Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Bela kupusna mušica Aleurodes proletella
Pregledom parcele sa ostacima prošlogodišnjeg kupusa u Horgošu na listićima proraslica uočene su prezimele jedinke imaga i jaja bele kupusne mušice Aleurodes proletella.Temperaturna akumulacija iznosila je 11,29 CDD.
 
 
 
Bela kupusna mušica je polifagna štetočina velikog broja biljnih familija: Asteraceae,Apiaceae,Brassicaceae,Fabaceae,Papaveraceae,Rununculaceae,Euphorbiaceae,...
Poslednjih par godina značajnije je prisutna na gajenim buljkama familije Brassicaceae (kupus,kelj,brokoli,kelj pupčar,...)
Štete pričinjavaju imago i larve primarno sisanjem biljnih sokova što dovodi do iscrpljivanja useva,a sekundarno i značajnije lučenjem "medne rose" (larve) na kojoj može doći do formiranja gljive čađavice (Cladosporium sp.),što utiče na smanjenje asimilacione površine listova kao i tržišne vrednosti useva.
Imago prezimljava ispod listova kupusnjača i korova, Ženka polaže do 150 jaja na naličje listova pojedinačno ili u vidu polukruga. Prisutna su 4 larvena stadijuma od kojih je samo prvi pokretan. Poslednji razvojni stadijum je "pupa".Svi razvojni stradijumi ove štetočine razvijaju se na naličju donjih listova,što dodatno otežava njeno suzbijanje.
Aleurodes proletella se razvija u širokom temperaturnom rasponu. Donji temperaturni prag iznosi 6,4 stepena ,a gornji 40 stepeni pa zavisno od podnevlja razvija različit broj generacija. Prema Hrvatskim autorima u okviru ovog podnevlja razvija 4-5 generacija.
RC Senta nastavlja sa praćenjem biologije ove štetočine.
 
Pojava bele leptiraste vaši na kupusu

Vizuelnim pregledom kupusa  na lokalitetu Horgoš , primećene su prve kolonije bele leptiraste vaši ( Aleyrodes proletella). Indeks napada je 8,75 %. Ova vrsta se hrani na kupusnjačama. Svi razvojni oblici ove štetočine se razvijaju na donjoj strani lišća. Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju i širenju ove vrste i u tim uslovima mogu da prouzokuju veće štete na biljkama. U slučaju jačeg napada, biljke potpuno gube tržišnu vrednost.

 

velika slika

Za suzbijanje bele leptiraste vaši mogu se koristiti insekticidi:

Actellic-50 ( pirimifos-metil) 0,05-0,1%

Cipkord 20-EC (cipermetrin) 0,3 l/ha

Decis 2,5-EC (deltametrin) 0,3 - 0,5 l/ha

Izvor EPPO STANDARD - PP2

Leptirasta vaš na kupusu ( Aleyrodes proletella )

Na osmatračkom punktu Horgoš, na usevima kupusa primećeno je naseljavanje biljaka sa vrstom Aleyrodes proletella ( leptirasta vaš ).

Ova vrsta se hrani na kupusnjačama. Sisanjem sokova uzrokuje slabiji razvoj napadnutih biljaka. Direktne štete od sisanja na biljkama nisu toliko značajne koliko narušavanje kvaliteta pojavom gljiva čađavica na izlučenoj mednoj rosi, čime se dodatno smanjuje asimilaciona površina lišća. U slučaju jačeg napada, biljke potpuno gube tržišnu vrednost. Svi razvojni oblici ove štetočine se razvijaju na donjoj strani lišća. Aktivno se šire letom unutar useva, a vetar ih može preneti i na veće udaljenosti