Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje
Prisustvo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima paprike na teritoriji Topličkog okruga

Na teritoriji Topličkog okruga, usevi paprike  na otvorenom se u zavisnosti od lokaliteta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova (BBCH 81-85). 

Na pojedinim lokalitetima, u usevima paprike, , gde nisu na vreme sprovedene preporučene hemijske mere  zaštite, vizuelnim pregledom  registrovano je prisustvo larvi kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 19 % pregledanih biljaka, kao i oštećenja na plodovima paprike, nastalih usled ishrane larvi navedene štetočine.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je jedna od najznačajnijih štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji. Polifagna je štetočina, kod nas najviše štete nanosi usevima kukuruza i paprike.

 Navedena štetočina prezimljava u stadijumu gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima.  Leptiri su  aktivni u večernjim satima i noću, svetložute su do sivosmeđe boje, ženke su svetlije i krupnije od mužjaka koji su sitniji i tamnije boje. Posle parenja ženke polažu jaja u gomilicama, na naličju listova, uglavnom uz glavni nerv lista. 

Nakon polaganja jaja, posle određenog perioda dolazi do piljenja larvi, koje u usevima paprike pričinjavaju značajne štete jer ubušivanjem u plodove paprike, se hrane mesom ploda, pri čemu plodovi  gube na tržišnoj vrednosti, a na mestima oštećenja svojim ubušivanjem larve otvaraju put za naseljavanje i razvoj različitih gljiva prouzrokovača truleži ploda, čime se štetnost dodatno uvećava..

Let kukuruznog plamenca se na teritoriji Topličkog okruga prati se putem svetlosne lovne lampe na lokalitetu Glašinac.

Sa ciljem zaštite useva paprike od navedene štetočine, kao i od drugih štetnih organizama, RC Prokuplje je objavilo više preporuka koje možete pogledati
.

Prisustvo cikade Schapoideus titanus u vinogradima na teritoriji Topličkog okruga

Na teritoriji Topličkog okruga vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta nalazi u fazi od početka šarka do faze šarak bobica (81-83 BBCH).

Na teritoriji Topličkog okruga, monitoring cikade Scaphoideus titanus vrši se vizuelnim pregledom zasada vinove loze i pomoću žutih lepljivih klopki postavljenih na lokalitetima Djakus, Viča i Podina. Vizuelnim pregledom klopki na lokalitetu Đakus, registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus.

Navedena štetočina prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore lastara. Ima jednu generaciju godišnje. U toku svog razvoja larva prolazi kroz pet larvenih stupnjeva.

Ova štetočina je od izuzetnog značaja za vinovu lozu jer je  je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrukuje veoma destruktivno oboljenje – zlatasto žutilo vinove loze. Početni simptomi zaraze ovom fitoplazmom ogledaju se u tome što pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću. Lastari imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu, nedovoljno odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime. Na zaraženim čokotima dolazi do karakteristične promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava.

Zaštita zasada od zlatastog žutila vinove loze zahteva primenu  svih raspoloživih mera, kako pesticidnih tako i nepesticidnih:

·       Korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

·       Sanitarni pregledi zasada;

·       Uklanjanje obolelih čokota;

·       Uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada;

·       Uništavanje korova

·       Krčenje napuštenih zasada vinove loze;

·       Suzbijanje vektora - cikade Scaphoideus titanus (od prisustva trećeg larvenog stupnja).

Larve trećeg razvojnog stupnja cikade vinove loze, koje su sposobne da prenesu navedenu fitoplazmu, vizuelnim pregledom zasada vinove loze na teritoriji Topličkog okruga, u ovoj godini prvi put  su  registrovane 24.06.2023. 

U cilju suzbijanja cikade vinove loze (Schapoideus titanus), RC Prokuplje je objavilo više preporuka koje možete pogledati

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na teritoriji Topličkog okruga vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, u zavisnosti od lokaliteta na naličju lista kukuruza registrovana su položena jajna legla  kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2-5 %  pregledanih biljaka. Na lokalitetu Glašinac na svetlosnoj lovnoj lampi prethodnih dana registruju se povećani ulovi navedene štetočine. U toku je polaganje II generacije kukuruznog plamenca.

Navedena štetočina prezimljava u stadijumu gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima.  Leptiri ove štetočine aktivni su u večernjim satima i noću. Posle parenja ženke polažu jaja u gomilicama, na naličju listova, uglavnom uz glavni nerv lista.  Nakon određenog perioda dolazi do piljenja larvi,  koje svojom ishranom prave oštećenja na metlici, listovima, klipu, dršci klipa, stablu kukuruza. Oštećene biljke su podložne infekciji različitim vrstama patogena, gljivama iz roda: Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, Fusarium.

Uništavanje kukurzovine odmah posle berbe i duboko zaoravanje biljnih ostataka, utiče na smanjenje populacije ove štetočine.

Hemijske mere zaštite sprovode se po postizanju pragova štetnosti, na početku piljenja larvi. Prag štetnosti za kukuruz šećerac i semenski kukuruz  je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, dok je u usevima merkantilnog kukruza prag štetnosti 10% biljaka sa položenim jajnim leglima navedene štetočine.

