Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Usevi ili zasadi
Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi višnje se nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno do faze plodovi sazreli za ishranu (BBCH 85-89).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Procenat ispražnjenosti apotecija u ovoj nedelji iznosi 100% i time je završen period primarnih infekcija od prouzrokovača pegavosti lišća višnje.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XIX nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke, sorte Ajdared i Zlatni delišes, se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm(BBCH 74).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100% i na sorti Ajdared i na sorti Zlatni delišes.

Ispražnjenost pseudotecija kod obe sorte iznosi 100% što ukazuje da je završen period primarnih infekcija od strane prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi kukuruza se u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, nalaze u fazi od šest do devet i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

U usevima merkantilnog kukuruza registrovana su jajna legla na 2% pregledanih biljaka, dok je u usevima kukuruza šećerca registrovano jajno leglo na 1% pregledanih biljaka.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca, i na vreme će signalizirati momenat za sprovođenje hemijskih mera zaštite. 

Jajno leglo kukuruznog plamenca

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi višnje se nalaze u fazi plodovi imaju skoro specifičnu boju za kultivar (BBCH 85).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaappi) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Ispražnjenost apotecija iznosi 91,43%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XVIII nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke, sorte Ajdared i Zlatni delišes, se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Ovonedeljnim pregledom utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100% i na sorti Ajdared i na sorti Zlatni delišes.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni delišes iznosi 94%, dok kod sorte Ajdared iznosi 90,19%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Bala trulež u plasteničkoj proizvodnji paprike

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paprike u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi cvetanja, treća cvast otvorena (BBCH 63).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovani su simptomi bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na 5% biljaka.

           

 Zaostala biljka u razvoju  Simptom bele truleži

U našim uslovima ova gljiva predstavlja problem pri gajenju povrća u uslovima produženog hladnog vremena i stalne vlažnosti zemljišta. Ima širok krug domaćina, parazitira sve značajne gajene biljke, ali i brojne korovske vrste.

Bela trulež je oboljenje koje se javlja u svim fazama razvoja biljke domaćina. Pri infekciji mladih, tek izniklih biljaka prouzrokuje poleganje ili topljenje rasada. Tada se na prizemnom delu stabla uočavaju vodenaste nekrotične pege, koje postepeno zahvataju stablo sa svih strana.

Kod starijih biljaka, početni simptomi se javljaju u vidu vodenih pega na stablu, plodovima i lišću. Lišće iznad pega pre ili kasnije vene, a na zaraženim biljnim delovima razvija se bela, vunasta micelija. Obolele biljke se povijaju, venu i izumiru. Tokom razvoja gljiva formira telašca crne boje - sklerocije, koje predstavljaju i dijagnostički znak, a formiraju se i u unutrašnjosti i sa spoljne strane stabla.

Sklerocije igraju važnu ulogu u razvoju oboljenja, jer predstavljaju tvorevine za održavanje ove gljive u prirodi i osnovni su izvor zaraze.

Jedan od važnih faktora za suzbijanje ove bolesti je uništavanje zaraženih biljnih delova, jer je to jedan od načina njihovog prenošenja. Takođe, važno je sprovoditi i ostale mere kontrole kao što su:

- plodored,

- regulisanje temperature i vlažnosti zemljišta,

- dezinfekcija supstrata pri proizvodnji rasada i dr.

Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi višnje se nalaze u fazi plod oko 70% do krajnje veličine (BBCH 77).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaappi) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Ispražnjenost apotecija iznosi 78,95%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XVII nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Ovonedeljnim pregledom utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100% i na sorti Ajdared i na sorti Zlatni delišes.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni delišes iznosi 88,67%, dok kod sorte Ajdared iznosi 82,69%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Prisustvo crvene ražane bube u usevu suncokreta

U Srednjebanatskom okrugu, na obodima pojedinih parcela suncokreta, registrovano je intenzivno prisustvo crvene ražane bube (Omophlus lepturoides).

    

  Crvena ražana buba

Ciklus razvića ove štetočine traje dve godine. Prezimljava u stadijumu larve. Imaga se javljaju od kraja aprila do polovine jula. Hrane se prašnicima i ostalim delovima cveta voćaka i ozimih žita, naročito raži, ali i listovima mladih voćaka, suncokreta, šećerne repe, lucerke, jarih žita.

Ženke polažu jaja u gomilicama u rastresito i vlažno zemljište, a vrlo često u lucerišta i krompirišta. Larve žive u zemljištu i oštećuju kao žičari, pa s toga nose naziv „lažni žičari“. Hrane se krtolama i korenovim sistemom, ali oštećuju i mnoge druge biljke.

U slučaju intenzivnije pojave navedene štetočine suzbijanje po ivičnim delovima parcela je moguće obaviti insketicidima iz grupe piretroida.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela do faze cvasti potpuno razvijene (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, na naličju listova. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

     Larva cikade

Smatra se da je ovo jedna od najznačajnijih štetočina vinove loze kod nas. Njena štetnost se ne ogleda u direktnim štetama, jer čak ni pri izrazito visokoj brojnosti populacija ove vrste nisu zapaženi vidljivi simptomi oštećenja, ali su indirektne štete izuzetno velike jer je ova cikada vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koje prouzrokuje oboljenje poznato pod nazivom zlatasto žutilo vinove loze.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Prve larve se pile sredinom maja i hrane se na naličju lista tokom meseca juna. Odrasli insekti se pojavljuju početkom jula i nastavljaju da se hrane na listovima vinove loze sve do septembra meseca.

Da bi cikada postala infektivna najpre se mora hraniti na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati. Inkubacioni period traje 21 dan i tek larve trećeg razvojnog stupnja imaju sposobnost da prenesu fitoplazmu na zdrave čokote.

S obzirom da je u zasadima registrovano prisustvo larvi prvog stupnja, hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

1 - 10 Next