Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Subotica.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - II nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica  zasadi jabuka se nalaze u fenofazi mirovanja: lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, sorte Zlatni delišes, u pseudotecijama gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke  (Venturia inaequalis)  registrovano je prisustvo zrelih askospora u dve pseudotecije, od ukupno 50 pregledanih.

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 1%.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem dozrelosti  pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija - I nedelja praćenja

Na području delovanja RC Subotica  zasadi jabuka se nalaze u fenofazi mirovanja: lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledon prezimelog lišća jabuke, sorte Zlatni delišes u pseudotecijama gljive Venturia inaequalis nije registrovano prisustvo formiranih askusa i askospora.

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem dozrelosti  pseudotecija.

Pojava repičinih pipa u usevu uljane repice

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice se nalaze u fenofazi: 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovali smo prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). U toku je završetak prezimljavanja i njihova migracija na nove parcele sa repicom. I za naredne dane se prognoziraju visoke temperature što će dovesti do njihove masovnije pojave u usevima uljane repice.

Takođe, vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na donjem najstarijem lišću, na do 10% biljaka.

velika slika

 Hemijske mere zaštite useva uljane repice se za sada ne preporučuju.

I dalje se na parcelama uljane repice registruju aktivne rupe od glodara, te se proizvođačima preporučuje da redovno obilaze parcele, i primene rodenticide ukoliko je na parcelama dostignut prag štetnosti.

velika slika

 

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi pšenice i ječma se nalaze u fenofazi bokorenja: od četiri do osam stabala vidljivo (BBCH 24-28).

slika
 slika

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovali smo prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 5% biljaka. Prisustvo simptoma drugih bolesti nije uočeno.

velika slika

U usevu ječma registrovali smo prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Intenzitet zaraze se u zavisnosti od roka setve i gustine sklopa kreće u intervalu od 40-80% biljaka sa simptomima ovog oboljenja.

Simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) registrovani su na 10% biljaka.

pegavosti

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma nije uočeno prisustvo insekata, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Na parcelama je uočljivo prisustvo simptoma izmrzavanja listova, zbog uticaja jutarnjih mrazeva u prethodnom periodu.

I dalje se na nekim parcelama uočava prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Proizvođačima se preporučuje da kontinuirano obilaze useve, i ako se registruju aktivne rupe iznad praga štetnosti (10 do 50 rupa po ha za poljsko miša, i 10 do 500 rupa za poljsku voluharicu), primene rodenticid na bazi cink-fosfida.

Početak polaganja jaja obične kruškine buve u regionu Subotice
Na području delovanja  RC Subotica kruška se nalazi u fenofazi mirovanja (BBCH 00).
 
 

Vizuelnim pregledom zasada kruške uočeno je prisustvo prezimljujućih formi odraslih jedinki obične kruškine buve  (Cacopsylla pyri)  u indeksu napada 0,25, i sveže položena jaja u indeksu napada 0,5. 

-velika slika
slika

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem pojave i aktivnosti obične kruškine buve.

 

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Subotica, usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od roka setve, nalaze u fenofazi razvoja lista: od dva  lista razvijena, do fenofaze bokorenja: treće stablo vidljivo (BBCH 12-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Intenzitet zaraze u usevima iz kasnijih rokova setve i ređim sklopovima kreće se od 10-30% zaraženih biljaka.  U usevima iz najranijih rokova setve i gustim sklopovima registrovali smo širenje zaraze, tako da je na tim parcelama i do 80% zaraženih biljaka.

 

Simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) nisu uočeni.

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), u za sada niskom intenzitetu, na do 1% biljaka. Prisustvo simptoma drugih bolesti nije uočeno.

-velika slika

Prisustvo cikada (Psammotettix alienus) i lisnih vašiju (Aphididae) nije uočeno.

U usevima ozimih žita i dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara: poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sp.). Proizvođačima se preporučuje da redovno pregledaju useve, i da po postizanju praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša, i 10-500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primene rodenticid:

-a.m. cinkfosfid  (Cinkosan) u količ. 10-15 g mamka po nastanjenoj aktivnoj rupi, uz obavezno  zatrpavanje rupe zemljom.

Veoma je važno da se suzbijanje glodara vrši organizovano, obuhvatajući što veće površine.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem pojave bolesti i štetočina u usevima strnih žita.

Prisustvo simptoma suve truleži u usevu uljane repice

Na području delovanja  RC Subotica, usevi uljane repice se, u zavisnosti od roka setve nalaze u  fenofazama razvoja lista: od sedam do devet listova razvijeno (BBCH 17-19).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam), u za sada niskom intenzitetu, na do 5% biljaka.

velika slika

Simptomi su prisutni na najstarijem lišću, u vidu sivkastih pega u kojima se mogu uočiti sitna crna plodonosna telašca tj. piknidi sa piknosporama. Tkivo lista koje je zahvaćeno pegom, vremenom se sasuši, pukne i ispadne.

Fungicidni tretman se preporučuje kada se simptomi konstatuju na 35-40% biljaka.

Sa monitoringom useva uljane repice nastavljamo i u narednom periodu.

 

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od roka setve  nalaze u fenofazi razvoja lista: od pojave prvog lista iz stabaoca, do fenofaze bokorenja: treće stablo vidljivo (BBCH 10-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Intenzitet zaraze se u zavisnosti od faze razvoja i gustine useva kreće od 10 % do 60% biljaka.

velika slika

 

Simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), i drugih bolesti ječma, nisu uočeni.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu uočeni simptomi biljnih bolesti.

Registrovano je i prisustvo lisnih vašiju,(Aphididae) u niskom intenzitetu na do 5% biljaka, a prisustvo cikade Psammotettix alienus nije registrovano.

Na pregledanim parcelama nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus), i poljske voluharice (Microtus arvalis), ali se u narednom periodu očekuje njihova migracija na novoposejane useve.

Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve u krušicima

Na području delovanja RC Subotica zasadi kruške se nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada krušaka registrovano je prisustvo zimske (prezimljujuće) forme imaga  obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

 

imaga k. buve
-velika slika

 

Za običnu kruškunu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma odraslih jedinki. Zimske i letnje forme odraslih jedinki se međusobno razlikuju po boji, veličini i otpornosti na niske temperature. Zimska forma je tamnija, veća i otpornija na niske temperature od letnje.

Obična kruškina buva prezimljava kao odrasla jednika zimske forme u zasadima krušaka u pukotinama kore i drugim skrivenim mestima ili ispod opalog lišća.

 

 

Pojava nematoda u usevu postrnog krompira

Na području delovanja RC Subotica proizvodnja krompira nije zastupljena na velikim površinama, i pretežno se gaji krompir za rano vađenje, a samo manji procenat se skladišti u magacine. Proizvodnja je najčešće zastupljena na peskovitom zemljištu koje se brzo zagreva, što uz intenzivno navodnjavanje omogućava da ona traje oko tri meseca. Iz tog razloga proizvođači često ne poštuju plodored, te dva puta sade krompir na istu parcelu u toku jedne sezone.

slika

Vizuelnim pregledom useva postrnog krompira uočili smo simptom usporenog rasta i uvenuća biljaka u oazama. Na korenu biljaka i krtolama smo uočili gale i bradatost korena, što je ukazivalo na prisutnost nematoda u zemljištu. Laboratorijskom analizom obolelih biljaka utvrđeno je prisustvo nematode Meloidogine arenaria. Ova vrsta nematode je tipična za tropske regione, ali zbog globalnog zagrevanja i klimatskih promena mogla bi postati ozbiljan problem i u regionima sa kontinentalnom klimom.

 

Nematode su veličine 1-2 mm, stanovnici su zemljišta i endoparaziti i izazivači gala korena. Iz jaja se pile larve, koje se aktivno kreću kroz zemljište, i pronalaze koren biljke domaćina. Hrane se bodenjem i sisanjem ćelijskog sadržaja pomoću usnih bodlji   tzv. stileta. Nakon ubušivanja u korenov sistem, larve počinju da se hrane, pri čemu dolazi do razaranja biljnih ćelija.

Ograničeno su pokretljive, tako da je za njihovo širenje najvažnija aktivnost ljudi, tj. transport zaraženog biljnog materijala. Na okolne parcele zemlja se lako širi mehanizacijom, a glavni rizik od širenja na veća rastojanja je zemlja sa cistama nematoda na krtolama krompira.

Za suzbijanje nematoda u krompiru najvažnije je da se proizvođači pridržavaju preventivnih mera suzbijanja, od kojih je najvažnije poštovanje plodoreda. Poštovanjem plodoreda moguće je uticati na nivo populacije ove štetočine. Period gajenja krompira u plodoredu sa drugim kulturama (žitarice, kukuruz,suncokret,leguminoze,voćnjak), mora biti dovoljno dug, tako da do sledeće sadnje krompira prođe 3-5 godina. Osim plodoreda preporučuje se gajenje tolerantnih sorti i setva biljaka koje imaju izvesno dejstvo na nematode: facelija, heljda, slačica, neven.

Kod nas nema registrovanih nematocida za suzbijanje nematoda u krompiru.

Suzbijanje nematoda je komplikovano i zahtevno, pa je preporuka proizvođačima da primenjuju preventivne mere zaštite, kako ne bi došlo do zaraze.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima