Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Subotica.
Plesnivost lista paradajza – Fulvia fulva

Prouzrokovač plesnivosti lista paradajza je gljiva Fulvia fulva  koja se isključivo javlja u zaštićenom prostoru i može da prouzrokuje značajne štete na paradajzu.

Simptomi bolesti se prvo ispoljavaju na starijem lišću paradajza. Na licu lista najpre nastaju svetlozelene ili žute pege sa nejasnim ivicama. Na naličju lista u okviru pega dolazi do sporulacije gljive pri čemu se obrazuje gusta, somotasta, sivomrka prevlaka. Zaraženo tkivo potom nekrotira, list se uvija, vene i opada.

Mere zaštite:

-plodored

-uklanjaje biljnih ostataka

-dezinfekcija zemljišta i semena

-provetravanje objekata

-gajenje biljaka uz naslon
Većina fungicida koji se koriste za suzbijanje plamenjače i crne pegavosti deluje i na ovog patogena.

Slika: simptomi plesnivosti lista paradajza na licu lista
Slika: simptomi plesnivosti lista paradajza na naličju lista
Zdravstveno stanje useva soje RC Subotica

Vizuelnim pregledom useva soje na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma plamenjače soje (Peronospora manshurica) na 10-15% biljaka.

Simptomi: na licu lista se formiraju  svetlozelene ili žućkaste pege nepravilnog oblika i različite veličine. Sa naličja lista u vlažnim uslovima u okviru pega formira se micelijska navlaka od konidiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, postaje nekrotično, uvija se po ivici i na kraju opada. 

Hemijske mere zaštite se kod nas ne sprovode, jer ovaj patogen ne pričinjava velike ekonomske štete. Druge mere koje se preporučuju su:

-gajenje otpornih sorti

-plodored

-proizvodnja zdravog semena

-zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

 

 Simptomi plamenjače na licu lista soje

 

Vizuelnim pregledima useva soje takođe se registruje prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova, a simptomi napada su izraženiji na uvratinama. Ova štetočina živi na naličju lista, gde se i hrani sisajući sokove. Prvi simptomi se uočavaju na licu lista u obliku sitnih pega srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja i napad uvećava,  pege se međusobno spajaju i čitava površina lista žuti i suši se. Ako se namnoži može da prouzrokuje sušenje čitavih biljaka. Prenamnoženje grinja može značajno smanjiti  prinos soje i do 30% i zbog toga je neophodno vršiti što češće preglede useva. Ako se ustanovi na ivicama polja 50 i više procenata biljaka sa ovom štetočinom, preporučuju se hemijske mere zaštite, sa preparatima koji su registrovani za tu namenu. Zaštitu treba obaviti sa većom količinom vode i višim pritiskom, jer se kolonije nalaze na naličju lista.

 

Grinje na naličju lista soje-uveličano

Cikada Metcalfa pruniosa

Na području delovanja RC Subotica registrovano  je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na vinovoj lozi i na drugim, uglavnom ukrasnim biljkama i šiblju. Larve luče belu voštanu tvorevinu koja liči na vatu, tako da se po toj beloj tvorevini lako prepoznaju.

 

Metcalfa pruniosa-larva

 

Radi se o polifagnoj štetočini, naseljava veliki broj voćnih vrsta, vinovu lozu, ukrasno i šumsko drveće. Štete mogu biti direktne i indirektne.

Direktne štete nastaju sisanjem sokova biljaka (i larve i imaga sisaju biljne sokove), a kao posledica ishrane biljke imaju slabiji porast.

Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica. 

Mere zaštite mogu biti samo uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova, hemijske mere zbog pokretnosti larvi i imaga nisu efikasne.

Monitoring cikade Scaphiodeus titanus

Na području delovanja RC Subotica zasadi vinove loze se nalaze u početnim fazama formiranja bobice ( BBCH 71-72).

Vizuelnim pregledom vinograda utvrđeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus drugog larvenog stupnja. S obzirom da larve cikade još uvek nisu sposobne da prenose fitoplazmu Flavescens doree hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju.

 

Slika: larva cikade Scaphoideus titanus drugog razvojnog stupnja na naličju lista vinove loze

RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

Zdravstveno stanje pšenice u sazrevanju

Pšenice se nalaze u različitim fenofazama sazrevanja, od kasne mlečne zrelosti do mekane voštane zrelosti (BBCH 77 – 85).

Zbog vremenskih uslova u toku cvetanja koji su bili izuzetno povoljni za razvoj gljive Fusarium graminearum ( prouzrokovač fuzarioze klasa ) na parcelama sa pšenicom je uočeno prisustvo simptoma navedenog patogena u različitim intenzitetima napada. Pojava simptoma zavisi od sortimenta,  hemijskih  mera zaštite i agrotehničkih mera. U proseku, simptomi se registruju na 20% biljaka, a procenat zaražene površine klasova je u proseku 2,6 %.

Pored smanjenja prinosa, gljiva Fusarium graminearum ima sposobnost sinteze mikotoksina  koji mogu biti štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Slika: Simptom fuzarioze na klasu

RC Subotica- praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

 

datum

% dozrelosti

pseudotecija

Venturia inaequalis

% ispražnjenost

pseudotecija

Venturia inaequalis

faza jabuke

BBCH skala

20.02.2019

0

 

00

28.02.2019

0

 

00

06.03.2019

0

 

01

13.03.2019

0

 

07

20.03.2019

0

 

55

27.03.2019

0

 

56

03.04.2019

0,98

 

60

11.04.2019

4,08

 

64

18.04.2019

13,77

 

65

25.04.2019

24,48

2

69

03.05.2019

44,31

12

72

09.05.2019

67,50

47,05

72

16.05.2019

100

83,33

73

23.05.2019

100

88,88

73

30.05.2019

100

100

74

 

Konstatuje se kraj primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Slika: ispražnjene pseudotecije

velika slika

 

RC Subotica- praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

 

datum

% dozrelosti

pseudotecija

Venturia inaequalis

% ispražnjenost

pseudotecija

Venturia inaequalis

faza jabuke

BBCH skala

20.02.2019

0

 

00

28.02.2019

0

 

00

06.03.2019

0

 

01

13.03.2019

0

 

07

20.03.2019

0

 

55

27.03.2019

0

 

56

03.04.2019

0,98

 

60

11.04.2019

4,08

 

64

18.04.2019

13,77

 

65

25.04.2019

24,48

2

69

03.05.2019

44,31

12

72

09.05.2019

67,50

47,05

72

16.05.2019

100

83,33

73

23.05.2019

100

88,88

73

RC Subotica- praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

 

datum

% dozrelosti

pseudotecija

Venturia inaequalis

% ispražnjenost

pseudotecija

Venturia inaequalis

faza jabuke

BBCH skala

20.02.2019

0

 

00

28.02.2019

0

 

00

06.03.2019

0

 

01

13.03.2019

0

 

07

20.03.2019

0

 

55

27.03.2019

0

 

56

03.04.2019

0,98

 

60

11.04.2019

4,08

 

64

18.04.2019

13,77

 

65

25.04.2019

24,48

2

69

03.05.2019

44,31

12

72

09.05.2019

67,50

47,05

72

16.05.2019

100

83,33

73

Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Subotica usevi krompira se nalaze u fazi od šest do sedam listova razvijeno na glavnoj stabljici (BBCH 16-17).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlinaeata) kao i položenih jajna legla na naličju lista u niskoj brojnosti.

Slika: imago kropmirove zlatice

Još uvek nije otpočelo piljenje larvi. Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

RC Subotica- praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Punkt: Bački Vinogradi

Sorta : Jonagold

 

datum

% dozrelosti

pseudotecija

Venturia inaequalis

% ispražnjenost

pseudotecija

Venturia inaequalis

faza jabuke

BBCH skala

20.02.2019

0

 

00

28.02.2019

0

 

00

06.03.2019

0

 

01

13.03.2019

0

 

07

20.03.2019

0

 

55

27.03.2019

0

 

56

03.04.2019

0,98

 

60

11.04.2019

4,08

 

64

18.04.2019

13,77

 

65

25.04.2019

24,48

2

69

03.05.2019

44,31

12

72

09.05.2019

67,50

47,05

72

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima