Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo
Cikada Reptalus panzeri u usevu kukuruza

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama početka cvetanja i cvetanja, od faze početak pojave metlice, metlica se uočava na vrhu stabla do faze gornji i donji delovi metlice u cvetanju, svila potpuno razvijena (BBCH 51-65).

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Cikada Reptalus panzeri je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača bolesti crvenila kukuruza čiji se simptomi ispoljavaju na svim biljnim delovima, a posebno je izraženo crvenilo duž lisnog nerva.

 

velika slika

 

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice.

Tokom juna meseca pojavljuju se odrasle jedinke koje prelaze na biljke kukuruza gde se hrane floemskim sokovima. Tokom avgusta meseca ženke ove cikade polažu jaja na koren kukuruza, gde se larve nakon piljenja hrane.

Ukoliko se, na istom mestu, nakon kukuruza poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj.

 

Primena insekticida u borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje.

 

Najznačajnija mera u borbi protiv ove cikade je poštovanje plodoreda, tj. izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza.

Na ovaj način se prekida ciklus razvoja ove cikade, a samim tim i smanjuje populacija za narednu godinu, kao i rizik od pojave crvenila kukuruza.

 

Mere kontrole azijske voćne mušice

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi maline se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i nadmorske visine, nalaze u fazi od početak sazrevanja, većina plodova bele boje do faze glavna berba, većina plodova obojena (BBCH 81-87).

 

Na našem terenu monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši u zasadima maline i borovnice uz pomoć klopki sa mirisnim atraktantima.

 

Klopka za D.suzukii u zasadu maline

 

U ovoj godini još uvek nisu registrovani ulovi odraslih jedinki ove štetočine. Sudeći po iskustvima iz prethodnih godina pojava ove štetočine se očekuje u narednih nekoliko nedelja.

 

S obzirom da je azijska voćna mušica veoma destruktivna štetočina, kao i to da ima veoma visok reprodukcioni potencijal, vrlo je važno sprovesti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo drastično povećanje populacije, a samim tim i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima biljaka domaćina.

 

Mere kontrole koje se preporučuju proizvođačima biljaka domaćina ove štetočine (malina, kupina, borovnica i dr.) su sledeće:

 

·         U cilju smanjenja broja odraslih jedinki, preporučuje se postavljanje što većeg broja klopki za masovno izlovljavanje. Kao klopke se mogu koristiti plastične flaše na kojima se prave mali otvori za ulazak ove štetočine. Takođe, potrebno je napraviti i jedan veći otvor koji se prekrije gazom, koji će služiti za širenje mirisa. Za mirisni atraktant može se koristiti crno vino i jabukovo sirće (u razmeri 1:1) uz nekoliko kapi deterdženta za sudove. Ovako pripremljene klopke se postavljaju u zasad na oko 1,5 m visine, na senovitom mestu. Po ivičnim delovima zasada rastojanje između klopki treba da bude 2-3 m, a unutar zasada 5 m. Mirisni atraktant je potrebno menjati na svakh 7 dana.

 

·        Skraćivanje intervala berbe plodova;

 

·         Sve zaražene i prezrele plodove treba ukloniti iz zasada i uništiti;

 

·        Kontola gajbica i druge opreme na kojoj se mogu zadržati  plodovi sa larvama i tako prenositi dalje;

 

·        Krćenje napuštenih zasada;

 

·         Hemijske mere kontrole ove štetočine su jako složene. Uglavnom su usmerene na suzbijanje odraslih jedinki. Kako se napadi ove štetočine dešavaju u vreme zrenja plodova veoma je ograničen izbor preparata. Prilikom primene hemijskih mera borbe obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

                                                                                                                                 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem azijske voćne mušice.

 

Fuzarioza klasa pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od srednja mlečna zrelost do faze mekana voštana zrelost (BBCH 75-85).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma , na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) na do 5% biljaka.

 

 

Pšenica                       Ječam

 

Fuzarioza klasa počinje da se razvija u fazi cvetanja pšenice i ječma. Za ostvarenje infekcije potrebno je da u vreme cvetanja pšenice i ječma bude kišovito i vlažno vreme. Ovaj patogen prodire kroz cvetove što dovodi do nastanka infekcije. Zato je potrebno obaviti hemijske mere zaštite na početku cvetanja.

Prvi simptomi se uočavaju na klasićima, nakon cvetanja. Klasići gube zelenu boju i postaju žućkasti.

Ova bolest može zahvatiti pojedinačne klasiće, delove klasa ili čitav klas.

Zaražena zrna ostaju nenalivena, štura i lošeg kvaliteta. Sve ovo dovodi do smanjenja prinosa.

Takođe, zaražena zrna mogu da sadrže mikotoksine koji su veoma štetni za ishranu ljudi i životinja.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Kruškina osa srčikarica

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi kruške se nalaze u različitim fazama razvoja ploda (BBCH 72-74).

 

Vizuelnim pregledom kruške, u pojedinim mladim zasadima, uočeno su  simptomi sušenja mladara. Ovi simptomi ukazuju na prisustvo kruškine ose srčikarice (Janus compressus).

 

 

velika slika          velika slika

 

Simptomi sušenja mladara se mogu pomešati sa simptomima koje prouzrokuje bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora). Razlika je u tome što se u slučaju napada kruškine ose srčikarice na mladaru uočavaju spiralno raspoređeni tačkasti ubodi ispod mesta sušenja.  Nakon perioda precvetavanja, tačkaste ubode na mladaru pravi ženka svojom legalicom tokom polaganja jaja.

Larve svojom ishranom unutar mladara prave oštećenja koja se ogledaju u tome da se oni savijaju u luk, potamne a kasnije i nekrotiraju.

Ova štetočina se javlja periodično i ima jednu generaciju godišnje.

Primarni domaćin ose srčikarice je kruška a štete može praviti i na jabuci. Veću opasnost predstavlja  za mlade zasade.

 

U zasadima gde se uoče simptomi prisustva kruškine ose srčikarice, preporučuje se orezivanje napadnutih mladara, njihovo iznošenje iz zasada i spaljivanje, što će uticati na smanjenje populacije ove štetočine u narednoj vegetaciji.

U intenzivnim zasadima kruške, suzbijanje ove štetočine vrši se zajedno sa suzbijanjem obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

Prisustvo štetočina u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kukuruza se nalaze od faze dva lista razvijeno do faze šest listova razvijeno (BBCH 12-16).

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na 4 % biljaka.

 

 

velika slika                  velika slika

 

Lisne vaši imaju veliki broj generacija godišnje. Nanose direktne i indirektne štete.

Direktne štete nastaju ishranom lisnih vaši (isisavanjem sokova), što dovodi do različitih deformacija biljnog tkiva, zaostajanja u porastu biljaka, kao i smanjenja prinosa.

Indirektne štete se ogledaju u tome što veliki broj lisnih vaši predstavlja vektore mnogobrojnih biljnih virusa od kojih je najznačajniji virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus-MDMV).

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano jee i prisustvo odraslih jedinki buvača (Phyllotreta spp.) na 7% biljaka.

 

velika slika

 

Suvo i toplo vreme pogoduje većoj aktivnosti ove štetočine.

Odrasle jedinke prave štete izgrizajući listove i praveći na njima oštećenja u vidu rupica. Oko tih oštećenja tkivo u početku požuti a kasnije nekrotira. Usled jakog napada može doći i do sušenja biljaka.

Buvači nanose značajnije štete u početnim fazama razvoja kukuruza.

 

Trenutna brojnost navedenih štetočina ne predstavlja opasnost za useve kukuruza.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima kukuruza.

 

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze vidljivo prvo sekundarno stablo do faze peto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 21-25).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka.

 

velika slika

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadelidae) na do 2% biljaka, dok prisustvo lisnih vaši (Aphididae) nije registrovano kao ni aktivne rupe od glodara.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo insekata i aktivnih rupa od glodara.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 4-6 listova razvijeno (BBCH 14-16), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od 7 listova razvijeno do faze početak bokorenja (BBCH 17-21).

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka.

 

velika slika

 

Vizuelim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo bolesti.

U usevima ozime pšenice i ječma, vizuelnim pregledima, nije registrovano prisustvo insekata, kao ni aktivnih rupa od glodara.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Aktivnost azijske voćne mušice u zasadima maline tokom 2021.godine

Na području delovanja RC Kraljevo monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) vrši se tokom cele godine. Monitoring se vrši uz pomoć klopki sa mirisnim atraktantima koji se menjaju na svakih 7 dana.

U zasadima maline monitoring ove štetočine se vrši na dva lokaliteta, i to:

 

-        Sijaće Polje (opština Kraljevo) i

-        Prilike (opština Ivanjica).

 

Dinamika ulova imaga D.suzukii u zasadima maline u 2021.godini

velika slika

 

Prema priloženom grafikonu može se videti da je D.suzukii bila aktivna početkom godine. Nakon poslednjih ulova početkom marta meseca nastupio je prekid aktivnosti ove štetočine. Ponovna pojava D.suzukii je nastupila krajem jula, lokalitet Sijaće Polje, odnosno sredinom oktobra, lokalitet Prilike. Početkom decembra nastupio je ponovni prekid aktivnosti azijske voćne mušice koji još uvek traje.

 

 

Tabela 1. Aktivnost D.suzukii u zasadu maline, lokalitet Sijaće polje, u  2021. godini

Datum zamene klopke

D.suzukii mužjaci

D.suzukii ženke

ukupno

6.1.2021

9

18

27

13.1.2021

1

4

5

20.1.2021

0

0

0

27.1.2021

0

1

1

3.2.2021

1

1

2

10.2.2021

0

0

0

17.2.2021

0

0

0

24.2.2021

0

0

0

3.3.2021

1

0

1

10.3.2021

0

0

0

17.3.2021

0

0

0

24.3.2021

0

0

0

31.3.2021

0

0

0

7.4.2021

0

0

0

14.4.2021

0

0

0

21.4.2021

0

0

0

28.4.2021

0

0

0

5.5.2021

0

0

0

12.5.2021

0

0

0

19.5.2021

0

0

0

26.5.2021

0

0

0

2.6.2021

0

0

0

9.6.2021

0

0

0

16.6.2021

0

0

0

23.6.2021

0

0

0

30.6.2021

0

0

0

7.7.2021

0

0

0

14.7.2021

0

0

0

21.7.2021

1

0

1

28.7.2021

14

1

15

4.8.2021

1

0

1

11.8.2021

8

4

12

18.8.2021

2

3

5

25.8.2021

0

2

2

1.9.2021

0

0

0

8.9.2021

0

0

0

15.9.2021

0

2

2

22.9.2021

0

1

1

29.9.2021

2

10

12

6.10.2021

1

3

4

13.10.2021

2

4

6

20.10.2021

1

1

2

27.10.2021

1

1

2

3.11.2021

0

3

3

10.11.2021

1

6

7

17.11.2021

0

1

1

24.11.2021

0

3

3

1.12.2021

0

1

1

8.12.2021

0

2

2

15.12.2021

0

0

0

22.12.2021

0

0

0

 

 

Tabela 2. Aktivnost D.suzukii u zasadu maline, lokalitet Prilike, u 2021. godini

Datum zamene klopke

D.suzukii mužjaci

D.suzukii ženke

Ukupno

16.3.2021

0

0

0

23.3.2021

0

0

0

30.3.2021

0

0

0

6.4.2021

0

0

0

13.4.2021

0

0

0

20.4.2021

0

0

0

27.4.2021

0

0

0

4.5.2021

0

0

0

11.5.2021

0

0

0

18.5.2021

0

0

0

25.5.2021

0

0

0

1.6.2021

0

0

0

8.6.2021

0

0

0

15.6.2021

0

0

0

22.6.2021

0

0

0

29.6.2021

0

0

0

6.7.2021

0

0

0

13.7.2021

0

0

0

20.7.2021

0

0

0

27.7.2021

0

0

0

3.8.2021

0

0

0

10.8.2021

0

0

0

17.8.2021

0

0

0

24.8.2021

0

0

0

31.8.2021

0

0

0

7.9.2021

0

0

0

14.9.2021

0

0

0

21.9.2021

0

0

0

28.9.2021

0

0

0

5.10.2021

0

0

0

12.10.2021

1

3

4

19.10.2021

1

6

7

26.10.2021

2

2

4

2.11.2021

1

4

5

9.11.2021

33

30

63

16.11.2021

11

8

19

23.11.2021

2

4

6

30.11.2021

0

0

0

7.12.2021

0

0

0

14.12.2021

0

0

0

21.12.2021

0

0

0

 

U odnosu na prethodnu godinu primećena je nešto kasnija pojava ove štetočine u toku vegetacije, kao i njena dosta niža brojnost. Kasnija pojava i niža brojnost uticala je na izostanak šteta u zasadima maline.

 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem azijske voćne mušice.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja lista.  Ozima pšenica se nalazi u fazi 2 do 4 lista razvijeno (BBCH 12-14), dok se ozimi ječam nalazi u fazi 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, lokaliteti Drakčići i Samaila, nije uočeno prisustvo bolesti, kao ni prisustvo štetočina, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis).

 

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta, nalaze u fazi od klijanja do 4 lista razvijeno (BBCH 00-14).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae)  na do 5% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno.

 

 

velika slika              velika slika

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo simptoma bolesti kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis).

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima