Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Subotica.
Prisustvo invazivnih stenica u usevima/zasadima

Na terenu RC Subotice u zasadima vinove loze, kruške, jabuke, paradajza, kao i u svetlosnim lovnim lampama registrovano je prisustvo pojedinačnih primeraka odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i povrtne stenice (Nezara viridula).

Braon mramorasta stenica je invazivna i polifagna vrstaŠtete nanose i  larve i imaga sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka.

Simptom napada su sitni beličasti okrugli ubodi, koji kasnije mogu prerasti u nekrotične pege. Na napadnutim plodovima često se uočava i pojava deformacija, a takođe oni postaju gorki i neprijatnog ukusa, usled toga što stenice luče neprijatan miris, i to sve umanjuje njihovu tržišnu vrednost.

Glava mramoraste stenice je gotovo četvrtasta na vrhu. Adulti Halyomorpha halys su obojeni različitim nijansama braon boje, zbog čega vrsta i nosi naziv braon mramorasta stenica. Prezimljava imago, a stadijum larve završava se nakon pet larvenih stupnjeva.  Nakon buđenja u proleće i dosta dugog perioda dopunske ishrane dolazi do parenja i ovipozicije. Larve Halyomorpha halys su vrlo upadljive i karakterišu ih beli prstenovi na tibijama sva tri para nogu, beli prstenovi na pipcima, ali i bočne ivice protoraksa koje imaju izraštaje nalik na bodlje. Jaja su svetlozeleno do svetloplave boje i položena u grupicama od 20 do 30 komada, najčešće na naličju listova. Tek ispiljene larve drže se na okupu, da bi posle prvog presvlačenja krenule u aktivnu potragu za hranom.

Slika 1. Larva Halyomorpha halys na plodu kruške

Po osobinama i štetnosti  veoma je slična, i vrsta Nezara viridula, zelena povrtna stenica. Odrasle jedinke su intenzivno zelene boje, dok larve tokom svog razvoja menjaju boju. Ono što je karakteristično za svih pet larvenih uzrasta jeste prisustvo belih tačkica po telu. Štete pričinjavaju i larve i odrasle jedinke koje buše biljno tkivo i sisaju sokove. Ova stenica polaže buretasta jaja na naličje listova u gomilicama. Sveže položena jaja su bele boje, a sa razvojem dobijaju crvenkastu nijansu.

Slika 2. Nezara viridula na listu vinove loze

Dobru efikasnost u suzbijanju ovih štetočina pokazuju insekticidi iz grupe piretroida. 

RC Subotica nastavlja sa praćenjem stenica u biljnoj proizvodnji i blagovremeno će obaveštavati proizvođače o potrebi njihovog suzbijanja u usevima i zasadima.

Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u vinovoj lozi

Na području delovanja RC Subotica, zasadi vinove loze se nalaze u fazi bobice su veličine zrna pšenice (BBCH 73)  do faze bobice veličine graška (BBCH 75). 

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze na prisustvo cikade Scaphoideus titanus, utvrđeno je da trenutno dominiraju larve drugog razvojnog stupnja, dok se sporadično javljaju i larve trećeg razvojnog stupnja.

larva cikade L3 Scaphoideus titanus- velika slika

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD)  koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje -  zlatasto žutilo vinove loze.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Fuzarioza klasa pšenice

Na području delovanja RC Subotica usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi razvića  i sazrevanja semena: od kasna mlečna zrelost, do rana voštana zrelost  (BBCH 77-83).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, uočeni su simptomi šturosti klasa (Fusarium graminearum). Učestale padavine tokom cvetanja pšenice stvorile su povoljne uslove za infekciju ovim patogenom. Pregledom klasova pšenice utvrđeno je da procenat zaraženosti klasova iznosi od 10-33%, u zavisnosti od parcele, i primenjene hemijske zaštite. Procenat zaražene površine klasa je u rasponu od 5- 70%, a najčešće je zastupljena zaraženost od 10% površine klasa.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Subotica jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda: prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni (T- faza), do plodovi oko polovine do krajnje veličine (BBCH 74-75).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 %, i ispražnjenost 100%, čime je završen period primarnih infekcija.

Pojava larvi Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Subotica vinova loza se nalazi u fenofazi cvetanja: cvetne kapice odvojene od drški, do početak cvetanja: 10% cvetnih kapica opalo (BBCH 60-61).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovali smo prisustvo larvi cikade (Scaphoideus titanus), vektora fitoplazme Flavescens doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

slika

Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a larve trećeg larvenog stupnja su infektivne, i tu sposobnost zadržavaju do kraja života. Infektivnost larve nastaje nakon njene ishrane na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati.

Obzirom da je tek treći larveni stupanj infektivan, za sada se hemijske mere suzbijanja ne preporučuju.

 

 

 

Polaganje jaja kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Subotica usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fazi 6-9 listova (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovana su  položena  jaja prve generacije kukuruznog plamenca  (Ostrinia nubilalis)  na 1% biljaka.

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje, a RC Subotica nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca i na vreme će dati signal za primenu insekticida.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis-15 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica, jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda: od veličina ploda do 20 mm; do prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni (T-faza) (BBCH 72-74).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 %, a ispražnjenost 94%.

Pojava glodara u strnim žitima

Na području delovanja RC Subotica, na pojedinim parcelama pšenice i ječma, registrovana su oštećenja od poljskih miševa i poljske voluharice, i to prvenstveno na parcelama koje se graniče sa usevima uljane repice (slika 1), a na kojima nije sprovedeno adekvatno suzbijanje glodara tokom proleća.

Štete nastale ishranom glodara su u vidu oaza, u kojima su biljke pšenice i ječma potpuno uništene. Poljski miš je aktivan cele godine, razmnožava se 5-6 puta godišnje. U potrazi za lako dostupnom hranom oni migriraju na okolne parcele. Za sprečavanje većih šteta potrebno je redovno obilaziti useve, kako bi se stalno pratila njihova brojnost, i izvršiti trovanje, u cilju sprečavanja njihovog prenamnožavanja.

U proleće je u usevima uljane repice registrovana pojava glodara, i RC Subotica je dala preporuku za njihovo suzbijanje (17.2.2023).

Prisustvo trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u zasadima trešanja

Na području delovanja RC Subotica zasadi trešanja se nalaze u fenofazi razvoja ploda: drugo opadanje plodova do plod oko polovine do krajnje veličine (BBCH 73-75).

Na feromonskim klopkama, postavljenim u zasade trešnje, registrovano je prisustvo imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi )U toku je let ove štetočine.  

                                                                                            Slika 1. Imago trešnjine muve

Trešnjina muva je oligofag koji se u u našim proizvodnim uslovima najviše hrani trešnjom i višnjom. Imaga lete od maja do kraja jula, ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu lutke u zemlji. Po izletanju, imaga se hrane slatkim sekretima žlezda na lišću, a 10-15 dana počinju sa polaganjem jaja, obično u vreme kada plodovi počinju da rude. Mlade larve izlaze iz jaja posle 6-12 dana i hrane se sokom i mesom ploda. Njihov razvoj traje 30 dana, a potom  padaju na zemlju, grade kokon u kome se transformišu u lutku i ostaju da prezime.

Privredni značaj ove štetočine je veliki jer napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, i podložni su trulenju.

RC Subotica nastavlja sa monitoringom ove štetočine u zasadima trešanja i na vreme će signalizirati primenu insekticida.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - 14 nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica, jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda: veličina ploda do 20 mm; drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija iznosi 100 %, a ispražnjenost 68%.

-velika slika

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima