Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Subotica.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 5 nedelja

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početka bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljka izdužene, sa svetlo obojenim mrljama, do kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama (BBCH 01-03).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora. Od pregledanih 50 pseudotecija, u 21 pseudoteciji nema formiranih askospora, u 22 je do 25% formiranih askospora, a u 7 do 50% formiranih askospora.

 

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 18,0 %.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 4 nedelja

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početka bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljka izdužene, sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora. Od pregledanih 50 pseudotecija, u 32 pseudotecije nema formiranih askospora, u 16 je do 25% formiranih askospora, a u 2 do 50% formiranih askospora.

 

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 10,0 %.

Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Subotica usevi pšenice se nalaze u fenofazi sedmo stablo vidljivo do  početak rasta stabljike (BBCH 27-30).

slika

Vizuelnim pregledom useva pšenice iz ranih rokova setve utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) u zavisnosti od parcele na 15-30% biljaka, kao i simptoma pepelnice (Erysiphae graminis), na donjim listovima biljaka, na do 20% biljaka. U usevima iz kasnijih rokova setve simptomi sive pegavosti (Septoria tritici) su prisutni na 5-10% biljaka.

velika slika

Lisna rđa pšenice (Puccinia recondita) prisutna je samo na pojedinim parcelama, iz ranih rokova setve, sa izrazito gustim sklopom biljaka, na do 33% biljaka, a u usevima iz kasnijih rokova setve na 1-8% biljaka.

Uslovi za razvoj bolesti su bili povoljni u prethodnom periodu. Simptomi bolesti u usevima pšenice su prisutni u visokom intenzitetu, tako da nakon stabilizacije vremena i stvaranja povoljnih uslova za sprovođenje tremana biće neophodno da se izvrše hemijske mere zaštite useva.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 3 nedelja

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora. 

 

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 9,0 %.

 

RC Subotica nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 2

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askospora.

 

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 6,5 %.

 

RC Subotica nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, registrovan je početak formiranja askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 1,5 %.

velika slika

 

RC Subotica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi ozime pšenice i ječma  se,  u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-26).

 

slika

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 20 % biljaka, a na parcelama sa gustim sklopom biljaka procenat biljaka sa simptomima navedenog patogena kreće se i do 80. Simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) uočeni su na do 3 % biljaka, a simptomi pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 20 % biljaka. Registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi lisnih vašiju na do 2 % biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 13 % biljaka, simptoma lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 10% biljaka i simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 3% biljaka.

 
slika
 

Pregledima parcela pšenice i ječma nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

Za sada se mere hemijske zaštite useva ne preporučuju, a RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim  fenofazama razvoja lista  do početka bokorenja  (BBCH 14-22).

 

U usevu ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka, kao i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na  do 25% biljaka.

U usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

U usevima pšenice i ječma uočeno je prisustvo kolonija lisnih vaši  (Aphididae) na do 5% biljaka. Zahlađenje narednih dana uticaće na smanjenje brojnosti lisnih vašiju.

 

Vizuelnim pregledom nismo registrovali prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i voluharica (Microtus arvalis).

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo prezimljujućih odraslih jedinki obične kruškine buve

Na području delovanja RC Subotica zasadi kruške se nalaze u fenofazi od početak opadanja listova do fenofaze 50% listova opalo (BBCH 93-95).

 

-velika slika

 

Vizuelnim pregledom krušika uočeno je prisustvo zimske forme odraslih jedinki obične kruškine buve.

 

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma odraslih jedinki. Zimske i letnje forme odraslih jedinki se međusobno razlikuju po boji, veličini i otpornosti na niske temperature. Zimska forma je tamnija, veća i otpornija na niske temperature od letnje.

 

Obična kruškina buva prezimljava kao odrasla jednika zimske forme u zasadima krušaka u pukotinama kore i drugim skrivenim mestima ili ispod opalog lišća.

 

na listu - velika slika

 

RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području RC Subotica u proteklom periodu  izvršen je monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova. Pregledano je 10 hibrida ranih grupa zrenja i 10 hibrida kasnih grupa zrenja na lokalitetima; Bikovo, Čantavir, Đurđin, Žednik, Verušić, Gornji Tavankut, Ljutovo, Bački Vinogradi  i Subotica.

Na svakoj parceli pregledano je po 100 klipova kukuruza na prisustvo oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i kukuruzna/pamukova sovica - Helicoverpa armigera ) kao i na prisustvo simptoma različitih vrsta fitopatogenih gljiva (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.).

 

Vizuelnim pregledima klipova su utvrđeni sledeći rezultati:

  • Klipovi bez simptoma patogena i oštećenja od insekata od  0 % do 44 %;
  • Oštećenja od insekata na 4 % do 38 % klipova;

Slika 1. Larva kukuruzne/pamukove sovice

  • Prisustvo  simptoma gljiva iz roda Fusarium, koje su bile i najzastupljenije, od  18 % do 84 % klipova;

Slika 2. Simptomi gljive iz roda Fusarium spp. na klipu

  • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergillus od 0 % do  56 % klipova;
  • Prisustvo  simptoma gljiva iz roda Penicillium od 0 % do 46 % klipova;
  • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Cladosporium od 0 % do 14 % klipova.

Slika 3. Kombinovani simptomi na klipu gljiva iz roda Aspergillus spp. i Penicillium spp.

Tokom ove vegetacione sezone usled dugih perioda visokih temperatura i odsustva padavina došlo je do pojave klipova veličine ispod proseka, kao i klipova sa neoplođenim i sasušenim zrnima.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima