Skip to main content

Loznica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Loznica > Prilozi > Prisustvo poljskih glodara na području delovanja RC Loznica
Prisustvo poljskih glodara na području delovanja RC Loznica

Na području delovanja RC Loznica, vizuelnim pregledima useva kukuruza, lucerke, višegodišnjih zasada, pašnjaka, ledina, utrina, međa i nasipa se registruju pojedinačne rupe (I kategorija brojnosti - vrlo niska) od poljskih glodara

- poljskih miševa (Apodemus spp.) i

- poljske voluharice (Microtus arvalis).


Poljski glodari mogu naneti značajne štete u strnim žitima, lucerištima i voćnjacima, u uslovima velike brojnosti. Do prenamnoženosti glodara dolazi usled različitih faktora, kao što su povoljni klimatski uslovi, izvori hrane, redukovana obrada i dr.

Preventivne mere podrazumevaju uklanjanje korova i sena, gde glodari prezimljavaju, i intenzivnu agrotehniku.

Biološke mere borbe podrazumevaju korišćenje predatora, pre svega, ptica i postavljanje visokih motki, u obliku slova T, za njihovo sletanje.

Hemijske mere podrazumevaju korišćenje registrovanih rodenticida (gotovih mamaka), kada se utvrdi prag štetnosti (10-50 aktivnih rupa po hektaru za miševe i 10-500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu).

Comments

There are no comments yet for this post.