Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na teritoriji Topličkog okruga vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, u zavisnosti od lokaliteta na naličju lista kukuruza registrovana su položena jajna legla  kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2-5 %  pregledanih biljaka. Na lokalitetu Glašinac na svetlosnoj lovnoj lampi prethodnih dana registruju se povećani ulovi navedene štetočine. U toku je polaganje II generacije kukuruznog plamenca.

Navedena štetočina prezimljava u stadijumu gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima.  Leptiri ove štetočine aktivni su u večernjim satima i noću. Posle parenja ženke polažu jaja u gomilicama, na naličju listova, uglavnom uz glavni nerv lista.  Nakon određenog perioda dolazi do piljenja larvi,  koje svojom ishranom prave oštećenja na metlici, listovima, klipu, dršci klipa, stablu kukuruza. Oštećene biljke su podložne infekciji različitim vrstama patogena, gljivama iz roda: Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, Fusarium.

Uništavanje kukurzovine odmah posle berbe i duboko zaoravanje biljnih ostataka, utiče na smanjenje populacije ove štetočine.

Hemijske mere zaštite sprovode se po postizanju pragova štetnosti, na početku piljenja larvi. Prag štetnosti za kukuruz šećerac i semenski kukuruz  je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, dok je u usevima merkantilnog kukruza prag štetnosti 10% biljaka sa položenim jajnim leglima navedene štetočine.

Registrovani insekticidi za suzbijanje kukuruznog plamenca su: 

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

DOZA/KONCENTRACIJA

KARENCA

CORAGEN 20 SC, INECOR 20 SC

HLORANTRANILIPROL

0,1-0,15 L/HA

14 DANA

AMPLIGO 150 ZC

HLORANTRANILIPROL +

LAMBDA-CIHALOTRIN

0,2-0,25 L/HA

7 DANA

RADIANT 120 SC

SPINETORAM

0,4 L/HA

14 DANA

DECIS 2,5 EC,

KONFUZIJA,

POLUX

DELTAMETRIN

0,4-0,5 L/HA

35 DANA

DECIS EXPERT

DELTAMETRIN

0,075-0,125 L/HA

0,075-0,125 L/HA

 

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine i u narednom periodu. 

Polaganje jaja I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruza

Na teritoriji Topličkog okruga, usevi kukuruza se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u fazi od 4 do 8 listova razvijeno (BBCH 14-18).

 

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 3 % pregledanih biljaka.

U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Poljoprivrednim proizvođačima se trenutno ne preporučuje hemijski tretman protiv ove štetočine.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati  pravi momenat za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu na teritoriji Topličkog okruga (kasni hibridi)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, na teritoriji Topličkog okruga, na 10 lokaliteta, na parcelama sa hibridima kasnih grupa zrenja, pre berbe, sproveden je vizuelni pregled sa ciljem utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova hibrida merkantilnog kukuruza.

Vizuelni pregled izvršen je na lokalitetima: Podina, Pejkovac, Lukomir, Kostenica, Merovac, Gornja Trnava, Donje Svarče, Barbatovac, Kuršumlija, Selova.

Na svakoj od 10 parcela, pregledano je po 100 klipova kukuruza u cilju utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja pred berbu.

Registrovano je prisustvo štetnih organizama i to: fitopatogenih gljiva iz roda Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium i štetnih insekata kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera).

Rezultati vizuelnih pregleda klipova hibrida kasnih grupa zrenja merkantilnog kukuruza pred berbu, prikazani su u sledećoj tabeli:

Vrsta oštećenja na klipu merkantilnog kukuruza

Procenat klipova sa oštećenjima i/ili simptomima patogena (%)

Bez vidljivih oštećenja

34-82

Oštećenja od insekata

9-59

Aspergillus spp.

0-4

Penicillium spp.

0-11

Fusarium spp.

7-27

Cladosporium spp.

6-28

 
 
 
Zdravstveno stanje klipova merkantilnog kukuruza  rane i srednje rane grupe zrenja na teritoriji Topličkog okruga

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, na deset lokaliteta na teritorijama opštine Prokuplje, Blace, Žitorađa i Kuršumlija, na parcelama sa hibridima ranih i srednje ranih grupa zrenja, neposredno pre berbe, sproveden je vizuelni pregled sa ciljem utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova hibrida merkantilnog kukuruza.

Vizuelni pregled izvršen je na lokalitetima: Pejkovac, Donje Crnatovo, Gornja Stražava, Kondželj, Kaševar, Krivaja, Stubal, Šiljomana, Tulare i Pepeljevac.

Vizuelno je pregledano  100 klipova kukuruza po parceli i registrovano je prisustvo štetnih organizama i to:

·       Štetni insekti: kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera) i kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis), kao i vidna oštećenja na klipovima nastala ishranom gusenica navedenih štetočina i

·       Fitopatogene gljive: Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium spp., Cladosporium spp.

Rezultati vizuelnih pregleda na teritoriji Topličkog okruga, prikazani su u sledećoj tabeli:

Vrsta oštećenja na klipu merkantilnog kukuruza

Procenat klipova sa oštećenjima i/ili simptomima patogena (%)

Bez vidljivih oštećenja

50-73

Oštećenja od insekata

13-39

Aspergillus spp.

0-8

Penicillium spp.

0-7

Fusarium spp.

9-33

Cladosporium spp.

8-25

 

 
 

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja merkantilnog kukuruza.

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, na više lokaliteta na naličju lista kukuruza registrovana su položena jajna legla  kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2-4 %  pregledanih biljaka. Na svetlosnoj lovnoj lampi na lokalitetu Glašinac prethodnih dana registrovani su povećani ulovi navedene štetočine. U toku je polaganje II generacije kukuruznog plamenca.

Kukuruzni plamenac prezimljava u stadijumu gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima.  Leptiri su aktivni u večernjim satima i noću. Posle parenja ženke polažu jaja u gomilicama, na naličje listova, uglavnom uz glavni nerv lista.  Nakon određenog perioda dolazi do piljenja larvi,  koje svojom ishranom prave oštećenja na metlici, listovima, klipu, dršci klipa, stablu kukuruza. Oštećene biljke su podložne infekciji različitim vrstama patogena, gljivama iz roda: Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, Fusarium.

Za smanjenje brojnosti ove štetočine primenjuje se kombinacija: agrotehničkih, mehaničkih, bioloških i hemijskih mera, kao i gajenje otpornih hibrida.

Uništavanje kukurzovine odmah posle berbe i duboko zaoravanje biljnih ostataka, utiče na smanjenje populacije ove štetočine.

Prag štetnosti za kukuruz šećerac i semenski kukuruz  je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, dok je u usevima merkantilnog kukruza prag štetnosti 10% biljaka sa položenim jajnim leglima navedene štetočine.

Registrovani insekticidi za suzbijanje kukuruznog plamenca su: 

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

DOZA/KONCENTRACIJA

KARENCA

CORAGEN 20 SC

HLORANTRANILIPROL

0,1-0,15 L/HA

14 DANA

AMPLIGO 150 ZC

HLORANTRANILIPROL +
LAMBDA-CIHALOTRIN

0,2-0,25 L/HA

7 DANA

AVAUNT 15 EC

INDOKSAKARB

0,25 L/HA

14 DANA

RADIANT 120 SC

SPINETORAM

0,4 L/HA

14 DANA

DECIS 2,5 EC,
KONFUZIJA,
POLUX

DELTAMETRIN

0,4-0,5 L/HA

35 DANA

DECIS EXPERT

DELTAMETRIN

0,075-0,125 L/HA

30 DANA

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine i u narednom periodu. 

Polaganje jaja I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruza

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi kukuruza se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u fazi od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 2% biljaka.

U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Poljoprivrednim proizvođačima se trenutno ne preporučuje hemijski tretman protiv ove štetočine.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati  pravi momenat za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza, na lokalitetima Tulare i Pejkovac, na naličju lista kukuruza registrovana su sveže položena jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2-5 % biljaka.

U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Prag štetnosti za kukuruz šećerac i semenski kukuruz  je 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, dok je u usevima merkantilnog kukruza prag štetnosti 10% biljaka sa položenim jajnim leglima.

Ova štetočina prezimljava u stadijumu gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima.

Leptiri su aktivni u večernjim satima i noću. Posle parenja ženke polažu jaja u gomilicama, na naličje listova, uglavnom uz glavni nerv lista.  Nakon piljenja, štete pričinjavaju larve, koje svojom ishranom prave oštećenja na metlici, listovima, klipu, dršci klipa, stablu kukuruza. Oštećene biljke su podložnije infekciji različitim vrstama patogena, gljivama iz roda: Aspergillus, Cladosporium, Penicillium Fusarium.

Za smanjenje brojnosti ove štetočine primenjuje se kombinacija agrotehničkih, mehaničkih, bioloških i hemijskih mera kao i gajenje otpornih hibrida. Uništavanje kukuruzovine odmah posle berbe i duboko zaoravanje biljnih ostataka, utiče na smanjenje populacije ove štetočine.

Registrovani insekticidi za suzbijanje kukuruznog plamenca su:  

·       Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0, 1 - 0, 15 l/ha.

·      Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihaotrin) u količini 0, 2 - 0, 25 l/ha.

·       Avaunt 15 SC (a.m. indoksakarb) u količini 0, 25 l/ha.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine i u narednom periodu.  

Štetočine u usevu kukuruza

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta nalaze u fazi 6 do 9 i više razvijenih listova (16-19 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom useva kukuruza, u niskom intenzitetu napada, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Rhopalosiphum padi).

Ove štetočine uglavnom se lokalizuju na donjim listovima kukuruza i na ivičnim delovima polja. Prezimljavaju u stadijumu zimskog jajeta. Piljenje osnivačica dešava se krajem aprila, a jedna osnivačica rađa u proseku oko 40 larvi. Istovremeno sa beskrilnim oblicima javljaju se i krilati oblici koji, krajem maja i u junu naseljavaju kukuruz.  Pogoduje joj toplo vreme sa umerenom vlažnošću i naročito blage zime. U pljuvački koju ubrizgava u biljku ima toksine koji izazivaju žutilo i pojavu crvenkastih pega po listovima. Prirodni neprijatelji vaši su najčešće bubamare i njihove larve. Direktne štete koje pričinjavaju su: sisanje sokova, samim tim dolazi do deformacije biljnog tkiva, biljka zaostaje u porastu, gubi tržišnu vrednost, dolazi do smanjenja prinosa.

Indirektne štete se ogledaju u prenošenju virusa, jedan od njih je i virus mozaične kržljavosti kukuruza  (Maize dwarf mosaic virus, MDMV), pri čemu pričinjavaju značajnije štete.  

Trenutno se ne preporučuje hemijski tretman protiv ovih štetočina.

RC Prokuplje nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i na vreme će signalizirati  pravi momenat za zaštitu.