Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

Pamukova sovica je štetočina toplijih predela sveta, a kao migratorna vrsta u našu zemlju doleće sa područja Mediterana. U našim proizvodnim uslovima, tokom godine razvija 2-3 generacije. Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do sredine septembra.

 

Štete pričinjavaju larve koje se hrane na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka, a najveće štete nanose hraneći se na generativnim delovima biljaka. Najpre se ishranjuju lišćem, a kasnije se ubušuju u plodove, usput prljajući plod izmetom i čineći ga neupotrebljivim. U našim uslovima, najveće štete nastaju u usevima paprike, paradajza, soje, boranije, kukuruza, duvana i drugih biljnih vrsta.

 

Dinamika leta i brojnost odraslih jedinki pamukove sovice na teritoriji rada RC Senta se prati feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama, na više lokaliteta. Svi značajni biološki događaji pamukove sovice (početak polaganja jaja, intenzivno polaganje jaja, početak piljenja larvi i dr.) se prate vizuelnim pregledima, a sve u cilju utvrđivanja momenta za pravovremenu primenu hemijskih mera zaštite i adekvatnog izbora insekticida. 

 

Vizuelnim pregledom useva tokom ove proizvodne sezone, prva jaja pamukove sovice su registrovana početkom jula i to na usevu soje. Od tada do danas u usevima se registruje različit nivo prisutnosti ove štetočine u zavisnosti od biljne vrste, primenjenih mera zaštite i atraktivnosti samog useva (navodnjavani i zakorovljeni usevi su favorizovani od strane ove štetočine jer larve za svoj optimalan razvoj zahtevaju veoma visoku relativnu vlagu).

Velika slika

larva na kukuruzu

 

gljiva Fusarium sp. i oštećenje od gusenica

 

RC Senta je tokom ove proizvodne sezone dao sledeće preporuke sa ciljem zaštite useva od pamukove sovice: link 1, link 2, link 3.

U proteklih nedelju dana, na svetlosnoj lovnoj lampi postavljenoj na lokalitetu Bogaraš, registruju se izuzetno visoke brojnosti odraslih jedinki pamukove sovice.

 

Trenutno su najugroženiji usevi iz postrnih rokova setve (kukuruzi šećerci iz kasnijih rokova setve, boranija, soja) kao i kupusi namenjeni za jesenju proizvodnju te se ovim proizvođačima upućuje poseban oprez. Ukoliko se registruje prisustvo jaja pamukove sovice, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida, na početku piljenja larvi, uz obavezno poštovanje karence.

Prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na soji

Na terenu RC Senta vizuelnim pregledom useva soje na rubovima parcela, na listovima je  registrovano  prisustvo simptoma ishrane od običnog paučinara (Tetranychus urticae). Na naličju listova su uočene pokretne forme grinja.

obični paučinar

Obični paučinar živi na naličju lista gde se hrani sisajući sokove biljaka. Prvi simptomi napada se uočavaju na licu lista u obliku sitnih pega srebrnasto - bele boje. Usled povećanja brojnosti grinja pege se međusobno spajaju i površina lista se suši i žuti. Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija, smanjuje intenzitet fotosinteze što za posledicu ima skaraćenje vegetacije, zaostajanje u porastu i formiranje manjih i sitnijih plodova.

U proteklom period registrovan je veliki broj tropskih dana (Tmax ≥ 30°C), takođe se najavljuju isti vremenski uslovi i u narednim danima, stoga postoji veliki rizik od prenamnožavanja grinja i velikih šteta usled njihove ishrane.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da se izvrše pregledi useva soje na prisustvo grinja. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena registrovanih akaricida. Tretman sprovesti na rubovima parcela (uzglavnicama/uvratinama) kako bi se zaustavila migracija grinja ka unutrašnjosti useva. Zbog visokih dnevnih temperatura izvođenje tretmana  se preporučuje u večernjim časovima.

Prisustvo kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera v. virgifera) u usevima kukuruza

Na terenu RC Senta vizuelnim pregledom useva kukuruza uočeno je prisustvo imaga kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera v. virgifera), koje se hrane na listovima. Procenat biljaka sa simptomima oštećenja ishranom imaga navedene štetočine se kreće do 30%. 

imago

Kukuruzna zlatica u našim uslovima ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jajeta. Jaja su položena u zemljište, na dubinu 10–30 cm, uglavnom gde se gajio kukuruz.

Glavne štete prouzrokuju larve ishranom na korenu kukuruza. Posledica ishrane je znatno skraćivanje korena. Larve mogu potpuno uništiti glavno i bočno korenje, pa biljke lako poležu pri pojavi jačih vetrova i olujnih kiša (pri tom se javlja simptom, tzv. “guščiji vrat”).

Odrasli insekti se pojavljuju od kraja juna, pa do sredine oktobra, najčešće u drugoj polovini jula i tokom avgusta. Odrasli insekti se hrane listovima (pre cvetanja), na metlici ili svili (u vreme cvetanja), što doprinosi pojavi rehuljavosti klipova, kao i zrnima kukuruza u mlečnoj zrelosti unutar vrha klipa. Ishrana imaga ne utiče značajnije na prinos, osim u usevima semenskog kukuruza.

Smanjenje brojnosti i štete od kukuruzne zlatice postiže se primenom agrotehničkih mera, od kojih su najznačajnije PLODORED (kukuruzna zlatica je tipična štetočina monokulture), đubrenje, ranija setva, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Prisustvo povrtne (zelene) stenice na regionu RC Senta

Na terenu RC Senta, registrovano je prisustvo jajna legla, larvi i imaga povrtne  stenice (Nezara viridula ) na usevima paradajza, soje i vinove loze, kao i na raznom povrću i voću, plastenicima i baštama.

larva na plodu paradajza

larva na vinovoj lozi

Suvo i toplo vreme, koje trenutno vlada u proizvodnji, pogoduje razvoju povrtne stenice. Ova štetočina je izuzetno polifagna i hrani se velikim brojem različitih vrsta gajenih i kulturnih biljaka (korovi, cveće, pre svega povrtarskim i voćarskim usevima).

Imaga povrtne stenice su u obliku štita, zelene boje. Mužjaci su nešto manji oko 12 mm, a ženke su 13 mm dužine. Ženke polažu jaja tri do četiri nedelje posle izletanja u grupama od 30 do 130. Jaja polaže na naličju listova, na gornjem delu useva. Larve imaju 5 stadijuma razvoja, a pile se otvaranjem poklopca na jajima kao i većina stenica.

Povrtna stenica ima usni aparat za bodenje i sisanje. Na mestu ishrane ubacuje tečnost proteinskog porekla iz pljuvačnih žlezda, koji menja ukus plodova. Stenice se hrane svim delovima biljaka ali primarno plodovima i time smanjuje njihovu tržišnu vrednost. Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege.

Najveću efikasnost prilikom suzbijanja pokazali su insekticidi iz grupe piretroida. Prilikom njihove primene posebnu pažnju treba obratiti na karencu insekticida i visoke temperature u predstojećem vremenskom periodu.

Lisni vaši na suncokretu

Na terenu RC Senta, usevi suncokreta se u zavisnosti od roka setve i hibrida nalaze u fenofazi od 8 listova razvijeno do cvast upravo vidljiva izmedju mladih listova (18-51 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva suncokreta na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae) i šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi).

velika slika              velika slika

 

Hemijske mere se sprovode samo ako je na ivičnim delovima parcele od strane vaši napadnuto 20-30% biljaka, te se proizvođačima preporučuju pregledi useva suncokreta i utvrđivanje prisustva vaši.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuke se nalaze u fenofazi drugog opadanja plodova (73 BBCH).

Pregledom listova jabuke  sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti, 10.06.2021 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je ispražnjenost istih od 100%.

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Prisustvo pega od Cercospora beticola na šećernoj repi

Usevi  šećerne repe na terenu RC Senta se nalaze u fenofazi zatvaranja redova.

 

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

 

Procenat biljaka sa pegama zavisno od parcele kreće se do 2%.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Početak polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-19).

 

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  do 3%  pregledanih biljaka.

 

jajno leglo na naličju lista

 

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, a prag štetnosti u ovim usevima iznosi 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

 

Preporuka proizvođačima semenskog i kukuruza šećerca je redovan pregled parcela i praćenje brojnosti jajnih legala.

 

RC Senta nastavlja monitoring ovog štetnog organizma i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na terenu RC Senta u zasadu jabuke registrovano je prisustvo pojedinačnih primeraka odraslih jedinki braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys), a očekuje se pojava i na drugim kulturama.

 

Odrasle jedinke su smeđe boje, 12-17 mm dužine, a mogu se prepoznati po bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Jaja su buretasta i polaže ih u grupicama od 28 komada na naličje lista. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Noge, glava i grudi su im crni, a boja tela varira u zavisnosti od uzrasta larve, od crvene do smeđe sa bakarno-crvenim pegama.

 

Ova invazivna vrsta stenice je izrazito polifagna, dosad je registrovana na preko 120 biljnih vrsta, a najveće štete u svetu registrovane su na paradajzu, paprici, jabukama, kruškama, breskvama, krastavcima, kukuruzu, pasulju, soji.

 

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Takođe, mesta uboda pedstavljaju ulazne otvore za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

U jesen migriraju u naselja radi prezimljavanja.

Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sa ciljem sprečavanja polaganja jaja i daljeg  razvoja stenica, preporučuje se primena insekticida iz grupe piretroida na bazi aktivnih materija cipermetrin ili deltametrin.

 

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije od 20 mm do faze drugog opadanja plodova (72-73 BBCH).

 

18. nedelja pregleda

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 94%.

 

simptom čađave pegavosti listova jabuke

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima