Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim  fenofazama razvoja lista  do početka bokorenja  (BBCH 14-22).

 

U usevu ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka, kao i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na  do 25% biljaka.

U usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

U usevima pšenice i ječma uočeno je prisustvo kolonija lisnih vaši  (Aphididae) na do 5% biljaka. Zahlađenje narednih dana uticaće na smanjenje brojnosti lisnih vašiju.

 

Vizuelnim pregledom nismo registrovali prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i voluharica (Microtus arvalis).

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Stanje ozimih useva-RC Subotica

Na području RC Subotica usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 23-28).

 

Vizuelnim pregledima useva pšenice je ustanovljeno prisustvo simptoma bolesti:

pepelnica strnih žita (Erysiphe graminis), procenat napadnutih biljaka od parcele do parcele varira, u gustim usevima je uočen veći procenat zaraženih biljaka (oko 10%),

siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici), koja se za sada nalazi na donjim listovima biljaka, piknidi su vidljivi ali spore u njima još nisu zrele (oko 30% biljaka) i

rđa (Puccinia spp.) koja se nalazi na pojedinačnim parcelama i na spontanoj flori oko obradive površine.

 

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma:

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na oko 30% biljaka i

pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) koja je u nekim gustim usevima prisutna još od jeseni na čak 90% biljaka.

 

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

 

Dalje, registruje se prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus, poljska voluharica - Microtus arvalis).  Za sada je to na nivou svega nekoliko rupa na parcelama i na rubovima parcela gde se zemljište ne obrađuje.

Međutim, preporučuju se redovni obilasci parcela u cilju utvrđivanja broja aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje  se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja se preporučuje  zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači!

 

Zravstveno stanje strnih žita-RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od 2 do 5 listova razvijeno (BBCH 12-15), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi bokorenja,  2 do 4 stabla vidljiva (BBCH 22-24).

 

Na usevima pšenice, vizuelnim pregledima,  registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i simptoma rđe (Puccinia spp.) na  1 do 4% biljaka, dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu registrovani.

 

simptom rđe-uveličano

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do  50% biljaka  i simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 10% biljaka.

 

  

simptom pepelnice           simptom mrežaste pegavosti

 

Takođe, vizuelnim pregledom  stnina, uočeno je prisustvo lisnih vaši i cikada u niskim brojnostima.

 

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Zdravstveno stanje strnih žita - RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, loklitetet Žednik (ogledno polje – Mikićevo), ozimi ječmovi i pšenice se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 22-23).

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1% biljaka. Na usevima ozime pšenice nisu uočeni simptomi bolesti.

 

Na pojedinim parcelama registrovane su aktivne rupe od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica - Microtus arvalis).

 

Aktivna rupa od glodara

Preporučuje se obilazak parcela u cliju utvrđivanja broja aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje  se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja se preporučuje  zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

 RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Stanje ozimih strnina na teritoriji RC Subotica

RC Subotica-pšenica i ječam

Vizuelnim pregledom parcela pod strninom, pšenicom i ječmom na teriroriji opštine Subotice konstatovano je da se usevi u zavisnosti od setve uglavnom nalaze u fenofazi bokorenja ( od BBCH 25  do BBCH 28 ; 5-8 stabla vidljiva) . Samo na nekim parcelama, koji su rano posejani  ječam je krenuo u vlatanje ( BBCH 31).

Zdravstveno stanje je prikazano u narednoj tabeli:

Pšenica

 Sorta /lokalitet

Septoria tritici (% zaraženosti)

Puccinia spp.

(% zaraženosti)

Erysiphe graminis

(% zaraženosti)

 NS S-40 / Kelebija

15

0

0

 Sofru/Kelebija

17

0

0

 Apache/Đurđin

12

0

0

 Euclide/Đurđin

17

0,1

1

 Ingenio/Žednik

11

0

0

 

Ječam

 Sorta /lokalitet

Pyrenophora teres

 (% zaraženosti)

Rhynosporium secalis

(% zaraženosti)

Erysiphe graminis f.sp.hordei

(% zaraženosti)

 Basalt/Žednik

12

3

0

 Nonius/Žednik

5

3

0

 NS 565/Žednik

10

5

0

 Nectaria/Tavankut

84

2

23

 Nectaria/Bajmok

15

0

5

mrežasta pegavost na ječmu-Pyrenophora teres

pegavost ječma-Rhinosporium secalis

pepelnica na ječmu-Erysiphe graminis f.sp.hordei

Intenzitet napada sive pegavosti na sortama pšenice u ogledu PSS Subotica
          Septoria tritici
r.br. SORTA 02.03.2015. 16.03.2015. 08.04.2015. 15.04.2015.
BBCH faza 22-24 BBCH faza 23-25 BBCH faza 31 BBCH faza 32
  PŠENICA/sorta % napadnutih % napadnute lisne površine
( sa donjim osušenim listovima)
% napadnutih % napadnute lisne površine
(bez donjih osušenih listova)
% napadnutih % napadnute lisne površine
1.kolenca
% napadnutih % napadnute lisne površine
2.kolenca
listova listova listova
1.kolenca
listova
2.kolenca
  ( sa donjim osušenim listovima)   (bez donjih osušenih listova)   (bez donjih osušenih listova)   (bez donjih osušenih listova)
1 POBEDA 13 90 25 34 13 10 0 0
2 RENESANSA 13 90 19 40 14 20 0 0
3 SIMONIDA 16 70 26 53 4 10 0 0
4 ZVEZDANA 13 90 21 60 12 20 0 0
5 NS FUTURA 13 90 30 55 10 5 5 5
6 NS EMINA 13 60 26 56 15 10 5 5
7 NS RADOJKA 13 70 28 60 12 10 0 0
8 NS ČARNA 13 70 18 65 15 15 10 5
9 SOLEHIO* 11 40 6 20 14 10 0 0
10 BASMATI 11 40 26 58 11 5 0 0
11 SIRTAKI* 11 50 21 34 12 10 0 0
12 FERIA* 6 50 11 46 0 0 0 0
13 FARINELI 5 40 10 40 0 0 0 0
14 ELAN 17 80 25 45 14 15 0 0
15 NIKOL 17 60 21 42 14 15 0 0
16 INGENIO 13 80 22 53 15 10 0 0
17 MOISON 17 30 20 30 13 5 0 0
18 EVROPA 90 17 60 25 50 10 5 0 0
19 RAPSODIJA 22 50 30 45 10 5 0 0
20 NS 40 S 20 30 22 50 11 20 0 0
21 NS ILINA 20 60 25 50 8 5 0 0
22 NS DIKA 22 70 22 56 14 10 0 0
23 NS TAVITA 25 80 18 70 14 10 0 0
24 NS MELODIJA 8 80 16 50 0 0 0 0
25 NS PETRIJA 22 70 20 65 6 5 0 0
26 GRAINDUR* 8 15 13 43 6 5 1 5
27 SO 1212 17 20 21 47 0 0 0 0
28 SOFRU 17 70 50 40 0 0 0 0
29 SONERGY 8 20 41 24 0 0 0 0
30 BALETKA 22 50 15 60 14 10 0 0
31 SOBREDO* 11 40 8 30 10 5 0 0
32 Simonida -tavanka 15 80 20 54 13 15 0 0
Napomena: U tabelarnom prikazu podatci od 15.04.2015. odnose se na listove drugog kolenca!
Očitavanje intenziteta napada Septoria tritici na pšenici
          Septoria tritici
r.br. SORTA 02.03.2015. 16.03.2015. 08.04.2015.
BBCH faza 22-24 BBCH faza 23-25 BBCH faza 31
  PŠENICA/sorta % napadnutih % napadnute lisne površine
( sa donjim osušenim listovima)
% napadnutih % napadnute lisne površine
(bez donjih osušenih listova)
% napadnutih % napadnute lisne površine
1.kolenca
listova listova listova
1.kolenca
  ( sa donjim osušenim listovima)   (bez donjih osušenih listova)   (bez donjih osušenih listova)
1 POBEDA 13 90 25 34 13 10
2 RENESANSA 13 90 19 40 14 20
3 SIMONIDA 16 70 26 53 4 10
4 ZVEZDANA 13 90 21 60 12 20
5 NS FUTURA 13 90 30 55 10 5
6 NS EMINA 13 60 26 56 15 10
7 NS RADOJKA 13 70 28 60 12 10
8 NS ČARNA 13 70 18 65 15 15
9 SOLEHIO* 11 40 6 20 14 10
10 BASMATI 11 40 26 58 11 5
11 SIRTAKI* 11 50 21 34 12 10
12 FERIA* 6 50 11 46 0 0
13 FARINELI 5 40 10 40 0 0
14 ELAN 17 80 25 45 14 15
15 NIKOL 17 60 21 42 14 15
16 INGENIO 13 80 22 53 15 10
17 MOISON 17 30 20 30 13 5
18 EVROPA 90 17 60 25 50 10 5
19 RAPSODIJA 22 50 30 45 10 5
20 NS 40 S 20 30 22 50 11 20
21 NS ILINA 20 60 25 50 8 5
22 NS DIKA 22 70 22 56 14 10
23 NS TAVITA 25 80 18 70 14 10
24 NS MELODIJA 8 80 16 50 0 0
25 NS PETRIJA 22 70 20 65 6 5
26 GRAINDUR* 8 15 13 43 6 5
27 SO 1212 17 20 21 47 0 0
28 SOFRU 17 70 50 40 0 0
29 SONERGY 8 20 41 24 0 0
30 BALETKA 22 50 15 60 14 10
31 SOBREDO* 11 40 8 30 10 5
32 Simonida -tavanka 15 80 20 54 13 15
Napomena: U tabelarnom prikazu podatci od 08.04.2015. odnose se na listove prvog kolenca!
Sortni ogled pšenice PSS Subotica
Očitavanje intenziteta napada prouzrokovača bolesti pšenice 
Septoria tritici
r.br. SORTA 02.03.2015.
BBCH faza 22-24
16.03.2015.
BBCH faza 23-25
  PŠENICA/sorta % napadnutih
listova

% napadnute lisne površine
( sa donjim osušenim listovima)
% napadnutih
listova

% napadnute lisne površine
(bez donjih osušenih listova)
1 POBEDA 13 90 25 34
2 RENESANSA 13 90 19 40
3 SIMONIDA 16 70 26 53
4 ZVEZDANA 13 90 21 60
5 NS FUTURA 13 90 30 55
6 NS EMINA 13 60 26 56
7 NS RADOJKA 13 70 28 60
8 NS ČARNA 13 70 18 65
9 SOLEHIO* 11 40 6 20
10 BASMATI 11 40 26 58
11 SIRTAKI* 11 50 21 34
12 FERIA* 6 50 11 46
13 FARINELI 5 40 10 40
14 ELAN 17 80 25 45
15 NIKOL 17 60 21 42
16 INGENIO 13 80 22 53
17 MOISON 17 30 20 30
18 EVROPA 90 17 60 25 50
19 RAPSODIJA 22 50 30 45
20 NS 40 S 20 30 22 50
21 NS ILINA 20 60 25 50
22 NS DIKA 22 70 22 56
23 NS TAVITA 25 80 18 70
24 NS MELODIJA 8 80 16 50
25 NS PETRIJA 22 70 20 65
26 GRAINDUR* 8 15 13 43
27 SO 1212 17 20 21 47
28 SOFRU 17 70 50 40
29 SONERGY 8 20 41 24
30 BALETKA 22 50 15 60
31 SOBREDO* 11 40 8 30
32 Simonida -tavanka 15 80 20 54

Napomena : Na svakoj pregledanoj biljci su nađeni simptomi oboljenja na donjim najstarijim listovima
( % napadnutih biljaka je 100 ,samo kod sorti obeleženim * je % napadnutih biljaka 80-90 ).

Simptomi na biljkama pšenice

Septoria tritici-simptomi na pšenici

Piknidi na listu –uveličano binokularom

piknidi u pegama na listu-uveličano binokularom

piknidi sa piknosporama

piknidi sa piknosporama

Piknospore

piknospore

Puccinia sp. nije nađena na očitanim sortama, utvrđeno je prisustvo na uskolisnim korovima oko ogledne parcele PSS Subotica.

Rđa na uskolisnim korovima oko parcele

rđa na korovima oko proizvodne parcele

Stanje strnina u sortnom ogledu RC Subotica
Ječam

r.b.

Sorta

Faza

 (BBCH)

Pyrenophora teres

% inficirane površine

(0-9)

Erysiphe graminis

% inficirane površine

(0-9)

Puccinia spp.

% inficirane površine biljke (0-9)

Faza(BBCH)

Ocena intenziteta napada

/biljni deo

Pyrenophora teres

% inficirane površine

 (0-9)

Erysiphe graminis

% inficirane površine

(0-9)

Puccinia spp.

% inficirane površine biljke (0-9)

Datum očitavanja:30.04.2014.

Datum očitavanja : 28.05.2014.

1.

NS 565

60/Z

1

0

0

77

4

0

 0

 

 

Z-1

2

0

0

 

6

0

 0

 

 

Z-2

5

0

0

 

suvo

 

 

Z-3

8

0

0

 

suvo

 

 

Z-4

9

0

1

 

suvo

2.

Pinon

59/Z

0

0

0

75

8

-

-

 

 

Z-1

1

0

0

 

9

-

-

 

 

Z-2

1

0

0

 

suvo

 

 

Z-3

2

0

0

 

suvo

 

 

Z-4

8

0

0

 

suvo

3.

Rudnik

59/Z

0

0

0

75

6

-

-

 

 

Z-1

1

1

0

 

9

-

-

 

 

Z-2

2

1

0

 

suvo

 

 

Z-3

2

2

1

 

suvo

 

 

Z-4

5

3

0

 

suvo

4.

Nonius

60/Z

0

0

0

75

9

-

-

 

 

Z-1

0

0

0

 

9

-

-

 

 

Z-2

1

0

0

 

suvo

 

 

Z-3

1

0

0

 

suvo

 

 

Z-4

2

0

0

 

suvo

 
Pyrenophora teres na zastavičaru
Štete na biljkama koji su polegli
 
Pšenica
 

r.b.

Sorta

Faza (BBCH) /

Ocena

od zastavičara

Septoria tritici

% inficirane površine

(0-9)

Erysiphae graminis

% inficirane površine

 (0-9)

Puccinia spp.

% inficirane površine biljke

 (0-9)

Faza (BBCH) /

Ocena

od zastavičara

Septoria tritici

% inficirane površine

(0-9)

Erysiphae graminis

% inficirane površine

 (0-9)

Puccinia spp.

% inficirane površine biljke

 (0-9)

1.

Sirtaki

65/ Z

1

0

2

73/ Z

1

0

2

 

 

Z-1

1

  0

1

Z-1

2

  0

2

 

 

Z-2

1

  2

0

Z-2

7

  2

0

2.

Solehio

65/ Z

0

0

0

73/ Z

0

0

1

 

 

Z-1

0

0

0

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

1

0

0

Z-2

3

0

0

3.

Basmati

65/ Z

0

0

0

73/ Z

0

1

2

 

 

Z-1

0

2

0

Z-1

3

2

0

 

 

Z-2

2

4

0

Z-2

4

4

0

4.

Farineli

65/ Z

0

0

1

73/ Z

0

0

1

 

 

Z-1

0

   1

0

Z-1

0

   1

1

 

 

Z-2

1

   1

0

Z-2

1

   1

0

5.

Qualiti

59/ Z

0

0

4

73/ Z

0

0

4

 

 

Z-1

2

3

3

Z-1

2

3

3

 

 

Z-2

3

3

3

Z-2

3

3

3

6.

Feria

65/ Z

0

0

2

73./ Z

0

0

2

 

 

Z-1

1

0

2

Z-1

1

0

3

 

 

Z-2

2

0

1

Z-2

2

0

3

7.

Baletka

65/ Z

0

0

8

73/ Z

0

0

9

 

 

Z-1

0

0

9

Z-1

0

0

9

 

 

Z-2

2

0

5

Z-2

5

0

5+ na stablu

8.

Premio

61/ Z

0

0

2

73/ Z

0

0

2

 

 

Z-1

0

0

1

Z-1

2

0

1

 

 

Z-2

0

0

0

Z-2

5

0

0

9.

Nikol

65/ Z

0

0

1

73/ Z

0

0

1

 

 

Z-1

0

0

1

Z-1

0

0

1

 

 

Z-2

1

0

2

Z-2

3

0

4

10.

Simonida

61/ Z

0

0

5

73/ Z

1

0

5

 

 

Z-1

0

0

7

Z-1

2

0

7

 

 

Z-2

3

0

1

Z-2

4

0

1

11.

NS Emina

65/ Z

0

0

9

73/ Z

 80% lisne površine je suv

 

 

Z-1

1

0

8

Z-1

suvo

 

 

Z-2

3

3

2

Z-2

suvo

12.

NS Enigma

65/ Z

0

0

3

73/ Z

0

0

3

 

 

Z-1

0

2

1

Z-1

3

2

3

 

 

Z-2

4

3+stablo

2

Z-2

90 % lisne površine je suv

13.

NS Desetka

65/ Z

0

0

8

73/ Z

0

0

8

 

 

Z-1

0

2

7

Z-1

0

2

7

 

 

Z-2

3

4

4

Z-2

suvo

14.

NS Tavita

65/ Z

3

0

3

73/ Z

3

0

5

 

 

Z-1

4

1

4

Z-1

4

1

8

 

 

Z-2

4

5

0

Z-2

4

5

9

15.

NS Radojka

61/ Z

0

1

2

73./ Z

0

1

2

 

 

Z-1

0

2

2

Z-1

1

2

2

 

 

Z-2

1

3

1

Z-2

3

3

1

16.

NS Futura

65/ Z

2

0

3

73/ Z

2

0

3

 

 

Z-1

2

0

3

Z-1

4

2

3

 

 

Z-2

4

1

0

Z-2

4

2

0

 

17.

Zvezdana

65/ Z

0

0

5

73/ Z

0

0

7

 

 

Z-1

0

0

9

Z-1

0

0

9

 

 

Z-2

2

0

1

Z-2

suvo

18.

Evropa 90

65/ Z

0

0

1

73/ Z

0

0

1

 

 

Z-1

0

0

6

Z-1

3

0

6

 

 

Z-2

0

0

2

Z-2

8

0

2

19.

NS 40S

65/ Z

0

0

0

73/ Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

0

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

1

1

0

Z-2

1

1

0

20.

Pobeda

65/ Z

0

0

3

73/ Z

0

0

3

 

 

Z-1

1

0

2

Z-1

80% lisne površine je suv

 

 

Z-2

3

1

1

Z-2

suv

21.

Rapsodija

55/ Z

0

0

2

73/ Z

0

0

2

 

 

Z-1

0

0

3

Z-1

0

0

3

 

 

Z-2

2

1

2

Z-2

4

1

2

22.

NS Dika

65/ Z

0

0

2

73/ Z

0

0

2

 

 

Z-1

0

0

3

Z-1

0

0

4

 

 

Z-2

3

3+stablo

0

Z-2

3

3

2

23.

NS Ilina

65/ Z

0

0

0

73/ Z

0

0

1

 

 

Z-1

0

1

0

Z-1

1

1

0

 

 

Z-2

0

3+stablo

0

Z-2

2

3+stablo

0

24.

NS Melodija

61/ Z

0

0

0

73/ Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

0

Z-1

1

0

1

 

 

Z-2

1

2

0

Z-2

2

2

0

25.

NS Sena

65/ Z

0

0

0

73/ Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

0

Z-1

1

0

1

 

 

Z-2

0

1

0

Z-2

2

1

0

26.

Renesansa

65/ Z

2

1

4

73/ Z

2

1

3

 

 

Z-1

2

2

4

Z-1

2

2

4

 

 

Z-2

4

3+na stablu

1

Z-2

4

3+na stablu

1

27.

Graindur

65/ Z

0

0

0

73/ Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

1

0

Z-1

0

1

1

 

 

Z-2

1

1

0

Z-2

3

1

0

28.

Sofru

65/ Z

0

0

0

73/ Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

1

Z-1

0

0

1

 

 

 Z-2

1

0

1

 Z-2

2

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnje očitavanje je 28.05.2014.(faza-početak mlečne zrelosti/rana mlečna zrelost)

0 -  bez simptoma;1 - 10% lisne površine;2 - 20% lisne površine;3 - 30% lisne površine;4 - 40% lisne površine;5 - 50% lisne površine;6 - 60% lisne površine;7 - 70% lisne površine;8 - 80% lisne površine;9 - 90% lisne površine

Z zastavičar;Z-1 list ispod zastavičara; Z-2 drugi list ispod zastavičara

Napomena:  Simptomi Fusarium sp. na klasovima još nisu definisani, RC Subotica će dalje pratiti i evidentirati promene.

Primećeno je prisustvo glodara na parcelama koji prave štete pregrizanjem donjih delova biljaka.Takve biljke su potpuno bele.

( Intenzitet napada  1 %, na ivičnim delovima jače izraženije )

Štete u usevu pšenice od glodara

Očitavanje intenziteta bolesti u sortnom ogledu pšenice

r.b.

Sorta

Faza

(BBCH)/

Ocena

od zastavičara

Septoria tritici

% inficirane površine

(0-9)

Erysiphae graminis

% inficirane površine

(0-9)

Puccinia spp.

% inficirane površine biljke (0-9)

Faza (BBCH) /

Ocena

od zastavičara

Septoria tritici

% inficirane površine

(0-9)

Erysiphae graminis

% inficirane površine

 (0-9)

Puccinia spp.

% inficirane površine biljke

 (0-9)

 

1.

Sirtaki

55/ Z

0

na donjem delu stabla

2

65/ Z

1

0

2

 

 

 

Z-1

0

  0

Z-1

1

  0

1

 

 

 

Z-2

0

  0

Z-2

1

  2

0

 

2.

Solehio

55/Z

0

 0

0

65/ Z

0

0

0

 

 

 

Z-1

0

   0

   0

Z-1

0

0

0

 

 

 

Z-2

0

   0

   0

Z-2

1

0

0

 

3.

Basmati

55/Z

0

 0

0

65/ Z

0

0

0

 

 

 

Z-1

0

    0

   0

Z-1

0

2

0

 

 

 

Z-2

0

    4

   0

Z-2

2

4

0

 

4.

Farineli

55/Z

0

na donjem delu stabla

 0

65/ Z

0

0

1

 

 

 

Z-1

0

   0

Z-1

0

   1

0

 

 

 

Z-2

0

   0

Z-2

1

   1

0

 

5.

Qualiti

55/Z

0

0

0

59/ Z

0

0

4

 

 

 

Z-1

0

0

0

Z-1

2

3

3

 

 

 

Z-2

0

3

0

Z-2

3

3

3

 

6.

Feria

55/Z

0

0

0

65/ Z

0

0

2

 

 

 

Z-1

0

0

2

Z-1

1

0

2

 

 

 

Z-2

0

0

0

Z-2

2

0

1

 

7.

Baletka

55/Z

0

0

 0

65/ Z

0

0

8

 

 

 

Z-1

0

   0

   4

Z-1

0

0

9

 

 

 

Z-2

0

   0

   0

Z-2

2

0

5

 

8.

Premio

55/1

0

0

0

61/ Z

0

0

2

 

 

 

2

0

   0

   1

Z-1

0

0

1

 

 

 

0

0

   0

   0

Z-2

0

0

0

 

9.

Nikol

55/ Z

1

0

0

65/ Z

0

0

1

 

 

 

Z-1

0

   0

   0

Z-1

0

0

1

 

 

 

Z-2

0

   0

   0

Z-2

1

0

2

 

10.

Simonida

55/ Z

0

0

1

61/ Z

0

0

5

 

 

 

Z-1

0

  0

  3

Z-1

0

0

7

 

 

 

Z-2

0

  0

  0

Z-2

3

0

1

 

11.

NS Emina

55/ Z

0

0

2

65/ Z

0

0

9

 

 

 

Z-1

0

  0

  3

Z-1

1

0

8

 

 

 

Z-2

0

  0

  2

Z-2

3

3

2

 

12.

NS Enigma

55/ Z

0

0

0

65/ Z

0

0

3

 

 

 

Z-1

0

0

  1

Z-1

0

2

1

 

 

 

Z-2

0

3+stablo

  2

Z-2

4

3+stablo

2

 

13.

NS Desetka

55/ Z

0

0

2

65/ Z

0

0

8

 

 

 

Z-1

0

0

7

Z-1

0

2

7

 

 

 

Z-2

0

3

2

Z-2

3

4

4

 

14.

NS Tavita

55/ Z

0

0

1

65/ Z

3

0

3

 

 

 

Z-1

0

0

2

Z-1

4

1

4

 

 

 

Z-2

0

2

0

Z-2

4

5

0

 

15.

NS Radojka

55/ Z

0

0

2

61/ Z

0

1

2

 

 

 

Z-1

0

0

 2

Z-1

0

2

2

 

 

 

Z-2

0

2

 1

Z-2

1

3

1

 

16.

NS Futura

55/ Z

0

0

1

65/ Z

2

0

3

 

 

 

Z-1

0

  0

  3

Z-1

2

0

3

 

 

 

Z-2

0

  1

  0

Z-2

4

1

0

 

17.

Zvezdana

55/ Z

0

0

2

65/ Z

0

0

5

 

 

 

Z-1

0

  0

  3

Z-1

0

0

9

 

 

 

Z-2

0

  0

  0

Z-2

2

0

1

 

18.

Evropa 90

55/ Z

0

0

1

65/ Z

0

0

1

 

 

 

Z-1

0

  0

  6

Z-1

0

0

6

 

 

 

Z-2

0

  0

  2

Z-2

0

0

2

 

19.

NS 40S

55/ Z

0

0

0

65/ Z

0

0

0

 

 

 

Z-1

0

0

   0

Z-1

0

0

0

 

 

 

Z-2

0

0

   0

Z-2

1

1

0

 

20.

Pobeda

55/ Z

0

0

0

65/ Z

0

0

3

 

 

 

Z-1

0

0

   0

Z-1

1

0

2

 

 

 

Z-2

0

0

   0

Z-2

3

1

1

 

21.

Rapsodija

55/ Z

0

0

1

55/ Z

0

0

2

 

 

 

Z-1

0

0

  3

Z-1

0

0

3

 

 

 

Z-2

0

1

  1

Z-2

2

1