Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Usevi ili zasadi
Prisustvo simptoma pepelnice vinove loze (Uncinula necator) na grozdu

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi vinove loze nalaze se u fenofazi od početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

U zasadima vinove loze, lokalitet Đakus,  gde nije sprovedena adekvatna zaštita, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo simptoma pepelnice vinove loze (Uncinula necator) na bobicama.

Prouzrokovač ove bolesti je gljiva Uncinula necator, koja prezimljava u obliku micelije između ljuspica pupoljaka ili u obliku kleistotecija (plodonosna tela). Ova gljiva se na vinovoj lozi javlja od ranog proleća, pa sve do kraja vegetacionog perioda. Za razliku od plamenjače koja zahteva toplo vreme sa određenom količinom vlage, za razvoj pepelnice nije neophodno prisustvo vlage. Širenje pepelnice odvija se i u vreme sušnog perioda.

 Simptomi ove bolesti javljaju se na svim zelenim delovima vinove loze. Obilno đubrenje azotom, izostanak uklanjanja viška zelene mase kao i ostavljanje velikog broja lastara zbog roda, pogoduju pojavi i razvoju pepelnice.

Na listu simptomi oboljenja se javljaju u vidu sivkaste prevlake. Listovi mogu da budu zaraženi u bilo kojoj fazi razvoja. Mladi listovi se kovrdžaju nakon čega se suše i propadaju.

Na grozdovima se ispoljava najveća šteta koju ova gljiva može prouzrokovati. Napadnute bobice zaostaju u razvoju, pucaju i propadaju.

Mere kontrole pepelnice vinove loze podrazumevaju gajenje otpornih sorti, uklanjanje listova koji se nalaze uz grozdove, sa ciljem što boljeg provetravanja i lakšeg sprovođenja hemijskih mere zaštite. U toku vegetacione sezone RC Prokuplje je objavlilo više preporuka sa ciljem zaštite od pepelnice vinove loze, kao i od drugih štetnih organizama koje možete pogledati na linku.

Prisustvo larvi cikade Schapoideus titanus u zasadima vinove loze

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (55-57 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze uočeno je prisustvo cikade vinove loze Schapoideus titanus.

Ova štetočina je od izuzetnog značaja za vinovu lozu jer je  je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrukuje veoma destruktivno oboljenje – zlatasto žutilo vinove loze. Početni simptomi zaraze ovom fitoplazmom ogledaju se u tome što pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću. Lastari imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu, nedovoljno odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime. Na zaraženim čokotima dolazi do promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava.

Cikada prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore lastara. Ima jednu generaciju godišnje. U toku svog razvoja larva prolazi kroz pet larvenih stupnjeva. 

Za sada se ne preporučuje hemijski tretman vinove loze, zato što su larve od trećeg larvenog stupnja infektivne.

RC Prokuplje  nastaviće sa praćenjem ove štetočine i na vreme  će signalizirati vreme za hemijski tretman.

Tabla za pisanje i objavljivanje priloga!
Da bi napisali novi prilog , kliknite na Create a Post pod Upravljanje prilozima, sa desne strane.

Šta je prilog?

Prilog je tekst koji piše koordinator a odnosi se na monitoring štetnih organizama koji sprovodi po Programu za svoj region.

Prilozi se prikazuju u obrnutom hronološkom redu (najnoviji prilog prvi). Čitaocu priloga može se omogućiti da napiše komentar na pročitani prilog na koji zatim autor pročitanog priloga može da odgovori.

Za razliku od preporuka, koordinator u prilogu saopštava informacije o monitoringu štetnih organizama bez obzira što iz njih ne proizilazi akcija koju čitalac treba da preduzme. 

Poželjno je da prilog bude opremljen fotografijama i obrazloženjima koja proizilaze iz terenskih rezultata.