Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Usevi ili zasadi
Kovrdžavost lista breskve

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi breskve se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom do faze drugo opadanja plodova, BBCH 72-73.

 

Vizuelnim pregledom zasada bresaka registrovano je prisustvo simptoma kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

 

 

velika slika                              velika slika

 

Simptomi kovrdžavosti lista breskve uočeni su u zasadima gde nije vršena adekvatna i blagovremena zaštita.

 

Ovaj patogen napada breskvu i nektarinu, u retkim slučajevima badem i kajsiju. Bolest se razvija na svim zeljastim delovima biljke: lišću, mladarima, cvetu i plodu. Najozbiljnije posledice su na lišću.

Simptomi se javljaju oko mesec dana nakon infekcije. Zaraženo lišće jako zadeblja, deformiše se, nabora i iskovrdža, pa otuda i naziv bolesti-kovrdžavost. Oboleli listovi skoro u potpunosti gube hlorofil, postaju zelenožuti, a kod nekih sorti i crvenkastoljubičasti, nepravilno su razvijeni i zadebljali.

Ova bolest nema za posledicu direktno sušenje biljke ali dovodi do njenog slabljenja. Zaraženo lišće tokom vegetacije opada i biva zamenjeno zdravim prirastom, što dovodi do dodatnog utroška hraniva. Oslabljene biljke postaju osetljive na niske temperature i zaraze od strane drugih organizama.

 

Kovrdžavost lista breskve se uspešno suzbija primenom fungicida u proleće, od faze bubrenja do faze otvaranja pupoljaka.

 

U zasadima gde se uoče simptomi ovog patogena preporučuju se sledeće mere: proređivanje plodova kako se biljka ne bi dodatno iscrpljivala, prihranjivanje biljaka azotnim đubrivima kako bi se omogućilo formiranje novog lišća i ako je moguće navodnjavanje biljaka tokom vegetacije.

Breskvin smotavac

Na području delovanja RC Kraljevo dominiraju rane i srednje rane sorte bresaka. Obzirom da je berba završena  zasadi se nalaze u fazi starenje i početak mirovanja: završen rast mladara; lišće još uvek zeleno, (BBCH 91).

U pojedinim zasadima, koji nisu adekvatno štićeni, vizuelnim pregledom je uočeno prisustvo simptoma ubušenja larvi breskvinog smotavca (Cydia molesta) na mladarima.

 

 

velika slika

 

Breskvin smotavac je jedan od najznačajnijih štetnih insekata breskve i nektarine. Pored breskve kao glavnog domaćina, breskvin smotavac oštećuje i krušku, jabuku, dunju, kajsiju i šljivu.

Ova štetočina ima 3 do 4 generacije godišnje.

Prezimljava u stadijumu larve u kokonu skrivenom u pukotinama kore stabla ili grana ili u biljnim delovima na površini zemlje.

Prelazak iz larve u lutku se dešava u rano proleće (u zavisnisti od temperature). Ako su vremenski uslovi povoljni ženka položi 100-200 jaja, najčešće na naličju lista. Kada se ispile, larve se ubušuju u vrh mladara gde prave vertikalne hodnike. Oštećeni mladari venu, žute i suše se u dužini od oko 10 cm. Na mestu ubušenja se javlja smolotočina. Ako nema dovoljno hrane larva izlazi iz mladara i prelazi u drugi. Tako jedna larva do svog punog razvoja može da ošteti 2-4 mladara.

Pored mladara larve se ubušuju i u plod, hraneći se njegovim tkivom. Jedna larva može da ošteti i do 4 ploda. Takvi plodovi su lošeg kvaliteta i gube tržišnu vrednost, a gubici u prinosu mogu biti veliki.

Potpuni razvoj jedne generacije, u zavisnosti od vremenskih uslova, traje oko mesec dana. Obzirom da je let veoma razvučen u toku godine dolazi do preklapanja generacija.

 

U cilju suzvijanja ove štetočine napadnute mladare treba redovno orezivati kako bi se prekinuo razvoj larvi. Takođe, neophodne su i hemijske mere borbe. Hemijske tretmane treba sprovoditi pre ubušivanja larvi u mladare i plodove. Vreme suzbijanja larvi određuje se na osnovu vizuelnih pregleda zasada na prisustvio jaja i larvi, kao i praćenjem leta leptira.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem breskvinog smotavca.