Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Zrenjanin.
Prisustvo žitnog bauljara (Zabrus tenebioides) u usevima strnih žita

Vizuelnim pregledom strnih žita na teritoriji RC Zrenjanin registrovana su oštećenja od larvi žitnog bauljara (Zabrus tenebrioides).

                               

 oštećene biljke od žitnog bauljara  štete od bauljara

Ova štetočina može naneti značajne ekonomske štete mladim usevima strnih žita. Najveće štete bauljar nanosi u jesenjem periodu, u godinama kada su topli oktobar i novembar mesec, kao što je to slučaj ove jeseni. Štetočina se, pre svega, pojavljuje na parcelama gde je predusev pšenica ili gde se novoposejana pšenica graniči sa parcelom gde je iste godine već bila pšenica.

Žitni bauljar ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve. Odrasli insekti se pojavljuju u vreme mlečno-voštane zrelosti strnih žita. Kratko vreme se hrane zrnom ne nanoseći značajnije štete, a potom se povlače u zemlju.

Krajem avgusta i tokom septembra meseca pile se larve koje se hrane biljnim sokovima iz lišća, tako da od listova ostaju samo zgužvani nervi. Kad unište jedan bokor žita, sele se na drugi itd., dok ne završe razviće, i zato su larve mnogo štetnije.

Larve se intenzivno hrane na temperaturama iznad 10°C, a pri temperaturama ispod 3-5°C prestaju sa ishranom.

Povećana brojnost žitnog bauljara nastaje usled nepoštovanja plodoreda koji predstavlja osnovnu meru kontrole te štetočine.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Prisustvo simptoma bolesti u usevima ozime pšenice i ječma

Na teritoriji rada RC Zrenjanin usevi ozimih strnih žita (pšenica i ječam) nalaze se, u zavisno od rokova setve, od faze pojave prvog lista (BBCH 10) do početka bokorenja (BBCH 21).

Fenološka faza pšenice (rani rok setve)

Vizuelnim pregledima ozime pšenice i ječma, na usevima iz ranijih rokova setve (setva u prvoj dekadi oktobra), koji se nalaze u fazi početka bokorenja, uočeno je prisustvo simptoma bolesti.

U usevima ozime pšenice uočeno je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 6 % biljaka, dok je u usevima ozimog ječma registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma na do 10 % biljaka. 

Pepelnica na listu pšenice

Mrežasta pegavost 1

 

Mrežasta pegavost 2    

Ranijoj pojavi simptoma biljnih bolesti na strnim žitima u odnosu na prošlu proizvodnu godinu doprineli su povoljni meteorološki uslovi i intenzivno prisustvo inokuluma patogena na samoniklim usevima i korovima iz familije trava.

Za sada se ne preporučuje fungicidni tretman, a RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Pregled merkantilnog kukuruza sa presejanih površina

Na teritoriji RC Zrenjanin, na oko 10% površina pod merkantilnim kukuruzom zbog vremenskih nepogoda  (pljuskovitih kiša i grada) proizvođači su sproveli presejavanje tj. ponovnu setvu kukuruza na svojim parcelama. Takve biljke se sada nalaze u fazi početka voštane zrelosti.

 

  Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom klipova registrovano je prisustvo oštećenja od gusenica kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) i kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  na od 3 do 6% klipova, kao i kombinovana oštećenja od insekata i gljiva iz rodova: Fusarium,  Cladosporium, Aspergilus i Penicillium

 • Insekt + Fusarium spp. na 8% do 10% klipova;
 • Fasarium spp. + Penicillium spp. na 9% do 15% klipova;
 • Fusarium spp. na 14% do 16% klipova;
 • Fusarium spp. + Aspergilus flavus na do 6% klipova;
 • Fusarium spp. + Aspergilus flavus + Penicillium spp. na 6% do 8% klipova;
 • Fusarium spp. + Cladosporium spp. na 3% do 5% klipova.

          

   Fusarium spp.               Kombinovana oštećenja

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati stanje kukuruza na svom terenu.

Pojava bolesti i štetočina na samoniklim strnim žitima

Na teritoriji RC Zrenjanin obilaskom terena, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora tritici) na spontantoj korovskoj flori iz familije Poaceae i samoniklom ječmu.

     

simptom mrežaste pegavosti lista

Simptomi se uočavaju u vidu sitnih nekrotičnih pega, koje se kasnije uvećavaju i izdužuju, menjajući boju od bledožute do mrke. Oko pega se javlja hlorotični oreol, a unutar njih se zapažaju tamne linije u vidu mreže.

Takođe, na samoniklim strnim žitima registrovano je i prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) koje mogu predstavljati ozbiljnu pretnju gajenim usevima, jer pored direktnih šteta izazvanih ishranom, ovi insekti mogu biti i prenosioci fitopatogenih virusa. 

 

   lisne vaši

Ove biljke  služe kao ,,zeleni most“ za prenošenje simptoma bolesti na gajene useve. S obzirom da setva ozimih strnih žita tek predstoji, proizvođačima se preporučuje da nakon nicanja useva posebnu pažnju obrate na gajene biljke i prisustvo štetnih organizama na njima, posebno vaši i cikada koje mogu inficirati mlade biljke virusima.

samonikli usev

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u fazi sazrevanja.

Trenutno stanje useva na parceli zavisi od količine padavina po lokalitetu, od datuma setve, izbora hibrida po FAO grupama zrenja i primenjene agrotehnike.

U Srednjem Banatu nakon setve kukuruza od aprila do kraja jula meseca ukupno je palo (u zavisnosti od lokaliteta, na osnovu merenja automatskih meteoroloških stanica) od 60 do 125 mm/m2 kiše, što je za potrebe pomenute biljne vrste izuzetno malo. Nepovoljni meteorološki uslovi, ekstremno visoke temperature vazduha i nedostatak padavina, koji su vladali tokom perioda formiranja klipa, oplodnje i nalivanja zrna doprineli su lošoj oplodnji biljaka, pa tako na pregledanim parcelama pored zdravih klipova registruju se i biljke sa malim klipovima, klipovima sa  malim brojem zrna, kao i sterilne biljke bez formiranih klipova.

       

   izgled klipova                izgled parcele

Vizuelnim pregledom biljaka u zavisnosti od hibrida i FAO grupe zrenja na klipovima se registruje prisustvo oštećenja od larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  od 10 do 12%, kao i kombinovana oštećenja od insekata i gljiva iz sledećih rodova: Fusarium,  Cladosporium i Aspergilus i to:

 • Insekt + Fusarium spp. od 16% do 26% klipova,
 • Insekt + Fusarium spp.+  Cladosporium spp. od 2% do 4% klipova,
 • Insekt + Aspergillus flavus od 8% do 16% klipova,
 • Insekt + Cladosporium spp. od 4% do 12% klipova,
 • Insekt + Aspergillus niger na do 2% klipova.

       

  Aspergillus spp.           kombinovano oštećenje klipa

Obilne padavine (60 do 160 mm/m2 u zavisnosti od lokaliteta) koje su zahvatile naš region u periodu od 19.08. do 24.08. mogu doprineti daljem širenju patogena na klipovima.

RC Zrenjanin nastavlja da prati zdravstveno stanje kukuruza na svom terenu.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XXI nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuka sorte Ajdared i Zlatni delišes nalaze u fenofazi  prečnika ploda 40 mm, donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je da je došlo do potpunog pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Ispražnjenost za obe sorte je 100%. Proglašavamo kraj primarnih infekcija za teren Srednje- Banatskog okruga.

Pojava cikade Reptalus panzeri u kukuruzu

Na teritoriji RC Zrenjanin vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Cikada Reptalus panzeri

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu mesecu i prelaze na kukuruz.

Pomenuta cikada je vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Simptomi bolesti su pojava crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza, deformacije na klipu i poremećaji u njegovom sazrevanju. U kasnijim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

Ženke polažu jaja na koren kukuruza. Kada se ispile, larve počinju da se hrane na korenu. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve nastavlju svoj razvoj.

U borbi protiv ove štetočine ne preporučuje se primena insekticida. Jedna od mere borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica jer se na taj način znatno smanjuje brojnost ove cikade.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (XI nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi višnje se nalaze u fazi plodovi sazreli za ishranu, plodovi imaju tipičan ukus i boju (BBCH 89).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaappi) registrovana je ispražnjenost apotecija od 100%.

RC Zrenjanin proglašava kraj primarnih infekcija na svom terenu.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XX nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi  prečnika ploda 40 mm, donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorti Ajdared i Zlatni delišes iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti kod sorte Zlatni Delišes iznosi 83,01% za ovu nedelju, a kod sorte Ajdared 78,43%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (X nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi višnje se nalaze u fazi sazrevanja ploda (BBCH 85-87).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaappi) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Ispražnjeno je 88% apotecija.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima