Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Usevi ili zasadi
Reptalus panzeri u kukuruzu

Vizuelnim pregledom kukuruza na lokaciji Lukićevo 22.06. ove godine, registrovan je početak preleta cikada Reptalus panzeri, vektora stolbur fitoplazme. Značajniji prelet zabeležen 24.06. 2016.godine.

RC Zrenjanin u sledećem periodu nastavlja da prati dinamiku leta ove cikade.

Slika 1: cikada Reptalus panzeri

velika slika

Kukuruzna pipa

Vizuelnim pregledom ozime pšenice (predusev kukuruz)lokalitet Zlatica uočena su prezimljavajuća imaga kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis).Setva kukuruza predstoji.Preporuka proizvođačima je da za setvu upotrebe seme kukuruza zaštićeno insekticidom .Na ovaj način će veće štete od kukuruzne pipe početkom vegetacije kukuruza biti sprečene.

Tabelarni prikaz uočenih prezimljavajućih imaga Tanymecus dilaticollis u Srednjem Banatu po godinama

2010

31.03.

2011

14.03.

2012

06.04.

2013

12.04.

2014

04.04.

2015

08.04.

2016

01.04.

Slika 1:kukuruzna pipa lokalitet Zlatica,01.04.

Ostrinia nubilalis kukuruzni plamenac

Na lokalitetima Lukićevo i Torak Područni centar Zrenjanin prati na svetlosnim lovnim lampama dinamiku pojave kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis.Upozoravamo proizvođače da će uskoro početi let ove štetočine.Trenutno smo na lokalitetu Lukićevo na 115,63 stepen dana potrebnih za let plamenca (u 2012 let se ostvario 30.04. na 101,43 stepen dana) a na lokalitetu Torak na 119,94 stepen dana(let u 2012 počeo na 105,43 takođe 30.04)

Pamukova sovica
Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)
Na lokalitetu monitoringa (Lukićevo) vizuelni pregledom 03.08. kukuruza šećerca iz postrnog roka setve koji je u fenološkoj fazi sedam potpuno razvijenih listova u odnosu na pregledani broj biljaka na 40%nađena su jaja pamukove sovice od sveže položenih do jaja tamno žute boje (pred piljenje) tako da ukazujemo proizvođačima koji nisu uradili tretman do sad to obavezno urade jednim od insekticida larvicidno -ovicidnog dejsta.
 
Avaunt 15 SC (indoksakarb)  0,2-0,25 l/ha
Coragen 20 SC(hlorantraniliprol) 0,14-0,20l/ha
 
Slika 1 Jaja pamukove sovice na listu kukuruza
 
Monitoring kukuruznog plamenca
 
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Na lokalitetu Lukićevo(pozicija svetlosne lovne lampe) od 18.07.izuzetno visoka brojnost registrovanih imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)pik leta II genaracije kukuruznog plamenca zabeležen 20.07.
Smatramo da će se povećavati brojnost položenih jaja.Vizuelnim pregledom različitih useva(kukuruza šećerca- prolećni i postrni rok setve,paprike)na više lokaliteta,uočili smo nisku brojnost položenih jaja.
 
Preporuka proizvođačima da intezivnije obilaze useve u cilju uočavanja položenih jaja jer se uskoro očekuje pik polaganja (kao posledica visokih akumulacija)
Biologija štetočine biće dalje praćena i od strane RC PIS Zrenjanin slediće informacije o momentu primene insekticida.
 
Slika 1:položena jaja na kukuruzu šećercu (prolećni rok setve)lokalitet Lukićevo
 
 
 
Pamukova sovica
Cilkus razvoja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) se prati (RC PIS Zrenjanin)vizuelnim pregledima različitih billjaka domaćina,putem feromonskih klopki i ulovom na svetlosnim lovnim lampama.Vizuelnim pregledom 09.07.(lokalitet Lukićevo)uočili smo da su na plodovima paradajza jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera)položena 05.07.promenila boju u sivo-crnu,odnosno da je zbog uticaja visokih temperatura(i niske relativne vlažnosti vazduha)došlo do sušenja jaja.Tokom ovog pregleda uočavamo i novopoložena jaja,međutim pregledom plodova paradajza 11.07.takođe registrujemo promenu boje i sušenje jaja položenih 09.07.
Pregledom 11.07. novopoložena jaja nisu uočena.
Na svetlosnim lampama ulov pojedinačnih primeraka.
Insekticidni tretman se ne preporučuje.
 
Monitoring kukuruznog plamenca
Početak leta II generacije kukuruznog plamenca(Ostrinia nubilalis) 10.07.-registrovani ulovi na svetlosnim lovnim lampama lokalitet Lukićevo i Torak.
Zbog visokih temperatura i visokih akumulacija let kukuruznog plamenca u 2012 god.počeo ranije u odnosu na 2011 godinu kad je 15.07.zabeležen početak leta II generacije.
 
U regionu Srednjeg Banata je u toku setva postrnog kukuruza šećerca(očekujemo vrlo brzo nicanje zbog visokih temperatura,a takođe ova proizvodnja je pod sistemom za navodnjavanje)
 
Dalja dinamika leta i ciklus razvoja štetočine biće praćeni u kontinuitetu.
Pamukova sovica
Početak leta pamukove sovice (Helicoverpa armigera)na svetlosnoj lampi lokalitet Lukićevo počeo 21.05.sa ulovom pojedinačnih primeraka.
05.07.uočena jaja na plodovima paradajza.
Biologija štetočine biće kontinuirano praćena.
Ne preporučuje se primena insekticida zbog veoma niske brojnosti položenih jaja.
Slika 1:jaje pamukove sovice na plodu paradajza,lokalitet Lukićevo,05.07.
Monitoring kukuruznog plamenca
Ulov imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)na svetlosnim lampama od 30.06.opada do pojedinačnih primeraka.Praćenjem biologije štetočine vizuelnim pregledima kukuruza šećerca i semenskog kukuruza na više lokaliteta(iz različitih rokova setve)uočavamo završne stadijume razvoja I generacije kukuruznog plamenca.
Dalji monitoring štetočine se nastavlja.
Kukuruzna zlatica(Diabrotica virgifera var.virgifera le conte)Polegle biljke kukuruza
Na više lokaliteta, vizuelnim pregledom kukuruza 02.07. gajenog u višegodišnjoj monokulturi registrovane polegle biljke u vidu "guščijeg vrata" kao posledica ishrane larvi kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera var.virgifera le conte)na korenu kukuruza.
Slika 1:polegla biljka kukuruza simptom "guščiji vrat"
lokalitet Lukićevo 02.07.2012
Slika 2:veći broj poleglih biljaka
Slika 3:Imago kukuruzne zlatice na mestu izlaska, nakon
završenog preobražaja
Slika 4:Oštećeni adventivni koren kukuruza(posledica ishrane zlatice)
Slika 5:Oštećeni koreni kukuruza
1 - 10 Next