Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Pojava krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Subotica usevi krompira se, u zavisnosti od vremena setve, sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od peti list na glavnoj stabljici razvijen do faze deveti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledom useva krompira, lokalitet Bački Vinogradi,  registrovano je prisustvo imaga i položenih jaja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u niskom intenzitetu.

Štetu uzrokuju larve i imaga koji se hrane lisnom masom. Izgrizaju lišće u potpunosti do peteljke. Krompirova zlatica prezimi kao imago u zemljištu na dubini 20-30 cm. Ima dve generacije godišnje. Kada se zemljište zagreje na približno 14°C, a temperatura vazduha pređe 15°C, počinje masovna pojava imaga. Zlatica započinje aktivnost pri 20°C dok je optimum pri 25°C. Odrasli oblici započinju ishranu i pare se, te nakon nekog vremena ženke odlažu jaja. Jaja se mogu prepoznati po narandžastoj boji, položena su u skupinama na donjoj strani lista.

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će obavestiti o trenutku sprovođenja mera zaštite.

Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Subotica usevi krompira se nalaze u fazi od šest do sedam listova razvijeno na glavnoj stabljici (BBCH 16-17).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlinaeata) kao i položenih jajna legla na naličju lista u niskoj brojnosti.

Slika: imago kropmirove zlatice

Još uvek nije otpočelo piljenje larvi. Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Prva masovna pojava krompirove zlatice na krompiru

Pojava krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na području RC Subotica

 

Na zasađenom krompiru koja je već iznikla,pojavile se imaga krompirove zlatice u većem broju,dopunski se hrane-kopuliraju i intenzivno polažu jaja.

imaga

jaja krompirove zlatice

Ona je najznačajnija štetočina krompira,u tom smislu da je redovno prisutna u svim lokalitetima gajenja krompira,u brojnosti većem od praga štetnosti.

Bez adekvatne zaštite pričinjene štete mogu biti ogromne,ukoliko se ne preduzimaju pravovremene mere suzbijanja. Larve zlatice mogu da prouzrokuju kompletnu defolijaciju krompira.Štete se naročito velike ako se defolijacija desi na početku vegetacije,kada je formiranje krtola ozbiljno ugroženo.

Za suzbijanje krompirove zlatice se mogu koristiti različite mere:mehaničke, agrotehničke, hemijske i biološke.

Mehaničke mere:  Na manjim površinama radi redukcije brojnosti  može se vršiti sakupljanje imaga radi sprečavanja polaganja jaja, uništavanje jaja i sl.

Agrotehničke mere: Plodored - izbegavanje uzgoja krompira u monokulturi! Uzgoj krompira u monokulturi povećava brojnost populacije, a time i troškove hemijskog suzbijanja a i moguće štete.

Hemijsko suzbijanje: Korišćenje insekticida namenjenih suzbijanju krompirove zlatice. Potrebno je poznavati mehanizam delovanja insekticida i neke osnovne principe od kojih zavisi efikasnost njenog uništavanja. 

Rezistentnost-kao posledica intenzivne primene hemijskih sredstava u suzbijanju krompirove zlatice insekat brzo razvija rezistentnost prema većini insekticida iz svih hemijskih grupa.

            Da bismo usporili proces sticanja rezistentnosti zlatice prema insekticidima namenjenim njenom suzbijanju potrebno je povremeno menjati insekticid ili grupe insekticida -bez obzira što je dobro delovao. Sva sredstva treba upotrebljavati samo kada je to preko potrebno, a nikako se ne smeju prekoračiti preporučene doze. Tim merame će se usporiti pojava rezistentnosti.

Najveća efikasnost u uništavanju zlatice klasičnim insekticidima se postiže kada se izleže 30-50% larvi. Larve prvog i drugog stupnja su najosetljivije na insekticide , tada se tretira -postižu se najbolji rezultati.  Efikasnost insekticida zavisi  od mehanizma delovanja i momenta primene.

Insekticidi koji se koriste u suzbijanju –po mehanizmima delovanja:

Grupa : neonikotinoidi  ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu 4A po IRAC –u )

Naziv preparata

aktivna materija

Doza primene

Karenca za krompir

Afinex,Mospilan 20-SG,

Tonus,Volley 20-SP,

Wizzaard,Zlatacid SP

acetamiprid

 

0,25 kg / ha

14 dana

Confidor 200-SL,Kohinor 200-SL,Macho 200-SL,

Nuprid 200 SC,Savador 200-SL,Warrant 200-SL

imidakloprid

0,2-0,3  l / ha

28 dana

Calypso 480-SC

tiakloprid

0,1  l / ha

21 dana

Actara 25-WG

tiametoksam

60-70 g/ ha

14 dana

Grupa : piretroidi ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu3 po IRAC –u )

Naziv preparata

aktivna materija

Doza primene

Karenca za krompir

Bevestak

alfa-cipermetrin

0,12 l/ha

14 dana

Cipkord 20-EC,

Notikor,Sucip 20-EC

cipermetrin

0,15-0,30 l/ha

14 dana

Decis 2,5-EC,

Futocis EC-2,5

deltametrin

0,3  l / ha

7 dana

Grupa : organofosfati ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu 1B po IRAC –u )

Naziv preparata

aktivna materija

Doza primene

Karenca za krompir

Pyrinex 48-EC,Kozma

hlorpirifos

1,5  l/ha

28 dana

Zolone liquide

fosalon

 2,5 l/ha

14 dana

Grupa :pirazoli  ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu 2B  po IRAC –u )

Naziv preparata

aktivna materija

Doza primene

Karenca za krompir

Regent 800 WG

fipronil

25 g/ha

14 dana

Grupa :_(Bacillus thuringiensis )  ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu 11  po IRAC –u )

Naziv preparata

aktivna materija

Doza primene

Karenca za krompir

Novodor-FC

B.t.var.tenebrionis

3-5 l/ha

7 dana

Grupa :benzoilfenilurea   ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu 15  po IRAC –u )

Naziv preparata

aktivna materija

Doza primene

Karenca za krompir

Match 050-EC

lufenuron

0,3 l/ha

7 dana

Rimon 10-EC

novaluron

0,2-0,25  l/ha

_dana

Nomolt

teflubenzuron

0,075-0,15 l/ha

14 dana

 

Grupa : spinozini/biopesticid ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu 5  po IRAC –u )

Naziv preparata

aktivna materija

Doza primene

Karenca za krompir

Laser 240-SC

spinosad

50-100 ml/ha

_dana

Grupa : / ( po mehanizmu delovanja svrstavani u grupu 28  po IRAC –u )

Naziv preparata

aktivna materija

Doza primene

Karenca za krompir

Coragen 20 -SC

hlorantraniliprol

50-60 ml/ha

14 dana

Grupa : semikarbazon ( mehanizam delovanja-agonist natrijumovih kanala  )

Naziv preparata

aktivna materija

Doza primene

Karenca za krompir

Alverde

metaflumizon

0,2-0,25 l/ha

14 dana

 

Biološko suzbijanje: korišćenje preparata na bazi nekog živog organizma ( npr.Bacillus thuringiensis var.tenebrioides)