Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Subotica.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inequalis (3.nedelja)

Na području RC Subotica zasadi jabuke nalaze se u fenofazi BBCH 00 – lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore.

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, registruje se početak formiranja askusa sa zrelim askosporama gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis).

Od pregledanih 50 pseudotecija u 47 nema formiranih askospora, dok je u 3 do 25% formiranih askospora. Dozrelost pseudotecija je 1,5%.

velika slika

velika slika

Datum

% dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

%ispražnjenosti pseudotecija Venturia inequalis

Faza jabuke

BBCH

09.02.2021

0

-

00

18.02.2021

0

-

00

26.02.2021

1,5

-

 00

RC Subotica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inequalis
Na području RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, registrovano je formiranje askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis). U askusima nisu registrovane askospore. Dozrelost pseudotecija je 0%.

 nedozreli askusi

Velika slika

Datum

% dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

%ispražnjenosti pseudotecija Venturia inequalis

Faza jabuke

BBCH

09.02.2021

0

-

00

18.02.2021

0

-

00

 

Zdravstveno stanje ozimih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi ozime pšenice se nalaze od 7 listova razvijeno do 6 stabala vidljivo (BBCH 17-26), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od 3 do 9 stabala vidljivo (BBCH 23-29).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na lokalitetima Žednik, Đurđin, Šupljak, utvrđeno je prisustvo simptoma:

-         sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 10% do 32% biljaka i

-         pepelnice žita (Erysiphae graminis) na pojedinačnim biljkama.

usev pšenice

usev pšenice

Vizuelnim pregledima ozimog ječma, na lokalitetima Žednik i Đurđin, registrovano je prisustvo simptoma:

-         mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 30% do 50% biljaka i

-         pepelnice žita (Erysiphae graminis) na pojedinačnim biljkama.

mrežasta pegavost ječma

mrežasta pegavost ječma

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma je veći u usevima  iz najranijh rokova setve i na parcelama sa gustim sklopovima biljaka.

Tokom vizuelnih pregleda nije uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis
Na području RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, lokalitet Žednik, nije registrovano prisustvo formiranih askusa i askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Dozrelost pseudotecija navedenog patogena iznosi 0%.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji RC Subotica,  usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od roka setve i sortimenta, nalaze u fazi od početka bokorenja do šesto stablo vidljivo (BBCH 21 – 23).

usev jecma

usev jecma

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na oko 2% biljaka.

mrežasta pegavost ječma

mrezasta pegavost jecma

Usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, treće stablo vidljivo (BBCH 23). Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti i štetočina.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.
Kupusna muva u usevima uljane repice

Usevi uljane repice se na području RC Subotica nalaze u fazi od razvijenih šest do devet i više listova (BBCH 16 – 19).

Vizuelnim pregledom  biljaka uljane repice uočeno je prisustvo simptoma od ishrane larvi kupusne muve (Delia radicum).

larva kupusne muve  larva kupusne muve

Simptomi od ishrane larvi, kao i larve u korenu biljaka uočene su na 70% parcela. Štete su uočene uglavnom  na obodima parcela, i za sada ne u velikom intenzitetu. Obzirom da je oštećen korenov sistem usled ishrane larvi, biljke imaju ljubičastu boju, venu i lako se čupaju.

Prethodne proizvodne godine smo imali samo sporadičnu pojavu ove štetočine na parcelama pod uljanom repicom, tako da se može reći da je kupusna muva sve prisutnija u uljanoj repici u regionu Subotice. Zbog nemogućnosti hemijskog suzbijanja larvi, preporučuje se izbegavanje gajenja uljane repice u monokulturi.

Cikada Metcalfa pruinosa-pojava na terenu RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica registrovano  je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na vinovoj lozi i na drugim, uglavnom ukrasnim biljkama i šiblju. Larve ove cikade su lako prepoznatljive po beloj voštanoj tvorevini koju luče i koja liči na vatu.

Larve -Metcalfa pruniosa

 

Ova cikada je polifagna, naseljava veliki broj biljnih vrsta.

Dosada, od ove cikade nisu registrovane štete od ekonomskog značaja na gajenim kulturama. Kao i druge cikade, i ove se ishranjuju sisanjem biljnih sokova te može prouzrokovati slabiji porast napadnutih biljaka. Indirektne štete ogledaju se u tome što se na izlučenu mednu rosu od strane ovih cikada naseljava gljiva čađavica te se može smanjiti asimilaciona površina biljaka.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju. Preporuka je mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

Pojava braon mramoraste stenice i povrtne stenice na području RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica registrovano je prisustvo larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula) na gajenim biljkama i na spontanoj flori, baštama. Za sada je intenzitet pojave nizak.

larve braon mramoraste stenice

larva povrtne stenice

I jedna i druga vrsta su polifagne a štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost (na mestu uboda se javljaju pege, deformišu se plodovi, ukus je neprijatan). Indirektne štete se ogledaju u tome što mesta uboda predstavljaju ulazni otvor za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

Suzbijanje je veoma otežano imajući u vidu da se javljaju u periodu sazrevanja voća i povrća, kada je primena insekticida ograničena, i da u našoj zemlji nema registrovanih insekticida za njihovo suzbijanje.  Na manjim proizvodnim površinama moguće je njihovo mehaničko sakupljanje i uništavanje.

Masovna pojava pipe kupusne mahune u naseljenim delovima Subotice

Na području delovanja RC Subotica, nakon vršidbe uljane repice, došlo je do masovne pojave pipe kupusne mahune (Ceutorrhynchus assimilis) u naseljenim mestima. Pipa koja je do vršidbe bila prisutna u usevima uljane repice, sada je migrirala na druge useve i u urbana područja.

 

 

Prisustvo pipe je tokom ove vegetacije, u periodu cvetanja, zabeleženo u većem broju nego što je to bilo prethodnih godina.

Ciklus razvića: pipa prezimljava kao imago, i pojavljuje se tokom aprila kad počinje sa ishranom. Najveću aktivnost ispoljava u doba cvetanja uljane repice. Ova pipa dobro leti jer ima dobro razvijena donja krila, napada biljke iz familije krstačica (Brassicaceaea), naime buši zid mlade mahune, untra polaže jaja a ispiljena larva se hrani semenkama. Kad završi razvoj ona pravi otvor, pada na zemljište gde se u površinskom sloju ulutkava. Iz lutke se pojavljuje imago koji se dopunski hrani pa se povlači na prezimljavanje. Ona se sad pojavljuje  u delovima grada i naseljenih mesta.

Protiv ove pipe se do sada nisu sprovodile mere zaštite, a deo populacije se uništava zajedno sa repičinim sjajnikom.

Pošto se uljana repica intenzivno gaji na našem regionu duži niz godina,  stavaraju se povoljni uslovi za namnožavanje štetočina ove kulture, pa i pipe kupusne mahune (Ceutorrhynchus assimilis). Ove godine i uslovi sredine su pogodovali razvoju i širenju ove pipe,  otud njena masovna pojava u neseljenim područjima posle žetve uljane repice.

RC Subotica- praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis XIX nedelja

Laboratorijski pregled pseudotecija

Lokalitet: Žednik, ogledno polje PSS Subotica

Sorta: Zlatni delišes

datum

% dozrelosti

pseudotecija

Venturia inaequalis

% ispražnjenosti pseudotecija

Venturia inaequalis

faza jabuke

BBCH skala

05.02.2020

0

-

00

12.02.2020

0

-

00

19.02.2020

0

-

00

26.02.2020

0

-

00

05.03.2020

0

-

01

12.03.2020

1,33

-

07

19.03.2020

2,27

-

09

26.03.2020

10,45

-

10

01.04.2020

10,78

-

55

08.04.2020

45,83

-

56

15.04.2020

62,5

-

60

23.04.2020

64,35

-

64

29.04.2020

73,95

2,04

67

07.05.2020

92,94

22

71

14.05.2020

100

50,98

72

21.05.2020

100

53,57

72

28.05.2020

100

74,07

73

05.06.2020

100

90,19

73

11.06.2020

100

100

74

PERIOD PRIMARNIH ZARAZA OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRASTAVOSTI PLODOVA JABUKE JE ZAVRŠEN.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima