Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Prilozi > Cercospora beticola (pegavost lista šećerne repe)
Cercospora beticola (pegavost lista šećerne repe)
Pojava infekcije šećerne repe gljivom Cercospora beticola počela da se prate od 04.06.2012 putem meteorološke stanice pozicionirane u šećernoj repi,vizuelnim i laboratorijskom pregledima.
Tokom perioda praćenja parametara koji utiču na pojavu infekcije (04.-20.06.)dolazi do variranja prosečnih temperatura i relativne vlažnosti vazduha uz minimalne periode vlaženja lista.
Vizuelnim pregledom 20.06.(tolerantna i osetljiva sorta) nismo konstatovali pege Cercospora beticola.
Vizuelnim pregledom 22.06.osetljive i tolerantne sorte šećerne repe,prema prouzrokovaču pegavosti lista Cercospora beticola,uočili smo pege na osetljivoj sorti dok na tolerantnoj nije bilo registrovanih pega.
Uzeti listovi sa pegama i uzorci stavljeni na dvodnevnu inkubaciju,da bi 25.06.mikroskopskim pregledom ustanovili konidije Cercospora beticola.
Smatramo da se infekcija lista osetljive sorte ostvarila upravo u periodu 10-13.06 sa uslovima koji su minimalno odgovarali parametrima koji pogoduju parazitu ako se uzme u obzir i visoka osetljivost sorte.Period inkubacije je trajao 9-10 dana,posle koga je došlo do ispoljavanja simptoma 22.06.
 
25.06.vizelnim pregledom (na tolerantnoj sorti nismo registrovali pege)uočili smo na biljakama osetljive sorte neznatno povećanje pega(u odnosu na pregled 22.06) ,te smatramo da se nakon izvršene sporulacije infekcija širi i bez padavina.
Konstatovana brojnost pega je još uvek (i ako je u pitanju osetljiva sorta)na veoma niskom nivou te se za sada ne preporučuje primena fungicida.
 
Vizuelnim pregledom parcela pod šečernom repom na više lokacija tolerantana i osetljiva sorta,lokacija u suvom ratarenju,lokacija u sistemu za navodnjavanje 28.06.registrovali povećanje pega od prouzrokovača Cercospora beticola na (u odnosu na preglede 20.22.i 25.06.)ali još uvek ispod praga intervencije.
28.06.uočili smo i prve pojedinačne pege na tolerantnim sortama (mikroskopskim pregledom potvrđene konidije Cercospora beticola)
Na parcelama šećerne repe u suvom ratarenju i pod sistemom za navodnjavanje, takođe uočene pege u niskom procentu u odnosu na broj pregledanih biljaka.
 
Uslovi za infekciju nisu ostvareni u intervalu od 25.-30.06.
Očekuju se periodi visokih temperatura, infekcija je ispod epidemiološkog praga,sporulacija se zbog viskoih temperatura odvija sporo,uslovi za infekciju nisu ostvareni te se još uvek ne preporučuje fungicidni tretman na području rada RC PIS Zrenjanin.Proizvođači treba da obiđu svoje parcele kako bi u odnosu na sortiment sagledali početak infekcije,odnosno prisustvo pega.
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.