Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Usevi ili zasadi
Prisustvo cikade Schapoideus titanus u vinogradima na teritoriji Topličkog okruga

Na teritoriji Topličkog okruga vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta nalazi u fazi od početka šarka do faze šarak bobica (81-83 BBCH).

Na teritoriji Topličkog okruga, monitoring cikade Scaphoideus titanus vrši se vizuelnim pregledom zasada vinove loze i pomoću žutih lepljivih klopki postavljenih na lokalitetima Djakus, Viča i Podina. Vizuelnim pregledom klopki na lokalitetu Đakus, registrovano je prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus.

Navedena štetočina prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore lastara. Ima jednu generaciju godišnje. U toku svog razvoja larva prolazi kroz pet larvenih stupnjeva.

Ova štetočina je od izuzetnog značaja za vinovu lozu jer je  je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrukuje veoma destruktivno oboljenje – zlatasto žutilo vinove loze. Početni simptomi zaraze ovom fitoplazmom ogledaju se u tome što pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću. Lastari imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu, nedovoljno odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime. Na zaraženim čokotima dolazi do karakteristične promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava.

Zaštita zasada od zlatastog žutila vinove loze zahteva primenu  svih raspoloživih mera, kako pesticidnih tako i nepesticidnih:

·       Korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

·       Sanitarni pregledi zasada;

·       Uklanjanje obolelih čokota;

·       Uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada;

·       Uništavanje korova

·       Krčenje napuštenih zasada vinove loze;

·       Suzbijanje vektora - cikade Scaphoideus titanus (od prisustva trećeg larvenog stupnja).

Larve trećeg razvojnog stupnja cikade vinove loze, koje su sposobne da prenesu navedenu fitoplazmu, vizuelnim pregledom zasada vinove loze na teritoriji Topličkog okruga, u ovoj godini prvi put  su  registrovane 24.06.2023. 

U cilju suzbijanja cikade vinove loze (Schapoideus titanus), RC Prokuplje je objavilo više preporuka koje možete pogledati

Pepelnica vinove loze (Erysiphe necator)

Na teritoriji Topličkog okuga  zasadi vinove loze se u zavisnosti od lokaliteta I sortimenta nalaze u fazi od početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (77-79 BBCH).

U zasadima vinove loze, gde nisu na vreme sprovedene preporučene mere  zaštite, vizuelnim pregledom  registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (Erysiphe necator) na grozdovima i listovima.

Ovu bolest prouzrokuje gljiva Uncinula necator, koja prezimljava u obliku micelije između ljuspica pupoljaka ili u obliku kleistotecija (plodonosna tela). Ova gljiva se na vinovoj lozi javlja od ranog proleća, pa sve do kraja vegetacionog perioda.

Za razliku od plamenjače koja zahteva period toplog vremena sa određenom količinom vlage, za razvoj pepelnice prisustvo vlage nije neophodno. Širenje pepelnice se može odvijati i u vreme dužeg sušnog perioda.

Simptomi ove bolesti javljaju se na svim zelenim delovima vinove loze. Obilno đubrenje azotom, izostanak uklanjanja viška zelene mase kao i ostavljanje velikog broja lastara zbog roda, pogoduju pojavi i razvoju pepelnice. Na listu simptomi oboljenja se javljaju u vidu sivkaste prevlake. Listovi mogu da budu zaraženi u bilo kojoj fazi razvoja. Mladi listovi se kovrdžaju nakon čega se suše i propadaju.

Na grozdovima se ispoljavaju najveće štete koje ova gljiva može prouzrokovati. Napadnute bobice zaostaju u razvoju, pucaju, smežuraju se i propadaju.

Mere  kontrole pepelnice vinove loze podrazumevaju: gajenje otpornih sorti, uklanjanje listova koji se nalaze uz grozdove, sa ciljem što boljeg provetravanja i lakšeg sprovođenja hemijskih mere zaštite.

Sa ciljem zaštite od pepelnice vinove loze, kao i od drugih štetnih organizama, RC Prokuplje je objavilo više preporuka koje možete pogledati
.

Prisustvo larvi cikade (Schapoideus titanus) u zasadima vinove loze na teritoriji Topličkog okruga

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na više lokaliteta na teritoriji Topličkog okruga, registrovano je prisustvo cikade vinove loze Schapoideus titanusUočene su larve prvog i drugog stupnja razvoja.

Navedena štetočina prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore lastara. Ima jednu generaciju godišnje. U toku svog razvoja larva prolazi kroz pet larvenih stupnjeva.

Ova štetočina je od izuzetnog značaja za vinovu lozu jer je  je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrukuje veoma destruktivno oboljenje – zlatasto žutilo vinove loze. Početni simptomi zaraze ovom fitoplazmom ogledaju se u tome što pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću. Lastari imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu, nedovoljno odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime. Na zaraženim čokotima dolazi do karakteristične promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava.

Za sada se ne preporučuje hemijski tretman vinove loze u cilju zaštite navedene štetočine, zato što su larve od trećeg larvenog stupnja infektivne.

RC Prokuplje  nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme  će signalizirati poljoprivrednim proizvođačima vreme za hemijski tretman.

Štitasta vaš vinove loze (Pulvinaria vitis)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje na lokalitetima Nova Božurna i Babin Potok, vizuelnim pregledom zasada vinove loze starijih više od 30 godina, registrovano je prisustvo prezimljujućih formi  lozine štitaste vaši (Pulvinaria vitis ), ispod stare ispucale kore , kao i na površini starog dela čokota. Radi se o ekstenzivnoj proizvodnji vinove loze, kao i o zasadima malih površina.

Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje. Telo joj je spljošteno i ovalno, smeđe boje veličine 5-7 mm. Na kraju tela se nalazi bela voštana kesa u kojima se nalaze jaja.  Prezimljava  kao larva na skrivenim mestima, u pukotinama kore, kao i u račvama grana. Larve se hrani na mladim letorastima, siše sokove sa mladih delova čokota, što može dovesti do prevremenog opadanja listova u zasadima vinove loze.

Jedna ženka može položiti  do 5000 jaja u toku jedne sezone. Larve se hrane do drugog stupnja razvoja, posle čega se povlače na mesta prezimljavanja. Najveće štete, ova štetočina nanosi kao vektor različitih virusa vinove loze.

Ukoliko se u zasadima uoči prisustvo lozine štitaste vaši, u cilju zaštite vinove loze poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje mehaničko uklanjanje štitića, kao i uklanjanje stare kore sa drvenastog dela čokota, a zatim i  primena  preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 3-4 %.

Tretiraju se samo drvenasti delove loze tamo gde su uočeni štitići lozine štitaste vaši.

Zlatasto žutilo vinove loze

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na pojedinim lokalitetima su uočeni simptomi koji upućuju na zlatasto žutilo vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree (FD).

Vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) je cikada vinove loze (Schapoideus titanus).

Na teritoriji Topličkog okruga, prisustvo navedene štetočine se prati pomoću lepljivih ploča  na četiri lokaliteta: Đakus, Donje Svarče, Podina i Viča. Larve trećeg razvojnog stupnja cikade vinove loze, koje su sposobne da prenesu navedenu fitoplazmu, prvi put u ovoj godini su  registrovane 22.06.2022.  

Simptomi infekcije fitoplazmom Flavescence doree (FD) su lastari koji imaju skraćene internodije i zaostaju u porastu, dok pupoljci na lastarima i delovima obolelih čokota kreću sa zakašnjenjem u proleće. Na zaraženim čokotima listovi se savijaju po obodu ka naličju. Kod crvenih sorti boja inficiranih listova je tamnoljubičasta do svetlocrvena, a kod belih sorti svetložute do zlatnožute boje. 

Zaštita zasada od zlatastog žutila vinove loze zahteva primenu  svih raspoloživih mera, kako pesticidnih tako i nepesticidnih:

·       Korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

·       Sanitarni pregledi zasada;

·       Uklanjanje obolelih čokota;

·       Uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada;

·       Uništavanje korova

·       Krčenje napuštenih zasada vinove loze;

·      Suzbijanje vektora - cikade Scaphoideus titanus (od prisustva trećeg larvenog stupnja).

RC Prokuplje je preporučilo dva insekcidna tretmana u cilju suzbijanja cikade vinove loze (Schapoideus titanus), vektora fitoplazme Flavescence doree (FD)  koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, koje možete pogledati na ovom linku.

Crna trulež grožđa (Guignardia bidwellii)

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na više lokaliteta na teritoriji delovanja RC Prokuplje, registrovano je prisustvo simptoma crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii).

Navedeni patogen može zaraziti sve zelene delove: lišće, drške, mladare i bobice. Parazit prezimljava  u mumficiranim ili opalim bobicama, odakle se u proleće vetrom, kišnim kapima i insektima prenosi, prvo na lišće, a zatim i na grozdove. U proleće se oslobađaju askospore koje vrše primarne  infekcije zelenih delova vinove loze. Na lišću se javljaju simptomi  u vidu okruglih pega 2-10mm veličine (boja zavisi od sorte), ograničene zonom tamnomrke boje.   Za širenje ovog patogena potrebna je vlaga. Početne infekcije na bobicama ogledaju se u vidu sitnih, tačkastih pega, koje se brzo šire, pa dolazi do sušenja bobica, samim tim i do smanjenja prinosa u zasadima vinove loze.

Uklanjanjem i spaljivanjem obolelih lastara i grozdova se u značajnoj meri smanjuje infekcioni potencijal.

Ovaj patogen se uspešno suzbija u okviru hemijskih mera zaštite koje se redovno sprovode fungicidima za suzbijanje plamenjače vinove loze.

 

Prisustvo larvi cikade Schapoideus titanus u zasadima vinove loze

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (55-57 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na više lokaliteta u Topličkom okrugu, registrovano je prisustvo cikade vinove loze Schapoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Cikada vinove loze prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore lastara. Ima jednu generaciju godišnje. U toku svog razvoja larva prolazi kroz pet larvenih stupnjeva. 

Ova štetočina je od izuzetnog značaja za vinovu lozu jer je  je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrukuje veoma destruktivno oboljenje – zlatasto žutilo vinove loze. Početni simptomi zaraze ovom fitoplazmom ogledaju se u tome što pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću. Lastari imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu, nedovoljno odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime. Na zaraženim čokotima dolazi do karakteristične promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava.

Za sada se ne preporučuje hemijski tretman vinove loze, zato što su larve od trećeg larvenog stupnja infektivne.

RC Prokuplje  nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme  će signalizirati poljoprivrednim proizvođačima vreme za hemijski tretman.

 

Prisustvo simptoma pepelnice vinove loze (Uncinula necator) na grozdu

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi vinove loze nalaze se u fenofazi od početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

U zasadima vinove loze, lokalitet Đakus,  gde nije sprovedena adekvatna zaštita, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo simptoma pepelnice vinove loze (Uncinula necator) na bobicama.

Prouzrokovač ove bolesti je gljiva Uncinula necator, koja prezimljava u obliku micelije između ljuspica pupoljaka ili u obliku kleistotecija (plodonosna tela). Ova gljiva se na vinovoj lozi javlja od ranog proleća, pa sve do kraja vegetacionog perioda. Za razliku od plamenjače koja zahteva toplo vreme sa određenom količinom vlage, za razvoj pepelnice nije neophodno prisustvo vlage. Širenje pepelnice odvija se i u vreme sušnog perioda.

 Simptomi ove bolesti javljaju se na svim zelenim delovima vinove loze. Obilno đubrenje azotom, izostanak uklanjanja viška zelene mase kao i ostavljanje velikog broja lastara zbog roda, pogoduju pojavi i razvoju pepelnice.

Na listu simptomi oboljenja se javljaju u vidu sivkaste prevlake. Listovi mogu da budu zaraženi u bilo kojoj fazi razvoja. Mladi listovi se kovrdžaju nakon čega se suše i propadaju.

Na grozdovima se ispoljava najveća šteta koju ova gljiva može prouzrokovati. Napadnute bobice zaostaju u razvoju, pucaju i propadaju.

Mere kontrole pepelnice vinove loze podrazumevaju gajenje otpornih sorti, uklanjanje listova koji se nalaze uz grozdove, sa ciljem što boljeg provetravanja i lakšeg sprovođenja hemijskih mere zaštite. U toku vegetacione sezone RC Prokuplje je objavlilo više preporuka sa ciljem zaštite od pepelnice vinove loze, kao i od drugih štetnih organizama koje možete pogledati na linku.

Prisustvo larvi cikade Schapoideus titanus u zasadima vinove loze

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (55-57 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze uočeno je prisustvo cikade vinove loze Schapoideus titanus.

Ova štetočina je od izuzetnog značaja za vinovu lozu jer je  je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrukuje veoma destruktivno oboljenje – zlatasto žutilo vinove loze. Početni simptomi zaraze ovom fitoplazmom ogledaju se u tome što pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću. Lastari imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu, nedovoljno odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime. Na zaraženim čokotima dolazi do promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava.

Cikada prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore lastara. Ima jednu generaciju godišnje. U toku svog razvoja larva prolazi kroz pet larvenih stupnjeva. 

Za sada se ne preporučuje hemijski tretman vinove loze, zato što su larve od trećeg larvenog stupnja infektivne.

RC Prokuplje  nastaviće sa praćenjem ove štetočine i na vreme  će signalizirati vreme za hemijski tretman.

Tabla za pisanje i objavljivanje priloga!
Da bi napisali novi prilog , kliknite na Create a Post pod Upravljanje prilozima, sa desne strane.

Šta je prilog?

Prilog je tekst koji piše koordinator a odnosi se na monitoring štetnih organizama koji sprovodi po Programu za svoj region.

Prilozi se prikazuju u obrnutom hronološkom redu (najnoviji prilog prvi). Čitaocu priloga može se omogućiti da napiše komentar na pročitani prilog na koji zatim autor pročitanog priloga može da odgovori.

Za razliku od preporuka, koordinator u prilogu saopštava informacije o monitoringu štetnih organizama bez obzira što iz njih ne proizilazi akcija koju čitalac treba da preduzme. 

Poželjno je da prilog bude opremljen fotografijama i obrazloženjima koja proizilaze iz terenskih rezultata.