Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Usevi ili zasadi
Cercospora beticola - Srednji Banat

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe 20.06. 2016 registrovano  minimalno povećanje broja biljaka sa simptomima pegavosti lista.

Rezultati pregleda useva šećerne repe:

Datum pregleda

Lokacija

Procenat biljaka sa simptomima 

06.06.

Zlatica

2

 

10.06

Zlatica

2

 

14.06.

Zlatica

10

 

16.06.

Zlatica

16

 

20.06.

Zlatica

 19

 

 

Datum pregleda

Lokacija

Procenat biljaka sa simptomima 

 

16.06.

Sutjeska

14

 

20.06.

Sutjeska

16

 

 

Datum pregleda

Lokacija

Procenat biljaka sa simptomima 

16.06.

Torak

 9

 

 

Datum pregleda

Lokacija

Procenat biljaka sa simptomima 

 

20.06.

B.Despotovac

 11

 

 

Preporučuje se proizvođačima šećerne repe u Srednjem Banatu pregled useva jer očekujemo kontinuirano povećanje broja biljka sa pegama.

Za sada se fungicidni tretman ne preporučuje.

RC Zrenjanin nastavlja da prati zdravstveno stanje šećerne repe.

Prvi tretman protiv pegavosti lista Cercospora beticola
Pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola)
Prisutan nivo infekcije gljivom Cercospora beticola prouzrokovačem pegavosti lista š.repe, na pregledanom sortimentu na više lokaliteta (u suvom ratarenju i kod proizvodnje u uslovima navodnjavanja) ukazuje da bi na lokalitetima gde su padavine od 10-15.07.uticale na sniženje temperature i povećanje relativne vlažnosti vazduha u sledećem periodu trebalo obaviti prvi fungicidni tretman u Regionu Srednjeg Banata
 
Očekuje se talas pada temperatura uz padavine te se prisutna infekcija mora držati pod kontrolom 
 
Registrovani fungicidi za suzbijanje Cercospora beticola:
Rias 300 SC 0,3 l/ha (difenkonazol+propikonazol)
Duet Ultra 0,4-0,6 l/ha(tiofanat metil+epoksinazol)
Opus team 0,7 l/ha(fenpropimorf+epoksikonazol)
Opera 0,75-1 l/ha(piraklostrobin+epoksinazol)
Sphera 0,25-0,35 l/ha(trifloksistrobin+ciprokonazol)
Cercospora beticola
Vizuelnim pregledom 09.07.useva šećerne repe (monitoring Cercospora beticola)na više lokacija,tolerantnih i manje tolerantnih sorti,proizvodnja u suvom ratarenju i proizvodnja u uslovima navodnjavanja,registrovano (u odnosu na obavljen pregled 02.07.)neznatno povećanje broja pega na pregledanim usevima.Meteorološki parametri koji pogoduju patogenu nisu se ostvarili u periodu od 02.-09.07.
Visoke temperature za sada drže širenje infekcije pod kontrolom.
Ne preporučuje se primena fungicida.
Cercospora beticola (Pegavost lista šećerne repe)
Vizuelnim pregledom šećerne repe na više lokaliteta (RC PIS Zrenjanin)nivo infekcije lista pegama, prouzrokovač Cercospora beticola, na osetljivim sortama i kod proizvodnje šećerne repe u sistemu za navodnjavanje približava se epidemiološkom pragu.
Na tolerantnim sortama prisutna infekcija je na niskom nivou epidemiloškog praga.
Meteorološki parametri koji pogoduju ovom patogenu nisu registrovani u periodu 30.06-02.07.
Visoke temperature drže za sada infekciju pod kontrolom,ali upozorenje proizvođačima manje tolerantnih sorti i proizvođačima koji gaje repu u zalivnom sistemu gde ovi faktori(tolerantnost sorte,kontinuirano vlaženje lista)mogu uticati na širenje infekcije,te se preporučuju obilasci parcela(približavanje praga za tretman)
U suvom ratarenju i kod tolerantnog sortimenta za sada se ne preporučuje se primena fungicida.
Cercospora beticola (pegavost lista šećerne repe)
Pojava infekcije šećerne repe gljivom Cercospora beticola počela da se prate od 04.06.2012 putem meteorološke stanice pozicionirane u šećernoj repi,vizuelnim i laboratorijskom pregledima.
Tokom perioda praćenja parametara koji utiču na pojavu infekcije (04.-20.06.)dolazi do variranja prosečnih temperatura i relativne vlažnosti vazduha uz minimalne periode vlaženja lista.
Vizuelnim pregledom 20.06.(tolerantna i osetljiva sorta) nismo konstatovali pege Cercospora beticola.
Vizuelnim pregledom 22.06.osetljive i tolerantne sorte šećerne repe,prema prouzrokovaču pegavosti lista Cercospora beticola,uočili smo pege na osetljivoj sorti dok na tolerantnoj nije bilo registrovanih pega.
Uzeti listovi sa pegama i uzorci stavljeni na dvodnevnu inkubaciju,da bi 25.06.mikroskopskim pregledom ustanovili konidije Cercospora beticola.
Smatramo da se infekcija lista osetljive sorte ostvarila upravo u periodu 10-13.06 sa uslovima koji su minimalno odgovarali parametrima koji pogoduju parazitu ako se uzme u obzir i visoka osetljivost sorte.Period inkubacije je trajao 9-10 dana,posle koga je došlo do ispoljavanja simptoma 22.06.
 
25.06.vizelnim pregledom (na tolerantnoj sorti nismo registrovali pege)uočili smo na biljakama osetljive sorte neznatno povećanje pega(u odnosu na pregled 22.06) ,te smatramo da se nakon izvršene sporulacije infekcija širi i bez padavina.
Konstatovana brojnost pega je još uvek (i ako je u pitanju osetljiva sorta)na veoma niskom nivou te se za sada ne preporučuje primena fungicida.
 
Vizuelnim pregledom parcela pod šečernom repom na više lokacija tolerantana i osetljiva sorta,lokacija u suvom ratarenju,lokacija u sistemu za navodnjavanje 28.06.registrovali povećanje pega od prouzrokovača Cercospora beticola na (u odnosu na preglede 20.22.i 25.06.)ali još uvek ispod praga intervencije.
28.06.uočili smo i prve pojedinačne pege na tolerantnim sortama (mikroskopskim pregledom potvrđene konidije Cercospora beticola)
Na parcelama šećerne repe u suvom ratarenju i pod sistemom za navodnjavanje, takođe uočene pege u niskom procentu u odnosu na broj pregledanih biljaka.
 
Uslovi za infekciju nisu ostvareni u intervalu od 25.-30.06.
Očekuju se periodi visokih temperatura, infekcija je ispod epidemiološkog praga,sporulacija se zbog viskoih temperatura odvija sporo,uslovi za infekciju nisu ostvareni te se još uvek ne preporučuje fungicidni tretman na području rada RC PIS Zrenjanin.Proizvođači treba da obiđu svoje parcele kako bi u odnosu na sortiment sagledali početak infekcije,odnosno prisustvo pega.
 
 
Monitoring pojave pega Cercospora beticola
Na lokalitetu Lukićevo,na listovima cvekle registrovane pege sive lisne pegavosti Cercospora spp.kao deo monitoringa biologije parazita.Pojava pega na cvekli je indikator meteoroloških uslova povoljnih za Cercospora spp.pre nego što se siva pegavost pojavi na listovima šećerne repe koja je zavisno od rokova setve,u fenofazi po BBCH skali 31-33(10-30%biljaka zatvara međuredni prostor)
Na lokalitetu Lukićevo RC PIS Zrenjanin pratiće biologiju parazita Cercospora beticola putem meteorološke stanice,postavljanjem ogleda monitoginga i vizuelno.
 
Simptomi sive pegavosti Cercospora spp. na listu cvekle