Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Subotica.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi ozime pšenice i ječma  se,  u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-26).

 

slika

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 20 % biljaka, a na parcelama sa gustim sklopom biljaka procenat biljaka sa simptomima navedenog patogena kreće se i do 80. Simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) uočeni su na do 3 % biljaka, a simptomi pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 20 % biljaka. Registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi lisnih vašiju na do 2 % biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 13 % biljaka, simptoma lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 10% biljaka i simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 3% biljaka.

 
slika
 

Pregledima parcela pšenice i ječma nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

Za sada se mere hemijske zaštite useva ne preporučuju, a RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim  fenofazama razvoja lista  do početka bokorenja  (BBCH 14-22).

 

U usevu ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka, kao i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na  do 25% biljaka.

U usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

U usevima pšenice i ječma uočeno je prisustvo kolonija lisnih vaši  (Aphididae) na do 5% biljaka. Zahlađenje narednih dana uticaće na smanjenje brojnosti lisnih vašiju.

 

Vizuelnim pregledom nismo registrovali prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i voluharica (Microtus arvalis).

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo prezimljujućih odraslih jedinki obične kruškine buve

Na području delovanja RC Subotica zasadi kruške se nalaze u fenofazi od početak opadanja listova do fenofaze 50% listova opalo (BBCH 93-95).

 

-velika slika

 

Vizuelnim pregledom krušika uočeno je prisustvo zimske forme odraslih jedinki obične kruškine buve.

 

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma odraslih jedinki. Zimske i letnje forme odraslih jedinki se međusobno razlikuju po boji, veličini i otpornosti na niske temperature. Zimska forma je tamnija, veća i otpornija na niske temperature od letnje.

 

Obična kruškina buva prezimljava kao odrasla jednika zimske forme u zasadima krušaka u pukotinama kore i drugim skrivenim mestima ili ispod opalog lišća.

 

na listu - velika slika

 

RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području RC Subotica u proteklom periodu  izvršen je monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova. Pregledano je 10 hibrida ranih grupa zrenja i 10 hibrida kasnih grupa zrenja na lokalitetima; Bikovo, Čantavir, Đurđin, Žednik, Verušić, Gornji Tavankut, Ljutovo, Bački Vinogradi  i Subotica.

Na svakoj parceli pregledano je po 100 klipova kukuruza na prisustvo oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i kukuruzna/pamukova sovica - Helicoverpa armigera ) kao i na prisustvo simptoma različitih vrsta fitopatogenih gljiva (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.).

 

Vizuelnim pregledima klipova su utvrđeni sledeći rezultati:

  • Klipovi bez simptoma patogena i oštećenja od insekata od  0 % do 44 %;
  • Oštećenja od insekata na 4 % do 38 % klipova;

Slika 1. Larva kukuruzne/pamukove sovice

  • Prisustvo  simptoma gljiva iz roda Fusarium, koje su bile i najzastupljenije, od  18 % do 84 % klipova;

Slika 2. Simptomi gljive iz roda Fusarium spp. na klipu

  • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergillus od 0 % do  56 % klipova;
  • Prisustvo  simptoma gljiva iz roda Penicillium od 0 % do 46 % klipova;
  • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Cladosporium od 0 % do 14 % klipova.

Slika 3. Kombinovani simptomi na klipu gljiva iz roda Aspergillus spp. i Penicillium spp.

Tokom ove vegetacione sezone usled dugih perioda visokih temperatura i odsustva padavina došlo je do pojave klipova veličine ispod proseka, kao i klipova sa neoplođenim i sasušenim zrnima.

Zdravstveno stanje useva ječma

Na području delovanja RC Subotica usevi ječma se nalaze u fenofazi  od tri do četiri lista razvijena (BBCH 13-14).   

velika slika

Vizuelnim pregledom useva ječma  utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma   (Pyrenophora teres)  u zavisnosti od parcele, na 5-20 % biljaka.  

Simptomi mrežaste pegavosti se ispoljavaju  u vidu sitnih nekrotičnih pega i crtica, nepravilnog oblika, opkoljenih hlorotičnim tkivom. Vremenom se pege povećavaju i nastaju uske, tamnomrke izdužene i poprečne pruge.

Primarne infekcije posle setve potiču od spora koje se održavaju u biljnim ostacima i semenu.

Biljni ostaci su najznačajniji izvor zaraze jer se gljiva na njima održava preko jedne godine.  Zbog toga se preporučuje njihovo uništavanje ili pažljivo zaoravanje, a koristan je 2 ili 3 – godišnji plodored. Ove godine je zabeleženo značajno prisustvo samoniklih useva.

Gljiva Pyrenophora teres se prenosi zaraženim semenom. Korišćenjem deklarisanog semena se eliminiše izvor primarnih infekcija. Mnogi proizvođači su ove godine posejali nedeklarisano seme.

Do zaražavanja klijanaca dolazi pri nižim temperaturama, a intenzivnijem širenju parazita pogoduju topliji uslovi (optimum 18-24°C). U prethodnom periodu su zabeleženi izuzetno povoljni uslovi za razvoj gljive.

Sve su to razlozi zašto se već sada na značajnom broju parcela konstatuju simptomi mrežaste pegavosti.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i stalni pregled na prisustvo bolesti i štetočina.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na terenu RC Subotica, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva, uočeno je prisustvo simptoma suve truleži na 5% biljaka koju prouzrokuje fitopatogena gljiva  Phoma lingam. To je bolest koja se javlja na kupusnjačama, a najznačajnije štete pričinjava na uljanoj repici.

Prvi simptomi se javljaju u jesen i manifestuju se na listovima u vidu sivkasto-smeđih pega oštro oivičenih od ostalog dela lista. Ove pege se prvenstveno javljaju na donjem lišću i u okviru njih se mogu uočiti sitna crna plodonosna telašca tj. piknidi sa piknosporama. Tkivo lista koje je zahvaćeno pegom, može da se sasuši, pukne i ispadne. Simptomi se mogu javiti i na korenu, korenovom vratu, stablu i mahunama.

Spore gljive klijaju već na 4°C u prisustvu vlage, a infekciju ostvaruju kroz stome. Gljiva se u zaraženim biljnim ostacima može održati i do 4 godine. Takođe se održava i na korovskim biljkama iz porodice krstašica. Patogen se prenosi i semenom.

Faktori koji utiču na smanjenje intenziteta oboljenja:

v  poštovanje plodoreda

v  korišćenje optimalnih količina đubriva

v  korišćenje nezaraženog semena za setvu

v  uništavanje korovskih biljaka na obodu parcele.

Ukoliko se u toku jeseni simptomi konstatuju na 35-40% biljaka, preporučuje se fungicidni tretman.

Cikada Psammotettix alienus-vektor virusa patuljavosti ječma

Na području delovanja RC Subotica, u usevima pšenice, registrovano je prisustvo cikade  Psammotettix alienus. Ova cikada je vektor virusa patuljavosti (kržljavosti) pšenice, Wheat Dwarf Virus - WDV. Prirodni domaćini ovog virusa su pšenica, ječam, raž, kukuruz i veliki broj korova iz porodice trava (Poaceae).

Cikada Psammotettix alienus

Cikada Psammotettix alienus

Ova cikada ima 2-4  generacije godišnje i prezimi u stadijumu jajeta u biljnom tkivu. U našim uslovima prisutna je od maja do decembra, a topla i duga jesen pogoduje razvoju ove cikade. Primarne infekcije virusom nastaju u jesen ishranom cikada i najčešće se primećuju tek u proleće - najranije u martu u vidu propadanja bokora i zaostajanja biljaka u porastu. Zaražena cikada ostaje infektivna ceo svoj život, ali virus mogu da prenesu i svi razvojni stadijumi larve. Ovaj virus se ne prenosi semenom i za sad ne postoji tolerantna sorta na ovaj virus.

Simptomi zaražene pšenice uočavaju se u vidu manjih ili većih žutih oaza ili traka nepravilno raspoređenih po parceli. Ovako inficirane biljke su sterilne, ne donose klas ili je klas sa malim brojem zrna.

 Od velike je važnosti useve zaštititi insekticidima (pogledati preporuku) u cilju redukovanja brojnosti ove cikade, ali i smanjenja sekundarnog širenja patogena. Dodatna mera zaštite je uništavanje samonikle pšenice i zaoravanje strništa.

Prisustvo krvave vaši u zasadima jabuke

Na području delovanja  RC Subotica, na lokalitetu Bački Vinogradi, u zasadima jabuke sorte Ajdared i Jonagold se registruje velika brojnost  kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum).

Krvava vaš pored direktnih šteta na jabuci, stvara uslove za naseljavanje drugih štetočina i prozrokovača bolesti. Prisustvo kolonija vaši se zapaža po belim vatastim tvorevinama na lisnim drškama, deblu i granama.

Simptomi oštećivanja se ogledaju u vidu hipertrofije tkiva ili stvaranja vodenih tumora koje vaši izazivaju ubacivanjem fermenata u toku sisanja hranljivih materija.

Na korenu se štete manifestuju u vidu tumora koji onemogućavaju protok hranljivih materija.

 

Prezimljujuće beskrilne ženke na korenu jabuke su tamnozelene, sa glavom i grudima skoro crnim. Beskrilne ženke su jajolikog oblika (letnje generacije), crvenkastomrke, prekrivene s leđne strane belim voštanim vlaknima koja im daje vunasti izgled. Pipci su kratki, imaju šest članaka, sifoni jako redukovani. Mlade larve su bez voštanih navlaka, sivosmeđe, bez sifona sa dugom sisaljkom.

 

 

Veći deo populacije krvave vaši prezimljava u stadijumu larve (L1- L2), oko korena na dubini do 15 cm, a manji deo u pukotinama pri osnovi debla i na korenovom vratu.

Kada krene vegetacija (krajem marta ili u aprilu), larve Lse penju  na nadzemne delove stabla, pričvrste se i počinju da sišu hranljive materije. Larve L2 koje su prezimele na korenu fiksiraju se i ostaju na korenu.

 

Krvava vaš se pojavljuje prvenstveno na ranama, na mestima orezivanja i letorastima, gde larve lako zavuku svoju sisaljku u sočno kalusno tkivo. Razmnožava se partenogenetski rađajući žive larve. Jedna ženka rađa 100-150 larvi čije razviće traje oko 20 dana. Nadzemna populacija daje 10-12 generacija godišnje, a u toku jula i avgusta pored beskrilnih, obrazuju se i krilate jedinke, koje preleću i naseljavaju okolna stabla. Kolonije su posebno brojne u jesen. Tada se kolonija polako spušta na prizemni deo stabla i na koren jabuke, gde će prezimeti. Preživljavanje vrste iz godine u godinu zavisi od beskrilnih, viviparnih formi.

Detaljnije informacije u vezi suzbijanja se mogu videti u preporuci od 28.7.2022.  

Prisustvo odraslih jedinki Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC  Subotica zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi  razvoja ploda:  bobice veličine graška grozdovi obešeni i početak dodirivanja bobica ( BBCH 75-77 ). 

Pregledom žutih lepljivih ploča koje su postavljene u zasade vinove loze, sa ciljem praćenja prisustva cikade Scaphoideus titanus ,na lokalitetu Ljutovo, uočeno je prisustvo odraslih jedinki te štetočine. Navedena cikada je vektor fitoplazme Flavescense doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 

Simptomi zlatastog žutila na vinovoj lozi su:

·         promena boje lista - kod crnih sorti ljubičasta do crvena, kod belih sorti zlatnožuta;

·         savijanje spoljašnjih ivica lista prema naličju;

·         skraćene internodije na zaraženim lastarima;

·     pojava rehuljavih grozdova koji zaostaju u razvoju u odnosu na zdrave;

·     odsustvo lignifikacije zaraženih lastara.

Mere kontrole zlatastog žutila su:

·      uklanjanje zaraženih čokota;

·      suzbijanje vektora, cikade Scaphoideus titanus;

·        uništavanje potencijalnih izvora zaraze (divlja loza, napušteni vinogradi, korovi).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja  RC Subotica zasadi jabuka se nalaze u fenofazi razvoja ploda:  plodovi oko polovine do krajnje veličine,  do plodovi oko 70% do krajnje veličine (BBCH 75-77). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke sorte Zlatni Delišes, registrovana je dozrelost pseudotecija od 100 %, i ispražnjenost pseudotecija od 100%. Pregledano je 50 pseudotecija.

Završen je period primarnih infekcija navedenog patogena!

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima