Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Opasnost od glodara u regionu Sente

Obilaskom parcela na terenu RC Senta uočene su aktivne rupe glodara na skoro svim parcelama u različitoj brojnosti.

Na novozasejanjim površinama uljane repice i ječma se registruju rupe od poljskih glodara (poljski miš, poljska voluharica, miš humkaš) u kategoriji niske brojnosti (II kategorija) što podrazumeva  10-500 rupa po hektaru od poljske voluharice i 10-50 rupa od poljskih miševa.

U lucerki, voćnjacima, šećernoj repi, kukuruzu, samonikloj uljanoj repici, povrću, ruderalnim staništima njihova brojnost je visoka (kategorija IV) što podrazumeva 5000-20000 rupa po hektaru od poljske voluharice i 500-2000 rupa po hektaru od poljskih miševa.

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

Za kontrolu glodara je preporuka primena sledećih agrotehničkih mera:

×        intenzivna agrotehnika,

×        blagovremena setva i žetva,

×        zaoravanje žetvenih ostataka,

×        prostorna izolacija od postojećih žarišta

×        postavljanje motki u obliku slova T za sletanje ptica grabljivica.

 

Hemijske mere kontrole se preporučuju na  novozasejanim povšinama, lucerištima i voćnjacima. Preporuka je suzbijanje glodara ubacivanjem gotovih mamaka u aktivne rupe, koje obavezno treba zatvoritida ne bi došlo do trovanja divljači. Mamke treba koristiti po uputstvu proizvođača i obavezno nositi zaštitnu opremu.

 

rupe u lucerki

 

 

u šećernoj repi                     
Pojačana aktivnost glodara

Obilaskom parcela pod lucerkom, sojom, šećernom repom, povrćem, i višegodišnjih zasada na teritoriji RC Senta, uočeno je značajno prisustvo glodara. Zbog visoke brojnosti glodara na parcelama, očekuje se velik napad i na novozasnovanim usevima.

 

Glodari najveće štete u polju nanose u periodu od nicanja useva do proleća. Useve oštećuju pregrizanjem mladog lišća oko svojih jazbina, stvarajući na taj način lako uočljive oaze u polju. Kod višegodišnjih kultura poput krmnog bilja i zatravljenih voćnjaka brojnost glodara je veća jer im nije narušeno stanište obradom zemljišta. Brojnost glodara je takođe veća kod useva posejanih nakon redukovane obrade zemljišta.

 

Preporuka proizvođačima je da obilaze svoje parcele i prate brojnost poljskih glodara. Najzastupljenije vrste na našim poljima su poljska voluharica (Microtus arvalis) i poljski miš (Apodemus sylvaticus). Procena brojnosti dobija se brojanjem aktivnih rupa ( ulaznih otvora u podzemne jazbine).

Poljska voluharica                                                

I kategorija - vrlo niska brojnost  : do 10 rupa/ha

II kategorija -niska brojnost : 10-500 rupa/ha

III kategorija -srednja brojnost : 500-5000 rupa/ha

IV kategorija -visoka brojnost : 5000-20000 rupa/ha

V kategorija -vrlo visoka brojnost : 20000-50000 rupa/ha

 

Poljski miš

I kategorija - vrlo niska brojnost  : do 10 rupa/ha

II kategorija -niska brojnost : 10-50 rupa/ha

III kategorija -srednja brojnost : 50-500 rupa/ha

IV kategorija -visoka brojnost : 500-2000 rupa/ha

V kategorija -vrlo visoka brojnost : 2000-10000 rupa/ha

 

Ukoliko se ustanovi brojnost iz II kategorije, preporučuje se suzbijanje glodara ubacivanjem gotovih mamaka u aktivne rupe, koje obavezno treba zatvoritida ne bi došlo trovanja divljači. Mamke koristiti po uputstvu proizvođača i obavezno nositi zaštitnu opremu. Ove mere je sad opravdano izvesti u lucerištima, uvratinama parcela, višegodišnjim zasadima bez plodova, novozasnovanim parcelama uljane repice.

 

Mere zaštite osim primene rodenticida, podrazumevaju i preventivnu zaštitu:

·         intenzivnu agrotehniku,

·         blagovremenu setvu i žetvu,

·         zaoravanje žetvenih ostataka,

·         prostornu izolaciju od postojećih žarišta.

Štetočine na soji

Na terenu RC Senta usevi soje se u zavisnosti od datuma setve nalaze se u fenofazi otvoreni cvetovi na trećini cvasti biljke do fenofaze prve mahune dostigle krajnju dužinu; ravne mahune (62-70 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva soje na pojedinim parcelama, po rubnim delovima, registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae).

 

grinje na naličju                  grinje na naličju soje

Visoke temperature i suvo vreme izuzetno pogoduju razvoju i širenju grinja.

One se nalaze na naličju listova. Listovi tokom njihove ishrane gube hlorofil, te se simptomi ispoljavaju u vidu sitnih hlorotičnih pega, a kasnije dolazi do potpunog žućenja listova.

Na nekim parcelama su registrovane odrasle jedinke i larve braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viridula). Stenice sisajući biljne sokove oštećuju mahune soje.

larva H.halys                        larve N.viridula

 

U prethodnom periodu je RC Senta preporučio mere zaštite useva soje od grinja (pogledati preporuku). Međutim, ukoliko se i dalje registruje prisustvo, moguća je primena registrovanih akaricida na bazi abamektina i fenpiroksimata koji imaju karencu 7 dana, gde neće uskoro žetva (kasni sortiment). Primena akaricida se sprovodi samo na rubnim delovima parcela da se ne dozvoli njihovo širenje ka unutrašnjosti.

Prisustvo cikade Reptalus panzeri u kukuruzu

Na terenu RC Senta vizuelnim pregledom useve kukuruza registruje se prisustvo odraslih jedinki cikade Reptalus panzeri.

d

cikada R.panzeri

Ova cikada je vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Simptomi bolesti su pojava crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza, deformacije na klipu i poremećaji u njegovom sazrevanju. U kasnijim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

Ima jednu generaciju. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca. Ženke polažu jaja na koren kukuruza. Posle piljenje, larve počinju da se hrane na korenu. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve nastavljaju svoj razvoj.

Protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Najbitnija mera borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način prekida životni ciklus cikade i znatno smanjuje brojnost insekata u narednoj godini.

Zlatasto žutilo vinove loze

Zlatasto žutilo vinove loze je veoma destruktivno obolenje vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree.

 

Simptomi se najranije pojavljuju u drugoj godini po infekciji u vidu pupoljaka koji se slabo ili uopšte ne razvijaju, lastara koji zaostaju u porastu, pega na lišću (jun) koje se šire uz glavni nerv. Listovi su tamno ljubičaste do crvene ili zlatno žute boje, u zavisnosti od sorte. Vremenom dobijaju karakterističan trouglast oblik savijanjem ivica ka naličju. 

Lastari su kraćih internodija, pokriveni pustulama i teško odrvenjavaju. Kod ranih infekcija dolazi do sušenja cvetova, a kod kasnijih do smežuravanja i opadanja bobica.

c

simptom na listovima

 

Mere zaštite podrazumevaju: upotrebu zdravih kalemova, kontrolu brojnosti vektora, uklanjanje zaraženih čokota i krčenje zapuštenih vinograda kao potencijalnih izvora infekcije.

 

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. Larve imaju pet larvenih stupnjeva razvoja,a tek larve trećeg stupnja su sposobne da prenesu fitoplazmu i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

 

v

imago S. titanus

 

Vizuelnim pregledima na naličju listova i dalje se registruje prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Na žutim lepljivim klopkama u vinogradima registuju se ulovi odraslih jedinki cikade.

Preporuku za suzbijanje cikade možete pogledati na linku.
Braon mramorasta stenica ( Halyomorpha halys)

Na terenu RC Senta u usevima šećerne repe,vinove loze,kruške, paradajza, kao i u svetlosnim lovnim lampama registrovano je prisustvo pojedinačnih primeraka odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

 

Odrasle jedinke su smeđe boje, 12-17 mm dužine, a mogu se prepoznati po bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Jaja su buretasta i polaže ih u grupicama od 28 komada na naličje lista. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Noge, glava i grudi su im crni, a boja tela varira u zavisnosti od uzrasta larve, od crvene do smeđe sa bakarno-crvenim pegama.

 

  

Ova invazivna vrsta stenice je izrazito polifagna, dosad je registrovana na velikom broju biljnih vrsta, a najveće štete u svetu registrovane su na paradajzu, paprici, jabukama, kruškama, breskvama, krastavcima, kukuruzu, pasulju, soji.

imago

 

larva

 

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Takođe, mesta uboda pedstavljaju ulazne otvore za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

U jesen migriraju u naselja radi prezimljavanja.

O merama zaštite protiv ove štetočine možete više pročitati na linku .

Mere protiv krompirovog moljca

Na terenu RC Senta, usevi krompira se nalaze u fazi od punog cvetanja do 10% bobica u prvoj cvasti dostigle krajnju veličinu (65-71 BBCH). Rani krompir je u toku vađenja. Na našem regionu krompir se gaji uglavnom za rano vađenje, samo na manjem broju parcela se gaji krompir koji se ostavlja za skladištenje u magacine.

 

 

usev krompira

Na feromonskim klopkama za krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) dosad je registrovan samo pojedinačan ulov odraslih jedinki.  Region Sente se ne smatra područjem sa visokim rizikom po nastanak šteta od krompirovog moljca te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

 

Zbog značaja koji ova štetočina ima u drugim regionima naše zemlje i radi sprečavanja podizanja brojnosti populacije, preporuka je svim proizvođačima krompira, pogotovo onima koji kasnije vade krompir, da preduzmu sledeće preventivne mere kontrole:  

 

-          Vađenje krtola obaviti u što kraćem roku,

-          Nakon vađenja krtola krompira, ne ostavljati ih na parcelama, već ih što pre uneti u skladišta,

-          U skladištima održavati temperaturu ispod 10°C,

-          Na prozore u skladištima postaviti mreže da se spreči ulazak moljca u skladište

-          Na parcelama stalno održavati kompaktnost zemljišta navodnjavanjem, kako bi se     sprečilo polaganje jaja na krtole.

 

Obzirom da je na našem terenu zastupljena i postrna sadnja krompira, nastavljamo sa praćenjem ove štetočine.

Početak polaganja jaja kukuruzne sovice na papriku

Vizuelnim pregledom industrijske i konzumne paprike na terenu RC Senta, registrovana su sveže položena jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na do 10 % biljaka.

 

jaje na listu

 

imaga pamukove sovive u feromonskoj klopci

 

Kukuruzna sovica je polifagna štetočina, koja pojedinih godina može naneti znatne štete. Suptropska je vrsta, a u naše krajeve leptiri doleću sa područja Mediterana, ovde se dalje razmnožavaju i priključuju se malobrojnim lokalnim populacijama. Tokom godine razvija 2-3 generacije.

Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do sredine septembra. Jaja polažu pojedinačno na listove, peteljke, plodove.

Gusenice su veoma polifagne i hrane se na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka, a najveće štete nanose hraneći se na generativnim delovima biljaka. Najpre se hrani lišćem, a kasnije se ubušuje u plodove, usput prljajući plod izmetom.

 

RC Senta prati fenofaze biljaka i polaganje jaja ove štetočine, te blagovremeno će izdati signal za tretman.

Larve cikada Scphoideus titanus na vinovoj lozi

Na terenu RC Senta zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze od fazi bobice su veličine zrna pšenice do faze bobice veličine graška (73-75 BBCH)

 

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze na prisustvo cikade Scaphoideus titanus, utvrđeno je da trenutno dominiraju larve drugog razvojnog stupnja.

 

 x

larva L2 S.titanus

 

Sledeće nedelje se očekuje dominantna pojava larvi trećeg razvojnog stupnja koje su sposobne da prenesu fitoplazmu Flavescence doree (FD), prouzrokovača  zlatastog žutila vinove loze. 

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Fuzarioza klasova pšenice

Na terenu RC Senta usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvića ploda (od mlečne do voštane zrelosti).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa - šturosti klasa (Fusarium graminearum) u visokom intenzitetu.

Zavisno od lokaliteta, sprovedenih hemijskih mera zaštite i sortimenta, napadnuto je od 5 do 20 % klasova. Površina klasa koja je inficirana, kreće se između 5 i 70.  

Zaraženi klasovi blede, vreteno izumire, a zrna ostaju štura. U uslovima povećane vlažnosti, na zaraženim klasovima se javlja ružičasta micelija gljive.

fuzarioza klasa

Ova godina je veoma pogodovala infekciji od strane ovog patogena. Razvučeno cvetanje pšenice  i česte padavine su dovele do zaraze i na parcelama gde je na vreme sprovedena zaštita.

Štete od patogena su direktno smanjenje prinosa i kvalitet zrna. Gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina, koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima