Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području RC Subotica u proteklom periodu  izvršen je monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova. Pregledano je 10 hibrida ranih grupa zrenja i 10 hibrida kasnih grupa zrenja na lokalitetima; Bikovo, Čantavir, Đurđin, Žednik, Verušić, Gornji Tavankut, Ljutovo, Bački Vinogradi  i Subotica.

Na svakoj parceli pregledano je po 100 klipova kukuruza na prisustvo oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i kukuruzna/pamukova sovica - Helicoverpa armigera ) kao i na prisustvo simptoma različitih vrsta fitopatogenih gljiva (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.).

 

Vizuelnim pregledima klipova su utvrđeni sledeći rezultati:

  • Klipovi bez simptoma patogena i oštećenja od insekata od  0 % do 44 %;
  • Oštećenja od insekata na 4 % do 38 % klipova;

Slika 1. Larva kukuruzne/pamukove sovice

  • Prisustvo  simptoma gljiva iz roda Fusarium, koje su bile i najzastupljenije, od  18 % do 84 % klipova;

Slika 2. Simptomi gljive iz roda Fusarium spp. na klipu

  • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergillus od 0 % do  56 % klipova;
  • Prisustvo  simptoma gljiva iz roda Penicillium od 0 % do 46 % klipova;
  • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Cladosporium od 0 % do 14 % klipova.

Slika 3. Kombinovani simptomi na klipu gljiva iz roda Aspergillus spp. i Penicillium spp.

Tokom ove vegetacione sezone usled dugih perioda visokih temperatura i odsustva padavina došlo je do pojave klipova veličine ispod proseka, kao i klipova sa neoplođenim i sasušenim zrnima.

Polaganje jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Subotica, usevi kukuruza u zavisnosti od roka setve se nalaze u fenofazi 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jajnih legala  kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Brojnost jajnih legala je za sada ispod praga štetnosti, koji za merkantilni kukuruz iznosi 10% biljaka sa jajnim leglima, a za semenski i kukuruz šećerac iznosi 5% biljaka sa jajnim leglima.

-velika slika

Za sada se hemijske mere suzbijanja ne preporučuju.

Mehurasta gar kukuruza (Ustilago maydis)

Na području RC Subotica, usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u fazi približno sva zrna dostigla krajnju veličinu do faze voštana zrelost: zrna su žućkasta do žuta, oko 55 % suve materije ( BBCH 79 – 85 ).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, na više hibrida i lokaliteta, registruju se simptomi mehuraste gari kukuruza (Ustilago maydis), na oko 10% biljaka. Prema literaturi taj procenat  zaraženih biljaka smanjuje prinos za oko 2%. Vremenski uslovi tokom juna i jula su pogodovali ostvarivanju zaraza ovog patogena.

kukuruza - velika slika
kukuruza - velika slika

Simptomi se uglavnom javljaju na vršnom delu klipa, iako može da napadne sve nadzemne delove biljke. Na zaraženim organima se obrazuju mehuraste izrasline, guke ili tumori sunđeraste konzistencije.

Tumori su u početku čvrsti i svetle boje, ali sazrevanjem opna postaje tamna, skoro crna i tada počinje da puca, pa se kroz te pukotine oslobađa crna prašna masa teleutospora parazita. Teleutospore prezimljavaju u zemljištu i one su jedini izvor zaraze za narednu godinu. One klijaju u dosta širokom temperaturnom opsegu od 8 -35 °C, sa optimumom na 26 - 28 °C. To je i razlog što se gar javlja u drugom delu vegetacije kada su temperature više, a pošto su mlađe biljke otpornije prema gari, bolest se javlja tek kad biljke dostignu 30 – 50 cm. Takođe na usevima oštećenim od grada gar se javlja češće.

Osnovne mere suzbijanja mehuraste gari su:

-     gajenje tolerantnijih hibrida na ovo oboljenje

-     plodored

-     sprečiti mehaničko povređivanje biljke

-     održavati dobro izbalansiranu plodnost zemljišta jer velike količine azota praćene nedostatkom fosfora povećavaju šanse za infekciju

-     zaštititi biljke od insekata koji svojom ishranom prave povrede na biljci

Sve ovo ipak ne dovodi do iskorenjivanja bolesti s obzirom da se parazit raznosi vetrom i ne postoji nijedan hibrid koji je otporan na ovu bolest.

Štetočine u usevu kukuruza

Na području delovanja RC Subotica, usevi kukuruza se nalaze u  fenofazi  razvića ploda (BBCH 71-85).

Vizuelnim pregledom  kukuruza  na naličiju listova registrovano je prisustvo položenih jaja  kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), na 2% biljaka. U toku je polaganje jaja druge generacije ove štetočine.

Na području RC Subotica dominira proizvodnja merkantilnog kukuruza, proizvodnja semenskog kukuruza nije zastupljena, a kukuruz šećerac se gaji  na okućnicama. Obzirom da je prag štetnosti kod merkantilnog kukuruza 10% biljaka sa položenim jajnim leglima, a kod kukuruza šećerca na 5%, za sada se ne preporučuju hemijske mere borbe.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i pravovremeno će obavestiti proizvođače o potrebama sprovođenja hemijskih mera zaštite.

Takođe, na pojedinim parcelama pod kukuruzom, registrovano je prisustvo imaga kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera).

Kukuruzna zlatica je prvi put registrovana  kod nas 1992. godine. U nekoliko narednih godina došlo je brzog širenja ove štetočine po celoj teritoriji naše zemlje. Kukuruzna zlatica ima jednu generaciju godišnje i tipična je štetočina kukuruza gajenog u monokulturi. Prezimljava u stadijumu jajeta u zemljištu.  Ispiljene larve se hrane na korenu kukuruza  ili se ubušuju u njega.  Zbog gubitka korena dolazi do poleganja biljaka u vidu tzv. ”guščijeg vrata”. Odrasli insekti se hrane na listovima, metlici i svili, vrhu klipa. Najefikasnija mera kontrole kukuruzne zlatice je plodored. Na smanjenje brojnosti ove štetočine, osim plodoreda, utiču i druge agrotehničke mere: uništavanje drugih biljaka domaćina, tretman semena insekticidima, đubrenje.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza

Na području delovanja RC Subotica izvršen je zdravstveni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja klipova. Pregledano je 10 hibrida ranih grupa zrenja i 10 hibrida kasnih grupa zrenja na lokalitetima Tavankut, Bajmok, Đurđin, Žednik, Verušić, Bikovo, Višnjevac, Palić  i Subotica.

Klipovi su ocenjivani na prisustvo oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i pamukova sovica - Helicoverpa armigera) kao i na prisustvo simptoma različitih vrsta plesni (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.).

 

Rezultati vizuelnih pregleda:

Procenat klipova bez simptoma patogena i oštećenja od insekata se kreće od 43 do 90.

Procenat klipova sa oštećenjima samo od insekata je od 1 do 19.

Simptomi na klipu od gljiva iz roda Fusarium su utvrđeni na 3 do 49% klipova.

Simptomi na klipu od gljiva iz roda Penicillium su utvrđeni na 1 do 24% klipova.

Simptomi na klipu od gljiva iz roda Aspergillus su utvrđeni na 1 do 2% klipova.

 

Slika 1: Klip sa oštećenjem od insekta i sa simptomom gljive iz roda Fusarium

Slika 2: Klip sa simptomima gljiva iz rodova Fusarium i Penicillium

Monitoring kukuruznog plamenca

RC Subotica-kukuruz

Usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u fenofazi  razvoja od osam do devet i više listova  (po BBCH od 18 do 19).

Vizuelni pregledima se prati prisustvo jajnih legala  prve generacije kukuruznog plamenca -Ostrnia nubilalis. Konstatuje se početak polaganja jaja, indeks napada zasad je još nizak  i iznosi 0,2.

RC Subotica i dalje će pratiti polaganje jaja ove štetočine i obavestiti proizvođače o potebi za tretman.

Zdravstveno stanje klipova kukuruza u ogledu PSS Subotica

Hibrid

Fao grupa

Datum
pregleda

Broj ukupno
 pregledanih
 klipova

Bez
 simpto-ma

Insekti (%)

Aspergillus (%)

Fusarium (%)

Penicillium (%)

Cladosporium (%)

AS 334

380

13.9.2016

102

16

84

3

81

6

0

AS 54

450

13.9.2016

105

51

52

0

51

2

0

KWS 2370

300

13.9.2016

105

70

33

0

32

1

1

Kamparis

370

13.9.2016

101

45

55

0

55

2

0

KWS 3381

390

13.9.2016

103

69

33

0

33

2

0

KWS 4484

400

13.9.2016

107

49

54

0

54

3

2

Konfites

430

13.9.2016

110

34

69

0

68

5

1

Balasco

440

13.9.2016

105

49

53

0

53

4

0

Kirghis

400

13.9.2016

103

63

39

0

39

2

0

ES Antalya

450

13.9.2016

104

76

27

0

27

0

0

ES Sensor

400

14.9.2016

106

66

38

0

31

3

0

LG Limanova

380

14.9.2016

109

70

36

0

33

0

0

LG Shanon

400

14.9.2016

106

52

51

0

42

4

4

DKC 3623

300

14.9.2016

108

68

37

0

33

2

0

DKC 4717

300

14.9.2016

106

46

55

0

33

8

0

DKC 4943

400

14.9.2016

110

46

56

0

35

3

0

P0023

300

14.9.2016

106

70

34

1

31

2

0

P9911

450

14.9.2016

110

71

34

0

27

7

0

P9241

300

14.9.2016

108

85

21

0

18

7

0

Futurixx

400

14.9.2016

110

75

32

0

25

2

0

Rivoxx

300

14.9.2016

104

79

24

0

13

1

1

Atlas

400

14.9.2016

109

36

67

0

67

11

0

Alcudia

400

14.9.2016

105

35

67

0

53

29

0

NS 3022

300

15.9.2016

110

90

18

0

16

2

2

NS 3023

300

15.9.2016

106

92

13

0

13

0

0

NS 4001

400

15.9.2016

108

93

13

0

13

1

0

NS 4023

400

15.9.2016

114

86

25

0

21

0

4

NS 4030

400

15.9.2016

111

62

42

0

42

0

2

NS 4051

400

15.9.2016

110

68

38

0

36

0

2

ZP 434

400

15.9.2016

110

70

36

0

29

2

0

ZP 427

400

15.9.2016

110

80

27

0

24

5

0

ZP 388

300

15.9.2016

102

92

10

0

10

0

0

ZP 366

300

15.9.2016

108

80

23

0

24

0

0

ZP 341

300

15.9.2016

105

81

23

0

19

0

2

Tessali CS

300

16.9.2016

109

68

38

0

32

4

0

Trilogi CS

380

16.9.2016

107

91

15

0

9

4

0

Loubazi CS

400

16.9.2016

104

76

27

0

23

2

0

Pincki CS

430

16.9.2016

106

70

34

0

26

6

2

Akinom

400

16.9.2016

106

67

37

0

33

4

2

Ulyxxe

400

16.9.2016

108

68

37

0

33

2

0

Lexxtur

400

16.9.2016

103

72

30

0

28

0

0

Initio

440

16.9.2016

105

71

32

0

32

2

0

Leonidas

400

16.9.2016

101

68

33

0

29

0

0

Chapaly

350

16.9.2016

110

44

60

0

51

2

4

Askaban

300

16.9.2016

104

78

25

0

25

0

0

RWGK 1202

400

16.9.2016

107

60

44

0

42

3

2

LG 35.62

570

26.9.2016

112

79

29

0

21

0

2

AS 603

600

26.9.2016

108

62

43

0

40

2

0

AS 534

520

26.9.2016

112

63

44

0

42

4

0

NVP 1451

580

26.9.2016

105

41

61

0

60

10

0

AS 507

580

26.9.2016

109

61

44

0

44

2

0

AS 72

640

26.9.2016

103

62

40

0

40

0

0

NVP 1452

520

26.9.2016

109

74

32

0

31

2

0

NVP 1465

620

26.9.2016

106

72

32

0

30

0

0

Kolumbaris

460

26.9.2016

103

54

51

0

51

2

0

Kalimnos

470

26.9.2016

100

59

41

0

41

6

0

Katedralis

490

26.9.2016

103

61

41

0

39

2

0

Kerbanis

540

26.9.2016

102

70

31

0

31

0

0

KWS 5050

550

26.9.2016

106

82

23

0

23

1

0

Mikado

550

26.9.2016

101

81

20

0

18

2

0

Kontigos

600

26.9.2016

103

50

51

0

50

0

0

Konsens

600

26.9.2016

107

86

20

0

19

1

0

Zlatan

550

26.9.2016

100

78

22

0

22

0

0

LG 30491

490

29.9.2016

104

58

44

0

44

0

0

DKC 5632

500

29.9.2016

108

71

34

0

34

1

0

DKC 5830

600

29.9.2016

106

91

14

0

13

3

0

P 0412

530

29.9.2016

101

68

33

0

32

5

0

P 0725

630

29.9.2016

111

79

29

1

29

1

0

ZP 548

500

29.9.2016

111

81

27

0

27

0

0

ZP 555

500

29.9.2016

102

90

12

0

12

0

0

ZP 560

500

29.9.2016

105

78

25

0

10

2

0

ZP 600

600

29.9.2016

104

62

40

0

25

6

0

ZP 606

600

29.9.2016

104

86

17

0

15

2

0

ZP 666

600

29.9.2016

105

60

43

0

40

9

0

NS 7020

600

29.9.2016

102

81

21

0

19

0

0

NS 6140

600

29.9.2016

108

94

15

0

13

0

0

NS 6102

600

29.9.2016

100

71

29

0

29

0

0

NS 6030

600

29.9.2016

100

92

8

0

8

0

0

NS 6010

600

29.9.2016

109

70

36

0

34

1

0

NS 5211

500

30.9.2016

104

72

31

0

27

2

0

NS 5083

500

30.9.2016

108

76

30

0

30

0

0

NS 5052

500

30.9.2016

103

81

21

0

21

0

0

NS 5051

500

30.9.2016

103

66

36

0

28

3

0

Pixxtol

490

30.9.2016

104

44

58

0

56

2

0

Exxupery

560

30.9.2016

106

64

40

0

28

2

0

Calgary

600

30.9.2016

103

82

20

0

17

1

0

Lerma

550

30.9.2016

106

63

41

0

37

14

0

Tauste

500

30.9.2016

108

45

58

0

58

18

0

 
KUKURUZ 2015
 

Monitoring kukuruza pred berbu 2015 - ogled PSS Subotica

 

Hibrid

Grupa zrenja

Datum pregleda

% zdravih klipova

% napadnutih klipova insektima

% klipova sa Fusarium sp.

% napadnutih klipova sa Fusarium sp. i insektima

% napadnutih klipova sa Aspergillus sp. i insektima

% napadnutih klipova sa Penicillium sp.  i insektima

% napadnutih klipova sa Fusarium sp., Aspergillus sp. i insektima

% napadnutih klipova sa Fusarium sp., Penicilliium sp. i insektima

% napadnutih klipova sa Fusarium sp., Aspergillus sp. , Penicillium i insektima

KWS 2370

200

3.9.2015

79

8

8

0

0

0

0

0

0

Karnevalis

200

3.9.2015

66

8

9

13

0

0

0

0

0

DKC 3623

200

21.9.2015

70

9

4

8

0

0

0

4

0

Kodeks

300

3.9.2015

66

9

7

9

0

0

2

0

0

NS 3022

300

14.9.2015

51

2

16

24

0

4

2

1

0

Rulexx

300

17.9.2015

44

9

9

21

2

0

3

7

0

Chapalu

300

21.9.2015

79

2

2

11

3

0

0

0

0

Axxis

300

17.9.2015

60

7

6

18

0

0

0

5

0

OS 398

300

17.9.2015

76

14

4

4

0

0

1

1

0

KWS 3381

300

3.9.2015

64

6

18

7

0

0

0

0

0

Kamparis

300

3.9.2015

86

3

3

0

0

0

0

0

0

Exxplicit

300

21.9.2015

63

15

0

13

0

0

2

3

0

Kallistos

300

3.9.2015

71

10

11

4

0

0

0

0

0

ZP 388

300

17.9.2015

71

15

0

5

0

2

0

3

0

ZP 366

300

17.9.2015

83

2

7

6

0

1

0

0

0

ZP 341

300

17.9.2015

72

9

6

5

0

0

0

6

0

Rivoxx

300

17.9.2015

49

21

5

16

0

1

0

3

0

Krabas

300

3.9.2015

76

4

13

0

0

0

0

0

0

LG 3350

300

14.9.2015

76

16

2

0

0

0

0

2

0

P0023

300

21.9.2015

71

15

2

7

0

0

0

4

0

DKC 4717

300

21.9.2015

73

3

0

19

0

0

0

5

0

Midixx

300

21.9.2015

78

12

0

10

0

0

0

0

0

KWS 3381

300

14.9.2015

44

36

4

8

0

2

0

2

0

Manacor

300

14.9.2015

75

2

12

7

3

0

0

0

0

LG LIMANOVA

300

14.9.2015

68

12

14

6

0

0

0

0

0

MAS 35 K

300

14.9.2015

90

0

4

4

0

0

0

0

0

AS 54

400

17.9.2015

79

4

0

11

0

0

2

4

0

AS 534

400

17.9.2015

81

9

0

7

0

0

1

2

0

OS 404

400

17.9.2015

82

6

3

3

0

0

0

6

0

Onexx

400

21.9.2015

81

9

3

4

0

0

0

3

0

Cadixxio

400

21.9.2015

67

14

0

16

0

2

0

0

0

DKC 5031

400

21.9.2015

67

14

0

13

2

0

0

4

0

Portile

400

21.9.2015

77

11

3

9

0

0

0

0

0

ZP 434

400

17.9.2015

56

13

6

18

0

0

2

5

0

ZP 427

400

17.9.2015

75

8

0

6

0

0

2

8

0

Ulyxxe

400

21.9.2015

71

13

7

8

0

0

0

1

0

Initio

400

21.9.2015

79

7

4

5

0

1

1

3

0

Axxilin

400

21.9.2015

80

4

8

4

0

0

0

4

0

AS 44

400

17.9.2015

68

4

6

21

0

0

0

1

0

LG 30.389

400

14.9.2015

90

6

4

0

0

0

0

0

0

Futurixx

400

17.9.2015

24

22

9

25

0

0

7

10

0

Acimill

400

21.9.2015

76

13

0

4

0

1

2

2

0

LG 30491

400

14.9.2015

62

12

0

18

2

0

4

0

0

MAS 56 A

400

14.9.2015

68

8

12

12

0

0

0

0

0

MAS 47P

400

14.9.2015

84

2

6

4

0

0

4

0

0

NS 4051

400

14.9.2015

53

30

7

6

0

0

0

3

0

NS 4030

400

14.9.2015

45

28

6

6

0

5

2

3

0

NS 4023

400

14.9.2015

44

27

6

15

2

0

2

4

0

PIXXTOL

400

14.9.2015

50

17

6

19

0

0

2

5

1

Balasco

400

3.9.2015

81

2

8

3

0

0

0

0

0

LG 3475

400

14.9.2015

96

2

0

0

0

2

0

0

0

AXXO

400

14.9.2015

61

15

5

13

2

0

0

1

2

KWS 4482

400

3.9.2015

73

4

22

0

0

0

0

0

0

Krebs

400

3.9.2015

87

4

3

5

0

0

0

0

0

Kirghis

400

3.9.2015

80

10

9

0

0

0

0

0

0

Konfites

400

3.9.2015

66

4

20

5

0

0

0

0

0

KWS 4484

400

3.9.2015

87

3

9

0

0

0

0

0

0

Kernobis

400

3.9.2015

69

5

15

2

0

0

0

0

0

Kolumbaris

400

3.9.2015

78

12

6

0

0

0

0

0

0

Kalimnos

400

3.9.2015

68

11

4

0

5

0

0

0

0

FUTURIXX

400

14.9.2015

51

5

0

38

0

0

5

1

0

Kitty

400

3.9.2015

74

7

9

3

0

0

0

0

0

Mikado

500

24.9.2015

78

4

0

14

2

2

0

0

0

NS 5051

500

30.9.2015

40

14

3

35

0

0

0

6

2

MAS 52K

500

24.9.2015

60

5

0

27

2

2

2

2

0

KWS 5050

500

24.9.2015

86

6

0

6

0

0

2

0

0

Kerbanis

500

24.9.2015

80

2

0

8

0

0

4

6

0

Exupery

500

24.9.2015

56

14

0

26

0

0

4

0

0

LG 35.40

500

24.9.2015

88

6

0

4

0

0

2

0

0

OS 515

500

24.9.2015

90

6

2

2

0

0

0

0

0

Gasti

500

24.9.2015

70

14

0

12

0

0

0

4

0

Coruxxo

500

24.9.2015

92

4

0

4

0

0

0

0

0

Pamela

500

24.9.2015

68

10

0

16

0

2

2

2

0

Tauste

500

24.9.2015

80

4

2

14

0

0

0

0

0

NS 5041 ULTRA

500

30.9.2015

46

22

4

18

0

2

2

0

0

DKC 5632

500

21.9.2015

52

28

0

18

0

0

0

2

0

NS 5083

500

30.9.2015

64

24

0

6

0

2

0

4

0

Isia

500

24.9.2015

94

6

0

0

0

0

0

0

0

NS 5052

500

30.9.2015

72

20

0

6

0

0

2

0

0

ZP 555

500

30.9.2015

88

9

0

1

0

0

2

0

0

P0216

500

21.9.2015

59

19

3

15

0

0

0

2

0

P0412

500

21.9.2015

63

16

0

15

1

0

0

5

0

ZP 560

500

30.9.2015

73

7

0

16

0

0

2

0

0

DKC 5830

500

21.9.2015

82

9

0

7

0

0

0

0

0

AS 57

500

30.9.2015

72

6

0

20

0

0

2

0

0

AS 507

500

30.9.2015

74

9

0

15

0

0

0

0

0

ZP 666

600

30.9.2015

84

11

0

5

0

0

0

0

0

NS 6010

600

30.9.2015

84

5

0

9

0

0

0

2

0

NS 7020

600

30.9.2015

81

5

0

12

0

2

0

0

0

NS 6140

600

30.9.2015

92

4

0

4

0

0

0

0

0

ZP 600

600

30.9.2015

78

6

0

16

0

0

0

0

0

ZP 606

600

30.9.2015

78

5

0

17

0

0

0

0

0

NS ALEKSANDRA

600

30.9.2015

62

12

3

15

0

0

0

6

0

AS 72

600

30.9.2015

76

10

0

14

0

0

0

0

0

AS 733

600

30.9.2015

76

10

0

12

0

0

0

2

0

AS 603

600

30.9.2015

78

8

0

14

0

0

0

0

0

NS 6102

600

30.9.2015

76

10

0

14

0

0

0

0

0

Konsens

600

24.9.2015

68

8

0

18

0

0

0

2

4

P725

600

21.9.2015

57

24

3

10

0

0

0

5

0

P0865

600

21.9.2015

52

26

0

11

2

0

1

7

0

P1114

600

21.9.2015

80

10

3

7

0

0

0

0

0

NS 6030

600

30.9.2015

48

18

3

23

0

2

0

2

0

Korimbos

600

24.9.2015

54

18

0

24

0

2

0

0

2

Kontigos

600

24.9.2015

38

16

0

34

4

0

0

8

0

Kermes

600

24.9.2015

46

24

0

22

2

0

0

6

0

Lerma

600

24.9.2015

86

10

0

4

0

0

0

0

0

Kopias

700

24.9.2015

62

14

0

18

0

0

0

6

0

Calgary

700

24.9.2015

88

4

0

8

0

0

0

0

0

 

Monitoring kukuruza pred berbu 2015 – parcele proizvođača

Lokacija/Hibrid

Grupa zrenja

Datum pregleda

% zdravih klipova

% napadnutih klipova insektima

% klipova sa Fusarium sp.

% napadnutih klipova sa Fusarium sp. i insektima

% napadnutih klipova sa Aspergillus sp. i insektima

% napadnutih klipova sa Penicillium sp.  i insektima

% napadnutih klipova sa Fusarium sp., Aspergillus sp. i insektima

% napadnutih klipova sa Fusarium sp., Penicilliium sp. i insektima

% napadnutih klipova sa Fusarium sp., Aspergillus sp. , Penicillium i insektima

Bajmok/P9175

200

7.9.2015

83

11

2

2

0

0

0

0

0

Su-D.grad/

KWS 3381

300

17.8.2015

39

8

1

23

0

1

3

14

0

Đurđin/PR38A79

300

17.8.2015

53

6

4

17

0

5

1

9

0

Žednik/PR37N01

300

17.8.2015

74

8

3

9

1

0

1

1

0

Su-D.Grad I/

KWS 3381

300

7.9.2015

18

43

2

19

3

4

5