Registrovani insekticidi za suzbijanje kukuruznog plamenca su: 

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

DOZA/KONCENTRACIJA

KARENCA

CORAGEN 20 SC, INECOR 20 SC

HLORANTRANILIPROL

0,1-0,15 L/HA

14 DANA

AMPLIGO 150 ZC

HLORANTRANILIPROL +

LAMBDA-CIHALOTRIN

0,2-0,25 L/HA

7 DANA

RADIANT 120 SC

SPINETORAM

0,4 L/HA

14 DANA

DECIS 2,5 EC,

KONFUZIJA,

POLUX

DELTAMETRIN

0,4-0,5 L/HA

35 DANA

DECIS EXPERT

DELTAMETRIN

0,075-0,125 L/HA

0,075-0,125 L/HA

 

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine i u narednom periodu. 

Pepelnica vinove loze (Erysiphe necator)

Na teritoriji Topličkog okuga  zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta I sortimenta nalaze u fazi od početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (77-79 BBCH).

U zasadima vinove loze, gde nisu na vreme sprovedene preporučene mere  zaštite, vizuelnim pregledom  registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (Erysiphe necator) na grozdovima i listovima.

Ovu bolest prouzrokuje gljiva Uncinula necator, koja prezimljava u obliku micelije između ljuspica pupoljaka ili u obliku kleistotecija (plodonosna tela). Ova gljiva se na vinovoj lozi javlja od ranog proleća, pa sve do kraja vegetacionog perioda.

Za razliku od plamenjače koja zahteva period toplog vremena sa određenom količinom vlage, za razvoj pepelnice prisustvo vlage nije neophodno. Širenje pepelnice se može odvijati i u vreme dužeg sušnog perioda.

Simptomi ove bolesti javljaju se na svim zelenim delovima vinove loze. Obilno đubrenje azotom, izostanak uklanjanja viška zelene mase kao i ostavljanje velikog broja lastara zbog roda, pogoduju pojavi i razvoju pepelnice. Na listu simptomi oboljenja se javljaju u vidu sivkaste prevlake. Listovi mogu da budu zaraženi u bilo kojoj fazi razvoja. Mladi listovi se kovrdžaju nakon čega se suše i propadaju.

Na grozdovima se ispoljavaju najveće štete koje ova gljiva može prouzrokovati. Napadnute bobice zaostaju u razvoju, pucaju, smežuraju se i propadaju.

Mere  kontrole pepelnice vinove loze podrazumevaju: gajenje otpornih sorti, uklanjanje listova koji se nalaze uz grozdove, sa ciljem što boljeg provetravanja i lakšeg sprovođenja hemijskih mere zaštite.

Sa ciljem zaštite od pepelnice vinove loze, kao i od drugih štetnih organizama, RC Prokuplje je objavilo više preporuka koje možete pogledati
.

Prisustvo povrtne stenice (Nezara viridula) u zasadu maline

Na teritoriji Topličkog okruga, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta zasadi maline se nalaze u fazi seme jasno vidljivo na plodnici do faze prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 73-85).

Vizuelnim pregledom zasada, na listu maline uočeno je prisustvo larvi zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula), u veoma niskim brojnostima.

Zelena stenica prezimljava u stadijumu imaga na skrovitim mestima. Imago je najčesšće zelene boje, ali na osnovu boje štita ima tri varijeteta: forma smaragdula (jednobojno zelen), forma torquata (zelen sa širokom ivicom krem boje na prednjem delu glave i pronotuma) i forma brunea (crveno smeđa). Ženke polažu jaja na naličje lista u gomilicama. Sveže položena jaja su bele boje, a kasnije dobijaju crvenkastu boju.  Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve koje sisaju biljne sokove. Larvе prolaze kroz pеt razvojnih stupnjеva, pri čemu se larve prvog razvojnog stupnja ne hrane i ostaju na mestu piljenja, u grupi. Od drugog razvojnog stupnja larve započinju sa ishranom.

Najveće štete pričinjavaju na zrelim plodovima, koji su nakon njihove ishrane lošijeg kvaliteta i izmenjenog ukusa, samim tim dolazi do smanjenja njihove  tržišne vrednosti.

Hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja ove štetočine su otežane, jer se njihova masovna pojava registruje u fazama sazrevanja plodova kada je upotreba insekticida ograničena zbog nemogućnosti poštovanja karence. Najčešći način borbe je postavljanje klopki za njihovo izlovljavanje sa ciljem smanjenja njihove populacije, a na manjim površinama moguće je i mehaničko sakupljanje imaga i larvi i njihovo uništavanje.

Sovica gama (Autographa gamma) u usevu paprike

Na teritoriji delovanja RC  Prokuplje  usevi paprike na otvorenom se nalaze u različitim fazama razvoja listova do početka formiranja sporednih stabala (BBCH 16- 22).

Vizuelnim pregledom useva paprike, na više lokaliteta registrovano je prisustvo  jaja sovice gama (Autographa gamma) na naličju listova.

Sovica gama je polifagna štetočina koja je u našim uslovima redovno prisutna u paprici, duvanu, kupusu, krompiru, lucerki i dr.

Ženka navedene štetočine polaže jaja uglavnom na naličje listova gajenih biljaka. Jedna ženka može položiti oko 500 jaja, najčešće pojedinačno, ili najviše do 3 jajeta na jednom mestu. Embrionalno razviće traje 3-7 dana, u zavisnosti od temperature.

Štete na lišću prave larve svojom ishranom. 

S obzirom da im je potrebna veća vlažnost vazduha u prvoj fazi razvoja larvi, posebnu pažnju na prisustvo ove štetočine treba posvetiti u usevima koji se navodnjavaju.

Na teritoriji Topličkog okruga aktuelna je zaštita paprike od štetočina, te se hemijske mere zaštite sa ciljem njihovog suzbijanja mogu pogledati na sledećem
.

Fuzarioza klasova pšenice na teritoriji Topličkog okruga

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, na lokalitetima Tulare i Pejkovac registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum) na 2 do 8 % pregledanih klasova. Površina klasa pšenice koja je inficirana, kreće se između 10 i 80 %.

Fuzariozu klasa prouzrokuju gljive iz roda Fusarium.

Ovo  oboljenje se javlja svake godine u slabijem ili jačem intenzitetu. Period cvetanja pšenice u Topličkom okrugu pratilo je vlažno i kišovito vreme, te je do infekcije navedenim patogenom došlo i na parcelama na kojima su pravovremeno sprovedene preporučene hemijske mere zaštite. Simptomi su lako uočljivi, nakon cvetanja klasići gube normalnu zelenu boju, postaju bledi i žućkasti. Zaraženi klasići ostaju uspravni, dok zdravi zbog težine zrna bivaju povijeni. U uslovima povećane vlažnosti dolazi do pojave narandžaste prevlake na plevicama.

Fuzarioza klasa je ekonomski značajna bolest jer dovodi do smanjenja prinosa, zaražena zrna su lošeg kvaliteta, šturog izgleda i nenalivena. U  povoljnim uslovima dolazi do sintetisanja mikotoksina koji su štetni za ishranu ljudi i životinja.

Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike.
)

 

 

Polaganje jaja I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruza

Na teritoriji Topličkog okruga, usevi kukuruza se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u fazi od 4 do 8 listova razvijeno (BBCH 14-18).

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 3 % pregledanih biljaka.

U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Poljoprivrednim proizvođačima se trenutno ne preporučuje hemijski tretman protiv ove štetočine.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati  pravi momenat za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Prisustvo larvi cikade (Schapoideus titanus) u zasadima vinove loze na teritoriji Topličkog okruga

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na više lokaliteta na teritoriji Topličkog okruga, registrovano je prisustvo cikade vinove loze Schapoideus titanusUočene su larve prvog i drugog stupnja razvoja.

Navedena štetočina prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore lastara. Ima jednu generaciju godišnje. U toku svog razvoja larva prolazi kroz pet larvenih stupnjeva.

Ova štetočina je od izuzetnog značaja za vinovu lozu jer je  je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrukuje veoma destruktivno oboljenje – zlatasto žutilo vinove loze. Početni simptomi zaraze ovom fitoplazmom ogledaju se u tome što pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću. Lastari imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu, nedovoljno odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime. Na zaraženim čokotima dolazi do karakteristične promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava.

Za sada se ne preporučuje hemijski tretman vinove loze u cilju zaštite navedene štetočine, zato što su larve od trećeg larvenog stupnja infektivne.

RC Prokuplje  nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme  će signalizirati poljoprivrednim proizvođačima vreme za hemijski tretman.

Štitasta vaš vinove loze (Pulvinaria vitis)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje na lokalitetima Nova Božurna i Babin Potok, vizuelnim pregledom zasada vinove loze starijih više od 30 godina, registrovano je prisustvo prezimljujućih formi  lozine štitaste vaši (Pulvinaria vitis ), ispod stare ispucale kore , kao i na površini starog dela čokota. Radi se o ekstenzivnoj proizvodnji vinove loze, kao i o zasadima malih površina.

Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje. Telo joj je spljošteno i ovalno, smeđe boje veličine 5-7 mm. Na kraju tela se nalazi bela voštana kesa u kojima se nalaze jaja.  Prezimljava  kao larva na skrivenim mestima, u pukotinama kore, kao i u račvama grana. Larve se hrani na mladim letorastima, siše sokove sa mladih delova čokota, što može dovesti do prevremenog opadanja listova u zasadima vinove loze.

Jedna ženka može položiti  do 5000 jaja u toku jedne sezone. Larve se hrane do drugog stupnja razvoja, posle čega se povlače na mesta prezimljavanja. Najveće štete, ova štetočina nanosi kao vektor različitih virusa vinove loze.

Ukoliko se u zasadima uoči prisustvo lozine štitaste vaši, u cilju zaštite vinove loze poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje mehaničko uklanjanje štitića, kao i uklanjanje stare kore sa drvenastog dela čokota, a zatim i  primena  preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 3-4 %.

Tretiraju se samo drvenasti delove loze tamo gde su uočeni štitići lozine štitaste vaši.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima