Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica
Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Loznica najveće površine pod krompirom su povađene, dok je vađenje krtola ostalih useva krompira u toku ili se očekuje u skorije vreme. Na feromonskim klopkama se, na lokaciji Vrbić, registruju kontinuirani ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Na parcelama gde krompir nije povađen postoji rizik od nastanka šteta od navedene štetočine.

 
 

 

Štete prouzrokuju gusenice koje na krtolama prave tunele ispod pokožice koji su ispunjeni izmetom. Tako zaprljane krtole su neupotrebljive i gube tržišnu vrednost. Ukoliko se napadnute krtole unesu u skladišta u kojima nepostoji mogućnost kontrolisane temperature, moljac krompira neometano nastavlja sa razvojem i širenjem. Pored direktnih šteta, krompirov moljac otvara put sekundarnim patogenima, koji izazivaju trulež i dovode do brzog propadanja krtola u skladištu.

Na parcelama krompira gde je vađenje u toku ili se uskoro planira, proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

·       vađenje krtola u što kraćem vremenskom roku i njihovo sklanjanje sa parcela u skladište,

·       sve otvore na skladištima treba obezbediti mrežama kako bi se sprečio prodor moljca u skladište,

·       temperaturu u skladištima treba održavati ispod temperaturnog praga razvoja moljca, odnosno ispod 10°C.

Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Loznica zasadi jabuka se nalaze u fazi od plod oko 80% krajnje veličine do faze početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 78-81).

 

 

Vizuelnim pregledom zasada jabuke na lokacijama gde nisu primenjene adekvatne hemijske mere uočeno je prisustvo oštećenja na plodovima od jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

 

 

Jabukin smotavac u našim uslovima ima 3–4 generacije godišnje, a prezimljava u stadijumu odrasle larve. Larve prezimljavaju u kokonu ispod kore drveta, a takođe mogu prezimeti u skladištima unetim u crvljivim plodovima ili u drvenoj ambalaži.

Leptiri prezimljujuće generacije se pojavljujeu u aprilu i maju, što zavisi od vremenskih uslova. Oni se tada pare, ženke nakon parenja polažu jaja. Ispiljenje larve se ubušuju u novoformirane plodiće gde pravi hodnik, crn i zaprljan izmetom, sve do semene kućice. Takvi plodovi gube tržišnu vrednost o podložni su truljenju.

 

RC Loznica sprovodi monitoring jabukinog smotavca pomoću feromonskih klopki postavljenih u zasadima jabuke kao i putem vizuelnih pregleda kojima se utvrđuju najznačajniji biološki događaji ove štetočine koji su ključni prilikom utvrđivanja momenta za pravovremenu primenu insekticida.

Tokom ove proizvodne sezone, RC Loznica je u više navrata, u različitim fazama razvoja jabuke, obavestio proizvođače o sprovođenju mera zaštite od navedene štetočine. Preporuke za zaštitu jabuke se mogu pogledati na linku.

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera)

Na području delovanja RC Loznica usevi kukuruza se nalaze u fazi od gornji i donji delovi metlice u cvetanju; svila potpuno razvijena do faze rana mlečna zrelost.

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na različitim lokacijama uočeno je prisustvo odraslih jedinki kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera) na 3-4% biljaka.

Imago kukuruzne zlatice-Velika slika

Ova štetočina prezimljava u stadijumu jajeta. Od sredine maja do početka avgusta se pile larve. Lutke se sreću od kraja juna do kraja avgusta, dok se odrasli insekti sreću od kraja juna do sredine oktobra, a najmasovnija pojava je u vreme precvetavanja kukuruza. Ženke jaja (oko 400 komada) polažu u zemljište oko korena kukuruza gde je rastresita zemlja ili gde su prisutne pukotine na dubini od 10 do 30 cm.

Najveće štete prouzrokuje larva, hraneći se korenom kukuruza. U početku se hrane sitnim delovima korena, a zatim i bočnim i glavnim korenom u koji se ubušuju i pregrizaju u blizini glavnog stabla. Larve mogu potpuno uništiti glavno i bočno korenje, pa takve biljke lako poležu pri pojavi jačih vetrova i olujnih kiša. Odrasle jedinke se hrane listovima (pre cvetanja), metlicom ili svilom (u vreme cvetanja), što utiče na smanjenje procenta oplodnje. Ipak, odrasle jedinke ne nanosi značajne ekonomske štete na kukuruzu.

Od agrotehničnih mera zaštite najvažnije su:

-plodored

-izbor hibrida koji imaju jači korenov sistem,

-ranija setva (biljke iz ranije setve završavaju fazu cvetanja pre pojave odraslih jedinki).

Ljubičasta pegavosti izdanaka maline

Na području delovanja RC Loznica u zasadima jednorodnih sorti malina na nižim nadmorskim visinama je završena berba dok je na nadmorskim visinama iznad 700m berba još u toku. Zasadi se nalaze u fazama od druga berba: još više plodova obojeno do faze stari listovi suše se, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 89 – 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline na više lokaliteta, na sortama Vilamet, Tulamin, Miker i Glen Ample su uočeni simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata) na 2-3% mladara.

Simpomi na lastarima - velika slika

Prvi simptomi bolesti se javljaju na listu u vidu sitnih mrkih pega sa mrkožutim obodom na ivici i odatle se širi ka glavnom lisnom nervu. Usled zaraze dolazi do nekroze lišća između nerava u obliku slova ,,V“. Zaraženo lišće je često nepravilnog oblika i prevremeno opada. Sa lišća zaraza se preko lisne drške širi na noduse, gde se uočavaju tamne, kestenaste pege koje se šire oko pazušnih pupoljaka duž internodija. Pri većoj zarazi bolest može da zahvati ceo izdanak. U toku zime zaraženi izdanci dobijaju srebrnaste pege. Na zaraženim lastarima u proleće najčešće ne kreću pupoljci.

Mehaničke mere borbe su:

-uklanjanje zaraženih lastara

-korišćenje zdravog sadnog materijala

-pravilna rezidba kako bi se obazbedio dobar protok vazduha.

Pored ovih mera, veoma važne su i hemijske mere zaštite. Posebnu pažnju treba obratiti na primenu fungicida nakon berbe, jer je čest slučaj da se nakon berbe zapostave zasadi i patogeni se neomatano razvijaju i šire. Hemijske mere zaštite koje su preporučene pre ali i nakon berbe mogu se pogledati na linku.

Siva trulež (Botrytis cinerea) u zasadima kupine

Na području delovanja RC Loznice zasadi kupine se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi početak sazrevanja: većina plodova bele boje, do faze plodovi zreli za ishranu: plodovi imaju tipičan ukus i boju (BBCH 81 – 89).

Vizuelnim pregledom zasada kupine, u pojedinim zasadima je registrovano prisustvo simptoma sive truleži (Botrytis cinerea). Nestabilno vreme sa obilnim padavinama i visokom vlažnošću vazduha u prethodnom periodu pogodovalo je razvoju ovog patogena.

Siva trulež

Velika slika

Mere za suzbijanje ovog patogena mogu biti agrotehničke i hemijske.

Od agrotehničkih mera borbe potrebno je voditi računa pri izboru parcele, o pravcu redova i gustini sadnje, kako bi bilo obezbeđeno dobro provetravanje. Vrlo bitna agrotehnička mera borbe je odstranjivanje mumificiranih plodova sa stabla kao i njihovo iznošenje iz zasada.

Tokom ove proizvodne sezone, RC Loznica je obavestila proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite kupine od navedenog patogena označenim preporukama:

-Preporuka 12.07.2021.

-Preporuka 09.06.2021.

Prisustvo Monilinia spp. na šljivi

Na području delovanja RC Loznica zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plod oko 70% krajnje veličine do faze početka obojavanja plodova (BBCH 77-81).

Monilinia
Monilinia

Vizuelnim pregledom šljive na lokalitetima gde je prisutna ekstenzivna proizvodnja,  registrovano je prisustvo simptoma sušenja cvetova i grančica i truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp.).

Gljive iz roda Monilinia napadaju cvetove, grančice i plodove. Patogenima pogoduje vlažno vreme za razvoj, a infekcije se pored tučka cveta ostvaruju i na mestima mehaničkih ozleda na biljnom tkivu. Gljiva preko tučka prodire u cvet i nakon toga preko peteljke dospeva u grančicu. Zatim zatvara sprovodne sudove biljke i zaraženi deo se suši. Biljke se brane lučeći smolu kojom se zatvara put gljivi. Mladi zaraženi plodovi se suše i opadaju, dok se na starijim plodovima javljaju mrke pege koje rastu i na kraju se javlja sivkasta prašnjava prevlaka od sporonosnih organa gljive. Patogen prodire u plod kroz oštećenja koja su izazvali insekti ili vremenske nepogode.

Agrotehničke mere borbe su:

-adekvatan izbor parcele i postavljanje redova u pravcu duvanja dominantnih vetrova

-otporne sorte

-orezivanje oštećenih grana i njihovo spaljivanje

-skidanje i uništavanja mumificiranih plodova

Tokom ove proizvodne sezone, RC Loznica je u više navrata, u različitim osetljivim fazama razvoja šljive, obavestila proizvođače o sprovođenju mera zaštite od navedenog patogena. Preporuke za zaštitu šljive se mogu pogledati na linku.

Pamukova (kukuruzna) sovica  (Helicoverpa armigera)

Na teritoriji delovanja RC Loznica usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 71-81).


Na feromonskim klopkama postavljenim na lokalitetetu Banjevac beleže se ulovi imaga pamukove  sovice (Helicoverpa armigera), a vizuelnim pregledom listova uočena su jaja navedene štetočine.

Ulov sa feromonskih klopki
Jaje pamukove sovice

Pamukova sovica je migratorna vrsta koja u naše krajeve dolazi sa vetrovima iz toplih krajeva. Izrazito je polifagna štetočina jer se hrani sa preko 250 različitih biljnih vrsta.

Štetne su larve koje se ishranjuju vegetativnim i generativnim organima biljaka. U našim krajevima, redovno se javlja tokom letnjih meseci i štete nanosi u usevima paprike, paradajza, kukuruza, boranije, kupusa i dr.

U usevima paradajza najveće štete nanose gusenice koje se ubušuju unutar ploda, prljaju ga izmetom i on postaje tržišno neupotrebljiv.

Ženke polažu jaja pojedinačno ili u manjim grupama na listove i plodove. Jaja su u početnim fazama razvoja bela, zatim tamne kako se razvijaju i pred piljenje dobijaju braon krem boju sa tamnijim oreolom.

U trenutnim vremenskim uslovima embrionalni razvoj može da potraje svega nekoliko dana, tako da se sada preporučuju redovni obilasci useva i pregled na prisustvo jaja.

Preporuka o hemijskim merama kontrole štetnih organizama u usevu paradajza može se pogledati na ovom linku.

Fuzarioza klasa pšenice (Fusarium graminearum)

Na području delovanja RC Loznica usevi ozime pšenice se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i rokova setve nalaze u fazama od: puno cvetanje: zrelo 50% polenovih kesica do faze kasna mlečna zrelost ( BBCH 65 – 77).

Faza razvoja pšenice

Velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, lokalitet Jelav, registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum).

 

Fuzarium klasa pšenice

Velika slika

 

Infekcija se ostvaruje u fazi cvetanja i formiranja zrna. Patogen prezimljava na ostacima zaraženih biljaka. Visoka vlažnost vazduha i visoke temperature u vreme cvetanja i formiranja zrna pogoduju ostvarenju infekcija od pomenutog patogena.

 

Prvi simptomi se uočavaju posle cvetanja na klasićima koji gube zelenu boju, dolazi do odumiranja tkiva i postaju slamasto žuti, a kada su uslovi povoljni mogu biti zaraženi i ostali delovi klasa. U zaraženom klasu formiraju se zrna različitog nivoa nalivenosti, i ta štura zrna dobijaju belu do ružičastu boju.

 

Tokom ove proizvodne sezone, RC Loznica je obavestila proizvođače o sprovođenju mera zaštite ozime pšenice od navedenog patogena označenom preporukom.

 

-Preporuka 18.05.2021

 

Polaganje jajnih legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Loznica, usevi kukuruza se nalaze u fazama od razvijena 3 lista do razvijeno 9 i više listova (BBCH 13 – 19).


Faza razvoja kukuruza

Velika slika- faza razvoja kukuruza

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na više lokaliteta, registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis) na do 1% biljaka.

jajna legla kukuruznog plamenca

Velika slika - jajna legla kukuruznog plamenca

Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, a RC Loznica nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca u usevima kukuruza i blagovremeno će dati preporuku za tretman.

Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha)


Na području delovanja RC Loznica zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40mm, plodovi uspravni (BBCH 73 – 74).

Vizuelnim pregledom zasada jabuke, lokalitet Lešnica, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Pepelnica jabuke
Pepelnica jabuke

Patogen prezimljava kao micelija u drvenastim i cvetnim pupoljcima. U proleće zaraženi pupoljci kreću, a sa njima kreće i micelija koja se difuzno širi i fruktificira, zahvatajući čitav letorast koji se razvija iz pupoljaka. Mnogi zaraženi pupoljci uopšte ne kreću, a pojedini se razvijaju u kratke letoraste i sasušuju se. Oni koji prežive prekriveni su brašnastom belo-sivom navlakom konidija, koje se raseljavaju na mlado lišće i vrše sekundarne infekcije. Optimalna temperatura za infekciju je od 15-25°C, a relativna vlažnost vazduha >60%. Pored infekcije lista, za vreme vegetacije dolazi do zaraze pupoljaka, ali samo dok su otvoreni.

Tokom ove proizvodne sezone, RC Loznica je obavestila proizvođače o sprovođenju mera zaštite jabuke od navedenog patogena putem sledećih preporuka:

-Preporuka 04.06.2021

-Preporuka 25.05.2021

-Preporuka 17.05.2021

-Preporuka 06.05.2021

-Preporuka 23.04.2021 

-Preporuka 16.04.2021 

-Preporuka 09.04.2021

-Preporuka 30.03.2021 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima