni aktivnih rupa od glodara, poljski miš (Apodemus sylvaticus) i poljska voluharica (Miocrotis arvalis).

 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem useva ozime pšenice i ječma.

 

 

 

 

Rđa kruške

Na području delovanja RC Kraljevo, lokalitet Sijaće Polje i Jarčujak, na okućnicama, registrovani su simptomi rđe kruške (Gymnosporangium sabinae) na pojedinačnim stablima kruške, u niskom intenzitetu napada.

 

Listovi sa simptomima zaraze gljivom Gymnosporangium sabinae (ecidije sa ecidiosporama)

 

Velika slika

 

Kruška je alternativni domaćin ove gljive. Na njoj se razvija ecidijski stadijum, dok se teleutostadijum i uredostadijum razvijaju na četinarima Juniperus vrste (kleka).

Ova gljiva se tokom zime održava u granama i grančicama kleke (Juniperus). U proleće se na njima formiraju teleutosorusi koji u vlažnim uslovima bubre i oslobađaju teleutospore. Klijanjem teleutospora nastaju bazidi s bazidiosporama koje nošene vetrom dospevaju na mlado lišće kruške gde proklijaju i vrše infekciju. Na naličju lista nastaju ecidije iz kojih se oslobađaju ecidiospore. One vrše infekciju kleke i ne mogu zaraziti krušku. Za potpuno završavanje ciklusa ove gljive potrebno je dve godine.

 

Nakon ostvarene infekcije na listu kruške se krajem proleća javljaju narandžasto-crvene pege različitog oblika. Pege su u početku sitne a kasnije bivaju krupnije. Na naličju lista, u okviru pega, pojavljuju se smeđa zadebljanja, koja predstavljaju početak stadijuma ecidija. One se formiraju krajem leta u vidu rogljastih izraštaja. U uslovima jače zaraze lišće se suši i prevremeno opada.

Na granama i grančicama, naročito na mladim stablima, stvaraju se rak-rane koje ne zarastaju i u kojima se takođe formiraju ecidije.

 

 

Suzbijanje

 

Obzirom da se rđa kruške javlja samo na onim stablima koja su u blizini kleke, tako je jedna od osnovnih mera zaštite kruške od ove bolesti uklanjanje i uništavanje kleke. Preporučljivo je da izolacioni pojas bude najmanje 500 metara. Takođe se mogu primeniti i hemijske mere borbe. Tretiranje se može vršiti preparatima na bazi aktivnih materija mankozeb i difenokonazol, kojima se inače vrši zaštita kruške od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Kraljevo izvršen je zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu.

 

Vizuelnim pregledom obuhvaćeni su hibridi ranih i kasnih grupa zrenja. Iz svake grupe pregledano je po 10 parcela na sledećim lokalitetima: Samaila, Roćevići, Vrdila, Drakčići, Lađevci, Obrva, Miločaj, Adrani, Oplanići, Vitanovac, Milavčići, Milakovac, Dragosinjci i Ratina.

 

Na svakoj parceli je pregledano po 100 klipova u cilju utvrđivanja oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac-Ostrinia nubilalis i pamukova sovica-Helicoverpa armigera) i prisustva gliva iz roda Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium.

 

 

velika slika                                 velika slika

 

Rezultati vizuelnih pregleda zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza pred berbu su sledeći:

 

·        prisustvo oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac-Ostrinia nubilalis i pamukova sovica-Helicoverpa armigera) registrovano je na 7-18% klipova,

 

·        prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium registrovano je na 0-5% klipova,

 

·        prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergillus registrovano je na 0-4% klipova,

 

·        prisustvo simptoma gljiva iz roda Penicillium registrovano je na 0-3% klipova,

 

·        prisustvo simptoma gljiva iz roda Cladosporium registrovano je na 0-6% klipova,

 

·        prisustvo simptoma kombinovanih oštećenja registrovano je na 0-3% klipova.

 

 

 

Analizom uzoraka u laboratoriji PIS-a nije utvrđeno prisustvo mikotoksina iznad zakonski utvrđenih granica.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima