Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Prisustvo kupusovog moljaca u uljanoj repici

Na terenu  RC Senta usevi uljane repice se  nalaze u fenofazi od 7 do 9 i više listova ( 17-19 BBCH ).

 

Toplo vreme do sredine novembra pogodovalo je aktivnosti raznih štetočina. U usevima uljane repice uočeno je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostela) na do 70 % biljaka i oštečenja na listovima usled njihove ishrane.

 

 

štete od ishrane larvi

 

Ova štetočina napada biljke iz porodice krstašica, a najveće štete prouzrokuje u usevima kupusa i karfiola.

 

 

lutka                                    imago

 

larva

 

Kupusov moljac prezimljava u stadijumu lutke, a prvi leptiri počinju da lete krajem aprila. Ženke polažu jaja pojedinačno ili u grupcama od 2 do 8 komada na naličju lišća duž glavnog nerva. Gusenice prave oštećenja na lišću u vidu malih "prozorčića", a pri jačem napadu na listovima ostaju samo glavni nervi. Gusenice se nakon 2 do 4 nedelje ulutkavaju. Lutka je zelene boje i nalazi se u vretenastom mrežastom kokonu. Nakon 1 do 2 nedelje pojavljuju se leptiri nove generacije.

 

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite, jer se najveći deo populacije kupusovog moljca nalazi u stadijumu lutke i navedena štetočina polako ulazi u zimsku dijapauzu.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fenofazi od razvijena 2 lista do faze početka bokorenja (12 -21 BBCH). Na parcelama iz kasnijih rokova setve usevi pšenice se nalaze u fazi nicanja.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalaze u fazama bokorenja je registrovano prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na nekim parcelama na čak do 80% biljaka.

Razlog ovako visokog intenziteta prisustva simptoma bolesti su rana setva, povoljni meteorološki uslovi u proteklom periodu, setva nedeklarisanog semena (ovaj patogen se prenosi semenom) i činjenica da je ove godine bila izražena pojava samoniklih useva strnih žita zbog čega je infektivni potencijal bio prisutan u velikoj meri u polju.

 

 

mrežasta pegavost listova

 

Od štetočina je uočeno prisustvo lisni vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae)  na do 15% biljaka.

Pogledati preporuku od 25.10.2022.

 

RC Senta u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo prezimljujuće forme imaga obične kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama obezbojavanja i opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške evidentirano je prisustvo prezimljujućih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada do 5.

imago obične kruškine buve

Kod običnu kruškine buve letnje forme imaga su sitnije i svetlije, dok su zimske forme odraslih jedinki krupnije, tamnije boje i otpornije na niske zimske temperature.

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Suva trulež u uljanoj repici

Na terenu  RC Senta, usevi uljane repice se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od dva do devet i više listova razvijeno (12-19 BBCH). Usevi koji su posejani krajem avgusta su u fazi devet i više listova razvijeno i na tim usevima je uočeno prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do čak 50% biljaka. Simptomi se uočavaju  na najstarijim listovima u vidu pepeljastih pega u okviru kojih se nalaze piknidi sa piknosporama.

 

 

Ovaj patogen može ostvariti infekcije lista već u jesenjem periodu. U povoljnim uslovima i kako odmiču faze razvoja biljke, zaraza se može proširiti i na stabljiku gde patogen prouzrokuje rak stabljike. Suva trulež može da umanji prinos i do 50%, utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.

 

U regionu Sente, nije uočeno prisustvo simptoma na stablu, ali se konstatuje povećanje prisustva simptoma u jesenjem periodu kako zbog rane setve, tako i zbog povećanja površina i gajenja uljane repice i u monokulturi i u neposrednoj blizini prošlogodišnjih repičišta.

 

Prag štetnosti prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka.

 

Zbog uznapredovale faze biljaka za ovo doba godine, mnogi proizvođači uljane repice se odlučuju na primenu regulatora rasta iz grupe triazola (tebukonazol) koji deluju i na prouzrokovača suve truleži tako da se može preporučiti primena nekog od registrovanih preparata pogotovo u razvijenim usevima i gde se konstatuje preko 40% biljaka sa simptomima suve truleži:

 

Folicur 250 EW (tebukonazol) 0,5 l/ha

Orius 25 EW (tebukonazol) 0,5-0,75 l/ha

Score toprex (difenokonazol+paklobutrazol) 0,35 l/ha

Zdravstveno stanje kukuruza pred berbu

Na terenu RC Senta izvršen je monitoring zdravstvenog stanja hibrida kukuruza  ranih, srednjih i kasnih grupa zrenja na 20 parcela.  

 

Vizuelnim pregledom klipova kukuruza pre berbe uočeno je prisustvo štetnih organizama:

- štete od insekata: kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) i

- fitopatogenih gljiva: Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp.

 

Na našem terenu dominantno je prisustvo gljiva Aspergillus spp. i Fusarium spp., kao i štete od insekata.

Rezultati vizuelnih pregleda klipova hibrida merkantilnog kukuruza (100 klipova po parceli) prikazani su u tabeli:

 

Vrsta oštećenja na klipu merkantilnog kukuruza

% ošećenih klipova

Insekti

50-98

Fusarium spp.

30-91

Aspergillus spp.

6-92

Cladosporium spp.

0-45

Penicillium spp.

0-36

 
Kako je na pojedinim parcelama konsatovano intenzivno prisustvo klipova sa simptomima fitopatogenih gljiva koje u specifičnim uslovima imaju sposobnost sinteze mikotoksina, preporuka je da se jako zaražene parcele ne koriste za ishranu stoke (pogotovo ne u mlečnom govedarstvu).
 
 
 
Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze

Na terenu RC Senta ima dosta zapuštenih vinograda, te je zlatasto žutilo vinove loze (prouzrokuje ga fitoplazma Flavescence doree) rašireno na celom terenu. Na zaraženim čokotima uočavaju se simptomi u vidu savijanja listova ka naličju u vidu trougla. Listovi su kruti, boja listova je različita u zavisnosti od sortimenta. Kod crnih sorti zaraženi listovi su tamnoljubičasti, a kod belih sorti zlatnožuti.

Glavni simptomi su :

  • žutilo ili crvenilo lišća koje se javlja početkom leta uz povijanje prema naličju i trouglast izgled liski,
  • liske opadaju, a ostaju lisne drške, venjenje i sušenje cvasti i grozdova,
  • smežuravanje i gorak ukus bobica što doprinosi smanjenju prinosa grožđa i pogoršanju kvaliteta vina,
  • nezdrvenjavanje lastara i njihovo izmrzavanje zimi,
  • prevremeno uginjavanje čokota.

 

simptomi na belim sortama            simptomi na crvenim sortama

 

U zasadima u kojima su sprovođene redovne mere suzbijanja vektora cikade Scaphoideus titanus, prisustvo simptoma zlatastog žutila vinove loze registruje se samo na pojedinačnm čokotima. Pregledom zapuštenih vinograda gde su hemijske mere zaštite izostale ili u vinogradima gde nisu adekvatno sprovedene, uočava se veći broj zaraženih čokota sa simptomima.

Na područjima pored reke Tise (vikend naselja, šuma pored reke), gde se masovno nalaze biljke domaćini ove bolesti, kao što su divlja loza, pavit i druge biljke, imaga cikade se u velikom broju izlovljavaju na žutim lepljivim klopkama.

 

 

imago Scaphoideus titanus

Mere kontrole zlatastog žutila vinove loze su: 

·       korišćenje sertifikovanih loznih kalemova,

·       uklanjanje zaraženih čokota, 

·      uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada,

·       uništavanje korova,

·       krčenje napuštenih zasada vinove loze, 

·        suzbijanje cikada.

 

U ovom periodu, vinogradarima se preporučuju pregledi vinograda na prisustvo simptoma zlatastog žutila. U slučaju registrovanja ovih simptoma obavezno je uklanjanje zaraženih čokota!

Prisustvo jaja pamukove sovice na paprici

Vizuelnim pregledom industrijske i konzumne paprike na terenu RC Senta, tokom prošle nedelje, registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na pojedinačnim biljkama.

 

jaje na listu

 

Pamukova sovica je polifagna štetočina koja pojedinih godina može naneti znatne štete. Suptropska je vrsta, a u naše krajeve leptiri doleću sa područja Mediterana, ovde se dalje razmnožavaju i priključuju se malobrojnim lokalnim populacijama. Tokom godine razvija 2-3 generacije.

 

Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do sredine septembra.

Gusenice su veoma polifagne i hrane se na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka, a najveće štete nanose hraneći se na generativnim delovima biljaka. Najpre se hrani lišćem, a kasnije se ubušuje u plodove, usput prljajući plod izmetom.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će dati signal za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Zlatasto žutilo vinove loze

Zlatasto žutilo vinove loze je veoma destruktivno obolenje vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree.

 

Simptomi se najranije pojavjavljaju u drugoj godini po infekciji u vidu pupoljaka koji se slabo ili uopšte ne razvijaju, lastara koji zaostaju u porastu, pega na lišću (jun) koje se šire uz glavni nerv. Listovi su tamno ljubičaste do crvene ili zlatno žute boje, u zavisnosti od sorte. Vremenom dobijaju karakterističan trouglast oblik savijanjem ivica ka naličju. 

 

simptom na listovima

 

Lastari su kraćih internodija, pokriveni pustulama i teško odrvenjavaju. Kod ranih infekcija dolazi do sušenja cvetova, a kod kasnijih do smežuravanja i opadanja bobica.

 

Mere zaštite podrazumevaju: upotrebu zdravih kalemova, kontrolu brojnosti vektora, uklanjanje zaraženih čokota i krčenje zapuštenih vinograda kao potencijalnih izvora infekcije.

 

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. 

 

larva cikade

 

Ona ima jednu generaciju godišnje. Kao izraziti monofag jaja polaže ispod kore starijih lastara vinove loze. Larve se pojavljuju u toku maja, a prva imaga u toku juna ili jula meseca. Nakon ishrane na fitoplazmatičnim biljkama larve postaju vektori fitoplazme. Larve imaju pet larvenih stupnjeva razvoja,a tek larve trećeg stupnja su sposobne da prenesu fitoplazmu i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

 

RC Senta je dao dve preporuke za suzbijanje cikade Scaphoideus titanus sa ciljem onemogućavanja širenja fitoplazme, 14.6. (vidi preporuku) i 24.6. (vidi preporuku)

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi  plodovi dostigli veličinu do 40 mm  (BBCH 74).  

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 100% i ispražnjenost istih od 100%, prema tome kraj je primarnih infekcija tog patogena.

Registrovane pege od Cercospora beticola na šećernoj repi

Na terenu RC Senta, usevi šećerne repe se nalaze u fazi sklapanja redova: od 70% biljaka zatvorilo redove, do faze potpunog zatvaranja redova (BBCH 37-39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na osetljivijim sortama, registrovane  su pege od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 1% biljaka.

velika slika

Fungicidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Senta nastavlja sa redovnim pregledima biljaka.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima