Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Usevi ili zasadi
Mere kontrole krompirovog moljca

Na području delovanja RC Kraljevo usevi krompira se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta, datuma sadnje i nadmorske visine, nalaze u različitim fazama razvoja ploda i sazrevanja ploda i semena.

Na lokalitetima Obrva i Bapsko Polje se nalaze feromonske klopke za praćenje krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) na kojima se skoro svakodnevno beleže ulovi ove štetočine.

U narednim danima očekuje se povećanje brojnosti usled preklapanja leta leptira druge i treće generacije krompirovog moljca. Vremenski uslovi u proizvodnji izuzetno pogoduju razvoju ove štetočine.

 

velika slika

 

Obzirom da se u narednom periodu na nekim parcelama očekuje početak vađenja krtola, proizvođačima se preporučuju sve raspoložive mere borbe protiv ove štetočine.

 

Na parcelama gde je cima počela da žuti i gde će uskoro početi vađenje krtola, preporučuju se sledeće mere:

 

·         Kada dođe do propadanja cime što pre treba izvaditi krompir

 

·         Izvađene krtole u što kraćem roku treba skloniti sa parcela i uneti u skladišta

 

·         U skladišta ne treba unositi oštećene krtole u kojima se mogu nalaziti larve moljca

 

·         Vrata, prozore i ventilacione otvore skladišta treba obezbediti gustom mrežom kako bi se sprečio ulazak moljca i njegov dali razvoj

 

·         U skladištima treba kontrolisati temperaturu (ispod 10°C)

 

 

Na parcelama na kojima se vađenje krtola ne očekuje skorije treba primeniti sledeće mere:

 

·         Vršiti navodnjavanje, ukoliko je zemljište suvo, kako bi se održavala kompaktnost bankova, da bi se sprečio prodor moljca do krtola

 

·         Primeniti hemijske mere borbe, date u preporuci 6.7.2021.

Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Kraljevo usevi krompira se nalaze u fazi od prvi listovi počinju da rastu do faze četvrti list na glavnoj stabljici razvijen, BBCH 10-14.

 

Vizuelnim pregledom useva krompira, lokalitet Obrva i Bapsko Polje, registrovano je prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u niskoj brojnosti.

 

velika slika

 

Sa porastom temperatura u narednim danima očekuje se povećanje aktivnosti ove štetočine kao i početak polaganja jaja.

Za sada se hemijske mere borbe protiv ove štetočine ne preporučuju.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem krompirove zlatice i signaliziraće  momenat za hemijski tretman protiv ove štetočine.

Preventivne mere u proizvodnji krompira

Na području delovanja RC Kraljevo u narednim danima, čim vremenski uslovi dozvole, očekuje se početak sadnje krompira namenjenog za ranu proizvodnju, dok se sadnja krompura namenjenog za jesenju proizvodnju očekuje nešto kasnije.

 

 Za uspešno gajenje krompira treba obezbediti dobre uslove za rast i razvoj biljaka. Pored kvalitetne obrade zemljišta i pravilnog đubrenja treba obratiti pažnju i na još nekoliko preventivnih mera kako bi se obezbedila proizvodnja zdravog useva sa dobrim prinosima.

 

 

   Plodored

 

U cilju sprečavanja nagomilavanja inokuluma patogena i drugih štetnih organizama, u proizvodnji krompira se preporučuje primena plodoreda u trajanju od 4-5 godina.

 

 

   Zdrav sadni materijal

 

Pored gubitka u prinosu, u toku proizvodnje i čuvanja, pojedine bolesti znatno utiču na pogoršanjvanje kvaliteta krtola. Važno je sve krtole sa simptomima bolesti ili napada insekata izbaciti iz dalje upotrebe i uništiti ih. Za sadnju treba koristiti zdrave i neoštećene krtole poznatog porekla. Ovo je jedna od najvažnijih mera u proizvodnji krompira.

 

 

   Zagrtanje bankova i navodnjavanje

 

Pored toga što banak održava povoljan vodno-vazdušni režim, obezbeđuje kvalitetnu strukturu zemljišta i lako razvijanje krtola, uz navodnjavanje ujedno predstavlja i jednu od najvažnijih mera u borbi protiv krompirovog moljca, najznačajnije štetočine krompira.

 

 

   Uništavanje korova i suzbijanje biljnih vaši

 

Prisustvo korova u usevu krompira ima niz negativnih uticaja (korovi zasenjuju biljke krompira, konkurišu biljkama krompira na prostoru, vodi i hranljivim materijama). Sve to ima za posledicu nizak prinos i sitnije krtole. Korovske biljke su ujedno i domaćini insekata – biljnih vaši, koje su vektori virusa kao prouzrokovača ekonomski štetnih bolesti ove gajene biljke. Zbog svih navedenih razloga vrlo je važno uništavanje korova i suzbijanje biljnih vaši tokom vegetacije.

 

usev krompira

 

Mere kontrole krompirovog moljca

Na području delovanja RC Kraljevo krompir je na većini parcela izvađen, dok je na manjem broju parcela vađenje u toku ili se ono očekuje u narednim danima.

 

Na lokalitetima Bapsko Polje i Obrva nalaze se feromonske klopke za praćenje krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U proteklom periodu beleži se povećanje brojnosti odraslih jedinki ove štetočine.

 

velika slika

 

Obzirom da štete od krompirovog moljca mogu biti velike, proizvođačima se preporučuje da i dalje sprovode sve raspoložive mere borbe protiv ove štetočine.

 

Na parcelama gde je cima suva preporučuje se primena sledećih mera:

 

·         Kada dođe do propadanja cime treba što pre izvaditi krompir.

 

·         Izvađeni krompir treba u što kraćem roku skloniti sa parcele i uneti u skladišta.

 

·         U skladišta ne treba unositi oštećene krtole u kojima mogu da se nalaze larve moljca.

 

·        Vrata, prozore i ventilacione otvore skladišta treba obezbediti gustom mrežom kako bi se sprečio ulazak moljca i njegov dalji razvoj.

 

·         U skladištima treba kontrolisati temperaturu (ispod 10°C).

 

Na parcelama gde cima nije propala i gde se vađenje krompira ne očekuje u narednih 10 dana, preporučuju se sledeće mere:

 

·         Ukoliko je zemljište suvo, vršiti navodnjavanje kako bi se održala kompaktnost zemljišta, a samim tim i sprečio prodor ove štetočine kroz pukotine do krtola.

 

·         Primena insekticida Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha, (karenca 7 dana). Prilikom primene insekticida treba strogo voditi računa o karenci preparata i uskladiti je sa vremenom vađenja krompira!

 

Virus mozaika lucerke na krompiru

Na području delovanja RC Kraljevo usevi krompira se nalaze u fazi puno cvetanje do faze vidljive prve bobice, (BBCH 65-70).

Vizuelnim pregledom useva krompira, lokalitet Bapsko Polje, na pojedinim parcelama, na pojedinačnim biljkama, uočeno je prisustvo simptoma koji ukazuju na prisustvo virusa mozaika lucerke na krompiru (Alfalfa mosaic virus-AMV).

velika slika

 

Ovaj virus ima veliki broj domaćina od kojih su većina pripadnici familija Fabaceae i Solanaceae. Na krompiru se ne smatra značajnim virusom.

Simptomi koje prouzrokuje ovaj virus na krompiru se ispoljavaju bledim, svetlozelenim i svetložutim šarenilom lišća koje može zahvatiti i celu lisku. Zaražene biljke često su slabe i zaostaju u porastu. Simptomi mogu biti udruženi sa nekrozom i deformacijom lišća čiji intenzitet zavisi od soja virusa i od sorte krompira. Nekroza može zahvatiti i stabljiku, a može se javiti i na krtolama.

Ovaj virus se održava i prenosi iz prethodne u narednu vegetaciju zaraženim krtolama. Prenosi se mehaničkim putem kao i lisnim vašima koje se smatraju najznačajnijim načnom širenja virusa u prirodi.

 

Mere suzbijanja:

 

·         Za sadnju koristiti krtole nezaražene virusom

·         U toku vegetacije iz useva semenskog krompira uklanjati bolesne biljke

·         Nije poželjno da se usev krompira graniči sa usevom lucerke ili deteline

·         Suzbijanje vektora virusa