Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Subotica.
RC Subotica- praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis III. nedelja

Laboratorijski pregled pseudotecija

Lokalitet: Žednik, ogledno polje PSS Subotica

Sorta: Zlatni delišes

datum

% dozrelosti

pseudotecija

Venturia inaequalis

faza jabuke

BBCH skala

05.02.2020

0

00

12.02.2020

0

00

19.02.2020

0

00

 
formirani askusi
 
Prisustvo repičinih pipa u uljanoj repici-RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi). Registrovane brojnosti su za sada niske a prisustvo imaga na biljkama je ispod praga štetnosti. Masovnija pojava se očekuje kad se povećaju dnevne temperature.

mala repičina pipa

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Subotica će pratiti razvoj štetočina i na vreme će signalizirati pravo vreme za suzbijanje.

RC Subotica- praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis II. nedelja

Laboratorijski pregled pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke

Lokalitet: Žednik, ogledno polje PSS Subotica

Sorta: Zlatni Delišes

datum

% dozrelosti

pseudotecija

Venturia inaequalis

faza jabuke

BBCH skala

05.02.2020

0

00

12.02.2020

0

00

Stanje ozimih useva-RC Subotica

Na području RC Subotica usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 23-28).

 

Vizuelnim pregledima useva pšenice je ustanovljeno prisustvo simptoma bolesti:

pepelnica strnih žita (Erysiphe graminis), procenat napadnutih biljaka od parcele do parcele varira, u gustim usevima je uočen veći procenat zaraženih biljaka (oko 10%),

siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici), koja se za sada nalazi na donjim listovima biljaka, piknidi su vidljivi ali spore u njima još nisu zrele (oko 30% biljaka) i

rđa (Puccinia spp.) koja se nalazi na pojedinačnim parcelama i na spontanoj flori oko obradive površine.

 

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma:

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na oko 30% biljaka i

pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) koja je u nekim gustim usevima prisutna još od jeseni na čak 90% biljaka.

 

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

 

Dalje, registruje se prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus, poljska voluharica - Microtus arvalis).  Za sada je to na nivou svega nekoliko rupa na parcelama i na rubovima parcela gde se zemljište ne obrađuje.

Međutim, preporučuju se redovni obilasci parcela u cilju utvrđivanja broja aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje  se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja se preporučuje  zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači!

 

RC Subotica - praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti polodova jabuke (Venturia inaequalis) izvađenih iz opalih listova jabuke sa lokaliteta Žednik (ogledno polje PSS Subotica), sorta Zlatni Delišes, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 0%. Međutim, u pseudotecijama je započeo proces formiranja askusa što se može videti na prikazanoj fotografiji.

Datum pregleda

% dozrelosti

pseudotecija

Venturia inaequalis

Faza jabuke

(BBCH)

05.02.2020

0

00

 

Zravstveno stanje strnih žita-RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od 2 do 5 listova razvijeno (BBCH 12-15), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi bokorenja,  2 do 4 stabla vidljiva (BBCH 22-24).

 

Na usevima pšenice, vizuelnim pregledima,  registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i simptoma rđe (Puccinia spp.) na  1 do 4% biljaka, dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu registrovani.

 

simptom rđe-uveličano

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do  50% biljaka  i simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 10% biljaka.

 

  

simptom pepelnice           simptom mrežaste pegavosti

 

Takođe, vizuelnim pregledom  stnina, uočeno je prisustvo lisnih vaši i cikada u niskim brojnostima.

 

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza

Na području delovanja RC Subotica izvršen je zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova. Pregledano je 10 hibrida ranih grupa zrenja i 10 hibrida kasnih grupa zrenja na lokalitetima Tavankut, Bajmok, Đurđin, Žednik, Verušić, Bikovo, Višnjevac, Palić  i Subotica.

Klipovi su ocenjivani na prisustvo oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i pamukova sovica - Helicoverpa armigera) kao i na prisustvo simptoma različitih vrsta plesni (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.).

 

Rezultati vizuelnih pregleda:

Procenat klipova bez simptoma patogena i oštećenja od insekata se kreće od 43 do 90.

Procenat klipova sa oštećenjima samo od insekata je od 1 do 19.

Simptomi na klipu od gljiva iz roda Fusarium su utvrđeni na 3 do 49% klipova.

Simptomi na klipu od gljiva iz roda Penicillium su utvrđeni na 1 do 24% klipova.

Simptomi na klipu od gljiva iz roda Aspergillus su utvrđeni na 1 do 2% klipova.

 

Slika 1: Klip sa oštećenjem od insekta i sa simptomom gljive iz roda Fusarium

Slika 2: Klip sa simptomima gljiva iz rodova Fusarium i Penicillium

Stanje useva postrnog krompira

Na području delovanja RC Subotica u toku je proizvodnja postrnog krompira koji se nalazi u fenofazi pred zatvaranje redova,  od 50 do 80% biljaka zatvara redove ( BBCH 35-38). Ova proizvodnja u poslednjih nekoliko godina zauzima sve veće površine i odvija se na peskovitim zemljištima koja se veoma brzo zagrevaju i u uslovima intenzivnog navodnjavanja i đubrenja.

Vizuelnim pregledima biljaka krompira utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlienata) u indeksima napada: larve 3 , imaga 1,25, jajna legla 0,75.

 

Slika-Jajno leglo krompirove zlatice

 

Takođe, prilikom pregleda su registrovani i simptomi plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani) u niskim procentima napada, svega nekoliko procenata biljaka.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Subotica nastavlja monitoring ove proizvodnje krompira i signaliziraće vreme za tretman.

Pojava braon mramoraste stenice RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, vizuelnim pregledima useva i zasada, na pojedinim lokalitetima,  u blizini naseljenih mesta i u baštama, registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). U intenzivnoj proizvodnji, za sada, nije registrovano prisustvo ove štetočine.

 

Jajno leglo braon mramoraste stenice na listu kukuruza

 

Plod kruške sa stenicama-bašta

 

Ova invazivna vrsta stenice je izraziti polifag, a štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka.  Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Takođe, mesta uboda pedstavljaju ulazne otvore za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Na manjim površinama moguće je mehaničko skupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki.

Azijska voćna mušica

Na području delovanja RC Subotica, azijska voćna mušica (Drosophila suzukii )prati se  pomoću  lovnih klopki koje su postavljene u zasadima breskve, trešnje, vinove loze i u bašti.

Pregledom lovnih klopki, registrovani su prvi ulovi protekle nedelje.

 

Ulovljene ženke azijske voćne mušice 

 

Ona je invazivna štetočina, i za kratko vreme razvija veliki broj generacija te je zbog toga  neophodno sprovođenje konstantnog monitoringa i primena kontrolnih mera u cilju zaštite zasada.

U cilju  smanjenja rizika od potencijalnih šteta, poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje primena više  zaštitnih mera:

Ø Postavljanje lovnih klopki u cilju  izlovljavanja odraslih jedinki- za izradu klopki mogu se primeniti plastične flaše, u koje se  kao atraktant sipa smeša crnog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi detrdženta. Na klopkama se obavezno moraju nalaziti ulazni otvori za odrasle jedinke azijske mušice. Klopke je neophodno postaviti po obodu parcele na rastojanju od 2 do 3 m, dok se u unutrašnjosti parcele klopke postavljaju na rastojanju od 5 m.

Ø Uklanjanje  prezrelih plodova.

Ø Skraćivanje intervala između berbe  plodova.

Ø Uništavanje spontane flore oko zasada.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima